Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1039/29.4.2004 Ορισμός διαδικασίας δραστηριοποίησης και εξόδου των μη εγκαταστημένων στην Κοινότητα υποκειμένων στο φόρο, στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών .


Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-04-2004 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1039/29.4.2004
Ορισμός διαδικασίας δραστηριοποίησης και εξόδου των μη εγκαταστημένων στην Κοινότητα υποκειμένων στο φόρο, στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών .


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Αθήνα 29 Απριλίου 2004 
Αρ.Πρωτ:1037871/2466/1140/Δ0014
1) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ: Δ'
2) Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ: Β' (Φ.Π.Α)
Ταχ. Δ/νση Σίνα 2-4, ΑΘΗΝΑ
Ταχ. Κωδ. 106 72,
Πληροφορ: Α. Πολυμενόπουλος-Α.Στάθη
Τηλ/νο: 210-36.16.754
Fax: 210-36.37.156

ΠΟΛ 1039

ΘΕΜΑ: «Ορισμός διαδικασίας δραστηριοποίησης και εξόδου των μη εγκαταστημένων στην Κοινότητα υποκειμένων στο φόρο, στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών» .


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. Του Κανονισμού (ΕΚ) 792/2002 του Συμβουλίου, της 7 ης Μαίου 2002, «για την προσωρινή τροποποίηση του Κανονισμού(ΕΟΚ) 218/92 σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στο τομέα των έμμεσων φόρων (ΦΠΑ) όσον αφορά τα πρόσθετα μέτρα για το ηλεκτρονικό εμπόριο»

2. Της Οδηγίας 2002/38/ΕΚ του Συμβουλίου, της 7 ης Μαίου 2002, «για την τροποποίηση και την προσωρινή τροποποίηση της Οδηγίας όσον αφορά το σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας που εφαρμόζεται στις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές υπηρεσίες και σε ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά»

3. Του Ν. 3193/20.11.2003 (ΦΕΚ 266 Α ΄/20.11.2003), με τον οποίο προστίθεται νέο άρθρο 35α , στον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄- 7.11.2000) περί κωδικοποίησης του Φ.Π.Α, όπως ισχύει.

4. Του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄-7.11.2000) όπως ισχύουν και συγκεκριμένα:

α) της παραγράφου 2 του άρθρου 59

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

5. Τις διατάξεις του άρθρου 65 και 69 του Π.Δ. 16/89 (ΦΕΚ 6 Α ), καθώς και

6. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519/Β΄/17.3.2004) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών» και

7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Aρθρο 1
Αρμόδια αρχή για την υποβολή των δηλώσεων δραστηριοποίησης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εξόδου από αυτό.

1. Αρμόδια αρχή για την υποβολή των δηλώσεων δραστηριοποίησης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών και εξόδου από αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 35α , παραγρ. 5, του Ν.2859/2000 περί κωδικοποίησης του Φ.Π.Α, ορίζεται η Διεύθυνση 14 η Φ.Π.Α Τμήμα Δ΄.

2. Στην περίπτωση που ο μη εγκαταστημένος στη Κοινότητα υποκείμενος στο φόρο επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο ειδικό καθεστώς των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών και να λάβει ειδικό αριθμό αναγνώρισης στην Ελλάδα, υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση δραστηριοποίησης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών.


Aρθρο 2
Χρόνος υποβολής των δηλώσεων δραστηριοποίησης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εξόδου από αυτό.

Η δήλωση δραστηριοποίησης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, υποβάλλεται από τον μη εγκαταστημένο υποκείμενο πριν την έναρξη της διενέργειας συναλλαγών που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Ο μη εγκαταστημένος στη Κοινότητα υποκείμενος, οφείλει να γνωστοποιεί οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία που δήλωσε με την αρχική δήλωση δραστηριοποίησής του, εντός τριάντα (30) ημερών, από την ημέρα που πραγματοποιήθηκε η σχετική μεταβολή.

Η δήλωση εξόδου από το ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών υποβάλλεται είτε κατά τον χρόνο που αναστέλλεται η διενέργεια τέτοιου είδους συναλλαγών είτε κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχομένων υπηρεσιών.


Aρθρο 3
Τρόπος υποβολής των δηλώσεων δραστηριοποίησης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εξόδου από αυτό.

Οι δηλώσεις δραστηριοποίησης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εξόδου από αυτό, από τους μη εγκαταστημένους στην Κοινότητα υποκείμενους στο φόρο, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, από 1.7.2003, μέσω του δια-δικτύου στην σχετική ιστοσελίδα της Γ.Γ.Π.Σ που έχει δημιουργηθεί για αυτό στο σκοπό, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ecom.e-oikonomia.gr

Ο μη εγκαταστημένος στη Κοινότητα υποκείμενος, αφού επιλέξει τη σχετική ένδειξη που του υποδεικνύεται από το κεντρικό μενού, συμπληρώνει τις ενδείξεις στην οθόνη και αποστέλλει (ηλεκτρονικά) τη σχετική αίτηση για χορήγηση ειδικού αριθμού αναγνώρισης.


Aρθρο 4
Περιεχόμενο των δηλώσεων δραστηριοποίησης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών Διαδικασία εξόδου από αυτό.

1. Τα στοιχεία που απαιτείται να δηλωθούν για τη δραστηριοποίηση των μη εγκαταστημένων στη Κοινότητα υποκειμένων στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των Ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, είναι τα εξής:

- Πλήρης επωνυμία της επιχείρησης.

- Ταχυδρομική διεύθυνση.

- Όνομα και τηλέφωνο για επικοινωνία.

- Διαθέσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και ιστοσελίδων.

- Εθνικός Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, εφόσον υφίσταται.

- Αριθμός φορολογικού μητρώου / Φ.Π.Α που τυχόν χορηγήθηκε από κράτος μέλος της Ε.Ε.

- Αριθμός κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον υφίσταται.

2. Η Διεύθυνση 14 η Φ.Π.Α - Τμήμα Δ΄, αφού ελέγξει την ακρίβεια και την πληρότητα των παραπάνω στοιχείων, χορηγεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) τον ειδικό αριθμό αναγνώρισης καθώς και ένα κωδικό πρόσβασης (password), επιλογής του ενδιαφερομένου, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια της υποβολής των ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α ηλεκτρονικά.

3. Η Δ/νση 14 η Φ.Π.Α Τμήμα Δ΄ διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών ηλεκτρονικά, μέσω του δικτύου CCN/CSI, τα πλήρη στοιχεία μητρώου για τους ειδικούς αριθμούς αναγνώρισης που έχει χορηγήσει, εντός 10 ημερών από τη λήξη του μήνα κατά τον οποίο χορηγήθηκαν.

4. Η Δ/νση 14 η Φ.Π.Α Τμήμα Δ΄ διαβιβάζει στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών ηλεκτρονικά, μέσω του δικτύου CCN/CSI, μέσα στην ίδια προθεσμία, τυχόν αλλαγές των στοιχείων που αρχικά δηλώθηκαν από τον μη εγκαταστημένο στην Κοινότητα υποκείμενο.


Aρθρο 5
Διαδικασία εξόδου από το ειδικό καθεστώς

1. Προκειμένου να δηλώσει ο μη εγκαταστημένος στην Κοινότητα υποκείμενος στο φόρο την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, οφείλει να συμπληρώσει τη σχετική ένδειξη που του υποδεικνύεται από την εφαρμογή, καθώς και να συμπληρώσει την ημερομηνία κατά την οποία επιθυμεί την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς .

2. Η Δ/νση 14 η Φ.Π.Α - Τμήμα Δ΄, αφού ελέγξει την ακρίβεια και την πληρότητα των παραπάνω στοιχείων κοινοποιεί άμεσα, στον ενδιαφερόμενο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), την απόφαση για την έξοδό του από το ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών.

3. Η Δ/νση 14 η Φ.Π.Α Τμήμα Δ΄ διαβιβάζει άμεσα στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου CCN/CSI, την πληροφορία για την έξοδο από το ειδικό καθεστώς του μη εγκαταστημένου στην Κοινότητα υποκειμένου.


Aρθρο 6
Χρόνος και τρόπος χορήγησης του ειδικού αριθμού αναγνώρισης Περιπτώσεις απόρριψης

1. Η χορήγηση του ειδικού αριθμού αναγνώρισης γίνεται ηλεκτρονικά (με e-mail) το συντομότερο δυνατόν και εντός πέντε εργασίμων ημερών από την λήψη της σωστά συμπληρωμένης ηλεκτρονικής αίτησης δραστηριοποίησης.

2. Οι ειδικοί αριθμοί αναγνώρισης για το ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχομένων υπηρεσιών, έχουν την μορφή: πρόθεμα «EU» και συνοδεύονται από εννέα (9) ψηφία και είναι διαφορετικοί από τους εθνικούς ΑΦΜ/ΦΠΑ.

3. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες:

- Δεν παρέχονται από τον ενδιαφερόμενο όλα τα προαναφερόμενα στοιχεία,

- Δεν καθίσταται δυνατόν να επαληθευτούν τα παρεχόμενα από τον μη εγκαταστημένο στη Κοινότητα υποκείμενο στοιχεία,

- Ο μη εγκαταστημένος στη Κοινότητα υποκείμενος, έχει ήδη λάβει ΑΦΜ/ΦΠΑ σε κάποιο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- Δεν πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών,

τότε η αίτηση χορήγησης ειδικού αριθμού αναγνώρισης απορρίπτεται.

4. Η σχετική απόφαση απόρριψης κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).


Aρθρο 7
Περιπτώσεις διαγραφής των μη εγκαταστημένων υποκειμένων από το ειδικό καθεστώς φορολόγησης των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρούνται πλέον οι προϋποθέσεις ένταξης στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, δίδεται η δυνατότητα στην αρμόδια αρχή να διαγράψει από το μητρώο αναγνώρισης τον μη εγκαταστημένο υποκείμενο στο φόρο.

Σε αυτή την περίπτωση, η σχετική απόφαση διαγραφής από το μητρώο αναγνώρισης κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στον ενδιαφερόμενο.

2. Ο μη εγκαταστημένος υποκείμενος στο φόρο διαγράφεται από το μητρώο αναγνώρισης, όταν:

- διαπιστωθεί ότι η φορολογητέα του δραστηριότητα έχει τερματισθεί,

- δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προδιαγραφές που του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί το ειδικό καθεστώς,

- έχει επανειλημμένα παραλείψει να συμμορφωθεί προς τους κανόνες που αφορούν το ειδικό καθεστώς.

3. Σε περίπτωση διαγραφής ενός μη εγκαταστημένου υποκείμενου από το ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχομένων υπηρεσιών, η σχετική πληροφορία διαβιβάζεται στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, άμεσα.


Aρθρο 8
Έναρξη ισχύος

1. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1.7.2003.

2. Η Απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης