Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα (Επικαιροποιημένο) Χρήση 2023: Οδικός χάρτης για το «κλείσιμο» - Checklist και οδηγίες 151 σημείων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 10-05-2024 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Άρθρα (Επικαιροποιημένο)
Χρήση 2023: Οδικός χάρτης για το «κλείσιμο» - Checklist και οδηγίες 151 σημείων
Χρήση 2023: Οδικός χάρτης για το «κλείσιμο» - Checklist και οδηγίες 151 σημείων

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής ΩΡΙΩΝ   
Επιστημονικός Συνεργάτης
Taxheaven

[Η παρούσα εργασία, δημοσιεύτηκε, πρώτη φορά στις 26/2/2024 και επικαιροποιήθηκε μετά την έκδοση όλων των Εντύπων και των Οδηγιών που αφορούν τις Φορολογικές Δηλώσεις της Χρήσης 2023]

..........................

Στο τέλος της παρούσας υπάρχει ο πίνακας «Εργασίες «τέλους Χρήσεως» - Ελέγχοντας το τελικό Ισοζύγιο», στο οποίο γίνεται παραπομπή των αναλύσεων (35 Κεφάλαια - 151 σημεία – 13 Πίνακες ) ανά λογαριασμό του Λογιστικού Σχεδίου κατά Ε.Λ.Π (Δείτε τον Πίνακα Συσχέτισης στο Taxheaven Συσχέτιση λογαριασμών ΕΛΠ με ΕΓΛΣ. Read more at Taxheaven: https://www.taxheaven.gr/news/63571/sysxetish-logariasmwn-elp-me-egls) …………………………….

Επίσης δείτε:
Όλες οι πληροφορίες για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις στο widget του κόμβου

 

Περιεχόμενα [ Κεφάλαια ]

1.Γενικά
2.Στοιχεία από την πλατφόρμα myDATA
3.Συμφωνίες Λογιστικών Κυκλωμάτων και Λογαριασμών
4.Παροχές σε είδος
5.Οριοθέτηση των Χρήσεων
6.Πάγια & Αποσβέσεις – Ειδικοί Φόροι Ακινήτων
7.Συμμετοχές, Χρεόγραφα και Μερίσματα
8.Αποθέματα
9.Επισφαλείς απαιτήσεις
10.Μετοχικό Κεφάλαιο - Καταθέσεις ιδιοκτητών
11.Συναλλαγματικές διαφορές
12.Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού – Λοιπές Προβλέψεις
13. Αγορανομικοί περιορισμοί στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους
14.Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων
15.Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα
16.Διανεμόμενα Κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί Φόρος και «προσωρινές διαφορές» κατά το χρόνο διανομής τους
17.Επιστρεπτέα προκαταβολή
18.Αφορολόγητα έσοδα - Πίνακας 10-Ν «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα»
19.Επενδυτικοί Νόμοι (Αφορολόγητα έσοδα και Μείωση Φόρου)
20.Αφορολόγητα έσοδα - Ειδικές περιπτώσεις
21.Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα
22.Δαπάνες που ''πριμοδοτούνται'' φορολογικά
23.Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας
24.Προσωρινές διαφορές - Πίνακας Ε του Ε3
25.Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις'' και ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές"
26.Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων– Υπολογισμός φόρου – Φορολογικές Αναμορφώσεις
27.Φορολογική ζημιά που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση.
28.Συντελεστές Φόρου Εισοδήματος - Προκαταβολή - Εισφορά Αλληλεγγύης
29.Μεταβολή των λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και Διόρθωση των λαθών
30.Διανομή Κερδών
31.‘Έντυπα και Οδηγίες των Φορολογικών Δηλώσεων
32.Φορολογικοί Έλεγχοι - Έμμεσες Τεχνικές
33.Σύνταξη και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων - Χρήσιμα Υποδείγματα
34.Εγκρίσεις και Δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων
35.Ευθύνες

 

Πίνακες

✔Πίνακας 1: Συντελεστές Αποσβέσεων
✔Πίνακας 2Α : Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα («Στάδια» και «Βήματα»)
✔Πίνακας 2Β : Περιεχόμενα του άρθρου : Η φορολογική προσαρμογή του λογιστικού αποτελέσματος
✔Πίνακας 3 : Έντυπα και Πίνακες των Φορολογικών Δηλώσεων, στους οποίους γίνεται η Φορολογική Αναπροσαρμογή
✔Πίνακες 4 & 5 : «Αφορολόγητα έσοδα»
✔Πίνακας 6: Χρήση 2022 – Νέες Αφορολόγητες επιδοτήσεις/ενισχύσεις
✔Πίνακας 7: Τρόπος εξόφλησης δαπανών
✔Πίνακας 8: Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [Κωδ. 504 -Ν]
✔Πίνακας 9: Προσαυξημένες αποσβέσεις [Κωδ. 512 -Ν]
✔Πίνακας 10: Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων
✔Πίνακας 11: Κανόνες Διανομής
✔Πίνακας 12: Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Δαπανών
✔Πίνακας 13: Εργασίες «τέλους Χρήσεως» - Ελέγχοντας το τελικό Ισοζύγιο
✔Πίνακας 14: Φορολογικές απαλλαγές των άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022
✔Πίνακας 15: Υπολογισμός των πληρωτέων φόρων

 

 

Α/Α Ενέργεια / Οδηγία Νομοθεσία - Εγκύκλιοι - Άρθρα Νομοθεσία - Εγκύκλιοι - Άρθρα

1. Γενικά

1 Κλείσιμο Ισολογισμού ( Γενικά ) Άρθρα - Κλείσιμο χρήσης βάσει Ε.Λ.Π. και Κ.Φ.Ε. - Πρακτική εφαρμογή ( Ε. Μπατσινίλας - Α. Νασόπουλος) Εγχειρίδιο εργασιών τέλους χρήσεως - Ενέργειες και χρονοδιάγραμμα σε 56 διαδοχικά «βήματα» (άρθρο του Φώτη Λώλα)
   ✏  Αρκετά θέματα «Κλεισίματος» δείτε και στο Account & Tax Report - Δωρεάν περιοδική ενημέρωση επί λογιστικών και φορολογικών θεμάτων Eκπομπή (Τaxheaven - e-forologia): Κλείσιμο χρήσης - Φορολογικές αναμορφώσεις - Διανομές και κεφαλαιοποιήσεις κερδών και αποθεματικών (Λαζαρίδης Γιώργος και Νιφορόπουλος Κώστας)

Λογιστική Οδηγία - εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» Φορολογικό Πανόραμα 2023 - Γιώργος Χριστόπουλος και Κωνσταντίνος Κουλογιάννης

Λόγω των πολυποίκιλων ενεργειών που απαιτούνται πρέπει να καταρτίζουμε «πίνακα χρονοδιαγράμματος των εργασιών»  που πρέπει να γίνουν , ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης ( τακτοποιήσεις, απογραφή, αποσβέσεις, κοστολόγηση κ.λπ. ) και αφού λάβουμε υπόψη τις υπάρχουσες καταληκτικές από το νομό προθεσμίες.

Στον Πίνακα καταγράφονται για κάθε ενέργεια τα εξής στοιχεία : ➤Η ημερομηνία μέχρι την οποία πρέπει να γίνει η ενέργεια ➤Η αντίστοιχη προβλεπόμενη από την νομοθεσία καταληκτική ημερομηνία , εφόσον υπάρχει ➤Ο/οι υπεύθυνος/οι  για την ενέργεια.

2. Στοιχεία από την πλατφόρμα myDATA
2 Στοιχεία από τις αναρτήσεις των προμηθευτών που είναι υπόχρεοι
Τα δεδομένα εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης: Διαβιβάζονται έως και την 28/2/2024.

[Το «Ποινολόγιο», έχει ψηφιστεί (Νόμος 5073/2023). Δεν έχει καθοριστεί ο χρόνος έναρξης των ποινών. Θα οριστεί με απόφαση η οποία δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.]
Έξοδα τιμολόγησης, έσοδα αυτοτιμολόγησης:

Διαβιβάζονται έως και την 31/3/2024.

[Το «Ποινολόγιο», έχει ψηφιστεί (Νόμος 5073/2023). Δεν έχει καθοριστεί ο χρόνος έναρξης των ποινών. Θα οριστεί με απόφαση η οποία δεν μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.]

3. Συμφωνίες Λογιστικών Κυκλωμάτων και Λογαριασμών
3 Συμφωνία Γενικής λογιστικής (Γ.Λ.) και επιμέρους κυκλωμάτων της Λογιστικής Αφορούν κυρίως : 1. Συμφωνία Βιβλίου Αποθήκης με Γ.Λ., 2. Συμφωνία Ισοζυγίων εμπορικής διαχείρισης (Πελατών, Χρεωστών διαφόρων, Προμηθευτών και Πιστωτών διαφόρων) με την Γ.Λ., 3. Συμφωνία Αξιόγραφων εισπρακτέων (χαρτοφυλακίου, σε εγγύηση, για είσπραξη σε τράπεζα) και πληρωτέων μεταξύ εμπορικού και Γ.Λ..

[ Για την συμφωνία του «Μητρώου Παγίων», δείτε Κεφ. 6]

4 Έλεγχος της ορθότητας των υπολοίπων Πελατών – Προμηθευτών Συμφωνία της Εμπορικής Διαχείρισης (εφόσον τηρείται ξεχωριστά) με την Γενική Λογιστική (Λογ. 30 και Λογ. 50).

Διενέργεια αναγκαίων συμψηφισμών μεταξύ πελατών προμηθευτών/

Έλεγχος έκδοσης Πιστωτικών / Επιβεβαίωση/συμφωνία με τον αντισυμβαλλόμενο / Εντοπισμός ακίνητων υπολοίπων.

Προσοχή: Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 5024/2023, οι οποίες ισχύουν από 24.02.2023 και μετά, καταργήθηκε η υποχρέωση γνωστοποίησης των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών (τζίρου) τέσσερις (4) μήνες πριν την χορήγησή τους.

5 Έλεγχος και συμφωνία των τραπεζικών λογαριασμών (καταθέσεων και δανείων) Συμφωνία με τα αντίστοιχα τραπεζικά αντίγραφα κινήσεων (extrait). Οριοθέτηση Δεδουλευμένων και μη Δεδουλευμένων Τόκων
6 Έλεγχος και συμφωνία των δοσοληπτικών λογαριασμών ΔΕΔ 891/2020 Δοσοληπτικός λογαριασμός υπόκειται σε διαφορετικό ποσοστό χαρτοσήμου ανάλογα αν έχει κινηθεί. Ε.2062/2023 Συντελεστές τελών χαρτοσήμου

Aφορά : Υπαγόμενες σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου πράξεις ανά συντελεστή τέλους χαρτοσήμου και σχέσης συμβαλλομένων

7 Έλεγχος και συμφωνία φόρων και ασφαλιστικών εισφορών προσωπικού (λογ. 54.03 και 55) Οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα (εντός της νόμιμης προθεσμίας καταβολής τους ή τυχόν παράτασής της), ακόμη και σε επόμενο φορολογικό έτος, εκπίπτουν από τα έσοδα του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ασφαλιστικές εισφορές , οι οποίες καταβάλλονται εκπρόθεσμα, εκπίπτουν κατά το έτος καταβολής τους ανεξαρτήτως του έτους που αφορούν.
8 Διόρθωση τυχόν αποκλίσεων με βάση τα υποβληθέντα στοιχεία στην πλατφόρμα myDATA Συμφωνία Εσόδων : Λογιστικά Βιβλία και myDATA ( Προθεσμία διαβίβασης 28/2/2024 ) Συμφωνία Εξόδων/Αγορών : Λογιστικά Βιβλία και myDATA ( Προθεσμία διαβίβασης των αποκλίσεων 30/4/2024 )
9 Συμφωνίες  Φορολογικών Δηλώσεων Συμφωνία Φορολογικών Δηλώσεων και δεδομένων των Λογιστικών Βιβλίων Φ.Π.Α / Παρακρατούμενοι Φόροι
4. Παροχές σε είδος
10 Υπολογισμός της αξίας των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013.

…………….

Άρθρα Φορολογική μεταχείριση των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 - ΣΟΛ ΑΕ ΣΟΛ ΑΕ ( Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου)

Εταιρικά αυτοκίνητα σε Ι.Κ.Ε.: Παροχή σε είδος και τεκμήρια (Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς )

Παραχώρηση κατοικίας σε εργαζόμενους, μετόχους ή εταίρους: Φορολογικά και ασφαλιστικά θέματα ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

Δαπάνη για ασφάλιστρα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης υπαλληλικού προσωπικού, διαχειριστών και μελών ΔΣ εταιρειών (Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς )

Δικαιώματα προαίρεσης απόκτησης μετοχών και προγράμματα δωρεάν διάθεσης μετοχών (Λογιστική και φορολογική ανάλυση) - Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος

✏  Επιτόκιο υπολογισμού τόκων δανείου για παροχή σε είδος άρθρου 13 ΚΦΕ

ΔΕΔ 1237/2023 - Εισόδημα από μισθωτή εργασία οι πιστώσεις ΑΕ σε διευθύνων σύμβουλο που δεν τεκμηριώθηκε ότι αποτελούν ταμειακές διευκολύνσεις. 

Ποσά που χορηγήθηκαν σε μέτοχο και τα οποία συμψηφίστηκαν με απαιτήσεις (απόδοση μερισμάτων) σε μεταγενέστερο έτος, δεν αποτελούν παροχή σε είδος

Ε.2016/2024 Ε.2016/06-03-2024
Διευκρινίσεις για τη φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας που προκύπτει από τη μεταβίβαση μετοχών εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά στην περίπτωση που έχουν μεσολαβήσει εταιρικές πράξεις διάσπασης (stock split) ή συνένωσης (reverse stock split) μετοχών..

Α.1025/2024 - Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα για το φορολογικό έτος 2023.

ΔΕΔ 3800/2022 - Δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών (stock options) από φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής - Παροχή σε είδος  

ΔΕΔ 2023/2022 - Ηλεκτρονική κοινοποίηση - Ταμειακές διευκολύνσεις - Δανεισμός και παροχή σε είδος από διαφορά τόκων

ΔΕΔ 1937/2022 - Παροχή σε είδος οι τόκοι από ποσά που κατατέθηκαν σε λογαριασμό μετόχου και Δ/συμβούλου για χρηματικές διευκολύνσεις, από την εταιρεία

✏ ΔΕΔ Α 2713/2022 Υπόλοιπο δοσοληπτικού λογαριασμού εταίρου ΕΠΕ ως εισόδημα από μισθωτή εργασία

 ✏  Ε.2035/2023 - Διευκρινίσεις ως προς τη φορολογική μεταχείριση της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενους από φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα λόγω πρόσκαιρης μετακίνησης αυτών στο πλαίσιο της εργασίας τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4172/2013 (Α' 167)

11 Διατακτικές σίτισης

 

Νόμος 5006/2022 . Άρθρο 43. Διατακτικές σίτισης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 145 Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου

 ✏  Διατακτικές σίτισης και εισφορές: Ερωτήσεις-απαντήσεις από τον e-ΕΦΚΑ

Δεν θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικο-ασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις. Η αξία τους δεν υπερβαίνει το ποσό των έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη μέρα και ανταλλάσσονται μόνο με γεύματα, έτοιμα φαγητά, τρόφιμα έτοιμα προς κατανάλωση, ροφήματα, σε συμβεβλημένο δίκτυο καταστημάτων
5. Οριοθέτηση των Χρήσεων
12 Μεταβατικοί Λογαριασμοί Εσόδων και εξόδων.

………

Αφορά κυρίως : Ενέργεια, Τηλεφωνία, Τόκους, Ενοίκια και Τιμολόγια εσόδων, που εκδόθηκαν  στην Χρήση 2024, αλλά αφορούν την Χρήση 2023. )

 Εφαρμογή της αρχής του δουλευμένου με τη χρήση μεταβατικών λογαριασμών - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση. Πρακτικές εφαρμογές ( Ε. Μπατσινίλας - Α. Νασόπουλος) Μέρος Β' από εδώ και Μέρος Γ' από εδώ.

ΣΛΟΤ 338/2020 - Καταχώριση ασφαλιστικών εισφορών σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία

Έξοδα που έγιναν εμφανή μετά τη λήξη της περιόδου  των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. (Γιώτης Πολύκαρπος)

ΣΛΟΤ 3118/2019 Αρχή δεδουλευμένου σε συνεχιζόμενη παροχή (απλογραφικά βιβλία)

Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός του εισοδήματος από συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσίας, η οποία ολοκληρώνεται στην επόμενη χρήση (ΣΟΛ)

Ε.2064/2022 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 (Α'251) Έκπτωση δαπανών φορολογικού έτους μέχρι την έγκριση Ισολογισμού

✏ ΣΛΟΤ 3063/2023 Πιστωτικά τιμολόγια μεταγενέστερης χρήσης λόγω πρόωρης εξόφλησης 

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 338 ΕΞ 27.3.2018 - Προεισπραχθέντα έσοδα με απλογραφικά βιβλία

6. Πάγια & Αποσβέσεις – Ειδικοί Φόροι Ακινήτων
13 Πάγια και Αποσβέσεις (Γενικά)

ΠΟΛ.1073/2015 περί φορολογικών αποσβέσεων.

Ε.2134/2019 Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1073/2015 εγκυκλίου αναφορικά με την απόσβεση των δαπανών ανάπτυξης

Πάγια και αποσβέσεις - Λογιστική και φορολογική βάση (Χρήση 2018) [Ανάλυση σε 13 ενότητες και σε 9 Πίνακες] ( Λίνα Μοντεσάντου) Μη αναγνώριση αποσβέσεων λόγω μη καταχώρισης στο μητρώο παγίων .

ΣΛΟΤ 1402/2023 - Λογιστικές εγγραφές αγοράς λογισμικού/ανανέωσης άδειας χρήσης

ΔΕΔ 1383/2023 - Λογιστικές διαφορές - Απόσβεση δικαιώματος χρήσης οικοπέδων στην διάρκεια ζωής του εν λόγω άυλου στοιχείου .

Πως διαχωρίζεται η αξία ενός ακινήτου σε αξία οικοπέδου και σε αξία κτιρίου (Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου)

ΣΛΟΤ 352/2019 - Προσδιορισμός κόστους απόκτησης και εγκατάστασης ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων Κόστος κτήσης ιδιοπαραγόμενου ακινήτου σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Γιώτης Πολύκαρπος)

✏  Μη έκπτωση ΦΠΑ για πάγια που δεν βρέθηκαν στην επιχείρηση - Πάγια που διατέθηκαν με χρησιδάνειο σε συνεργάτες χωρίς τον όρο της αποκλειστικής συνεργασίας

✏ Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών και διόρθωση λαθών προηγούμενων χρήσεων με τροποποιητικές δηλώσεις

✏ ΣΛΟΤ 1480/2023 Λογιστική αντιμετώπιση επικαρπίας ακινήτου από νομικό πρόσωπο (Ι.Κ.Ε.)

14 Αποσβέσεις - Συντελεστές- «Οικολογικά Οχήματα» Αποκτήσατε «Οικολογικά Οχήματα»; Εφαρμόστε τους αυξημένους συντελεστές αποσβέσεων [ Δείτε τον Πίνακα 1 ]

Κίνητρα ηλεκτροκίνησης για ιδιώτες, εργαζόμενους και επιχειρήσεις

15 «Λειτουργική» ή «Χρηματοδοτική» μίσθωση (leasing)

...................

Καταβάλατε μισθώματα για Μηχανήματα ή Οχήματα (Ε.Ι.Χ., κ.λπ ) ; Εάν ναι, εξετάστε μήπως αφορούν «Χρηματοδοτική μίσθωση» (leasing)

.✏ Χρηματοδοτικές μισθώσεις - ΦΠΑ, λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση  (Γιώτης Πολύκαρπος, Κωτσαλάς Δημήτρης, Καρυανός Γιάννης).

ΣΛΟΤ 368/2019 - Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) πολύ μικρών οντοτήτων

ΣΛΟΤ 391/2020 - Προσδιορισμός μίσθωσης ως χρηματοδοτικής ή λειτουργικής

Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης: Φορολογικό και λογιστικό πλαίσιο από την πλευρά του μισθωτή που εφαρμόζει Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (άρθρο του Θεόδωρου Βλάχου)

Χρηματοδοτική Μίσθωση - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση - Πρακτική εφαρμογή  ( Επαμεινώνδας  Μπατσινίλας - Αντώνης Νασόπουλος)

ΣΛΟΤ 479/2019 - Αντικειμενικά κριτήρια ως προς την κατάταξη μίσθωσης ως χρηματοδοτικής

ΣΛΟΤ 1074/2020 - Φορολογική μεταχείριση συμβάσεων μίσθωσης κινητού εξοπλισμού

16 Επισκευές – Συντηρήσεις ή προσθήκες βελτιώσεις Υπάρχουν σημαντικές δαπάνες Επισκευών – Συντηρήσεων και προσθηκών βελτιώσεων ; Εάν ναι, ελέγξτε την ορθή καταχώρηση ( Πάγιο ή Έξοδο ) ΔΕΔ 3319/2019 - Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων έναντι δαπανών συντήρησης και επισκευής

ΣΛΟΤ 1556/2021 - Λογιστική αντιμετώπιση μελετών κτηρίων και ελέγχου αυθαιρεσιών

ΔΕΔ 1185/2022 Δαπάνες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων

17 Αποσβέσεις στην Εποχή του Covid-19   Ε.2110/2021 - Διενέργεια αποσβέσεων πληττόμενων από την πανδημία COVID- 19 επιχειρήσεων)  
18 Πάγια αξίας μικρότερη των 1.500 ευρώ - Επιλέξτε συντελεστή απόσβεσης ΔΕΔ 68/2020 - Λογιστικές διαφορές: Καταχώρηση παγίων αξίας κάτω των 1500 ευρώ ως δαπάνες ΔΕΔ Α 646/2019 - Το μοναδικό κριτήριο για την εφάπαξ απόσβεση κάθε τέτοιου παγίου είναι η αξία κτήσης του και μόνο. Η απόκτηση πολλών τέτοιων παγίων με ένα στοιχείο, δεν επηρεάζει τη δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης
19 Ανέγερση σε ακίνητα τρίτων ✏ ΔΕΔ Α 1092/2020 - Εισόδημα ακινήτων από ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων σε έδαφος του εκμισθωτή .   ΔΕΔ Θ 1203/2020 Ανέγερση σε οικόπεδο τρίτου - Το εισόδημα υπολογίζεται με βάση τα χρόνια της αρχικής μίσθωσης και όχι με τυχόν επέκταση.
20 Αποσβέσεις - απογραφή παγίων και συμφωνία γενικής λογιστικής με το μητρώο παγίων (λογ. 10 – 16 ) • Καταρχήν γίνεται συμφωνία του μητρώου παγίων (προ της διενέργειας των ετήσιων αποσβέσεως) με την γενική λογιστική / • διενεργούνται οι αποσβέσεις χρήσης και γίνονται οι σχετικές λογιστικές εγγραφές των αποσβέσεων • γίνεται συμφωνία του μητρώου παγίων (μετά την διενέργεια των ετήσιων αποσβέσεων) με την γενική λογιστική / • συντάσσεται ο πίνακας παγίων που πρέπει να περιληφθεί στο προσάρτημα.
21 Προσαυξημένες αποσβέσεις Προσαυξημένες αποσβέσεις για δραστηριότητες με σημαντική συμβολή στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Ποσοστό 100%. Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα ποσοστιαίες μονάδες.

Ο ΔΕΑΦ 1048348 ΕΞ 01-06-2022 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24, 36, 37 και 45 του ν. 4936/2022

[ Δείτε τον Πίνακα 9 ]

22 Έχετε επιχορηγούμενα Πάγια ή Δαπάνες; Εάν ναι, κάντε Απόσβεση των επιχορηγήσεων Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2115 ΕΞ 24.10.2017 Επιδοτούμενα προγράμματα και λογιστικός χειρισμός

✏ Η επιδότηση δεν αποτελεί μέρος του κύκλου εργασιών :Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2313 ΕΞ 20.2.2018 ΠΟΛ 1003/2014

ΣΛΟΤ 3382/2019 - Επιχορήγηση ΕΣΠΑ και λογιστικός χειρισμός

ΣΛΟΤ 1000/2020 Λογιστικός χειρισμός εγκεκριμένης επιχορήγησης για την οποία δεν θα υπάρξει μελλοντική συμμόρφωση με τους όρους της

ΣΛΟΤ 1961/2021 Λογιστικός χειρισμός της Επιδότησης Παγίων Δαπανών

Λογιστικός χειρισμός κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων του προγράμματος «Πρόγραμμα Ι: Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ»  (Γιώτης Πολύκαρπος)

23 Ε9 και Δήλωση ΕΝΦΙΑ Διευκρινίσεις για την υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) ΔΕΔ 1449/2022 - Η δαπάνη του ΕΝΦΙΑ εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα αλλοδαπής εταιρίας ιδιοκτησίας ακινήτου για περιπτώσεις που μια επιχείρηση επαναχρεώνει σε τρίτους βάσει σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης
24 Έχετε υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Ε.Φ.Α. ( Ειδικού Φόρου Ακινήτων ) https://www.aade.gr/epiheiriseis/forologikes-ypiresies/akinita/eidikos-foros-akiniton-efa

• Ειδικός Φόρος Ακινήτων 2024: Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων
✏Οι δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την 20η Μαΐου του έτους φορολογίας. ✏Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις  Ειδικός Φόρος Ακινήτων (Ε.Φ.Α.)

Α.1089/2023 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1206/2020 απόφασης - απαιτούμενα δικαιολογητικά και διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών».

7. Συμμετοχές,  Χρεόγραφα και Μερίσματα
25 Μερίσματα

...........

Μήπως έχουν εγκριθεί αλλά δεν σας τα έχουν καταβάλει ακόμα, τα οποία όμως πρέπει να συμπεριλάβετε στα Έσοδα

✏Έλεγχος για καταχώρηση μερισμάτων από συμμετοχές και χρεόγραφα ΣτΕ 1804/2023 - Δεν θεωρείται ότι δάνειο που έλαβε ανώνυμη εταιρεία διατίθεται προς το συμφέρον της ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές, σε περίπτωση κατά την οποία το δάνειο συνήφθη προς τον σκοπό διανομής μερίσματος στους μετόχους,
26 Αποτίμηση Συμμετοχών και Χρεογράφων ✏Ν. 4308/2014,Άρθρο 19. Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία Λογιστική Οδηγία - εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή, για τα μερίσματα ημεδαπής μητρικής εταιρείας, που αποκτήθηκαν από αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε τρίτη χώρα, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Σ.Α.Δ.Φ. - ΣΟΛ Α.Ε.

27 Μερίσματα : «Ενδοομιλικά» και «Μη ενδοομιλικά» Μερίσματα: «Ενδοομιλικά» και «Μη ενδοομιλικά» - Λογιστικός και Φορολογικός Χειρισμός – Συμπλήρωση εντύπου Ν (Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης και Λάμπρος Αθανασόπουλος) Ενδοομιλικά μερίσματα - Εγχειρίδιο απαντήσεων από την ΑΑΔΕ
28 Κέρδη από πώληση συμμετοχών ✏ Αποκτήσατε εισόδημα από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο ; Εάν Ναι δείτε την δυνατότητα φορολογικής απαλλαγής

Ε.2057/2021 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής

Ε.2182/2019 - Φορολογική μεταχείριση πώλησης συμμετοχών με ζημία ή εκκαθάρισης αλλοδαπής εταιρείας, στην οποία συμμετέχει ημεδαπή εταιρεία, με ζημία .

Ελληνική Holding: Φορολογικό ευεργέτημα στις μεταβιβάσεις μετοχών και εταιρικών μεριδίων ( Γιώργος Δαλιάνης, Διονύσης Σαμόλης, Γιώργος Τεριζής)

Η φορολόγηση της υπεραξίας κατά την πώληση ομολόγων (Βαγγέλης Π. Μιχελινάκης)

29 Ζημιά από εκκαθάριση εταιρείας Μήπως τέθηκε σε Εκκαθάριση κάποια εταιρεία στην οποία συμμετέχετε ;;; Αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦΒ 1139451 ΕΞ 2018 - Ζημία που προκύπτει για επιχείρηση από την εκκαθάριση εταιρείας στην οποία συμμετέχει

Η λύση και εκκαθάριση πελάτη με νομική μορφή Α.Ε., δεν αποτελεί στοιχείο που να δικαιολογεί από μόνο του την φορολογική έκπτωση της διαγραφείσας απαίτησης, εάν προηγουμένως δεν έχουν αναληφθεί όλες οι κατά νόμο ενέργειες για την είσπραξη της απαίτησης - ΣΟΛ Α.Ε.

Οι ζημίες που προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων που πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων αναγνωρίζονται φορολογικά - ΣΟΛ ΑΕ

30 Δαπάνες συμμετοχών, που δεν αναγνωρίζονται ΔΕΔ Α 588/2020 - Μη έκπτωση δαπανών τόκων που εντάσσονται στις διατάξεις το άρθρου 48 - Στο πλαίσιο εντάσσονται και οι τόκοι δανείου για χρηματοδότηση θυγατρικής ΔΕΔ 638/2020 - Τόκοι δανείου για κάλυψη μερίσματος δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά

Άρθρο 10. Αναγνώριση έκπτωσης δαπανών σε περιπτώσεις απόκτησης εταιρικών συμμετοχών 4935/2022 Νόμος 4935/2022 .

8. Αποθέματα
31 Αποθέματα (Γενικά) Φυσική απογραφή αποθεμάτων και διαφορές απογραφής Γνωμάτευση του ΣΛΟΤ 1059 ΕΞ/4.6.2019

• Η μη διενέργεια απογραφής ενώ υπάρχει υποχρέωση οδηγεί σε εφαρμογή έμμεσων τεχνικών ελέγχου
Αποθέματα σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Πολύκαρπος Γιώτης )

ΣΛΟΤ 2067/2023 - Τρόπος αποτίμησης και λογιστικός χειρισμός προϊόντων

  Η διαφορά από την αποτίμηση αποθεμάτων αναγνωρίζεται φορολογικά ΠΟΛ.1075/2016 - Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4172/2013 ΔΕΔ Α 203/2022 - Δεν αναγνωρίζεται φορολογικά η ζημία που προκύπτει από πωλήσεις εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων

ΔΕΔ - Πωλήσεις κάτω του κόστους - Ο στόχος της διείσδυσης σε τοπικές αγορές χωρών αποτελεί ένα μελλοντικό και αβέβαιο γεγονός και δεν δικαιολογεί πωλήσεις κάτω του κόστους

32 Ελέγξτε τις τυχόν Απαλλαγές από την διενέργεια Απογραφής ΠΟΛ.1019/16.1.2015, οντότητες (που τηρούν απλογραφικό σύστημα), οι οποίες απαλλάσσονται από την τήρηση αρχείου αποθεμάτων και τη διενέργεια φυσικής απογραφής. «Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων» - Ένας πρακτικός οδηγός (ΠΟΦΕΕ - Γ. Χριστόπουλος) - Έκδοση 2018
33 Ελλείμματα ή Πλεονάσματα Αποθήκης ή Φύρα Παραγωγής ✏ Είχατε Ελλείμματα ή Πλεονάσματα Αποθήκης ή Φύρα Παραγωγής ; Εάν Ναι, έχετε την απαιτούμενη ''Τεκμηρίωση΄΄ ;

ΣΛΟΤ 1059/2019 - Λογιστικός χειρισμός διαφορών απογραφής αποθεμάτων

 

ΔΕΔ Α 3428/2021 - Λογιστικές διαφορές φύρα, παραγωγής.

ΔΕΔ Α 873/2019 Λογιστικές διαφορές-ελλείμματα, πλεονάσματα απογραφής-απομείωση

ΔΕΔ 3743/2022 - Λογιστικές διαφορές (υπερβάλλουσα ανάλωση α’ υλών & ενδοομιλικές συναλλαγές

ΔΕΔ 1489/2022 ΦΥΡΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΚΩΝ

ΔΕΔ Θ 612/2021 - Καταλογισμός διαφορών αποθήκης. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου

34 Καταστροφές Αποθεμάτων – Ασφαλιστική Αποζημίωση ✏ Προβήκατε σε Καταστροφές Αποθεμάτων ; Εάν Ναι, έχετε την απαιτούμενη ''Τεκμηρίωση'';
→ Ισχυρισμός ελέγχου ότι η καταστροφή αγαθών ήταν πώληση για την οποία δεν εκδόθηκε φορολογικό στοιχείο - ΣτΕ 4049/2014 - Το έλλειμμα απογραφής δεν αρκεί ελλείψει συγκεκριμένων αποδεικτικών στοιχείων για την στοιχειοθέτηση της παραβάσεως
ΔΕΔ Θ 612/2021 - Καταλογισμός διαφορών αποθήκης. Μη έκδοση φορολογικού στοιχείου

Φορολογική αντιμετώπιση καταστροφής αποθεμάτων ( Γιώργου Δαλιάνη- Μαρίας Πουρνιά)

ΣΛΟΤ 1555/2023 - Ασφαλιστική Αποζημίωση Πυρκαγιάς

35 Απαξιωμένα Αποθέματα ✏ Έχετε Απαξιωμένα Αποθέματα ; Εάν Ναι, μπορείτε να κάνετε Απομειώσεις ΔΕΔ 3357/2019 - Λογιστικές διαφορές - Μη τεκμηρίωση απομείωσης αποθεμάτων

ΔΕΔ 1488/2022 - Απομείωση αποθεμάτων χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς δικαιολογητικά - Λογιστικές διαφορές

36 Κοστολόγηση και αποτίμηση αποθεμάτων Βλέπε Λογιστική Οδηγία εφαρμογής (Άρθρο 20: Επιμέτρηση αποθεμάτων )

Κοστολόγηση και ακρίβεια  (Στάθης Ι. Κριαράς)

✏ Κοστολογική οργάνωση και επιχειρηματική ανάπτυξη(Στάθης Ι. Κριαράς)

 

Αποθήκη - κοστολόγηση αποθήκης. Επιμέτρηση αποθεμάτων και υπηρεσιών (Γιώργος Νούσης - Δουκέρης Αναστάσιος)

Ελάχιστο κόστος λογιστικού-φοροτεχνικού γραφείου ανά επιχείρηση-πελάτη . (Σταματάκης Στυλιανός και Καραδημήτρης Νικόλαος)

  Προσοχή δείτε :   Κεφ. 13.   Αγορανομικοί περιορισμοί στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους
9. Επισφαλείς απαιτήσεις
37 Λογιστικές και Φορολογικές «Προβλέψεις» ✏ Άλλο "απομείωση'' απαιτήσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και άλλο Φορολογικές προβλέψεις Επισφαλών απαιτήσεων

Επισφαλείς απαιτήσεις και φορολογικές «προβλέψεις» - 20 επισημάνσεις  ( Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος)

Απομείωση εμπορικών απαιτήσεων (Πολύκαρπος Γιώτης )

Άρθρα - Διαγραφή εμπορικών απαιτήσεων ( Πολύκαρπος Γιώτης)

✏  ΔΕΔ - Μη έκπτωση ποσού οριστικής διαγραφής απαίτησης κατά συνδεδεμένης εταιρείας με συμμετοχή άνω του 10%

Μείωση αξίας ενεργητικού και διαγραφή απαίτησης από παλαιά χρήση λόγω πτώχευσης οφειλέτη αντί σχηματισμού πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων

Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού, ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν.4389/2016), ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα.  (Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος)

38 Οι κατάλληλες ενέργειες ✏ Έχετε Επισφαλείς απαιτήσεις ; Προβείτε σε κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης, ώστε να αναγνωριστούν φορολογικά

ΔΕΔ 1345/2023 - Λογιστικές διαφορές – Μη αναγνώριση προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων - Δεν είχαν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης

Λογιστική και φορολογική μεταχείριση των σχηματισμένων προβλέψεων, για απόσβεση επισφαλών απαιτήσεων. (Άρθρο 26 ν. 4172/2013-Κ.Φ.Ε.) [ΣΟΛ ΑΕΟΕ - Κωνσταντίνα Γιαννοπούλου ]

ΔΕΑΦ Β 1013611 ΕΞ 2021 - Επισφαλείς απαιτήσεις - Κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση δικαιώματος είσπραξης

Ε.2087/2019 - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 234 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ Α' 70) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων για Πρακτορεία ΟΠΑΠ

 Η λύση και εκκαθάριση πελάτη με νομική μορφή Α.Ε., δεν αποτελεί στοιχείο που να δικαιολογεί από μόνο του την φορολογική έκπτωση της διαγραφείσας απαίτησης,- ΣΟΛ Α.Ε. ΔΕΔ 5180/2019 - Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα ποσών διαγραφής απαίτησης - Προϋποθέσεις παρ.4 άρθρου 26 ΚΦΕ
39 Χρόνος σχηματισμού της πρόβλεψης ΔΕΔ Α 1773/2021 - Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων - ✏ Οι διατάξεις του ΚΦΕ δεν απαγορεύουν την διενέργεια πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις που κατέστησαν επισφαλείς σε προηγούμενα έτη ήτοι δεν καθορίζουν τον χρόνο σχηματισμού της πρόβλεψης - Κατάλληλες νομικές ενέργειες - Προϋποθέσεις αναγνώρισης της δαπάνης
40 Ελέγξτε την δυνατότητα Διαγραφής απαιτήσεων μικρού ύψους Ε.2205/2020 - Παροχή οδηγιών σχετικά με την για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων. ✏ Το ύψος, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δεν υπερβαίνει το ποσό 300 ευρώ ανά αντισυμβαλλόμενο, δύνανται να διαγραφούν, χωρίς να έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες
41 Μπορείτε να κάνετε Διαγραφή με αμοιβαία συμφωνία Ε.2205/2020 Απαιτήσεις που διαγράφονται στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού συμβιβασμού. Δεν εφαρμόζονται τα περί ανάληψης όλων των κατά νόμο ενεργειών . Διακοπή παραγραφής - Οριστική διαγραφή απαιτήσεων - Σύμβαση άφεσης χρέους (ΑΡΤΙΟΝ)

Χαρτοσήμανση διαγραφής απαιτήσεων (Τατιάνα Ψαριανού)

42 Εξέταση τυχόν παραγραφής αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ και σχετικών τακτοποιήσεων ✏ Για πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ που δημιουργήθηκε μετά την 01/01/2014 η παραγραφή είναι πενταετής σύμφωνα με τα άρθρα 36 και 42 του ΚΦΔ. ν. 4174/2013. ✏ Άρθρα Διακανονισμοί εκπτώσεων ΦΠΑ (εμπορεύσιμων ή επενδυτικών) αγαθών (Φώτη Τσιατούρα) ✏ ΠΟΛ.1029/17.2.2006 Το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. επιχείρησης για το οποίο συμπληρώθηκε ο χρόνος παραγραφής για επιστροφή του από το Ελληνικό Δημόσιο, δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της. (1036359/10354/Β0012/10.6.1994).
10.  Μετοχικό Κεφάλαιο - Καταθέσεις ιδιοκτητών
43 Μεταβολές και άλλα θέματα Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ( Ε.2209/2021 )

ΔΕΔ - Τεχνητή διευθέτηση η διάθεση μετοχών υπέρ το άρτιο σε τιμή υψηλότερη από την ονομαστική αξία χωρίς να δικαιολογείται η ενέργεια αυτή και με απώτερο σκοπό τη συσσώρευση κεφαλαίου

✏ Δυνατότητα συμψηφισμού της διαφοράς, που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου, με τις ζημίες μίας ανώνυμης εταιρίας, προκειμένου αυτές να αποσβεσθούν ( άρθρο 80 του ν. 4916/2022) ✏ΣΛΟΤ 31/2023 Συμψηφισμός προς απόσβεση σωρευμένων ζημιών

ΔΕΔ 1911/2022 - Καταθέσεις για αύξηση κεφαλαίου - Προθεσμία αύξησης - Τέλη χαρτοσήμου  

    ΔΕΔ 891/2020 Αναγνώριση ποσού για αύξηση κεφαλαίου απαιτεί εγγραφή σε συγκεκριμένους λογαριασμούς ΕΛΠ καθώς και δημοσιότητα της απόφασης της αύξησης

 

✏ ΣΛΟΤ 554/2021 Ποιά χρονική στιγμή θα απεικονισθεί η αύξηση ή μείωση του μετοχικού κεφαλαίου στα λογιστικά βιβλία ΑΕ 

ΕΔ Α 2039/2022 - Μείωση κεφαλαίου και κάλυψη τεκμηρίου

ΔΕΔ 2746/2022 - Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου - Διαφορά υπέρ το άρτιο - Τεχνητή διευθέτηση

44 Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων Η αρχική καταχώριση και τυχόν τροποποιητική δήλωση γίνεται εντός 60 ημερών από την εγγραφή στο φορολογικό μητρώο ή από τη μεταβολή των στοιχείων αντίστοιχα.

Πρόστιμα μητρώου πραγματικών δικαιούχων (Κουλογιάννης Κων/νος)

184655 ΕΞ 14-12-2023 -) . Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Παράταση έναρξης παραγωγικής λειτουργίας πρόσβασης για το κοινό από 31-12-2024
45 Καταθέσεις ιδιοκτητών   Καταθέσεις ιδιοκτητών σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα  (Γιώτης Πολύκαρπος)
46 «Φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων» O φόρος ορίζεται ως ποσοστό επί τοις εκατό (0,2%)

Τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του ν. 5073/2023 και καταλαμβάνει πράξεις μετά από 11/12/2023

Για το ποσό των μερισμάτων, που δεν έχει καταβληθεί στους μετόχους προκειμένου να διατεθεί για μελλοντική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία θα προσδιοριστεί με νεότερη απόφαση Γενικής Συνέλευσης, δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων - ΣΟΛ Α.Ε.
11.  Συναλλαγματικές διαφορές
47 Συναλλαγματικές διαφορές : Υπολογισμός και Φορολογική Αναγνώριση ✏ Συναλλαγματικές διαφορές : α) Αποφύγετε ένα συχνό λάθος κατά την αποτίμηση στο τέλος της Χρήσης β) Καταγράψτε την διαφορά Λογιστικής και Φορολογικής Βάσης

..........

✏ ΣΛΟΤ 1556/2023 - Λογιστικός χειρισμός συναλλαγματικής διαφοράς από ενσωμάτωση οικονομικών καταστάσεων υποκαταστήματος στην αλλοδαπή

 

Συναλλαγματικές διαφορές (Σ.Δ) - Λογιστικός και φορολογικός χειρισμός (άρθρο του Λάμπρου Αθανασόπουλου )

Φορολογική αντιμετώπιση των συναλλαγματικών διαφορών, που προκύπτουν από την αποτίμηση καταθέσεων σε Ξένο Νόμισμα - ΣΟΛ Α.Ε.

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1027291 ΕΞ 2016/17.2.2016 -.

✏  ΣΛΟΤ 846/2023 - Προκαταβολές προμηθευτών σε ξένο νόμισμα και λήψη τιμολογίου την επόμενη χρήση

12.  Πρόβλεψη Αποζημίωσης Προσωπικού – Λοιπές Προβλέψεις
48 Υπολογισμός Πρόβλεψης Αποζημίωσης Προσωπικού ✏ Δεν εκπίπτουν φορολογικά ( άρθρο 23 παρ. 1 περ. δ του ν.4172/2013). Εφόσον γίνουν καταχωρούνται και στον πίνακα Ε στη δήλωση Ε3 ως διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης Άρθρα - Λογιστικός χειρισμός κατανομής του κόστους των προβλέψεων για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, βάσει της απόφασης της IFRIC, ΔΛΠ 19 (Γιαννόπουλος Παναγιώτης)

 Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία και αλλαγή λογιστικής πολιτικής σύμφωνα με τα ΕΛΠ (Πολύκαρπος Γιώτης)

49 Λοιπές Προβλέψεις   Προβλέψεις σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (Γιώτης Πολύκαρπος )

 

13.   Αγορανομικοί περιορισμοί στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους
50 Περιορισμοί στο Περιθώριο Μικτού Κέρδους  Νόμος 5054/2023 . Άρθρο 54. Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας

...............

105865/10-11-2023 - Περιστολή φαινομένων αθέμιτης κερδοφορίας. Καθορισμός της διαδικασίας ελέγχου και της επιβολής κυρώσεων.

έως την 30ή Ιουνίου 2024, απαγορεύεται η αποκόμιση μικτού κέρδους από την πώληση οποιουδήποτε προϊόντος ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας που είναι απαραίτητη για την υγεία, τη διατροφή, τη διαβίωση, τη μετακίνηση, τη θέρμανση, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως και την ασφάλεια του καταναλωτή, καθώς και από την πώληση σχολικών ειδών και γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, ιδίως πρώτων υλών για την παραγωγή λιπασμάτων, ζωοτροφών, ωμών δημητριακών παντός είδους, αλεύρων, ηλίανθου φυτικών ελαίων, όταν το περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα υπερβαίνει το αντίστοιχο περιθώριο μικτού κέρδους ανά μονάδα προ της 31ης Δεκεμβρίου 2021
51 Προσωρινός Μηχανισμός Επιστροφής Μέρους Εσόδων Λιανικής Αγοράς   Επιβάλλεται στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας έκτακτη εισφορά με βάση τα υπερβάλλοντα έσοδά τους από τη δραστηριοποίηση καθενός στην εγχώρια λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, για το μνημονευόμενο χρονικό διάστημα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης (άρθρο 138 παρ.1 του ν.4951/2022).
14.  Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων
52 Υπολογισμός τεκμαρτών εσόδων Ε.2156/2019 - Φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου

ΔΕΑΦ Α 1045832 ΕΞ 2021 - Φόρος ιδιόχρησης σε κλειστές ή πληττόμενες επιχειρήσεις

✏Περιπτώσεις : α) το τεκμαρτό εισόδημα (μίσθωμα) από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης, β) Δεν έχει καταχωρηθεί στα βιβλία

ΔΕΔ Α 1697/2020 - Ενδείξεις μέτρησης του ΔΕΔΔΗΕ για την τεκμηρίωση ιδιοχρησιμοποίησης ή δωρεάν διάθεσης ακινήτου

15.  Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα
53 «Στάδια» και τα «Βήματα» Τα «Στάδια» και τα «Βήματα». Δείτε  : Πίνακα 2Α Ωρίων - Η φορολογική προσαρμογή του λογιστικού αποτελέσματος

Δείτε  : Πίνακα 2Β

54 Ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα Άρθρο 28Α-28Ε. Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ε.2027/2024 - Διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28Α και της παρ. 6 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α' 167)

Α.1055/2024 - Καθορισμός της διαδικασίας αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου, καθώς και ειδικότερων θεμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (Α’ 167)

Οι μέσοι όροι του τζίρου των ατομικών επιχειρήσεων ανά ΚΑΔ

Ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα ατομικών επιχειρήσεων - Επισημάνσεις και σημεία που πρέπει να διευκρινιστούν (Κουλογιάννης Κων/νος και Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

Πως συμψηφίζονται οι ζημιές των ατομικών επιχειρήσεων που φορολογούνται με το ελάχιστο εισόδημα
(Κουλογιάννης Κων/νος)

55 Έντυπα και Πίνακες    Δείτε  : Πίνακα 3

 

16.  Διανεμόμενα Κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί Φόρος και «Προσωρινές Διαφορές» κατά το χρόνο διανομής τους
56 Διανεμόμενα Κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί Φόρος Η αντιμετώπιση της ανάκτησης της φορολόγησης των διανεμόμενων ποσών από κέρδη για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος πρέπει να είναι απλή και ευέλικτη (Γεώργιος Αρχ. Λαζαρίδης)  [ Δείτε σχετικά και στο Κεφ. 30 ]
57 «Προσωρινές Διαφορές» κατά το χρόνο διανομής τους Η αποφυγή της διπλής φορολόγησης κατά τη διανομή ποσών σχετιζόμενων με προσωρινές διαφορές μετά την εγκύκλιο Ε.2089/2022 (Πρακτικές εφαρμογές)  ( Βλάχος Θεόδωρος) Η φορολογική μεταχείριση των προσωρινών διαφορών μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης κατά το χρόνο διανομής τους (Γιαννόπουλος Παναγιώτης)
17.  Επιστρεπτέα προκαταβολή
58 Επιστρεπτέα προκαταβολή Ε.2046/2022 /26.05.2022 Φορολογική μεταχείριση και χρόνος αναγνώρισης του εσόδου του μη επιστρεπτέου ποσού Γ. Χριστόπουλος: Τι δεν έχει εξηγηθεί για το «μη επιστρεπτέο ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής» σε ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ - Όλες οι περιπτώσεις διανομής ή δημιουργίας αποθεματικού -με κέρδος ή με ζημία στη χρήση 2022- παράδειγμα με ΑΕ

 

18.  Αφορολόγητα έσοδα - Πίνακας 10-Ν «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα».
59 Γενικά ✏ Διαχωρισμός των Αφορολογήτων σε υπαγόμενα ή μη υπαγόμενα στις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013 Άρθρα - Οδηγός μείωσης των φορολογητέων κερδών και του φόρου (χρήση 2021) - 7 κατηγορίες και 53 περιπτώσεις - επιδοτήσεις (έσοδα), που δεν φορολογούνται (Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος)
60 Κωδικός 513 -Ν . Υποπίνακας 10Α» [ Δείτε τον Πίνακα 4 ] Κωδικός 513 -Ν . Υποπίνακας 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013»
61 Κωδικός 514 -Ν . Υποπίνακας 10Β» [ Δείτε τον Πίνακα 5 ] Κωδικός 514 -Ν . Υποπίνακας 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία ΔΕΝ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013»
62 Νέες επιδοτήσεις έτους 2023 Χρήση 2023 – Νέες Αφορολόγητες επιδοτήσεις/ενισχύσεις [ Δείτε τον Πίνακα 6 ] Αφορολόγητα που θεσπίστηκαν με νόμους στο έτος 2023 (Κωνσταντίνος Αντ. Κουλογιάννης)
19.  Επενδυτικοί Νόμοι (Αφορολόγητα έσοδα και Μείωση Φόρου)
63 Επενδυτικοί Νόμοι (Αφαίρεση από τα Κέρδη ) ✏ Υπάρχει τυχόν υπόλοιπο επενδύσεων παλιότερων αναπτυξιακών Νόμων [Το ποσό αφαιρείται από τα Κέρδη] ✏ Στους κωδικούς 046, 044, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων
64 Επενδυτικοί Νόμοι (Αφαίρεση από το Φόρο ) ✏ Οι κωδικοί 579, 574, 582 (Ν) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν.3908/2011, του ν.4399/2016, του ν.4608/2019 Πρακτικές εφαρμογές δημιουργίας αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων (Ν.3908/2011, Ν.4399/2016 και Ν.4608/2019) λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων, δήλωση σε έντυπο Ν και μεταγενέστερη διανομή αυτών σε περιβάλλον ΕΛΠ και ΔΠΧΑ (με χρήση η όχι του αναβαλλόμενου φόρου)  ( Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος και Στέλιος Ντότσιας)
65  Φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων  Το ποσό αφαιρείται από το Φόρο] Κωδ. 575-Ν Το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι - Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις της παρ.Β2 των άρθρων 43 και 44 του ν.4030/2011 (φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας), αντίστοιχα.
20.  Αφορολόγητα έσοδα - Ειδικές περιπτώσεις
66 Αντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) Λογιστική απεικόνιση του αντισταθμίσματος νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ) ν.4551/2018 και φορολογικός χειρισμός σε περίπτωση διανομής η κεφαλαιοποίησής του - ΣΟΛ ΑΕ Γιώργος Χριστόπουλος: Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ, Ν. 4551/2018), όλα όσα αφορούν τον φορολογικό χειρισμό και την καταχώριση στα έντυπα Ε1, Ε3 και Ν
67 Κέρδη των τεχνικών εταιρειών ✏ Κέρδη των τεχνικών εταιρειών από εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή - κωδικός 497 - Ν Ε. 2121/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ
68 Ωφέλεια που προκύπτει από τη διαγραφή υποχρεώσεων ✏ Ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης. Ε.2164/2020 - Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα ✏Άρθρα Διαγραφή χρέους (Γεωργίου Στ. Αληφαντή)
69 Κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, ✏ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013. ✏ Η εν λόγω απαλλαγή χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό με την ονομασία «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων μέχρι δέκα (10) Kw». Σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους, φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κώδικα κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους αντίστοιχα.
70 Αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου Υπερτίμηση που προκύπτει από τυχόν αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου η οποία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, ΠΟΛ.1059/2015
71 Αφορολόγητες Υπεραξίες και Τόκοι [ Κωδ. Εντύπου Ν-465, 466, 463, 467 ] Στον κωδικό 465 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν.3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιο. ✏ Στον κωδικό 466 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιο, καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη από μερίδια ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιο.
21.  Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα
72 Προϋποθέσεις έκπτωσης των δαπανών α) πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της, συμπεριλαμβανομένων και δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, β) αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγματοποιούνται και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά. Εκπιπτόμενες και μη εκπτιπτόμενες δαπάνες επιχειρήσεων - Αποφάσεις της ΔΕΔ που εκδόθηκαν το 2020 και αφορούν σε υποθέσεις με καταλογισμό λογιστικών διαφορών

Δαπάνες επιχειρήσεων - Αποφάσεις της ΔΕΔ που εκδόθηκαν το 2019 και αφορούν σε υποθέσεις με καταλογισμό λογιστικών διαφορών

✏ Δείτε όλες τις αποφάσεις της Δ.Ε.Δ. : Φορολογικό αρχείο - Αποφάσεις Δ.Ε.Δ. (Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών) https://www.taxheaven.gr/laws/cat1/13

 Η φορολογική αντιμετώπιση της οικονομικής ζημιάς που υφίσταται επιχείρηση λόγω κλοπής, ληστείας ή απάτης εις βάρος της από άγνωστους δράστες με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων - ΣΟΛ ΑΕ  (Ηλίας Ζημιανίτης )

✏ Λογιστικές διαφορές: Υπολογισμός μηνιαίου κόστος δαπανών καυσίμων φορολογούμενου βάσει απόστασης

    ΔΕΔ Θ 1906/2022 - Δαπάνες καυσίμων - Στα παραστατικά δεν αναγράφεται ο Αρ.Κυκλ. - Δώρα πελατών - Υποτίμιση απογραφής - Επισφαλείς απαιτήσεις  

ΔΕΔ Θ 1874/2022 - Έκπτωση και επιστροφή ΦΠΑ δαπανών σε μισθωμένο ακίνητο με διάρκεια μίσθωσης μικρότερη των 9 ετών

Στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών η έκπτωση των αποδείξεων έως 100 ευρώ από τις δαπάνες της επιχείρησης (Γιώργου Δαλιάνη, Μαρίας Πουρνιά, Νίκης Χατζοπούλου)

ΔΕΔ 2879/2022 - Λογιστικές διαφορές - Εκτενής χρήση αποδείξεων λιανικής πώλησης καυσίμων από αγρότη που διαθέτει αγροτικά μηχανήματα

ΔΕΔ Α 1652/2022 - Λογιστικές διαφορές - Μη εκπτωση δαπανών από παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα - Συμπληρωματικά στοιχεία  

ΔΕΔ 960/2022 - Μη εκπιπτόμενες δπάνες κινητής τηλεφωνίας κατά το ποσοστό που χρησιμοποιούνται από άλλα μέλη της οικογενείας και όχι από τον Ελ.Επαγγελματία

 ✏Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες κινητής τηλεφωνίας και μίσθωσης αυτοκινήτων δεν δύνανται να συνδέονται με τον αριθμό των υπαλλήλων της επιχείρησης

ΔΕΔ 4503/2021 - Λογιστικές διαφορές - Δαπάνες δικηγόρου - Εκπίπτουν οι δαπάνες ένδυσης - Τεκμηρίωση δαπανών γευμάτων και άλλων

73 «Τεχνική Διευθέτηση» - «Αδιόρατη» αλλά «Επικίνδυνη» Άρθρο 38 του ν. 4987/2022 -Γενικός Αντικαταχρηστικός Κανόνας (GAAR)

.........

ΔΕΔ 1989/2022 - Τεχνητή διευθέτηση - επιχείρηση στη Βουλγαρία

Ε.2167/2019 - Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 27 παρ. 5 και 56 του ν.4172/2013, και του άρθρου 38 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013)
    Το ζήτημα των αντικαταχρηστικών κανόνων στη φορολογία εισοδήματος ( Αντώνης Νασόπουλος )

ΔΕΔ Α 1050/2020 - Λογιστικές διαφορές - Μη έκπτωση δαπάνης αποζημίωσης απόλυσης της αντιπροέδρου του Δ.Σ. της εταιρείας και συζύγου του προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου του - Τεχνητή διευθέτηση

Ο φορολογικός σχεδιασμός (Tax Planning) απαιτεί φορολογικές “αποφάσεις ή/και συμφωνίες” (Tax Rulings), αλλιώς δυνητικά θα καταλήξει σε επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό (Aggressive Tax Planning). Μήπως να τα ξεκαθαρίσουμε; Κωστής Ν. Ντρούκας, MSc

Ζημιά από πώληση συμμετοχών, ενδοομιλικές συναλλαγές, λογιστικές διαφορές, τεχνητή διευθέτηση

ΔΕΔ 1989/2022 - Τεχνητή διευθέτηση - επιχείρηση στη Βουλγαρία

74 Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ✏ Είχατε Δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ; Εάν ναι δείτε και τον κωδ. 2029 - Κ.Φ.Α Ε.2107/2021 - Έκπτωση δαπανών εταιρικής κοινωνικής ευθύνης
75 Τρόπος εξόφλησης δαπανών και Αγορών [ Δείτε τον Πίνακα 7 ]

..............

 Νόμος 5073/2023 . Άρθρο 3. Αγοραπωλησία ακινήτων με τραπεζικά μέσα πληρωμής

✏ Τρόπος εξόφλησης δαπανών : α) Δαπάνες/αγορές άνω των 500 ευρώ , β) Δαπάνες στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης, γ) Δαπάνες ενοικίων
76 Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών -Επαγγελματικά Ταμεία ✏ Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών - Χρόνος πληρωμής για να εκπέσουν φορολογικά - Επαγγελματικά Ταμεία

ΠΟΛ.1113/2015

Ε.2235/2021 - Φορολογική μεταχείριση ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλονται σε ημεδαπά Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Α.)

Διαχειριστής σε Ι.Κ.Ε που διατηρεί ταυτόχρονα και ατομική επιχείρηση - φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα (Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

77 Ασφαλιστικές Εισφορές Μη Μισθωτών ✏ Εκπίπτουν εφόσον καταβληθούν, δηλαδή κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση.

ΠΟΛ.1219/2018 - Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών

ΣΛΟΤ 338/2020 - Καταχώριση ασφαλιστικών εισφορών σε ατομική επιχείρηση με απλογραφικά βιβλία
78 Φορολογική αναμόρφωση του ''Τέλους Επιτηδεύματος''   (Upd 5) Τέλος επιτηδεύματος
79 Φόροι που εκπίπτουν και πότε ✏ Δεν εκπίπτουν: (περιοριστικά): αα) ο φόρος εισοδήματος, ββ) το τέλος επιτηδεύματος, γγ) οι έκτακτες εισφορές. δδ) ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. ✏ Εκπίπτουν (π.χ. ΕΝΦΙΑ, τέλη κυκλοφορίας, τέλη χαρτοσήμου, ανταποδοτικά τέλη υπέρ Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ.λπ.). Οι ανωτέρω φόροι - τέλη εκπίπτουν κατά το χρόνο που καταβάλλονται. Εξαίρεση αποτελούν τα τέλη κυκλοφορίας τα οποία προκαταβάλλονται και κατά συνέπεια εκπίπτουν το επόμενο φορολογικό έτος
80 Φορολογική αναμόρφωση προστίμων και προσαυξήσεων – Μια επισήμανση Διευκρινίζεται ότι στην έννοια των τόκων υπερημερίας που δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα μίας επιχείρησης περιλαμβάνονται μόνο εκείνοι που προκύπτουν λόγω οφειλής φόρων, τελών, δασμών, εισφορών, αμοιβών προς το Δημόσιο ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ( ΠΟΛ.1094/2016) Οι τόκοι υπερημερίας που καταβάλλονται στη Δ.Ε.Η. εκπίπτουν φορολογικά, με τους περιορισμούς που τίθενται στην περίπτωση α’ του άρθρου 23 του Ν.4172/2013
81 «Κράτη μη συνεργάσιμα» και από «Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» ✏ Έχετε τεκμηριώσει τη φορολογική αναγνώριση από «Κράτη μη συνεργάσιμα» και από «Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» ;

ΠΟΛ.1197/22-12-2016 Φορολογική μεταχείριση των δαπανών που καταβάλλονται σε οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Α.1160/2023 - Καθορισμός των μη συνεργάσιμων κρατών για το φορολογικό έτος 2022, δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης της παρ. 4 και των κριτηρίων της παρ. 3 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), σε συνδυασμό με τις παρ. 1, 2 και 5 του ίδιου άρθρου

✏  Α.1205/2023 - Καθορισμός των κρατών που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, με βάση τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 65 του ν. 4172/2013, για το φορολογικό έτος 2022

Κράτη μη συνεργάσιμα στο φορολογικό τομέα και κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς (Νασόπουλος Α. Αντώνιος)

Παρακράτηση φόρου 20% σε τιμολόγιο εταιρείας του εξωτερικού

Στενεύει ο κλοιός για εταιρείες του εξωτερικού με προνομιακή φορολόγηση (π.χ. Κύπρος) ( Γιώργου Δαλιάνη, Διονύση Σαμόλη και της Νίκης Χατζοπούλου)

ΔΕΔ Θ 1033 - Μη έκπτωση δαπανών από επιχείρηση σε κράτος με προνομιακό καθεστώς (Βουλγαρία)

✏ ΔΕΔ 1348/2022 - Εισόδημα. Λογιστικές διαφορές. δαπάνη από οντότητα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς  

ΔΕΔ - Μη έκπτωση δαπανών από οντότητα με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

82 Έχετε "Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες" Ε.2018/2022 - Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4607/2019 (Α' 65) Άρθρα - Ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες ( Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος)

Κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (άρθρο 66 ν. 4172/2013) (Νασόπουλος Α. Αντώνιος)

ΔΕΔ 1413e/2023 - Ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία στη Βουλγαρία άρθ. 66 ΚΦΕ

83 Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες-

«Αντίστροφη » αναμόρφωση

 

✏ Προσοχή : Ποσά που είχαν υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 (ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες – CFC)

 

Ε.2018/2022 - - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013.
84 Δαπάνες Διαφήμισης (Τέλος 2%) ✏ Δαπάνες Διαφήμισης (διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους, κ.λπ ) Η επικίνδυνή παράλειψη της μη πληρωμής του 2%.   Τέλος διαφήμισης υπέρ δήμων και κοινοτήτων: Πώς θα γίνεται η καταβολή του ηλεκτρονικά στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

α) ΠΟΛ.1113/2.6.2015 και β) Η απόδοση του τέλους, γίνεται μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

85 Έκπτωση διαφημιστικών δαπανών ✏ Επιπλέον προϋποθέσεις, που πρέπει να υπάρχουν.

✏ Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού.

Ε.2033/2021 - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Γ , καθώς επίσης του άρθρου 22Δ και της περ. ιστ' του άρθρου 23 του ν. 4172/2013, σχετικά με την έκπτωση διαφημιστικών δαπανών
86 Τέλος καλλυντικών    ✏ Ε.2037/2021 - Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα του τέλους καλλυντικών (άρθρο 88 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43))
87 Δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ   Ε.2106/2021 - Έκπτωση της δαπάνης των δωρεών σε χρήμα ή σε είδος προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ 
88 Αρνητική απόδοση επενδύσεων   Ε.2008/2022 - Φορολογική μεταχείριση της απώλειας κεφαλαίου (ζημίας), λόγω αρνητικής απόδοσης επενδύσεων 
89 Κανόνας περιορισμού τόκων - «υπερβαίνον κόστος δανεισμού»

………

(Σας αφορά για ποσό άνω των 3.000.000 ευρώ)

Ε.2085/2023 - Παροχή οδηγιών αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 3 και 8 του άρθρου 49 του ν.4172/2013 (Α' 167)

Άρθρα - Κανόνας περιορισμού των τόκων - Άρθρο 49 του ΚΦΕ (ν.4172/2013) [Παναγιώτης Βασ. Πάτσης]

✏ Προσοχή : Δαπάνη τόκων προηγούμενων ετών που μεταφέρεται για έκπτωση στο τρέχον φορολογικό έτος, με βάση τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 49 του ν. 4172/2013 Κανόνας περιορισμού των τόκων.

✏ Κατά παρέκκλιση ο φορολογούμενος είναι μέλος ενοποιημένου ομίλου, δύναται: α. να εκπίπτει πλήρως το υπερβαίνον κόστος δανεισμού, εφόσον ....β.... [Η παράγραφος 8 τέθηκε όπως προστέθηκε με το άρθρο 56 του ν. 4916/2022 (ΦΕΚ Α' 65/28-03-2022) ]

90 Χρόνος έκπτωσης των ποσών (rebate) και (clawback) Ε.2199/2021 - Φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής (rebate) και των ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) για το φορολογικό έτος 2020 Ε.2198/2021 - Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των ποσών επιστροφής (rebate) και των ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback)

Λογιστική και φορολογική αντιμετώπιση πιστωτικών τιμολογίων για Clawback (Κωνσταντίνος Κουλογιάννης)

ΔΕΔ Α 2761/2022 - Έκπτωση clawback  

91 Ασφάλιση μελών διοικητικών συμβουλίων Νόμος 5006/2022 . Αρθρο 32. Μέθοδος υπολογισμού χρόνου ασφάλισης μελών διοικητικών συμβουλίων

  

Περί των ασφαλιστικών εισφορών των προσώπων που διορίζονται ως μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρείας και λαμβάνουν αμοιβή, καθώς και των διαχειριστών όλων των νομικών μορφών των εταιρειών, πλην των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, και περί των μελών των διοικητικών συμβουλίων των αγροτικών συνεταιρισμών, εφόσον λαμβάνουν αμοιβή.
22.  Δαπάνες που ''πριμοδοτούνται'' φορολογικά
92 Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας [ Κωδ. 503-Ν ] (άρθρο 22Α ν.4172/2013 )

................

✏ Υποχρεωτικός ο έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή/ελεγκτική εταιρεία, για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

Ε.2136/2020 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του ν.4712/2020

Αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων (Πέτρος Μενέξης)

100335/2019 - Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων (Όπως τροποποιήθηκε με την 45821/11-05-2020 και την 79230/15.7.2021).

✏ ν. 4965/2022 (ΦΕΚ Α' 162/02-09-2022) και ισχύει για τα αιτήματα πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, τα οποία αφορούν στο φορολογικό έτος 2022 και εφεξής

93 Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες Αφορά τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [ Κωδ. 504 -Ν ] [ Δείτε τον Πίνακα 8 ] Ε.2031/2021 - Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Β, όπως τέθηκε με τον ν. 4646/2019 (Α' 201) και τροποποιήθηκε με τον ν.4710/2020 (Α' 142)
94 Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης [ Κωδ. 508 -Ν ] Ε.2033/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ

Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2022 και 2023

Δαπάνες διαφήμισης άρθρου 22Γ ΚΦΕ - Τα έντυπα διαφημιστικών φυλλαδίων και η διανομή τους, δεν συγκαταλέγονται και δεν πληρούν την έννοια της υπαίθριας διαφήμισης

Άρθρα - Στον υπολογισμό της προσαυξημένης έκπτωσης του άρθρου 22γ του ν. 4172/2013, δεν λαμβάνεται υπόψη η αμοιβή της διαφημιστικής εταιρείας που μεσολαβεί - ΣΟΛ ΑΕ
95 Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης [ Κωδ. 509 -Ν ] ( άρθρο 71ΣΤ, ν.4172/2013 ) Η δαπάνη για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, αποσβένεται πλήρως στο έτος πραγματοποίησής της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Η δαπάνη για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης, προσαυξάνεται κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).

Ειδικά για τα φορολογικά έτη 2023 και 2024, οι σχετικές επιλογές της παρ. 6 του άρθρου 71ΣΤ μπορούν να δηλωθούν και η ένταξη να έχει ολοκληρωθεί έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023 και την 31η Δεκεμβρίου 2024 αντίστοιχα

96 Κίνητρα Απασχόλησης Προσωπικού [ Κωδ. 511 -Ν και 071 - Ν ] ( άρθρο 71Δ, ν.4172/2013) Προσαύξηση (εξωλογιστικά) κατά 50% εργοδοτικών εισφορών ΠΟΛ.1244/2018 - Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, της διαδικασίας, του τρόπου υπολογισμού  (άρθρο 71Δ) Προσαύξηση (εξωλογιστικά) το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν μέσα στο φορολογικό έτος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Ν. 3522/2006, άρθρο 4 , παρ.10
97 Προσαυξημένες αποσβέσεις [ Κωδ. 512 -Ν ] Ε. 2206/2020

[ Δείτε τον Πίνακα 9 ]

ΠΟΛ.1221/2018 - Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)
98 Φαρμακευτικές Εταιρείες ✏ Συμψηφισμός αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών ΓΠ.οικ. 80277/23-12-2021 - Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων (Όπως τροποποιήθηκε με την Γ.Π. Οικ. 43696/26.07.2022. )

✏  Γ.Π. Β1 Β2/53000/11-10-2023 - Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής clawback με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης και των δαπανών επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης προϊόντων ή υπηρεσιών ή γραμμών παραγωγής περιόδου 2024-2025

99 Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης ✏ Ν. 4172/2013. [Νέο] Άρθρο 22Ε. Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση

Οι διατάξεις του άρθρου 22Ε εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025

139818 ΕΞ 2022 - Προϋποθέσεις, διαδικασία και είδη δαπανών που πραγματοποιούνται από μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Ε του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 86 του ν. 4941/2022 (Α' 113)
23.  Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας
100 Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας [ Κωδ. 041 -Ν ] ( άρθρο 71Α, ν.4172/2013 Άρθρο 71Α :Τα κέρδη της επιχείρησης από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομά της, που αναπτύχθηκε από την ίδια, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος για έως τρεις (3) συνεχόμενες χρήσεις. 79628 ΕΞ 2022 - Καθορισμός των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71Α «Κίνητρα Ευρεσιτεχνίας» του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 89 του ν. 4864/2021 (Α' 237).
24.  Προσωρινές διαφορές - Πίνακας Ε του Ε3
101 Διαχωρισμός «Μόνιμων» και «Προσωρινών» Διαφορών - Έλεγχος για Προσωρινές διαφορές προηγούμενων ετών Ο «πίνακας Ε» του εντύπου Ε3 - Ανάλυση και παραδείγματα ( άρθρο των : α) Γιώργου Α. Κορομηλά και β) Κωνσταντίνου Ιωαν. Νιφορόπουλου ) Οι προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης (Πρακτικές εφαρμογές) (Βλάχος Θεόδωρος)

Πρακτικός οδηγός (δήλωση σε φορολογικά έντυπα και σχετικές λογιστικές εγγραφές) παρακολούθησης της φορολογικής και της λογιστικής βάσης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 παρ. 1 του ΚΦΕ «Κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων» σύμφωνα με την εγκύκλιο 2089/2022 (Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος)

25.  Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις'' και ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές"
102 Σχετικά με τις ''Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις'' «συνδεδεμένο πρόσωπο»: Ν. 4172/2013 άρθρο 2 παρ.ζ

«συνδεδεμένο πρόσωπο»: κάθε πρόσωπο, το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο ή με το οποίο συνδέεται.

στ) «συγγενικό πρόσωπο»: ο/η σύζυγος και οι ανιόντες ή κατιόντες σε ευθεία γραμμή,

✏ ζ) ... Ειδικότερα, τα ακόλουθα πρόσωπα θεωρούνται συνδεδεμένα πρόσωπα: αα) κάθε πρόσωπο που κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), ββ) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, εάν κάποιο πρόσωπο κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχές, μερίδια δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον τριάντα τρία τοις εκατό (33%), βάσει αξίας ή αριθμού, ή δικαιώματα σε κέρδη ή δικαιώματα ψήφου, γγ) κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ....
103 Μήπως διενεργείτε ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές;" Transfer Pricing - Ενδοομιλικές συναλλαγές και φορολογικά έντυπα Ε3 και Ν - Συνοπτικός οδηγός ανάλυσης και τεκμηρίωσης transfer pricing 2021  (Κωστής Ν. Ντρούκας) Άρθρα - Διορθωτικές ενέργειες ενδοομιλικής τιμολόγησης κατά το κλείσιμο της χρήσης (Κωστής Ν. Ντρούκας )
104 Αντίστροφη φορολογική αναμόρφωση ✏ Άρθρο 171 Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη διόρθωση των φορολογητέων κερδών - Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 ν. 4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 19 ν. 4174/2013 Αντίστροφη φορολογική αναμόρφωση σε περιπτώσεις ενδοομιλικών τιμολογήσεων (Transfer Pricing) - Τι ισχύει με τις νέες διατάξεις (Κωστής Ν. Ντρούκας) ✏ Άρθρα Ενδοομιλικές συναλλαγές: Διόρθωση φορολογητέων κερδών κατόπιν ελέγχου - Προσαρμογή κερδών - Λογιστικοί χειρισμοί σε επίπεδο εταιρειών ( Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος)
105 Υποβολή Συνοπτικού πίνακα πληροφοριών και Φάκελος Τεκμηρίωσης (αρ 21 ν.4172/2013) Φάκελος Ενδοομιλικών Συναλλαγών: Λειτουργική Ανάλυση και Τεκμηρίωση Ενδοομιλικών Συναλλαγών (Κωστής Ν. Ντρούκας) ✏ Άρθρα - Συμπεράσματα αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) περί τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών Η ορθή επιλογή του ελεγχόμενου μέρους και της διαμέσου ως σημείο αναφοράς για τον προσδιορισμό της φορολογικής διαφοράς στις ενδοομιλικές συναλλαγές

ΔΕΔ 3712/2022 - Λογιστικές διαφορές ενδοομιλικών συναλλαγών

Α.1107/2023 - Επικαιροποίηση της διαδικασίας για την προέγκριση μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης και λοιπών σχετικών θεμάτων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 4987/2022 (Α’ 260)

26.  Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων – Υπολογισμός φόρου – Φορολογικές Αναμορφώσεις
[ Μήπως ανήκετε σε Ειδικές Κατηγορίες Επιχειρήσεων ; ]
106 Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Εγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν στα Νομικά Πρόσωπα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα Μάιος 2019 Ε.2027/2022 - Διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με την έκπτωση δαπανών για τον προσδιορισμό του εισοδήματος νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

ΔΕΔ Α 559/2020 - Έσοδα που αποκτούν μη κερδοσκοπικά πρόσωπα από δραστηριότητα η οποία δε συνιστά άσκηση της μη κερδοσκοπικής αποστολής τους, αποτελούν αντικείμενο φορολογίας

107 Αθλητικά Σωματεία Αθλητικά σωματεία και φορολογική αντιμετώπιση - Τι βιβλία πρέπει να τηρούν και τι πρέπει να προσέξουν τα αθλητικά σωματεία; (Accountwave.gr) Φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις και οργανωτικά ζητήματα Αθλητικών Σωματείων (Α. Νασόπουλος)
108 ΝΕΠΑ Πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια

✏ Εκμετάλλευση ημερόπλοιων, έκδοση σχετικών παραστατικών, εφαρμοζόμενος συντελεστής ΦΠΑ (Φώτης Τσιατούρας)

ΝΕΠΑ: Το νέο θεσμικό πλαίσιο με το νόμο 4926/2022 - Όλες οι αλλαγές και οι σημαντικές προθεσμίες για την εναρμόνιση με τις νέες διατάξεις
109 Αγρότες Φορολογία εισοδήματος αγροτών (του Φώτη Τσιατούρα)

✏  Διαθέσιμη η κωδικοποίηση των αγροτικών ενισχύσεων-επιδοτήσεων (Γεώργιος Θωμ. Παπαδημητρίου)

Α.1007/2024

Καθορισμός διαδικασίας ένταξης νέων αγροτών στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και απένταξης από αυτό

796/378954/08-12-2023

Απλούστευση της διαδικασίας για την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

Τεκμήριο αγοράς ακινήτου - Θερμοκήπια.

Δαπάνη τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης ανοικτού δανείου αγροτών - Μη αναγραφή στα βιβλία αγρότη του δανείου και των τόκων

Φορολογικές δηλώσεις αγροτών 2023: Κωδικοί 037-038 - Βεβαιώσεις εγγραφής στο ΜΑΑΕ


Αγρότες: Νέα έκδοση του Οδηγού φορολογικών υποχρεώσεων από την ΑΑΔΕ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Βεβαιώσεις για το φορολογικό έτος 2023

→ Τεκμήριο αγοράς ακινήτου - Θερμοκήπια: Εάν οι θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις ακινήτου αποτελούν συστατικό στοιχείο αυτού και ως εκ τούτου υπάγονται στις διατάξεις περί τεκμηρίου αγοράς ακινήτου, είναι ζήτημα πραγματικό

✏ Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα - Συμβολαιακή γεωργία

127754 ΕΞ 2022 - Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών.

Παράταση στην υποβολή συμβάσεων συμβολαιακής γεωργίας (μέχρι και τις 31.03.2024)

ΔΕΔ 1423/2023 - Αγροτική επιχείρηση και προσαύξηση περιουσίας: Εργάτες γης και εργόσημα που αντιστοιχούν σε πάνω από 365 ημέρες το χρόνο εργασίας - Αποθέματα λήξης στα οποία δεν συμπεριλήφθηκε παραγωγή σε εξέλιξη φράουλας.

ΔΕΔ 1972/2023

Αγρότης, πωλητής σε Λαικές αγορές - Ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ - Ισχυρισμοί περί επιστροφών αγροτικών προϊόντων, φύρας και χαμηλότερων τιμών από εκείνες, επί των οποίων βασίστηκε ο έλεγχος

→ Δαπάνη τοκοχρεωλυτικής απόσβεσης ανοικτού δανείου αγροτών - Μη αναγραφή στα βιβλία αγρότη του δανείου και των τόκων

110 Μικρές Επιχειρήσεις Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων  ✏ Άρθρα Καθεστώς απαλλαγής από το ΦΠΑ μικρών επιχειρήσεων (Small Business) - Λογιστική και φορολογική αντιμετώπισή τους (του Φώτη Τσιατούρα)
111 Κοινωνική Οικονομία Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για την Κοινωνική Οικονομία μετά το ν. 4430/2016 Κοιν.Σ.Επ.: Φορολογικά, ασφαλιστικά και εργασιακά ζητήματα ( Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

✏ ΣΛΟΤ 915/2023 Υπολογισμός ΕΜΕ για τη διανομή κερδών ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. στους υπάλληλους της

111
Α
Εισοδημάτα influencers Φορολογικός χειρισμός εισοδημάτων influencers από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Tik Tok, YouTube κ.ά.) (Αντώνιος Α. Νασόπουλος)  
112 Ακίνητα και Τεχνικές Εταιρείες Ειδικά θέματα φορολογίας τεχνικών εταιριών [09-07-2022] (Τατιάνα Ψαριανού)

ΔΕΔ Θ 1266/2022 - Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος από πώληση αδιάθετων ακινήτων ατομικής επιχείρησης ανέγερσης και πώλησης οικοδομών μετά την διακοπή των εργασιών της  

 ✏ Πότε η πώληση ακινήτου θεωρείται εμπορία και φορολογείται;  (Γιώργου Δαλιάνη, Διονύση Σαμόλη και Νίκης Χατζοπούλου )

Ε.2031/2023 Συστηματική διενέργεια πράξεων

Ε.2108/2021 - Έκπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 του Φ.Π.Α. που διακανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του Κώδικα Φ.Π.Α.

Εκμετάλλευση ακινήτων και θέματα που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής

✏ ΣΛΟΤ 1568/2021 Εγγραφές σε διπλογραφικά βιβλία οικοδομικής εταιρείας από την πληρωμή με συμβόλαιο ημιτελούς ακινήτου η παράδοση του οποίου θα γίνει με την ολοκλήρωση της κατασκευής 

✏ ΣΛΟΤ 2893/2023 Κόστος οικοδομής

Φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος οικοδομικών επιχειρήσεων  ( Φώτη Τσιατούρα)

113 Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων Βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων Ο ΚΑΔ για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εκτός πλατφορμών

Φορολογική αντιμετώπιση μισθώσεων ακινήτων - επαγγελματικών χώρων από πλευράς ΦΠΑ

Φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων από 01.01.2024 [( Φώτη Τσιατούρα)

114 Αφανής εταιρία Ε.2076/2022 Φορολόγηση αφανούς εταιρείας ΔΕΔ 1008/2023 - Φορολογία αφανούς εταιρίας - Δεν είναι δυνατή η υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος από αφανή εταιρεία για φορολόγηση αυτής με τον συντελεστή των νομικών προσώπων
115 Φορολογικές Αναμορφώσεις ✏ Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων [ Δείτε τον Πίνακα 10 ] Δείτε αν ανήκετε σε κάποια από αυτές
27.  Φορολογική ζημιά που δικαιούται να μεταφέρει η επιχείρηση.
116 Γενικά Σύμφωνα με το Άρθρο 27 του ν.4172/2013 : η ζημία μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη. Δεν απαιτείται η ζημία να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους που προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία
117 Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή Ε.2100/2021 - Φορολογική μεταχείριση ζημιών που προκύπτουν στην αλλοδαπή με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του ν.4172/2013 (Α΄ 167) Σε περίπτωση που μεταβληθεί η άμεση ή έμμεση συμμετοχή ή τα δικαιώματα ψήφου άνω του ποσοστού 33% και παράλληλα γίνει, μέσα στο ίδιο ή/και το επόμενο φορολογικό έτος, αλλαγή της δραστηριότητας της εταιρείας σε ποσοστό άνω του 50% του κύκλου εργασιών της, οι ζημιές δεν μεταφέρονται
118 Δυνατότητα μεταφοράς Ζημιών Νόμος 4172/2013

Άρθρο 27. Μεταφορά ζημιών (Σε περίπτωση τεκμαρτού προσδιορισμού)

 

6. Ο προσδιορισμός του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος κατ’ εφαρμογή των άρθρων 28Α έως 28Δ δεν επηρεάζει την εφαρμογή της παρ. 1 και η πραγματοποιηθείσα ζημία δύναται να μεταφέρεται προς συμψηφισμό με λογιστικό ποσό των δηλωθέντων επιχειρηματικών κερδών.
119 Ζημιά και εφαρμογή «έμμεσων τεχνικών ελέγχου» άρθρο 14 του ν. 5073/2023 και εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2023 και επόμενα όταν δηλώνεται ζημία σε τρία (3) τουλάχιστον συνεχόμενα φορολογικά έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.
28.   Συντελεστές Φόρου Εισοδήματος - Προκαταβολή - Εισφορά Αλληλεγγύης – Φόρος  Μερισμάτων
120 Μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις [Δείτε αναλυτικά στον Πίνακα 15 Υπολογισμός των πληρωτέων φόρων] Οι αλλαγές αναλυτικά στη φορολογία των ατομικών - Από το 2023 η εφαρμογή, συμψηφίζονται οι ζημιές, μειώνεται στο μισό το τέλος επιτηδεύματος  
121 Μήπως έχετε δραστηριότητα στο Εξωτερικό; Άρθρα - Η έκπτωση του φόρου που καταβλήθηκε στην αλλοδαπή ( Δημήτρης Λεβεντάκης) Ε.2089/2021 - Έκπτωση φόρου που καταβάλλεται στην αλλοδαπή από τον συνολικό φόρο προσώπου του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, κατ’ εφαρμογή των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
121Α Μήπως δικαιούστε την φορολογική απαλλαγή των άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022; Νόμος 4935/2022 Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, μέσω συνεργασιών και εταιρικών μετασχηματισμών και άλλες διατάξεις.
[Δείτε αναλυτικά Πιν. 14 Φορολογικές απαλλαγές των άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022]
Άρθρα 3 «Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων», 4 «Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων» και 5 «Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση εισφοράς ατομικής επιχείρησης»
29.  Μεταβολή των λογιστικών πολιτικών & εκτιμήσεων και Διόρθωση των λαθών
122 Μεταβολή των λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων καθώς και η διόρθωση των λαθών Αντιμετώπιση επιλογής διαφορετικής παραλλαγής της ίδιας μεθόδου αποτίμησης, ως αλλαγή λογιστικής αρχής ή μεθόδου στο λογιστικό πλαίσιο των ΕΛΠ - ΣΟΛ ΑΕ  ✏ ΣΛΟΤ 1073/2021 Αλλαγή λογιστικής πολιτικής πολύ μικρής οντότητας, που καταρτίζει συνοπτικό ισολογισμό, για την επιμέτρηση στην εύλογη αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων της 
123 "Λάθη από προηγούμενες Χρήσεις'' που θέλετε να διορθώσετε ή και αλλαγή Λογιστικών Πολιτικών Ε.2228/2021 - Χρόνος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων σε περίπτωση διόρθωσης λάθους, κατά τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 (Α' 251) ή του ΔΛΠ 8, κατά περίπτωση Άρθρα - Διόρθωση λάθους βάσει του άρθρου 28 του ν. 4308/2014 και υποβολή τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος ( Γεωργίου Στ. Αληφαντή.)

Αναδρομικές λογιστικές εγγραφές (Καλομοίρα Κωτσαλά ) ✏ ΦΠΑ εκροών και rebate

30.  Διανομή Κερδών
124 Κανόνες Διανομής

[ Δείτε τον Πίνακα 11 ]

Σχηματισμός τακτικού αποθεματικού (Γιώτης Πολύκαρπος)

ΣΛΟΤ 978/2023 εγγραφές ενισχύσεων

✏ ΣΛΟΤ 31/2023 Συμψηφισμός προς απόσβεση σωρευμένων ζημιών με την διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

Αμοιβές που δίνονται στο προσωπικό ή σε μέλη Δ.Σ. από τα κέρδη Ανώνυμης Εταιρείας και θέματα χαρτοσήμου (Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς)

Διανομή μερίσματος στην Ανώνυμη Εταιρεία και παραγραφή αξίωσης μετόχων (Άντα Τσόγια, ΜΔΕ)

Σύμφωνα με το άρθρο 160 «Καθαρά κέρδη – Διανομή κερδών» του Ν. 4548/2018 το μέρισμα καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο μήνες από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης που αποφάσισε τη διανομή.

............

 

 ✏Προμερίσματα και προσωρινές απολήψεις: Από τη θεωρία στην πρακτική εφαρμογή (Βασίλης Κουφός, Κώστας Κούτρας, Αλέξανδρος Ψαράκης)

125 Διανομή αφορολογήτων Διανομή αφορολόγητων ποσών που εμπίπτουν στο άρθρο 47 του ΚΦΕ από νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία (Κουλογιάννης Κων/νος) Μη αναληφθέντα μερίσματα (κέρδη) ομόρρυθμης εταιρείας με διπλογραφικά βιβλία

[ Δείτε σχετικά και στο Κεφ. 16 ]

31.  ‘Έντυπα και Οδηγίες των Φορολογικών Δηλώσεων
126 Τα έντυπα και οι Οδηγίες των Φορολογικών Δηλώσεων   Βεβαιώσεις αποδοχών 2023: 31 ερωτήσεις-απαντήσεις για την ορθή υποβολή

Βεβαιώσεις αποδοχών 2023 - Έως 29.2.2024 η υποβολή

  Έντυπο Ε3 Νέο έντυπο Ε3 - Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2023
Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση
Ε3 2023, οδηγίες συμπλήρωσης
  Έντυπο Ν Οι αλλαγές στο έντυπο Ν του φορολογικού έτους 2023
Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ν 2023
 
  Έντυπο Ε2    ✏ Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (Ενημερωμένο) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος - Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3
  Έντυπο Ε1 Παράταση δηλώσεων έως 26.7.2024, δημοσιεύθηκε η απόφαση
Σε 8 δόσεις και με έκπτωση 3% η πληρωμή του φόρου
Αυτόματη υποβολή για μισθωτούς και συνταξιούχους - Επέκταση προσυμπλήρωσης
Έντυπο E1 - Οι αλλαγές για το φορολογικό έτος 2023
«Βιβλιαράκι» οδηγιών συμπλήρωσης φορολογικών δηλώσεων 2024
32.  Φορολογικοί Έλεγχοι - Έμμεσες Τεχνικές
127 Αν ελεγχθείτε, σε ποια σημεία θα ελεγχθείτε. Α.1293/2019 - Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά Εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Ελέγχου του παραρτήματος ΙΙΙ της ΠΟΛ.1124/18.6.2015 (ΠΟΛ.1036/2017)
128 Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων Ε.2180/2021 - Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 54 ΣΤ του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170/26.7.2013) Ο. ΔΕΑΦ 1110885 ΕΞ 2021 - Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 2, 8, 19, 56 60, 72, 73, 89, 90, 91 και 97 του ν. 4864/2021 (Α 237)
129 Συντελεστής «Μικτού Κέρδους» Υπολογίστηκε σωστά ; Βρίσκεται σε ''συνάφεια'' με τα άλλα μεγέθη και με τα προηγούμενα έτη ;

Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου : α) Α.1008/2020 και β) Ε.2016/2020

Η επαναφορά του εξωλογιστικού προσδιορισμού εισοδήματος με την μέθοδο των έμμεσων τεχνικών ελέγχου (Καλομοίρα Κωτσαλά )
  Δείτε σε μαγνητοσκόπηση την εκπομπή «Μία ώρα επί της ουσίας: Έλεγχος φυσικών και νομικών προσώπων και ο ρόλος του λογιστή-φοροτεχνικού»  (ανάλυση από τον Χρήστο Κρίγκα, στη συζήτηση συμμετείχε ο Κωνσταντίνος Γραβιάς) Οι αποκλίσεις στους συντελεστές μικτού και καθαρού κέρδους επιχειρήσεων ως αιτία φορολογικού ελέγχου (του Γιώργου Δαλιάνη)

Καταχρηστική εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχου(Δαλιάνης Γεώργιος)

✏  ΔΕΔ 422/2023 - Έμμεσες τεχνικές ελέγχου σε καφέ μπαρ - Φύρα 15% σε φαγητά και 5% σε ποτά

 

ΔΕΔ Θ 1191/2020 - Έμμεσος προσδιορισμός φόρου άρθρου 28 λόγω μεταβολών στο μικτό περιθώριο κέρδους

ΔΕΔ 1932/2022 - Έμμεσες τεχνικές ελέγχου Αρχή των αναλογιών - Μη απόδειξη ποσοστού φύρας

ΔΕΔ 2113/2022 - Αποδεκτή φύρα σε σουβλατζίδικο - Έμμεσες τεχνικές ελέγχου - Δεν εκδόθηκαν στοιχεία αυτλπαράδοσης για την διάθεση φαγητού στους εργαζομένους

130 Το εισόδημα των φυσικών και νομικών προσώπων μπορεί να προσδιορίζεται με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου ✏  Διεύρυνση πλαισίου εφαρμογής έμμεσων τεχνικών φορολογικού ελέγχου (Γιώργου Δαλιάνη, Νάνσυ Καλλιανιώτη, Νίκης Χατζοπούλου)

 

 ...δ) όταν υπάρχει σημαντική αναντιστοιχία μεταξύ των δηλούμενων οικονομικών μεγεθών, ιδίως των αγορών, των πωλήσεων και των αποθεμάτων, ή ε) όταν δεν επαληθεύεται ο συντελεστής μικτού κέρδους ...ή υπάρχει αδικαιολόγητη μεταβολή αυτού μεταξύ διαδοχικών ετών, ή στ) όταν δηλώνεται ζημία σε τρία (3) τουλάχιστον συνεχόμενα φορολογικά έτη και δεν προκύπτει ο τρόπος χρηματοδότησης της επιχείρησης, με τον οποίο καλύπτονται οι υποχρεώσεις της.
33.  Σύνταξη και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων - Χρήσιμα Υποδείγματα
131 Σύνταξη Ισολογισμού και Κατάσταση Αποτελεσμάτων Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του ν. 4308/2014)

Ε.2028/2023 - Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή του άρθρου 54Ε ΚΦΔ (ν.4987/2022 - Α' 206), σχετικά με την επιβολή προστίμων για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων ...

 ✏ Ωρίων - Το νομοθετικό πλαίσιο της κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων

✏ ΣΛΟΤ 432/2021 Λογιστικός χειρισμός κονδυλίου διαφορών φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων, βάσει των Ε.Λ.Π.

Εισηγμένες: Ανακοίνωση Επ. Κεφαλαιαγοράς για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις

132 Ένταξη σε κατηγορία μεγέθους επιχειρήσεων και προσδιορισμός των απαιτούμενων υποχρεώσεων ✏ Ν. 4308/2014, Άρθρο 2. Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων ν. 4308/2014, Άρθρο 30. Απλοποιήσεις και απαλλαγές

✏ ΣΛΟΤ 1386/2021 Ερώτημα για ένταξη αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας σε κατηγορία μεγέθους  ✏ ΣΛΟΤ 497/2023 Κατάταξη νεοϊδρυόμενων Α.Ε.

Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας λόγω τζίρου (Κωνσταντίνου Δημ. Γραβιά)

133 Διαχωρισμός μακροπρόθεσμων - βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και απαιτήσεων (λογ. 45) ✏ Μακροπρόθεσμες είναι οι υποχρεώσεις εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεώς τους λήγει μετά από το τέλος της επόμενης χρήσεως όπως ομολογιακά δάνεια, μακροπρόθεσμα δάνεια τραπεζών κτλ.  
134 Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 823 ΕΞ 1.6.2016 Χρόνος καταχώρησης των διανεμόμενων από τα κέρδη αμοιβών διοικητικού συμβουλίου και βάση υπολογισμού του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος στις ανώνυμες εταιρείες σε εταιρείες που εφαρμόζουν τα Ε.Λ.Π. Οι αμοιβές που δίνονται στα μέλη του Δ.Σ. από τα κέρδη βάσει του άρθρου 24 του νόμου 2190/1920, καθίστανται δουλευμένες όταν εγκρίνονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων η οποία συνέρχεται την επόμενη χρήση και καταχωρούνται στην κατάσταση αποτελεσμάτων, της χρήσεως στην οποία εγκρίνονται ως έξοδο, δεδομένου ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου λαμβάνουν αυτές τις αμοιβές ως εργαζόμενοι. . 
135 Λογιστική απεικόνιση του Φόρου   Άρθρα - Η λογιστική του φόρου εισοδήματος ( Αθανασόπουλος Κ. Λάμπρος) 
136 Απεικόνιση προκαταβολής φόρου στις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Α.Ε.   ✏ Το Σ.ΛΟ.Τ. με την αριθμ. πρωτ.: 1153 ΕΞ της 1.6.2016 αναφέρει ότι η εγγραφή της προκαταβολής του φόρου εισοδήματος, γίνεται με την καταβολή της. 
137 Από το Ισοζύγιο στον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΝΟΜΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 §2γ Ν. 4308/2014) (Πολύκαρπου Γιώτη )

 Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Κόστος κτήσης, απομείωση, εύλογη αξία (Πολύκαρπου Γιώτη )

138 Επιλογή μορφής  της Κατάστασης Αποτελεσμάτων Νόμος 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Β.2.1 Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία Ή Β.2.2 Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος
139 Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Δαπανών ✏ Το «φύλλο μερισμού», είναι πια απαραίτητο και για την σύνταξη του εντύπου Ε3. Προσδιορισμός Μικτού Κέρδους

 [ Δείτε τον Πίνακα 12 ]

140 Μεταβολές Ιδίων Κεφαλαίων    Τα Ίδια Κεφάλαια της ανώνυμης εταιρείας και πως να οργανώσετε τις μεταβολές τους-ΣΟΛ Α.Ε.  
141 Ταμειακές Ροές    Κατάσταση ταμειακών ροών (μεθοδολογία με την έμμεση και την άμεση μέθοδο) Βλάχος Θεόδωρος.
142 Προσάρτημα Υποδείγματα Προσαρτήματος για: (α) «Πολύ Μικρές οντότητες», με απλογραφικά βιβλία, (β) «Πολύ Μικρές οντότητες», με διπλογραφικά βιβλία και (γ) «Μικρές οντότητες» ( Κ. Νιφορόπουλος )

Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Προσάρτημα για πολύ μικρές και μικρές οντότητες

Υπόδειγμα Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

Υπόδειγμα Ενοποιημένου Προσαρτήματος Ν. 4308/2014 - ΣΟΛ Α.Ε.

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 1684 ΕΞ 31.8.2016 - Πολύ μικρή οντότητα και προσάρτημα

ΣΛΟΤ 1529/2023 - Απαλλαγή υποχρέωσης παροχής πληροφοριών στο προσάρτημα για εταιρείες που επιλέγουν προαιρετικά να συντάξουν πλήρεις και όχι συνοπτικές καταστάσεις χωρίς να υποχρεούνται

143 Έκθεση Δ.Σ   Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» ( Κ. Νιφορόπουλος)
144 Αλλαγή Λογιστικού Πλαισίου ✏ ΣΛΟΤ 916/2023 Αλλαγή Λογιστικού Πλαισίου από ΔΛΠ σε ΕΛΠ Παρέχεται δυνατότητα παύσης αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας στο λογιστικό πλαίσιο των Ε.Λ.Π, όταν είχε αρχικά επιλεγεί από την οντότητα σε προαιρετική βάση - ΣΟΛ ΑΕ

 

145 Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων   Λογιστής και όχι μόνο «φοροτεχνικός» ή «καταχωρητής» - Η ανάλυση της επιχείρησης και των «Οικονομικών Καταστάσεων». (Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος )
146 Ανθρακικό αποτύπωμα Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20 του Εθνικού Κλιματικού Νόμου 4936/2022 υποβάλλουν έκθεση ανθρακικού αποτυπώματος Υποβολή έκθεσης ανθρακικού αποτυπώματος από επιχειρήσεις - Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ
34.  Έλεγχος και Δημοσιότητα των Οικονομικών Καταστάσεων
147 Έλεγχος των Οικονομικών Καταστάσεων από τους Ελεγκτές ✏ Υπόκεινται : Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των οντοτήτων, όταν βάσει των κριτηρίων μεγέθους χαρακτηρίζονται ως μεσαίες και μεγάλες οντότητες. ✏ Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νομοθεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόμιμο ελεγκτή ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.
148 Χρονοδιάγραμμα εγκρίσεων και υποβολών στο Γ.Ε.ΜΗ
και στην Τράπεζα Ελλάδας
Ημερομηνίες σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και προθεσμίες ανάρτησης στο ΓΕΜΗ των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2022 (Κουλογιάννης Κων/νος )

Δημόσια υποβολή φορολογικών στοιχείων στο ΓΕΜΗ από πολυεθνικές, υποκαταστήματα και θυγατρικές τους

Νόμος 4548/2018 νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών)ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΤΟ Α
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Νόμος 5066/2023
Άρθρο 16. Υποβολή ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από κεφαλαιουχικές εταιρείες του μη χρηματοπιστωτικού τομέα στην Τράπεζα της Ελλάδος - εντός είκοσι (20) ημερών από την έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων από την αρμόδια Γενική Συνέλευση

✏ Αρ. πρωτ.: 62784/2017 Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων -Χρόνος και τρόπος σύγκλισης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων
35.  Ευθύνες
149 Ευθύνες Διοικούντων Ε.2173/2020 - Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων του άρθρου 50 του ν.4174/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρα - Αλληλέγγυα ευθύνη διοικούντων (Νένα Π. Διονυσοπούλου )

✏Α.Ε. : Άρθρο 177. Παραβάσεις μελών διοικητικού συμβουλίου ( ν. 4548/2018)

Ε.2176/2021 - Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 60 του ν.4174/2013 (Α' 170) ως προς τη συνέργεια

150 Ευθύνες Λογιστών Αργύρη Αργυριάδη: «Η ευθύνη του λογιστή – φοροτεχνικού έναντι του εντολέα του και έναντι του Δημοσίου για πράξεις και παραλείψεις στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του». Ολόκληρη η μελέτη : https://www.alf.gr/wp-content/uploads/2018/04/DFN_1476a.pdf )

ΑΑΔΕ 213/2019 - Tυχόν αστική, πειθαρχική και ποινική ευθύνη του λογιστή δεν απαλλάσσει τον επιτηδευματία από τη δική του ευθύνη - Λήψη εικονικών τιμολογίων

Πρόστιμο για συνέργεια σε φοροδιαφυγή από λογιστή - ΔΕΔ και αναφορά σε δέουσα επιμέλεια του άρθρου 22 του ν. 4557/2018

«3. Ο λογιστής φοροτεχνικός είναι υπεύθυνος για την ορθή μεταφορά των οικονομικών δεδομένων από τα στοιχεία στα βιβλία, για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία. Επίσης, είναι υπεύθυνος για την ορθή φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων με τις δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται και τις οποίες παραθέτει αναλυτικά σε κατάσταση που συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. …..» ( Νόμος 2873/2000, Αρθρο 38. Ρυθμίσεις θεμάτων λογιστών – φοροτεχνικών )
151 Ευθύνες Ορκωτών Λογιστών ✏ Νόμος 4449/2017 Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις ✏ Ν. 4174/2013, Άρθρο 65Α. Φορολογικό πιστοποιητικό

ΕΛΤΕ: Ευθύνες ελεγκτή σχετικά με απάτη σε έναν Έλεγχο Οικονομικών Καταστάσεων

 

Πίνακες

Πίνακας 1: Συντελεστές Αποσβέσεων

Α/Α Κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης Συντελεστής
1 Εδαφικές εκτάσεις ( εκτός της επόμενης περίπτωσης ) 0%
2 Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5%
3 Κτίρια, κατασκευές, εγκαταστάσεις, βιομηχανικές και ειδικές εγκαταστάσεις, μη κτιριακές εγκαταστάσεις, αποθήκες και σταθμοί, περιλαμβανομένων των παραρτημάτων τους (και ειδικών οχημάτων φορτοεκφόρτωσης)
Οι αποσβέσεις διενεργούνται μόνο επί της αξίας που αναλογεί στα κτίσματα και όχι επί της αξίας που αντιστοιχεί στο οικόπεδο ( ΔΕΑΦ Β 1095090 ΕΞ 2016/ 21.6.2016 )- [Εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας ]
4%
4 Κατασκευές και εγκαταστάσεις για τη φόρτιση οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 100%
5 Εδαφικές εκτάσεις που χρησιμοποιούνται σε εξόρυξη και λατομεία, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τις υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης 5%
6 Αεροσκάφη, σιδηροδρομικοί συρμοί, πλοία και σκάφη εκτός από μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 5%
7 Μηχανήματα, εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού 10%
  Συντελεστής απόσβεσης αιολικών πάρκων και φωτοβολταϊκών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον χαρακτηρίζονται ως ''μηχανήματα'' ( ΔΕΑΦ Β 1168150 ΕΞ 2016  ) 10%
8 Μέσα μεταφοράς ατόμων εκτός από τα μέσα μεταφοράς μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. [Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, κ.λπ ] 16%
9 Μέσα μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50%
10 Μέσα μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%
11 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων εκτός από μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 12%
12 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων μηδενικών ρύπων 50%
13 Μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%
14 Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων μηδενικών ρύπων 50%
15 Μέσα μαζικής μεταφοράς ατόμων χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. 25%
16 Άυλα στοιχεία και δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης
Δαπάνες Ανάπτυξης [με βάση την έννοια  στα ΕΛΠ (ν.4308/2014) ]
10%
17 Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός, και λογισμικό 20%
18 Λοιπά πάγια στοιχεία της επιχείρησης ( ότι δεν μπορεί να ενταχθεί σε κάποια συγκεκριμένη από τις ανωτέρω κατηγορία ) 10%
19 Ζωικό κεφάλαιο  και  φυτικό    κεφάλαιο πολυετούς καλλιέργειας  ( Πολ. 1116/2015 ) 10%
20 Έργα τέχνης, αντίκες, κοσμήματα και άλλα πάγια στοιχεία ενεργητικού επιχειρήσεων που δεν υπόκεινται σε φθορά και αχρήστευση λόγω παλαιότητας, δεν υπόκεινται σε φορολογική απόσβεση. 0%
21 Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας (θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α).
Επίσης: Οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων αυτών, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησής τους προσαυξημένες κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) [ άρθρο 22Α, ν. 4172/2013].
40%

 

Επισημάνσεις

(1) Ν. 4172/2013, Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις, παρ. 4.

[ Εδάφιο 1 ] Το Κόστος κτήσης ή κατασκευής, περιλαμβανομένου και του κόστους βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής καθώς και αποκατάστασης του περιβάλλοντος αποσβένονται, σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα.

[ Εδάφιο 2 ] Όπου ο συντελεστής του προηγούμενου πίνακα είναι πενήντα τοις εκατό (50%) ή εκατό τοις εκατό (100%), η επιχείρηση δικαιούται να χρησιμοποιήσει χαμηλότερο σταθερό συντελεστή για όλα τα έτη απόσβεσης.

[ Εδάφιο 3 ] Ο συντελεστής φορολογικής απόσβεσης του ανωτέρω πίνακα για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα, καθώς και για τα έξοδα πολυετούς απόσβεσης ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας ζωής δικαιώματος».

[ Εδάφιο 4] Σε περίπτωση δικαιωμάτων που θεμελιώθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την αναπόσβεστη αξία (εναπομείνασα αξία) ως διάρκεια δικαιώματος λαμβάνεται η υπολειπόμενη διάρκεια του δικαιώματος.

[ Εδάφιο 5 ]
Για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) και για το υπερβάλλον ποσό, ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%).

[ Εδάφιο 6 ] Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριάντα (30%) και δεκαπέντε (15%) τοις εκατό.

[ Εδάφιο 7 ] Για επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, για τη δαπάνη απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λ.Τ.Π.Φ. έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, χορηγείται στην επιχείρηση δυνατότητα έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά της, προσαυξημένη κατά ποσοστό εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) και για το υπερβάλλον ποσό ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%).

[ Εδάφιο 8 ] Τα αντίστοιχα ποσοστά για αυτοκίνητα χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ. είναι τριανταπέντε (35%) και είκοσι τοις εκατό (20%).

[ Εδάφιο 9 ] Για την εφαρμογή του έβδομου και όγδοου εδαφίου της παρούσας, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται η νομική βάση των ενισχύσεων δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1407/2013 της 18ης Δεκεμβρίου 2013 (L 352/1) για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), η διαδικασία, οι όροι, η διάρκεια, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία ελέγχου τους, οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, τυχόν περιορισμός του ύψους των ενισχύσεων, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις ανάκτησης των ενισχύσεων σε περίπτωση εκ των υστέρων διαπίστωσης μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, καθώς και κάθε ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του κινήτρου αυτού.

Τα εδάφια πρώτο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο καθώς και ο πίνακας αντικαταστάθηκαν και προστέθηκαν νέο δεύτερο, έκτο, έβδομο, όγδοο και ένατο εδάφια με το άρθρο 8 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ Α' 142/23-07-2020). Σύμφωνα με την παράγραφο 49 του άρθρου 72 του παρόντος, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4710/2020, ορίζεται ότι οι διατάξεις για τη δεύτερη, την έβδομη, την όγδοη, τη δέκατη, την ενδέκατη, τη δωδέκατη και τη δέκατη τρίτη κατηγορία ενεργητικού επιχείρησης με τα αντίστοιχα ποσοστά φορολογικών αποσβέσεων του πίνακα, καθώς και οι διατάξεις του δεύτερου, πέμπτου και έκτου εδαφίου, εφαρμόζονται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2020 και μετά. Ειδικά οι διατάξεις του έκτου, έβδομου και όγδοου εδαφίου, εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021.

(2) [Προσαύξηση Αποσβέσεων] Ν. 4172/2013, Άρθρο 24. Φορολογικές Αποσβέσεις, παρ. 10.

α. Το κόστος που είναι συναφές με την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με την ενεργειακή απόδοση, με την εξοικονόμηση νερού ή με επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/852 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2020 «σχετικά με τη θέσπιση πλαισίου για τη διευκόλυνση των βιώσιμων επενδύσεων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088» (L 198) και τις σχετικές κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις» αποσβέννυται με τους συντελεστές του πίνακα της παρ. 4, προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%). Σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του δέκα τοις εκατό (10%), ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις δέκα (10) ποσοστιαίες μονάδες.

β.
Η περ. α' δεν καταλαμβάνει τις κατηγορίες ενεργητικού επιχείρησης σχετικές με: "αεροσκάφη, σιδηροδρομικούς συρμούς, πλοία και σκάφη", "μέσα μεταφοράς ατόμων" και "μέσα μεταφοράς εμπορευμάτων".

(3) Πάγια αξίας μικρότερης από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ

Εάν η αποσβέσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου της επιχείρησης είναι μικρότερη από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, το εν λόγω στοιχείο μπορεί να αποσβεστεί εξ ολοκλήρου μέσα στο φορολογικό έτος που αποκτήθηκε το περιουσιακό στοιχείο.

(4) Εποχιακή λειτουργία

Πάγια περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων που λειτουργούν εποχιακά (π.χ. ξενοδοχειακές, τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, κ.λπ.).

Οι φορολογικές αποσβέσεις υπολογίζονται κανονικά, για όλο το έτος.

(5)
Νέες επιχειρήσεις

Οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να αναβάλουν την φορολογική απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.

(6) Υποχρεωτικότητα των Φορολογικών Αποσβέσεων

Ο υπολογισμός των φορολογικών αποσβέσεων είναι υποχρεωτικός, γίνεται σε ετήσια βάση και δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων.

(7) Έναρξη των Φορολογικών Αποσβέσεων

Η φορολογική απόσβεση ενός πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία

●●●

Πίνακας 2Α : Από το «Λογιστικό» στο «Φορολογητέο» Αποτέλεσμα  ( «Στάδια» και «Βήματα» )

Στάδιο Πρώτο : Υπολογισμός του «Λογιστικού Αποτελέσματος» και Κανόνες Αποτίμησης/Επιμέτρησης που χρησιμοποιήσαμε.
Βήμα 1 :
Ο υπολογισμός του «Λογιστικού Αποτελέσματος», ως αφετηρία υπολογισμού του «Φορολογικού Αποτελέσματος»
Βήμα 2
: Έλεγχος της εφαρμογής των κανόνων Αποτίμησης /Επιμέτρησης των Ε.Λ.Π και εντοπισμός των " Διαφορών " με τους " Φορολογικούς Κανόνες "  
Στάδιο Δεύτερο : Υπολογισμός των  δαπανών /εξόδων που δεν αναγνωρίζονται Φορολογικά Γενικές αρχές της Φορολογικής Αναγνώρισης των Δαπανών – Τεκμηρίωση – Αιτιολόγηση Τα βήματα Εντοπισμού των «Λογιστικών Διαφορών » ανά κατηγορία Βήμα 1 : Μη αναγνώριση τόκων  λόγω υπέρβασης ορίου επιτοκίου
Βήμα 2
: Δαπάνες με μη αποδεκτό τρόπο εξόφλησης
Βήμα 3 :
Δαπάνες για τις οποίες η φορολογική τους αναγνώριση συναρτάται από το χρόνο εξόφλησής τους
Βήμα 4 :
Φορολογική Αναμόρφωση των « Προβλέψεων »  και των «Απομειώσεων»
Βήμα 5
: Φορολογική αναμόρφωση προστίμων και προσαυξήσεων
Βήμα 6:
  Φορολογική αναμόρφωση αμοιβών, που συνιστούν ποινικό αδίκημα
Βήμα 7 :
Φορολογική αναμόρφωση των φόρων
Βήμα 8 :
Τεκμαρτό μίσθωμα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου
Βήμα 9 :
Μη αναγνώριση δαπανών λόγω υπέρβασης ορίου
Βήμα 10 :
Μη αναγνώριση δαπανών επειδή αποτελούν «προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες» ή «δαπάνες ψυχαγωγίας» και όχι «επιχειρηματικές δαπάνες»
Βήμα 11 :
Δαπάνες από νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς
Βήμα 12 :
Λοιπές δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται.
Βήμα 13 :
[Κωδικός 2014 ] Δαπάνες ενδοομιλικών μερισμάτων.
Βήμα 14 :
Υπέρβαση του κανόνα περιορισμού των τόκων
Βήμα 15 :
Μη αναγνώριση δαπανών λόγω υπέρβασης ορίου επί των κερδών  
Στάδιο Τρίτο : Διαχωρισμός των «Λογιστικών Διαφορών» σε «Μόνιμες» και « Προσωρινές » και Εξέταση « Προσωρινών Διαφορών» προηγούμενων ετών Τι ορίζεται ως «Προσωρινή διαφορά» και αντιδιαστολή προς τις «μόνιμες» διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. Παράδειγμα διαδικασίας διαχωρισμού μεταξύ «Προσωρινών διαφορών» και «Μόνιμων διαφορών»  
Στάδιο Τέταρτο : Συμπλήρωση του Εντύπου « Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης (Κ.Φ.Α ) »
Στάδιο Πέμπτο : Συμπλήρωση του Πίνακα Ε «Προσωρινών Διάφορων μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής Βάσης», του Εντύπου Ε3 Συμπλήρωση «Πίνακα Ε» του Εντύπου Ε3 Ποσό που φορολογήθηκε κατά τις προηγούμενες χρήσεις λόγω αναμόρφωσης προβλέψεων [ (17) Ν- 462 ]

Στάδιο Έκτο : Φορολογικές Αναμορφώσεις στα  Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων.
Βήμα 1 :
Είδη των Εταιρειών με ειδική φορολογική μεταχείριση  
Βήμα 2 :
Συνοπτικά οι Εταιρείες με ειδικές  Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα Ειδικός Υπολογισμός φορολογητέων κερδών για  τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
Στάδιο Έβδομο : Ενδοομιλικές Συναλλαγές - Μη τήρηση της αρχής των «ίσων αποστάσεων»
Βήμα 1 :
Έλεγχος για ύπαρξη « Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων» Προϋποθέσεις σύνδεσης προσώπων
Βήμα 2 :
Έλεγχος για ύπαρξη συναλλαγών μεταξύ των « Συνδεδεμένων Επιχειρήσεων»
Βήμα 3 :
Συμπλήρωση Εντύπων, Υποβολές και Τεκμηρίωση των συναλλαγών Βήμα 4 : [ (5) Ν- 446 ] Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις του άρθρου 50 ν.4172/2013  
Στάδιο Όγδοο : «Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες »
Βήμα 1 :
Έλεγχος για ύπαρξη « Ελεγχόμενων Αλλοδαπών Εταιρειών»
Βήμα 2 :
[ (4) Ν- 452 ] Μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας (άρθρο 66 ν.4172/2013)
Βήμα 3 :
  [ (21) Ν- 478 ] Διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, το οποίο έχει υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (άρθ. 66 ν.4172/2013)
Στάδιο Ένατο  : Υπολογισμός Αφορολόγητων  Εσόδων  Έντυπο Ν : Πίνακα «I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ .." – ( Υποπίνακας )  Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται ..
Βήμα 1 :
(3) Υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου
Βήμα 2
: ( 4-8 ) Αφορολόγητες Υπεραξίες και Τόκοι [ Κωδ. Ν-465, 466, 463, 467 ]
Βήμα 3 :
( 6 )  Υπεραξία από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου [ Κωδ. Ν-470]
Βήμα 4
: (9)  Κέρδη από διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (παρ. 5 άρθ. 58 ν.4172/2013 [ Κωδ. Ν-459 ]
Βήμα 5 :
(15) Ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (άρθρο 62 ν.4389/2016) [ Κωδ. Ν-475 ]
Βήμα 6 :
(19) Aντιστάθμισμα νησιωτικού κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.4551/2018 [ Κωδ. Ν-479 ]
Έντυπο Ν : Πίνακας  « I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ …" – ( Υποπίνακας )  ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΏΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ , Κ.ΛΠ
Βήμα 1 :
( 4 ) Αφορολόγητο αποθεματικό άρθρου 71A ν.4172/2013 [ Κωδ. Ν-041 ]

Στάδιο Δέκατο: Μερίσματα Εισπραττόμενα
Βήμα 1 :
Κατηγορίες εισπραττόμενων  μερισμάτων
Βήμα 2 :
Έλεγχος των Λογαριασμών της Λογιστικής για τυχόν ύπαρξη τέτοιων κονδυλίων
Βήμα 3 :
Διαδικασία  τεκμηρίωσης της πλήρωσης των  προϋποθέσεων  του άρθρου 48του ν.4172/2013, προκειμένου να εφαρμοστεί η μέθοδος της απαλλαγής
Βήμα 4 :
Συμπλήρωση Πίνακα Μερισμάτων ( πλην αυτών που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθ. 48 ν.4172/2013 )   
Βήμα 5
: Εξέταση για ενδεχόμενη " Φορολογική Αναμόρφωση" στο έντυπο Κ.Φ..Α

Στάδιο Ενδέκατο: Αναπτυξιακά Κίνητρα ( Αφορολόγητα Αποθεματικά ή Μείωση Φόρων ) -Αναπτυξιακά Κίνητρα, τα οποία προβλέπουν μείωση των φορολογητέων  Κερδών -Αναπτυξιακά Κίνητρα, τα οποία προβλέπουν μείωση του Φόρου Αφορολόγητο αποθεματικό για την μετεγκατάσταση επιχ/σεων σε επιχειρηματικά πάρκα (παρ. 3 άρθ. 62 ν.3982/2011) [ Κωδ. Ν-099 ] -Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε ν. 4172/2013) [ Κωδ. Ν-076 ]  
Στάδιο Δωδέκατο : Έλεγχος για Δαπάνες οι οποίες «πριμοδοτούνται» ( Προσδιορίζονται Εξωλογιστικά )

Βήμα 1 : Έλεγχος των Λογαριασμών της Λογιστικής για τυχόν ύπαρξη τέτοιων κονδυλίων  
Βήμα 2 :
Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθ. 22Α ν.4172/2013) (Εξωλογιστικά) [ Κωδ. Ν-060  
Βήμα 3 :
Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες [Αφορά τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [ Κωδ. 504 -Ν ]]
Βήμα 4 : Προσαυξημένη έκπτωση διαφημιστικής δαπάνης [ Κωδ. 508 -Ν ]
Βήμα 5 : Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιµολόγησης [ Κωδ. 509 -Ν ] ( άρθρο 71ΣΤ, ν.4172/2013 )
Βήμα 6 :
Έκπτωση λόγω απασχόλησης ατόμων με αναπηρία (παρ. 10 άρθ. 4 ν.3522/2006) (Εξωλογιστ.) [ Κωδ. Ν-071 ]
Βήμα 7:
Έκπτωση εργοδοτικών εισφορών για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (άρθρο 71Δ ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά) [ Κωδ. Ν-054 ]
Βήμα 8: Προσαυξημένες αποσβέσεις [ Κωδ. 512 -Ν ]
Βήμα 9 :
Προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης (παρ. 10 άρθρο 24 ν. 4172/2013) (εξωλογιστικά) [ Κωδ. Ν-056 ]

Στάδιο Δέκατο τρίτο : Δαπάνες που αναγνωρίζονται Φορολογικά στην Χρήση, ενώ είχαν γίνει σε προηγούμενες Χρήσεις
Βήμα 1 :
«Προσωρινές Λογιστικές Διαφορές», προηγούμενων ετών
Βήμα 2 : 
Χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή ομολόγων
Βήμα 3 : [Κωδικός 2015]
Υπέρβαση του κανόνα περιορισμού των τόκων (Κανόνες Υποκεφαλαιοδότησης)  

Στάδιο Δέκατο τέταρτο : Υπολογισμός των «Φορολογικών Ζημιών» προηγούμενων ετών 

●●●

 

Πίνακας 2Β : Περιεχόμενα του άρθρου : Η φορολογική προσαρμογή του λογιστικού αποτελέσματος

1. Συνοπτικός Πίνακας σχετικών διατάξεων Νόμου          

2. Γενικός Κανόνας φορολογικής έκπτωσης των δαπανών

3. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες άρθρου 23-Κατηγοριοποίηση των περιπτώσεων        

3.1. Τόκοι από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους
3.2. Δαπάνη άνω των πεντακοσίων (500) ευρώ χωρίς τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής    
3.3. Μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές      
3.4. Προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26        
3.5. Πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προσαυξήσεων
3.6. Η παροχή αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα
3.7. Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι   
3.8. Τεκμαρτό μίσθωμα        
3.9. Δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων        
3.10. Δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων     
3.11. Δαπάνες ψυχαγωγίας   
3.12. Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες  
3.13. Δαπάνες που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς        
3.14. Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
3.15. Δαπάνες ενοικίων χωρίς τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών
3.16. Χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου.    

4. Έντυπο «Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης» (Χρήσης 2022)

5. Προσωρινές διαφορές - Πίνακας Ε του Ε3

 

Πίνακας 3 : Έντυπα και Πίνακες των Φορολογικών Δηλώσεων, στους οποίους γίνεται η Φορολογική Αναπροσαρμογή

 Η «φορολογική αναμόρφωση» (δηλαδή η προσαρμογή του «Λογιστικού Αποτελέσματος» σε «φορολογητέο»), πραγματοποιείται στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων μέσω των εξής εντύπων /πινάκων:
(1) «Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης»
[αφορά αναμορφώσεις που αυξάνουν τα φορολογητέα κέρδη ή μειώνουν τις ζημιές]
(2) Έντυπο Ε3 : Πίνακας Ε Προσωρινών Διαφορών μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής Βάσης [αφορά αναμορφώσεις (προσωρινές διαφορές) που αυξάνουν ή μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη ή μειώνουν ή αυξάνουν τις ζημιές]
(3) «Πίνακας ΣΤ του εντύπου Ε3» (Μόνο για τις Ατομικές Επιχειρήσεις)
[αφορά αναμορφώσεις που μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη ή αυξάνουν τις ζημιές (μεταφέρονται και τα σύνολα των περιπτώσεων (1) και (2)]
(4) «Έντυπο Ν : Πίνακας «I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ "ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ"»
«Σε περίπτωση κερδών αφαιρούνται και σε περίπτωση ζημιάς προστίθενται» [αφορά αναμορφώσεις που μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη ή αυξάνουν τις ζημιές ((μεταφέρονται και τα σύνολα των περιπτώσεων (1) και (2)]  

●●●

 

Πίνακες 4 & 5 : «Αφορολόγητα έσοδα»

Πίνακας 2: Κωδικό 513 - Υποπίνακας 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013»
Πίνακας 3: Κωδικό 514 - Υποπίνακας 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία ΔΕΝ έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν.
4172/2013» Η Βασική αρχή είναι ότι:
«Όλες οι επιδοτήσεις υπόκεινται κατ' αρχήν σε φορολόγηση, εκτός αν στην σχετική απόφαση χορήγησης της επιδότησης, αναφέρεται ρητά η εξαίρεση από την φορολόγηση».
Με το ΔΕΑΦ 1080132 ΕΞ 2015/2.6.2015 έγγραφο της ΑΑΔΕ διευκρινίστηκε ότι, οι επιδοτήσεις δεν εξαιρούνται από το σύνολο των εσόδων από επιχειρηματικές συναλλαγές αλλά προσμετρώνται στον υπολογισμό του εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. (λογιστικός τρόπος προσδιορισμού). Τα οριζόμενα ανωτέρω, αφορούν στον γενικό κανόνα αντιμετώπισης των επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων και δεν αναφέρονται σε τυχόν ειδική αντιμετώπιση συγκεκριμένων κατηγοριών επιδοτήσεων / επιχορηγήσεων σύμφωνα με ειδικότερες νομοθετικές ρυθμίσεις. Επισημαίνεται ότι σχεδόν όλες οι επιδοτήσεις που δόθηκαν λόγω του κορωνοϊού COVID 19, είναι αφορολόγητες, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρεται ρητά η σχετική απαλλαγή.
α) Στον κωδικό 513 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν.
4172/2013» του Πίνακα 10 «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα».

Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία αποκτούν έσοδα τα οποία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων για τα οποία κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε.

Επισημάνσεις
α)
Διαγράφηκαν οι κωδικοί 004 και 007.
β)
Προστέθηκαν οι κωδικοί:
→ 11
Ενίσχυση στο πλαίσιο δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις κλάδου Γούνας» (άρθρο 122 του ν. 5043/2023)
→ 12
Ενίσχυση για την κάλυψη εξόδων έκτακτου ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τους πληγέντες από τις πλημμύρες (προσθήκη στο άρθρο 36 ν.4508/2017 με το άρθρο 27 του ν. 5049/2023)


β) Στον κωδικό 514 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013» του Πίνακα 10 «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα».

Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία αποκτούν έσοδα τα οποία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων για τα οποία κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε.

 
Επισημάνσεις
α) Διαγράφηκαν οι κωδικοί: 3, 4, 7, 9, 10, 13
β) προστέθηκαν οι κωδικοί:

028 - Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πλήττονται από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής (άρθρο 72 του ν. 5016/2023)
029 - Αποζημιώσεις λόγω επιβολής κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης, για τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, κ.α. (άρθρο 47 του ν. 5035/2023)
030 - Ενίσχυση για ζημιές σε φυτική παραγωγή και ζωικό κεφάλαιο λόγω ακραίων καιρικών φαινομένων Σεπτεμβρίου 2023 (άρθρο 21 του ν. 5062/2023)

●●●

 

Πίνακας 6: Χρήση 2023 – Νέες Αφορολόγητες επιδοτήσεις/ενισχύσεις

[Νομικών και Φυσικών Προσώπων]

1. Άρθρο Δέκατο τέταρτο ν. 5015/2023 - Μετατροπή και συγχώνευση ΦΑΡΜΕΤΡΙΚΑ Α.Ε. σε «ΙΦΕΤ Μ.Α.Ε

2. Άρθρο 72 ν. 5016/2023 - Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενίσχυσης βάσει του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία»

3. Άρθρο 65 του ν. 5018/2023 - Δικαιώματα Εθνοφυλάκων

4. Άρθρο 92 του ν. 5018/2023 - Επίδομα εορτών Πάσχα 2023 εργαζομένων σε αναστολή σύμβασης εργασίας σε κλάδο γουνοποιΐας

5. Άρθρο 40 του ν. 5028/2023 -  Έξοδα κηδείας των προσώπων που κηδεύονται δημοσία δαπάνη

6. Άρθρο 30 του ν. 5029/2023 - Οι υποτροφίες αριστείας και οι ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση ή ασφαλιστική εισφορά.

7. Άρθρο 47 του ν. 5035/2023 - Αφορολόγητο, ακατάσχετο και ανεκχώρητο ενισχύσεων που χορηγούνται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

8. Άρθρο 80 του ν. 5036/2023 - Οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων που λαμβάνουν χαμηλές και μεσαίες συντάξεις με θετική προσωπική διαφορά, για την προστασία του εισοδήματός τους έναντι του πληθωρισμού του 2022 και ενόψει της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας λόγω και των διεθνών εξελίξεων.

9. Άρθρο 57 του ν. 5039/2023 - Ειδική σύνταξη στους παθόντες και στην οικογένεια όσων απεβίωσαν στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών

10. Άρθρο 73 του ν. 5043/2023 - Μηνιαία οικονομική ενίσχυση στις οικογένειες των θανόντων από φυσικές καταστροφές, και μέτρα στήριξης των οικογενειών των θυμάτων του σεισμού της Σάμου του έτους 2020

11. Άρθρο 13 του ν. 5043/2023 - Έξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικών κοινοτήτων και προέδρων δημοτικών κοινοτήτων

12. Άρθρο 74 του ν. 5043/2023 - Ειδική εκλογική αποζημίωση

13. Άρθρο 74 του ν. 5043/2023 - Ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «2ος κύκλος: Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις του κλάδου γούνας που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν

14. Άρθρο 70 του ν. 5045/2023 - Αποζημίωση ειδικού σκοπού σε εργαζομένους επιχειρήσεων - εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές ή άλλες φυσικές καταστροφές

15. Άρθρο 3 του ν. 5045/2023 - Εφάπαξ οικονομική ενίσχυση στα πρόσωπα που δεν θα έχουν αυξητική αναπροσαρμογή της σύνταξής τους, καθώς και σε όσα θα λάβουν ποσό αναδρομικών από την 1η Ιανουαρίου 2017 έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 που θα υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ.

16. Άρθρο 56 του ν. 5045/2023 - Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για τη στήριξη του τουρισμού της βόρειας Εύβοιας

17. Άρθρο 47 του ν. 5045/2023 - Youth Pass

18. Άρθρο 73 του ν. 5045/2023 - Οικονομική ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές

19. Άρθρο 35 του ν. 5058/2023 - Market pass για Νοέμβριο έως Δεκέμβριο για την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών σε πληγείσες από φυσικές καταστροφές περιοχές

20. Άρθρο 21 του ν. 5062/2023 - Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου 2023

21. Άρθρο 118 του ν. 5072/2023 - Επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης ευάλωτων νοικοκυριών κατά τον Δεκέμβριο 2023

22. Άρθρο 58 του ν. 5075/2023 - Ενίσχυση για γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου

23. Άρθρο 26 του ν. 5073/2023 -  Χρηματική επιβράβευση στους καταγγέλλοντες επώνυμα φορολογικές παραβάσεις μέσω της ψηφιακής εφαρμογής σάρωσης QR code appodixi της Α.Α.Δ.Ε.

24. Άρθρο 123 του ν. 5078/2023 -  Έκτακτη εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε συνταξιούχους από τον πληθωρισμό του έτους 2024

25. Άρθρο 151 του ν. 5078/2023 -  Ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας για ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες

26. Άρθρο 179 του ν. 5078/2023 - Ακατάσχετο και αφορολόγητο κοινωνικο-ασφαλιστικών παροχών Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 67 ν. 4756/2020

27. Άρθρο 99 του ν. 5079/2023 - Οικονομικής ενίσχυση για τη στήριξη του τουρισμού της νήσου Ρόδου.

●●●

 

Πίνακας 7: Τρόπος εξόφλησης δαπανών

Συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ επαγγελματιών/επιχειρήσεων
Ποσό συναλλαγής Προβλεπόμενος τρόπος εξόφλησης Κυρώσεις επί μη προβλεπόμενου τρόπου εξόφλησης Σχετικές διατάξεις
Έως και 500,00€ (χωρίς Φ.Π.Α.) Με οποιονδήποτε τρόπο ---- περ. β' άρθ. 23 ν.4172/2013 - ΠΟΛ.1216/2014 - ΠΟΛ.1079/2015 - ΠΟΛ.1055/2016 - ΠΟΛ.1158/2016 - ΔΕΑΦ Β 1068191 ΕΞ 2016/26.4.2016 - ΔΕΑΦ Β 1069397 ΕΞ 2016/26.4.2016
Από 500,01€ και πάνω (χωρίς Φ.Π.Α.) Με τραπεζικά μέσα πληρωμής* Δεν εκπίπτει η δαπάνη Ε.2068/2019
Εξόφληση δαπάνης μισθοδοσίας, αποζημίωσης απόλυσης, αλλά και δαπανών στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης των επαγγελματιών/επιχειρήσεων
Είδος δαπάνης Προβλεπόμενος τρόπος εξόφλησης Κυρώσεις επί μη προβλεπόμενου τρόπου εξόφλησης Σχετικές διατάξεις
Δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης (παρ. 2 του άρθρου 12 του ν.4172/2013), ανεξαρτήτως ποσού πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. α. Με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής Δεν εκπίπτει η δαπάνη περ. ιδ' άρθ. 23 ν.4172/2013
β. Μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμής ΠΟΛ.1061/2017
Δαπάνες ενοικίων (προς οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο)
Ανεξαρτήτως ποσού Με τραπεζικά μέσα πληρωμής Δεν εκπίπτει η δαπάνη Ε.2109/2021 - Προϋπόθεση για την αναγνώριση δαπάνης ενοικίου

(*) [Αυτός ο τρόπος εξόφλησης δεν ισχύει: α) για τις δαπάνες προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος και νερού που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη και β) για τις δαπάνες προμήθειας φυσικού αερίου που εξοφλούνται στα ταμεία (γκισέ) των επιχειρήσεων παροχής φυσικού αερίου, καθώς και στα συμβεβλημένα καταστήματα που πραγματοποιούν εισπράξεις για λογαριασμό τους, εφόσον αποδεικνύονται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν τα στοιχεία του πελάτη].

 

Υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου για συναλλαγές πάνω από 500 ευρώ (Βασιλικής Ηλιοπούλου)

Με το νόμο 3842/2010 θεσπίστηκε υποχρεωτική χρήση τραπεζικού μέσου από ιδιώτες για εξόφληση συναλλαγών ποσού άνω των 500 ευρώ.

Πρόσφατα με το ν. 5073/2023 θεσπίστηκε αυστηρότερο πλαίσιο ως προς τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης αυτού του ορίου, και συγκεκριμένα επαπειλείται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής («(…) ίσο με το διπλάσιο της καταβληθείσας με μετρητά αξίας των στοιχείων λιανικής πώλησης που εκδίδονται για τη συναλλαγή (…)»).

Η «εργαλειοθήκη» του Taxheaven
(1)
(Upd) Εξόφληση συναλλαγών μεταξύ επιχειρήσεων και ιδιωτών. Όλα όσα ισχύουν μέσα από χρηστικούς πίνακες
(2)
ΔΕΔ Θ 1297/2020 - Εξόφληση παραστατικού άνω των 500 ευρώ από λογαριασμό τρίτου
(3)
Ε.2066/2020 - Εξόφληση δαπανών για στοιχεία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.06.2015) και κάθε παράταση αυτής.
(4)
Ε.2068/2019 - Έκπτωση δαπανών που αφορούν σε εξόφληση συναλλαγών σε επιχειρήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου
(5)
ΔΕΔ Α 590/2021 - Δαπάνες άνω των 500 ευρώ - Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό από την προμηθεύτρια εταιρία αφού είχε προηγηθεί εξόφληση με μετρητά
(6)
Εκπίπτει η δαπάνη μισθοδοσίας και με κατάθεση μετρητών σε προσωπικούς λογαριασμούς εργαζομένων (Σ.Ο.Λ. Α.Ε.)
(7)
Μισθώματα βραχυχρόνιων μισθώσεων και τρόπος εξόφλησής τους Κωνσταντίνος Δημ. Γραβιάς
(8) ΔΕΔ 2390/2022
- Μη αντιστοίχηση εξόφλησης με τραπεζικό μέσω τιμολογίων σε καρτέλα πελάτη - Εξόφληση του μεγαλύτερου ποσοστού των τιμολογίων με τραπεζικό μέσο
(9) ΔΕΔ 2368/2022
- Μη εξόφληση δαπανών με τραπεζικό μέσο πληρωμής - Εξόφληση μέσω συμψηφισμών (πελάτη - προμηθευτή)  
(10) ΔΕΔ 2243/2022
- Μη εκπιπτόμενες δαπάνες οι οποίες δεν συνοδεύονται από παραστατικά εξόφλησης φορολογικών στοιχείων  
(11) ΔΕΔ 668/2023 Λογιστικές διαφορές  Μη εξόφληση τιμολογίου καθαρής αξία 500 ευρώ με χρήση τραπεζικού μέσου - Εξόφληση τιμολογίων άνω των 500 ευρώ από τρίτο
(12) Λογιστικές διαφορές: Καταστρατήγηση διάταξης εξόφλησης δαπάνης άνω των 500 ευρώ
(13) Μη έκπτωση δαπανών άνω των 500 ευρώ λόγω μη εξόφλησής τους με τραπεζικό μέσο πληρωμής - Τα τιμολόγια παραμένουν ανεξόφλητα για περίοδο άνω των 5 ετών δίχως να έχει οχληθεί ο οφειλέτης ή να ασκηθεί εναντίον του κάποιο ένδικο μέσο
https://www.taxheaven.gr/news/66678/mh-ekptwsh-dapanwn-anw-twn-500-eyrw-logw-mh-exoflhshs-toys-me-trapeziko-meso-plhrwmhs-ta-timologia-paramenoyn-anexoflhta-gia-periodo-anw-twn-5-etwn-dixws-na-exei-oxlhoei-o-ofeileths-h-na-askhoei-enantion-toy-kapoio-endiko-meso-kati-to-opoio-de-synadei-me-ta-didagmata-ths-koinhs-peiras-kai-emporikhs-praktikhs

●●●

Πίνακας 8: Χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος [Κωδ. 504 -Ν]
Ειδικότερα:
(i)
Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών διαδρομών ΜΜΜ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. α' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. «Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι στο πεδίο εφαρμογής αυτής εμπίπτει η αγορά όλων των ειδών καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς (μηνιαίων, τριμηνιαίων, εξαμηνιαίων και ετήσιων). Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι η δαπάνη προσαυξημένη κατά τριάντα τοις εκατό (30%) αναγνωρίζεται προς έκπτωση, είτε το σχετικό ποσό καταβάλλεται από την επιχείρηση απευθείας στον προμηθευτή για την αγορά των καρτών, είτε δίνεται ως αποζημίωση στους εργαζομένους της για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης από τους ίδιους (βάσει των προσκομιζόμενων αποδεικτικών αγοράς). …. διευκρινίζεται ότι η χορήγηση καρτών στους εργαζομένους που έχουν αγορασθεί από την επιχείρηση δεν συνιστά παροχή σε είδος, μη εφαρμοζομένων των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 13 του ΚΦΕ.» (Ε.2031/2021 )
(ii)
Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. «Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα εταιρικά αυτοκίνητα είναι μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/χλμ, λαμβάνονται υπόψη τα αναγραφόμενα στην άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων, ενώ η Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) οχήματος κατά μάρκα, μοντέλο, τύπο, παραλλαγή και έκδοση αυτού είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην Αρμόδια Τελωνειακή Αρχή από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς αυτοκινήτων ή άλλα υπόχρεα πρόσωπα, όπως αυτά ορίζονται στην Α.1203/2019 (Β' 1933) Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ, συμπεριλαμβανομένης και της αξίας του πρόσθετου/προαιρετικού (EXTRA) εξοπλισμού, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης και αναγράφεται στη «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης Λιανικής Τιμής προ Φόρων» που χορηγείται σχετικά από τους τελευταίους. Σε περίπτωση που τα πρόσωπα αυτά δεν δύναται να χορηγήσουν τη σχετική βεβαίωση, η ΛΤΠΦ λαμβάνεται εναλλακτικά από την αναγραφόμενη στα οικεία παραστατικά πώλησης αξία, προ Φ.Π.Α. και τέλους ταξινόμησης, μη συνυπολογιζόμενων τυχόν εκπτώσεων που έχουν χορηγηθεί. ….
Παράδειγμα
Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 μισθώνει εταιρικό επιβατικό αυτοκίνητο με εκπομπή ρύπων 20g CO2/Km με Λ.Τ.Π.Φ. 60.000 ευρώ, μηνιαίο μίσθωμα 1.000 ευρώ και διάρκεια μίσθωσης πέντε έτη (λειτουργική μίσθωση). Η εταιρεία εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδά της δαπάνη ύψους 12.000 ευρώ (1.000€ * 12 μήνες) και επιπλέον εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος συνολικό ποσό ύψους 3.000 ευρώ το οποίο προκύπτει ως εξής: 30% επί του ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αναλογεί στη ΛΤΠΦ έως τις 40.000 ευρώ [(12.000*40.000/60.000)*30%=2.400] και επιπλέον 15% επί της ποσού της δαπάνης μίσθωσης που αναλογεί στις υπόλοιπες 20.000 ευρώ (υπερβάλλον των 40.000 ευρώ ποσό)[(12.000*20.000/60.000)*15%=600] δεδομένου ότι η ΛΤΠΦ υπερβαίνει το όριο των 40.000 κατά 20.000 ευρώ. Επομένως, η επιχείρηση σε κάθε ένα από τα φορολογικά έτη μίσθωσης 2020 έως και 2024 θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της το ποσό (μίσθωμα) των 12.000 ευρώ και επιπλέον για κάθε ένα από τα πιο πάνω φορολογικά έτη θα εκπέσει εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ποσό των 3.000 ευρώ.» (Ε.2031/2021)

(iii) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
(iv)
Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε. «Διευκρινίζεται ότι δαπάνες λειτουργίας είναι οι δαπάνες για την ηλεκτροδότηση των σημείων φόρτισης είτε αυτά είναι δημόσια ή ιδιωτικά προσβάσιμα, όπως αποδεικνύονται από τους λογαριασμούς των παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας και εκπίπτουν κατά τον χρόνο που αυτές αφορούν. Επισημαίνεται ότι για την εφαρμογή της προσαύξησης, η επιχείρηση θα πρέπει να αποδεικνύει με κάθε πρόσφορο τρόπο τη δαπάνη που αφορά στη λειτουργία των σταθμών φόρτισης. Οι διατάξεις εφαρμόζονται για πάγια που αποκτώνται στα φορολογικά έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.45 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 11 του ν.4710/2020. Για την καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγμα: Παράδειγμα Ανώνυμη εταιρεία στο φορολογικό έτος 2020 προβαίνει στην αγορά και εγκατάσταση δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων μηδενικών ρύπων αξίας 50.000 ευρώ. Η εταιρεία θα εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδά της ποσό ύψους €50.000 για το έτος 2020 και επιπλέον για το ίδιο έτος θα εκπέσει εξωλογιστικά με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος το ποσό των 25.000 ευρώ (50.000*50%). Στο υπόψη παράδειγμα, στην περίπτωση κατά την οποία η αγορά και η εγκατάσταση των σημείων φόρτισης διενεργούνταν αποκλειστικά για χρήση τους από τους εργαζομένους της επιχείρησης και συνεπώς δεν αφορούσε δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης, το ποσοστό προσαύξησης θα ανέρχονταν σε 30% αντί του 50%.» (Ε.2031/2021)

(v) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων σε νησιωτικούς δήμους, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
(vi)
Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
(vii)
Στον κωδικό 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ σε νησιωτικούς δήμους, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με ενενήντα τοις εκατό (90%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
(viii)
Στον κωδικό 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για τη χρήση σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
(ix)
Στον κωδικό 009 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
(x)
Στον κωδικό 010 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) χαμηλών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
(xi)
Στον κωδικό 011 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002,/χλμ., το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.

Στον υποπίνακα 9Α του πίνακα 9 προστέθηκε ο κωδικός 012: Δαπάνη που αφορά σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση (άρθρ. 22Ε ν. 4172/2013).

Συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που νοούνται μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών απόσβεσης στοιχείων του ενεργητικού τους που αποκτώνται με σκοπό την ενίσχυση της πράσινης οικονομίας, ενέργειας και ψηφιοποίησης, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 22Ε του Κ.Φ.Ε. και στην αριθμ. 139818 ΕΞ 2022 (Β'5083) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Επικρατείας.

Επίσης για τις Ατομικές Επιχειρήσεις Στον πίνακα ΣΤ του Εντύπου Ε3, προστέθηκαν:
α) Στην περίπτωση ια' (κωδικοί 150, 250, 350, 450 και 550) οι δαπάνες του άρθρου 22Ε του Κ.Φ.Ε. για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για δαπάνες που αφορούν σε πράσινη οικονομία ενέργεια και ψηφιοποίηση που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη 2023, 2024 και 2025.

Επισημάνσεις

• Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πραγματοποιούν τις πιο πάνω δαπάνες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά).
• Εφόσον πρόκειται για δαπάνες του άρθρου 22Β ΚΦΕ οι οποίες αφορούν πάγια της επιχείρησης τα οποία καλύπτονται και από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 24 ΚΦΕ, διευκρινίζεται ότι η επιχείρηση δύναται είτε να εκπέσει τις δαπάνες αυτές κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 22Β είτε να διενεργήσει απόσβεση σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 24. Σε περίπτωση που η επιχείρηση επιλέξει την διενέργεια απόσβεσης, αυτή θα τηρείται μέχρι την πλήρη απόσβεση του παγίου.
• Η διενέργεια προσαυξημένης έκπτωσης με βάση το άρθρο 22Β ΚΦΕ παρέχεται για τις δαπάνες για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις και εκπίπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 ΚΦΕ.
• Στην περίπτωση κατά την οποία μετά την αφαίρεση και του πιο πάνω ποσοστού προσαύξησης των δαπανών προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται για συμψηφισμό με μελλοντικά κέρδη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ΚΦΕ.

●●●

 

Πίνακας 9: Προσαυξημένες αποσβέσεις [Κωδ. 512 -Ν]


Ειδικότερα:
(i) Ειδικότερα:
(i)
Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.
(ii)
Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.
(iii)
Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δαπανών αυτών και ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.
(iv)
Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των δαπανών αυτών και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.
(v)
Στον κωδικό 005 του υποπίνακα καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του Κ.Φ.Ε. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Για τον υπολογισμό των προσαυξημένων αποσβέσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε.2065/2020 εγκύκλιο ΑΑΔΕ με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019. «23. Στον κωδικό 056 καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις, με βάση τις διατάξεις της περ.α' της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου το πάγιο στοιχείο του ενεργητικού χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία ως στοιχείο επί του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες χαρακτηρισμένες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συναφείς με ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013. Επισημαίνεται ότι οι συντελεστές απόσβεσης των χαρακτηρισμένων ως συναφών με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού δαπανών διπλασιάζονται, εφόσον οι δαπάνες αντιστοιχούν σε στοιχεία ενεργητικού του πίνακα της παρ.4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 με συντελεστή έως 10% και ως εκ τούτου, οι συντελεστές της τελικής ετήσιας απόσβεσης αυτών διαμορφώνονται σε ποσοστό έως 20%, κατά περίπτωση. Αντιθέτως, οι συντελεστές απόσβεσης των υπόψη δαπανών, των οποίων ο αρχικός συντελεστής υπερβαίνει το 10%, δεν διπλασιάζονται, ωστόσο, δύνανται να προσαυξηθούν έως 10 ποσοστιαίες μονάδες. Στην περίπτωση που οι εν λόγω δαπάνες συνιστούν κόστη βελτίωσης, ανανέωσης και ανακατασκευής ή αποκατάστασης του περιβάλλοντος και πραγματοποιούνται με τη μορφή παρεμβάσεων σε υφιστάμενα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, οι προσαυξημένες αποσβέσεις υπολογίζονται μόνο επί των συγκεκριμένων δαπανών και δε λαμβάνεται υπόψη η αναπόσβεστη αξία του παγίου επί του οποίου αυτές πραγματοποιούνται.» …………. ΠΟΛ.1221/2018. Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α')
Άρθρο 1

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, το συναφές με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού κόστος αποσβένυται με τους συντελεστές του πίνακα της παραγράφου 4 του ίδιου ως άνω άρθρου προσαυξημένους κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%), ενώ σε περίπτωση που ο αρχικός συντελεστής απόσβεσης είναι ανώτερος του 10%, ο προσαυξημένος συντελεστής δεν δύναται να υπερβαίνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων και των φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους εντός του οποίου αφορούν. Ειδικότερα, ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις αυτές οι συναφείς με την ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού δαπάνες. 3. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω αποσβέσεων προκύψουν ζημίες, αυτές μεταφέρονται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.
Άρθρο 2

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, τα συναφή με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στοιχεία ενεργητικού είναι:
α. από την κατηγορία «Κτίρια κατασκευές εγκαταστάσεις...
» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα εξής: - θερμομόνωση / - αεροστεγάνωση /- κουφώματα /- υαλοπίνακες
β. από την κατηγορία «Μηχανήματα εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού
» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα εξής: - αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης/κλιματισμού/μηχανικού αερισμού - θερμοστατικές κεφαλές - λέβητας συμπύκνωσης φυσικού αερίου (Φ.Α.) - Συμπαραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) - συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για κάλυψη των αναγκών ενέργειας της επιχείρησης:
• αντλίες θερμότητας υψηλής απόδοσης
• ενεργειακά αποδοτικοί λέβητες βιομάζας
• ηλιοθερμικά συστήματα
• φωτοβολταϊκά και λοιπά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή, υπό σχήμα ενεργειακού συμψηφισμού ή αυτοπαραγωγής. - φωτισμός (αναβάθμιση φωτισμού με αντικατάσταση λαμπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης (πχ. LED)) - Συστήματα και Αυτοματισμοί Διαχείρισης Ενέργειας (BEMS)
γ. λοιπές παρεμβάσεις
που αφορούν εξοικονόμηση ενέργειας στις διεργασίες παραγωγής.
2. Τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που εγκαθίστανται ή αναβαθμίζονται καθώς και η τεκμηρίωση της εξοικονόμησης ενέργειας γίνεται με έκθεση μηχανικού, από την ημερομηνία υπογραφής της οποίας οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις της παρούσας απόφασης
. Η επιχείρηση οφείλει να αποστείλει την έκθεση μηχανικού στη Διεύθυνση Ενεργειακών Πολιτικών και Ενεργειακής Αποδοτικότητας του ΥΠΕΝ και να τηρεί τα παραστατικά των σχετικών δαπανών, την έκθεση μηχανικού και αποδεικτικό αποστολής αυτής.
Άρθρο 3

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 117 του ν. 4549/2018, τα συναφή με την εξοικονόμηση νερού στοιχεία ενεργητικού είναι: α. από την κατηγορία «Κτίρια κατασκευές εγκαταστάσεις...» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013 τα εξής: - εγκαταστάσεις συστημάτων συλλογής και χρήσης όμβριων υδάτων - εγκαταστάσεις συστημάτων διαχείρισης υγρών αποβλήτων με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωσή τους - εγκαταστάσεις συστημάτων ποιοτικής αναβάθμισης νερού με σκοπό την εξοικονόμηση - κατασκευή / αντικατάσταση δικτύων μεταφοράς νερού με σκοπό τη μείωση διαρροών (ή την εξοικονόμηση) νερού - οποιαδήποτε άλλη εγκατάσταση εξυπηρετεί το σκοπό της εξοικονόμησης νερού β. από την κατηγορία «Μηχανήματα εξοπλισμός εκτός Η/Υ και λογισμικού» - μηχανολογικός ή άλλος εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού ή συνδέεται με τις εγκαταστάσεις της παραγράφου 1α. - συστήματα ελέγχου και μείωσης των διαρροών. γ. από την κατηγορία «Εξοπλισμός Η/Υ, κύριος και περιφερειακός και λογισμικό» του Πίνακα του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, εξοπλισμός ο οποίος συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού ή συνδέεται με τις παραγράφους 1α και 1β. δ. λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης νερού σε αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων που βεβαιώνονται μέσω της τεχνικής έκθεσης εργασιών της παραγράφου 2. 2. Η υλοποίηση των έργων / παρεμβάσεων εξοικονόμησης του νερού βεβαιώνεται μέσω τεχνικής έκθεσης εργασιών που υπογράφεται από μηχανικό, γεωτεχνικό ή περιβαλλοντολόγο και το νόμιμο εκπρόσωπο της δραστηριότητας, η οποία περιγράφει τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των συστημάτων που εγκαθίστανται ή αναβαθμίζονται και τεκμηριώνει την εξοικονόμηση νερού. Η τεχνική έκθεση εργασιών τηρείται με τα παραστατικά των σχετικών δαπανών. Από την ημερομηνία υπογραφής της τεχνικής έκθεσης εργασιών, οι σχετικές δαπάνες χαρακτηρίζονται ως υπαγόμενες στις διατάξεις της παρούσα απόφασης. ………………….
Προκύπτουν από τα εξής:
Για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013, την έκθεση μηχανικού της παρ. 2 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1121/2018 (Β' 5597) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθώς και την τεχνική έκθεση εργασιών της παρ. 2 του άρθρου 3 της ίδιας απόφασης. ………………………….
(vi)
Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των δαπανών αυτών και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) όταν πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση κατά την έννοια του ν.4308/2014, με βάση τα οριζόμενα στην περ. α' της παραγράφου 3 του άρθρου 71Ζ του Κ.Φ.Ε. και τα αναφερόμενα στην Ε.2051/2021 εγκύκλιο ΑΑΔΕ.
(vii)
Ο κωδικός 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019.
(viii)
Ο κωδικός 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρο 12 του ν. 4608/2019. Ωστόσο, λόγω μη υπαγωγής επιχειρήσεων στο κίνητρο της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων παγίων του ν. 4608/2019 εντός του φορολογικού έτους 2021, οι ως άνω κωδικοί 007 και 008 μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

●●●

 

Πίνακας 10: Φορολογικές Αναμορφώσεις στα Έξοδα και στα Έσοδα ορισμένων κατηγοριών Επιχειρήσεων

 α/α Είδος Επιχείρησης Κωδικός Κ.Φ.Α Κωδικός Έντυπου Ν
1 Εταιρείες που «συγχωνεύτηκαν» με βάση το άρθρο 52 του Ν. 4172/2013 ή το άρθρο 54 του Ν. 4172/2013. (δεν φορολογείται κατά τον χρόνο του μετασχηματισμού) και Μη εκπτιπτόμενες δαπάνες αποσβέσεων από υπεραξία λόγω συγχώνευσης Κ.Φ.Α – 2016 Ν-463
2 Φορείς γενικής κυβέρνησης που είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες και στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό 100%, προκειμένου τα υπόψη νομικά πρόσωπα να φορολογηθούν για το εισόδημά τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' του άρθρου 46 του Κ.Φ.Ε - Δαπάνες φορέων Γενικής Κυβέρνησης που αφορούν έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας Κ.Φ.Α – 2017 Ν-468
3 Ναυτιλιακές επιχειρήσεις η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν. 27/1975, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, ή των υπαγόμενων νομικών προσώπων/οντοτήτων στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, περί προσδιορισμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης. Κ.Φ.Α – 2018 Ν-559
4 Νομικά πρόσωπα, που απαλλάσσονται της φορολογίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 «Απαλλασσόμενα νομικά πρόσωπα» του ν.4172/2013 (π.χ. Τράπεζα Ελλάδος) ή ειδικών διατάξεων νόμων (π.χ. απαλλασσόμενα έσοδα αεροπορικών εταιρειών κατ' εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ, απαλλασσόμενα έσοδα ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999, απαλλασσόμενα έσοδα Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων του ν.4607/2019). Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2019 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες των υπόψη προσώπων και οντοτήτων, προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Κ.Φ.Α – 2019 Ν- 469
5 Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες. Στον κωδικό 471 αναγράφονται τα έσοδα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα (π.χ. συνδρομές και εγγραφές των μελών, χορηγίες ή δωρεές προς τις εταιρείες, κ.λπ.) και τα οποία όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων και συνεπώς δεν φορολογούνται. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 2021 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα πιο πάνω ποσά, προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων των υπόψη νομικών οντοτήτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Κ.Φ.Α – 2021 Ν - 471
6 Εταιρείες Ανακύκλωσης που λειτουργούν με το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ( ν. 2939/2001 ) Κ.Φ.Α – 2024 Ν-059
Οι εν λόγω εταιρείες, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004, με βάση τις οποίες τα κέρδη τους απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, θα πρέπει, εφόσον: α) εμφανίζουν φορολογικά κέρδη (κωδικός 016) ταυτόχρονα να καταχωρήσουν στον κωδικό 059 ποσό ίσο με αυτό του κωδικού 016, β) εμφανίζουν φορολογικές ζημίες (κωδικός 017) να καταχωρήσουν στον κωδικό 2024 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης ποσό ίσο με αυτό του κωδικού 017. Με τον ανωτέρω χειρισμό κατά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος καταρχήν θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 και περαιτέρω θα υπαχθεί σε φορολόγηση τυχόν ποσό μη εκπιπτόμενων δαπανών, καθόσον αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν το σχηματισθέν αποθεματικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 και θα πρέπει να υπάγονται σε φορολόγηση στο φορολογικό έτος που αφορούν (αρ. Δ12Β 10301148 ΕΞ2011ΠΕ/23.02.2011 έγγραφό μας). Επίσης, στον κωδικό 059 καταχωρούνται τα κέρδη των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λειτουργούν με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού, τα οποία φορολογούνται στο όνομα των μελών τους.
7 Εταιρείες παραγωγής κινηματογραφικών έργων. Κ.Φ.Α – 2026 Ν- 072 & 076
Ο κωδικός 072 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία είναι υπόχρεα να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, με βάση τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3905/2010. Επίσης, κατά το φορολογικό έτος πραγματοποίησης των δαπανών για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 2026 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», μέχρι του ποσού του αποθεματικού που έτυχε απαλλαγής, προκειμένου να μη διενεργείται διπλή έκπτωση των σχετικών ποσών που πραγματοποιούνται κατά το έτος διάθεσης του σχετικού αποθεματικού, για την επένδυση της κινηματογραφικής παραγωγής, με βάση τις ίδιες διατάξεις.
Ο κωδικός 076 «Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε ν.4172/2013» συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που επενδύουν σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων.
8 Αγροτικοί συνεταιρισμοί και ΕΚΕΣ .------ Ν - 474
Αναγράφονται και τα ποσά των πλεονασμάτων των αγροτικών συνεταιρισμών του ν.4673/2020, διανεμηθέντων και μη, προκειμένου οι εν λόγω συνεταιρισμοί να τύχουν απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος, καθόσον τα ποσά αυτά δεν φορολογούνται στο όνομά τους αλλά στο όνομα των μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4673/2020. Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα μερίσματα από Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Ε.Κ.Ε.Σ.) του ν.2367/1995, καθόσον για τα υπόψη ποσά η φορολόγηση έχει εξαντληθεί στο όνομα της Ε.Κ.Ε.Σ. με βάση τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις (σχετ. η ΠΟΛ.1072/2016 εγκύκλιος).
9 Φορείς «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» .------ Ν-053
Στον κωδικό 053 καταχωρούνται τα κέρδη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων) τα οποία διανέμονται στους εργαζομένους τους, προκειμένου να αφαιρεθούν από τα κέρδη τους και να φορολογηθούν στο όνομα των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4430/2016. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν για όσους φορείς, μέσα στο έτος 2021, είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/2016.
# Οικοδομικές Επιχειρήσεις .------ Ν - 100
Ο κωδικός 100 συμπληρώνεται από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιορισθούν τα κέρδη τους τεκμαρτά. Για τη συμπλήρωσή του ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1047/2017 εγκύκλιο.

 

●●●

 

Πίνακας 11: Κανόνες Διανομής

Είδος Επιχ/σης 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Γενικά Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Όλα τα Κέρδη ανήκουν στους Εταίρους Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Οι εταίροι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν. Οι μέτοχοι αποφασίζουν για τα κέρδη που θα διανεμηθούν.
Δυνατότητα διανομής Κερδών όχι με βάση τα ποσοστά συμμετοχής. Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Ναι, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία. Ναι. Για ορισμένο όμως χρόνο, που δεν θα υπερβαίνει τη δεκαετία Ναι. Αν προβλέπεται στο καταστατικό. Όχι.
Τακτικό Αποθεματικό Όχι Όχι Ναι. 5% επί των Κερδών. Ναι. 5% επί των Κερδών. Ναι. 5% επί των Κερδών.
Πρόσθετα αποθεματικά Όχι Όχι Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων. Πρόβλεψη στο καταστατικό ή απόφαση μετόχων.
Υποχρέωση ελάχιστης διανομής Όλα τα Κέρδη ανήκουν στον ιδιοκτήτη Όλα τα κέρδη θεωρούνται πως διανέμονται στους εταίρους στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης εφόσον τηρείται απλογραφικό λογιστικό σύστημα. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ελάχιστη υποχρεωτική διανομή κερδών. Ελλείψει αντίθετου πρόβλεψης στο καταστατικό, όλα τα Κέρδη είναι διανεμητέα (35%) των καθαρών κερδών . Δυνατότητα μη διανομής με πλειοψηφία 80%.
  Με βάση τις προβλέψεις του καταστατικού (Διπλογραφικά)      
Δυνατότητα προμερίσματος Ναι. Προσωρινές απολήψεις. Ναι. Προσωρινές απολήψεις. Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 4072/2012. Δεν δίδεται δυνατότητα από τον ν. 3190/1955. Ναι. Υπό προϋποθέσεις.

(Από το άρθρο: Επιλογή νομικής μορφής επιχείρησης - 12 «συγκριτικοί πίνακες», με 58 σημεία σύγκρισης - Λίνα Μοντεσάντου)

 

●●●

 

Πίνακας 12: Κατάρτιση Φύλλου Μερισμού Δαπανών

Τα κατ' είδος έξοδα, τα οποία στη γενική λογιστική παρακολουθούνται στους λογαριασμούς των ομάδων 2 και 6, κατατάσσονται κατά προορισμό. Κριτήριο κατάταξης  είναι ο σκοπός (προορισμός) για τον οποίο πραγματοποιούνται.

- Κόστος παραγωγής (Production cost): Το κόστος που αποδίδεται σε αγαθά ή υπηρεσίες που παράγει ή προσφέρει η οντότητα. Δηλαδή το σύνολο των εξόδων που πραγματοποιούνται στο στάδιο μετατροπής της πρώτης ύλης σε έτοιμο προϊόν ή μετατροπής ενός υλικού από μία μορφή σε άλλη κατά τη διάρκεια ενός σταδίου ή φάσεως κατεργασίας. Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει : -  Αξία των υλικών,( Α΄ και Β΄ ύλες, κ.λπ - Κόστος εργασίας παραγωγής. - Κόστος άμεσων και έμμεσων λοιπών στοιχείων παραγωγής (γενικά βιομηχανικά έξοδα).
- Κόστος λειτουργίας διοικήσεως είναι τα έξοδα που γίνονται για τη λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών της οντότητας.
- Κόστος λειτουργίας διαθέσεως (έξοδα διαθέσεως) είναι τα έξοδα που γίνονται για την προώθηση, προετοιμασία και πραγματοποίηση των πωλήσεων προϊόντων ή υπηρεσιών της οντότητας..
- Κόστος χρηματοοικονομικής λειτουργίας είναι το κόστος του δανειακού κεφαλαίου της οικονομικής μονάδας και τα έξοδα που γίνονται για τη λειτουργία των χρηματοληπτικών και χρηματοδοτικών υπηρεσιών της οντότητας.

Οι δαπάνες-έξοδα της επιχείρησης (ομάδα 6 –οργανικά έξοδα κατ΄ είδος) μερίζονται στις διάφορες λειτουργίες (παραγωγή – διοίκηση – έρευνα – διάθεση – χρηματοοικονομικά) της επιχείρησης
• Ο μερισμός γίνεται με διάφορα κριτήρια τα οποία πρέπει να είναι λογικά και να ακολουθούνται παγίως.
• Αν η επιχείρηση τηρεί αναλυτική λογιστική (σε περιοδική βάση ),ο μερισμός γίνεται κατά την διάρκεια της χρήσης , αλλιώς καταρτίζεται φύλλο μερισμού μετά το τέλος της χρήσης.
• Η κατάρτιση του φύλλου μερισμού είναι απαραίτητη ώστε να γίνουν οι σχετικές λογιστικές εγγραφές κλεισίματος.  

Το «φύλλο μερισμού», είναι πια απαραίτητο και για την σύνταξη του εντύπου Ε3.

Υποδείγματα:


……………………….


[ Ε3 – Μερισμός

 

●●●

Πίνακας 13: Εργασίες «τέλους Χρήσεως» - Ελέγχοντας το τελικό Ισοζύγιο

Συνδυάζοντας:
α)
Την « Λογιστική Οδηγία εφαρμογής του νόμου 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», [Δείτε σχετική παραπομπή στη στήλη «ΣΧΟΛΙΑ»] και
β)
Το παρόν άρθρο «Χρήση 2023: Οδικός χάρτης για το «κλείσιμο» - Checklist και Οδηγίες 151 σημείων [Δείτε σχετική παραπομπή στην «ΠΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ» (ο οποίος παραπέμπει στον αριθμό του Άρθρου, που σχετίζεται με το θέμα αυτό ] Το «ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ» και οι σχετικές παραπομπές έχουν ως εξής :

 

ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΣΧΟΛΙΑ ΠΑΡ. ΑΡΘΡΟΥ
(1) ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΥΛΑ ΜΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΑ (ΠΑΓΙΑ) ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 18 ] 13-24
10 Γη Πρέπει να διαχωρίζεται η αξία ενός ακινήτου σε αξία οικοπέδου και σε αξία κτιρίου 13
11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση    
12 Κτήρια - τεχνικά έργα Έλεγχος υποχρέωσης υποβολής Δήλωσης Ε.Φ.Α. ( Ειδικού Φόρου Ακινήτων ) 24
Κόστος κτήσης ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 18.2.1 - 3 ]  
Χρηματοδοτική μίσθωση [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 18.5.1 - 18.6.1] 15
13 Μηχανολογικός εξοπλισμός Το κόστος κτήσης περιλαμβάνει κάθε δαπάνη που απαιτείται για να έλθει ένα περιουσιακό στοιχείο στην παρούσα κατάσταση ή θέση ή επιδιωκόμενη χρήση 13
14 Μεταφορικά μέσα Αποκτήσατε «Οικολογικά Οχήματα»; Εφαρμόστε τους αυξημένους συντελεστές αποσβέσεων 14
15 Λοιπός εξοπλισμός    
16 Επενδύσεις σε ακίνητα Ακίνητα (γη ή κτήριο ή τμήμα ενός κτηρίου, ή και τα δύο) που είναι ιδιόκτητα ή κατέχονται με χρηματοδοτική μίσθωση και προορίζονται είτε για εκμίσθωση, είτε για αποκόμιση οφέλους από αύξηση της αξίας τους, είτε και για τα δύο, αλλά όχι για ιδιοχρησιμοποίηση  
17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 18.2.4 ]  
18 Άυλα [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 18.1.9 -11 ]  
 Ακίνητα σε οικόπεδα τρίτων. [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 18.1.13 ]  
(2) ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 20] 3 & 31-36 και Πιν. 12
20 Εμπορεύματα Διερεύνηση για τυχόν απαξιωμένα αποθέματα 35
20.02 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης  Αγορές άνω των 500 ευρώ : Υποχρέωση εξόφλησης με τραπεζικό μέσο για να αναγνωριστούν φορολογικά Πίνακας 7
20.05 Απομείωση εμπορευμάτων Είχατε Ελλείμματα ή Πλεονάσματα Αποθήκης ή Φύρα Παραγωγής ; Εάν Ναι, έχετε την απαιτούμενη ''Τεκμηρίωση΄΄ ; 33
20.06 Εμπορεύματα λήξης Προβήκατε σε Καταστροφές Αποθεμάτων ; Εάν Ναι, έχετε την απαιτούμενη ''Τεκμηρίωση΄΄ ; 34
21 Προϊόντα «Λογιστική Οδηγία», παρ.20.5.2 Δυνατότητα επιβάρυνσης με τόκους  
22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)  «Λογιστική Οδηγία» : Παράρτημα άρθρου 20: Ειδικά θέματα παρακολούθησης βιολογικών αποθεμάτων  
23 Παραγωγή σε εξέλιξη    
24 Πρώτες ύλες και υλικά    
25 Υλικά συσκευασίας Ν. 4308/204, αρ. 20 παρ. 8. Οι αγορές αναλώσιμων υλικών που δεν είναι σημαντικές για το μέγεθος της οντότητας μπορούν να αντιμετωπίζονται ως έξοδα της περιόδου.   
(3) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 19.1.1 ...νοούνται τόσο τα απλά ―όπως οι απαιτήσεις, οι μετοχές, οι λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι και τα ομόλογα ― όσο και τα πιο περίπλοκα ―όπως επενδύσεις σε αμοιβαία κεφάλαια, τα παράγωγα , κ.λπ  
30 Πελάτες Διερεύνηση για τυχόν δυνατότητα επισφαλών απαιτήσεων που αναγνωρίζονται φορολογικά 4 & 37-41
30.02 Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες Έλεγχος για ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές" 102-105
31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων Συμφωνία με το " Ληξιάριο επιταγών εισπρακτέων'' 4
32 Χορηγηθέντα δάνεια Έλεγχος για Χαρτοσήμανση και Ελάχιστο Επιτόκιο  
32.01 Δάνεια χορηγηθέντα σε συνδεδεμένες οντότητες Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 99 και επόμενα του ν. 4548/2018 (Αφορά Α.Ε )  
32.02 Δάνεια χορηγηθέντα στο προσωπικό και στη διοίκηση Υπολογισμός της αξίας των παροχών σε είδος του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 6 και 10
33 Λοιπές απαιτήσεις   6
34 Επενδύσεις [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 19.8.3 - 4 ] 26
35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση    
36 Συμμετοχές Μήπως τέθηκε σε Εκκαθάριση κάποια εταιρεία στην οποία συμμετέχετε ;;; 28-30
37 Προπληρωμένα έξοδα και δουλευμένα έσοδα περιόδου [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 17] 12
37.01 Προπληρωμένα έξοδα Έλεγχος Οριοθέτησης των Χρήσεων 12
37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου Έλεγχος Οριοθέτησης των Χρήσεων 12
38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα    
38.01 Ταμείο Έλεγχος για τυχόν πληρωμές προμηθευτών με καθαρή αξία τιμολογίου άνω των 500 ευρώ. Πίνακας 7
  Συμφωνία Λογιστικού και Πραγματικού υπολοίπου - Τεκμηρίωση από την Διοίκηση της Εταιρείας  
38.02 Καταθέσεις όψεως Συμφωνία με τα αντίστοιχα τραπεζικά αντίγραφα κινήσεων (extrait) και Τόκοι : Διαχωρισμός Δεδουλευμένων και Μη 5
(4) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 26]  
40 Κεφάλαιο [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 26.3.1 ] 43-46
41 Υπέρ το άρτιο   43
42 Καταθέσεις ιδιοκτητών [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 26.1.2 ] 45
43 Ίδιοι τίτλοι [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 26.1.3-4 ]  
44 Διαφορές εύλογης αξίας    
45 Συναλλαγματικές διαφορές [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 27.4.1-3 ]  
46 Αποθεματικά νόμων    
47 Αφορολόγητα αποθεματικά   59-63
48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά Έλεγχος των σχετικών προβλέψεων του Καταστατικού της Εταιρείας  
49 Αποτελέσματα εις νέο Επιβάλλεται διαχωρισμός σε Κέρδη φορολογηθέντα και  μη 56-57 και 125
Υπόλοιπο Κερδών Επιβάλλεται διαχωρισμός σε Κέρδη φορολογηθέντα και  μη 56-57 και 125
Υπόλοιπο Ζημιών Αντιπαραβολή με το Φορολογικό Υπόλοιπο 116-119
Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιμήσεων και διόρθωση λαθών [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 28] ΄122-123
(5) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
50 Προμηθευτές   4
 Προμηθευτές Εσωτερικού Έλεγχος Στοιχείων από την πλατφόρμα myDATA 2
 Προμηθευτές Εξωτερικού Έχετε τεκμηριώσει τη φορολογική αναγνώριση από «Κράτη μη συνεργάσιμα» και από «Κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς» ; 81
50.02 Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες Έλεγχος για ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές" 102-105
51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων Συμφωνία με το " Ληξιάριο επιταγών πληρωτέων''  
52 Τραπεζικά δάνεια Συμφωνία με τα αντίστοιχα τραπεζικά αντίγραφα κινήσεων (extrait) και Διαχωρισμός Δεδουλευμένων και Μη 5
53 Λοιπές υποχρεώσεις    
53.03 Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 99 και επόμενα του ν. 4548/2018 (Αφορά Α.Ε )  
53.04 Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό Έλεγχος της τήρησης των διατάξεων των άρθρων 99 και επόμενα του ν. 4548/2018 (Αφορά Α.Ε )  
53.05 Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα Υπάρχουν χρονικά όρια (προθεσμίες ) απόδοσης τους / Δείτε αναλογα με το εταιρικό τύπο Α.Ε. - Ε.Π.Ε. - Ι.Κ.Ε - Ο.Ε. & Ε.Ε 25
54 Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη Συμφωνία Φορολογικών Δηλώσεων και δεδομένων των Λογιστικών Βιβλίων 9
54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος Απαιτείται έλεγχος της ορθότητας του υπολοίπου, πριν την καταχώρηση του φόρου της κλειόμενης χρήσης  
54.02 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) Εξέταση τυχόν παραγραφής αξίωσης επιστροφής ΦΠΑ 42
54.03 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων Συμφωνία Φορολογικών Δηλώσεων και δεδομένων των Λογιστικών Βιβλίων 9
54.05 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές   9
Τέλος Επιτηδεύματος Απαίτηση για Φορολογική αναμόρφωση 78
ΕΝ.Φ.Ι.Α, κ.λπ Έλεγχος Φορολογικής αναμόρφωσης ( Μόνιμης ή Προσωρινής ) 79
55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς Έλεγχος τυχόν Φορολογικής αναμόρφωσης (  Προσωρινής ) 7 και 76-77
56 Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 17] 12
56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα Έλεγχος Οριοθέτησης των Χρήσεων 12
56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων Έλεγχος Οριοθέτησης των Χρήσεων 12
57 Προβλέψεις (Άρ. 23, ν. 4172/13) Δεν εκπίπτουν: δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26, ( Επισφαλείς Απαιτήσεις ) 49
57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους   48
58 Κρατικές επιχορηγήσεις [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 23]  
  Έχετε επιχορηγούμενα Πάγια ή Δαπάνες; Εάν ναι, κάντε Απόσβεση των επιχορηγήσεων 22
(6) ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ  [ Φορολογική αναμόρφωση ] 53 και Κεφ. 21
60 Παροχές σε εργαζόμενους    
60.01 Μικτές αποδοχές Υποχρέωση εξόφλησης με τραπεζικό μέσο για να αναγνωριστούν φορολογικά Πίνακας 7
60.02 Εργοδοτικές εισφορές Έλεγχος Φορολογικής αναμόρφωσης (  Προσωρινής ) σε συνδυασμό με το λογ. 55 76-77
  Έλεγχος δυνατότητας Προσαύξησης της δαπάνης κατά 50% 96
60.03 Λοιπές παροχές Έλεγχος για δυνατότητα ένταξης στην κατηγορία των προσαυξημένων δαπανών 10-11 και Πίνακας 8
60.04 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό) Δεν εκπίπτουν φορολογικά ( άρθρο 23 παρ. 1 περ. δ του ν.4172/2013). Εφόσον γίνουν καταχωρούνται και στον πίνακα Ε στη δήλωση Ε3 ως διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης 48
61 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 19] 49
  (Άρ. 23, ν. 4172/13) Δεν εκπίπτουν: δ) προβλέψεις εκτός των οριζομένων στο άρθρο 26, ( Επισφαλείς Απαιτήσεις )  
61.05 Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων   88
61.05.01 Απομείωση πελατών Άλλο "απομείωση'' απαιτήσεων σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π και άλλο Φορολογικές προβλέψεις Επισφαλών απαιτήσεων 37
61.07.01 Ζημιές εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 18]  
62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 27.4.1-3 ]  
  Απαίτηση για Φορολογική αναμόρφωση για τις Σ.Δ αποτίμησης 47
63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων    
64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα    
64.01 Αμοιβές για υπηρεσίες Ηλεκτρονική τιμολόγηση : Έλεγχος για δυνατότητα επιπλέον φορολογικής έκπτωσης 95
64.01.01 Αμοιβές για υπηρεσίες - μη συνδεδεμένες οντότητες  Δαπάνες άνω των 500 ευρώ : Υποχρέωση εξόφλησης με τραπεζικό μέσο για να αναγνωριστούν φορολογικά Πίνακας 7
64.01.02 Αμοιβές για υπηρεσίες - συνδεδεμένες οντότητες Έλεγχος για ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές" 102-105
64.02 Ενέργεια Έλεγχος για Οριοθέτηση των Χρήσεων 12
64.03 Ύδρευση Έλεγχος για Οριοθέτηση των Χρήσεων 12
64.04 Τηλεπικοινωνίες Έλεγχος για Οριοθέτηση των Χρήσεων 12
64.05 Ενοίκια Εξετάστε μήπως αφορούν «Χρηματοδοτική μίσθωση» (leasing) 15
64.05.01 Ενοίκια - μη συνδεδεμένες οντότητες  Υποχρέωση εξόφλησης με τραπεζικό μέσο για να αναγνωριστούν φορολογικά Πίνακας 7
64.05.02 Ενοίκια - συνδεδεμένες οντότητες Έλεγχος για ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές" 102-105
64.06 Ασφάλιστρα Έλεγχος για Οριοθέτηση των Χρήσεων 12
64.07 Μεταφορικά  Δαπάνες άνω των 500 ευρώ : Υποχρέωση εξόφλησης με τραπεζικό μέσο για να αναγνωριστούν φορολογικά Πίνακας 7
64.09 Επισκευές και συντηρήσεις Ελέγξτε την ορθή καταχώρηση ( Πάγιο ή Έξοδο ;;) 16
64.10 Διαφήμιση και προβολή Δαπάνες Διαφήμισης (διαφημίσεις που γίνονται με ημερολόγια, δώρα, έντυπα, κάθε είδους, κ.λπ ) Η επικίνδυνή παράλειψη της μη πληρωμής του 2%. 84
  Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) εκπίπτουν μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις διενεργούνται κατά τις προβλέψεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. 85
  Έλεγχος για δυνατότητα επιπλέον φορολογικής έκπτωσης 94
64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος) Έλεγχος Φορολογικής αναμόρφωσης ( Μόνιμης ή Προσωρινής ) 79 και 101
64.12 Λοιπά έξοδα    
Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας Έλεγχος για δυνατότητα επιπλέον φορολογικής έκπτωσης 92
Δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος Έλεγχος για δυνατότητα επιπλέον φορολογικής έκπτωσης 93
64.13 Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες Έλεγχος για ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές" 102-105
65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Οριοθέτηση Δεδουλευμένων και μη Δεδουλευμένων Τόκων 12
  Κανόνας περιορισμού τόκων  (αφορά τόκους άνω των 3.000.000 ευρώ) 89
  Έλεγχος σε σχέση με Άρθρο 23. Μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες (περ.1 )  
66 Αποσβέσεις Έλεγχος για δυνατότητα Προσαυξημένων αποσβέσεων 13 και 97
66.04 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων Αποκτήσατε «Οικολογικά Οχήματα»; Εφαρμόστε τους αυξημένους συντελεστές αποσβέσεων 14
66.05 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού Πάγια αξίας μικρότερη των 1.500 ευρώ - Επιλέξτε συντελεστή απόσβεσης 18
67 Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα    
Καταστροφές Αποθεμάτων   34
67.04 Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές Δεν εκπίπτουν φορολογικά 80
68 Προβλέψεις (εκτός από προβλέψεις για το προσωπικό) Δεν εκπίπτουν φορολογικά ( άρθρο 23 παρ. 1 περ. δ του ν.4172/2013). Εφόσον γίνουν καταχωρούνται και στον πίνακα Ε στη δήλωση Ε3 ως διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης 49
(7) ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ [ Λογιστική Οδηγία Ν. 4308/2014, άρθρο 25]  
70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών    
Έσοδα από παροχή υπηρεσιών και τα κατασκευαστικά συμβόλαια [ «Λογιστική Οδηγία», παρ. 25.4.1-8 ]  
70.02 Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες Έλεγχος για ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές" 102-105
70.02.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες Νόμος 5024/2023 -Αρθρο 31. Κατάργηση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Α.Α.Δ.Ε. των εκπτώσεων λόγω κύκλου εργασιών  
71 Λοιπά συνήθη έσοδα  Έλεγχος για  «Αφορολόγητα έσοδα» ΚΕΦ. 18 και 20 - Πίνακες 4 - 6
71.01 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων   22
72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα Οριοθέτηση Δεδουλευμένων και μη Δεδουλευμένων Τόκων  
73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές Απαίτηση για Φορολογική αναμόρφωση για τις Σ.Δ αποτίμησης 47
74 Έσοδα συμμετοχών   25-27
75.01 Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων    
75.04 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες Έλεγχος για ''Ενδοομιλικές Συναλλαγές" 102-105
76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων Συνήθως τακτοποιούνται στον πίνακα Ε (Έντυπο Ε3) ως διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης. Δηλαδή μειώνουν τα φορολογητέα κέρδη. 101

 

Πίνακας 14: Φορολογικές απαλλαγές των άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022

Προστέθηκαν νέοι κωδικοί στην 1η σελίδα του εντύπου Ν (687, 688, 689) οι οποίοι αφορούν στη φορολογική απαλλαγή των άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022.

Στους κωδικούς αυτούς επιλέγουμε ΝΑΙ ταυτόχρονα με την συμπλήρωση των κωδικών 524, 525, 526, 527, 528 (Πίνακας VIII, Φορολογική Απαλλαγή, άρθρα 3 & 5 ν. 4935/2022) και οι κωδικοί 532, 533, 534, 535, 536 (Πίνακας ΙΧ, Φορολογική Απαλλαγή, άρθρο 4 ν. 4935/2022).

Οι νέοι πίνακες VIII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (Άρθρα 3 & 5 ν.4935/2022) και IX. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (Άρθρο 4 ν.4935/2022) με τους ως άνω κωδικούς 524, 525, 526, 527, 528 και 532, 533, 534, 535, 536 προστέθηκαν στην 5η σελίδα του εντύπου.

Οι κωδικοί 524, 525, 526, 527, 528 (Πίνακας VIII, Φορολογική Απαλλαγή, άρθρα 3 & 5 ν. 4935/2022) και οι κωδικοί 532, 533, 534, 535, 536 (Πίνακας ΙΧ, Φορολογική Απαλλαγή, άρθρο 4 ν. 4935/2022) συμπληρώνονται κατόπιν μεταφοράς των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στους υποπίνακες ΙΑ.Α' «Φορολογική Απαλλαγή (Άρθρα 3, 5 ν. 4935/2022)» και ΙΑ.Β' «Φορολογική Απαλλαγή (Άρθρο 4 του ν. 4935/2022)», κατά περίπτωση, του κωδικού 998 «Πίνακας ΙΑ' Φορολογική Απαλλαγή άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022 νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων» του εντύπου Ε3, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην Ε.2028/2024 εγκύκλιο, εφόσον τα πρόσωπα που δικαιούνται να κάνουν χρήση της απαλλαγής από την καταβολή φόρου έχουν δηλώσει ότι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3 ή 4 ή 5 του ν. 4935/2022, επιλέγοντας ΝΑΙ στον κωδικό 687 ή 688 ή 689, κατά περίπτωση. Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταχωρείται στον κωδικό 535 δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό που υπολογίζεται στον ΚΑ 004 «Φόρος που αναλογεί......» του Πίνακα «ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΟΡΟΥ, ΤΕΛΩΝ, κ.λπ.».

Στη δεύτερη σελίδα του εντύπου (εκκαθάριση φόρου)  προστέθηκε κωδικός 537: Απαλλαγή καταβολής φόρου άρθρων 3,4 και 5 ν. 4935/2022 (λόγω μετασχηματισμού, συνεργασίας).

Ο κωδικός 537 συμπληρώνεται από τα πρόσωπα που κάνουν χρήση των φορολογικών κινήτρων που παρέχονται με τις διατάξεις του ν.4935/2022 λόγω μετασχηματισμού, συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς ατομικής επιχείρησης, ή συνεργασίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στους Πίνακες VIII και IX, κατά περίπτωση.

Στον κωδικό 494 αναγράφεται το ποσό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση σε τρίτο, στοιχείων παγίου ενεργητικού εταιρείας που έχει προκύψει από μετασχηματισμό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1 του ν. 4935/2022, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς ατομικής επιχείρησης σε κεφαλαιουχική εταιρεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4935/2022 και υπό τις τεθείσες σε αυτό προϋποθέσεις.


 
Επίσης στο Έντυπο Ε3 προστέθηκαν:

α) Στην νέα γραμμή ο «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης που μισθώνονται από άλλη επιχείρηση»
συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που κάνουν χρήση των ευεργετημάτων του άρθρου 3 του ν. 4935/2022, με την προϋπόθεση ότι οι υπόψη εργαζόμενοι δεν έχουν ήδη ληφθεί υπόψη στον κωδικό «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης» του ίδιου πίνακα, καθώς και ότι το συνολικό κόστος μισθοδοσίας καλύπτεται από την ίδια επιχείρηση (μισθωτή).

β) Στον πίνακα ΣΤ οι κωδικοί 903, 923, 943, 963 και 983 που αφορούν στα φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα (ατομικών επιχειρήσεων) από συνεργασία που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022

Η προ-συμπλήρωση των ποσών των κωδικών αυτών γίνεται βάσει του νέου υπο-πίνακα στον οποίο ο φορολογούμενος θα συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συνεργασία για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 4935/2022, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ίδιου ως άνω νόμου.


 
Ειδικότερα, επιλέγεται το είδος της συνεργασίας μεταξύ των ακόλουθων επιλογών:

1. Ίδρυση ΝΠ και νομικών οντοτήτων,

2. συμφωνία συμβολαιακής γεωργίας και

3. σύμβαση δικαιόχρησης (franchising).

Η επιλογή με τον αύξοντα αριθμό «Α/Α», συμπληρώνεται αυτόματα μετά από κάθε καταχώρηση εγγραφής, καθώς αποδίδεται ξεχωριστός αριθμός για κάθε συνεργασία.

Στην επιλογή «Είδος Δραστηριότητας» επιλέγεται από αναδυόμενη λίστα η δραστηριότητα την οποία αφορά η συνεργασία (εμπορική, παραγωγική, αγροτική-βιολογική, παροχή υπηρεσιών).

Στην επιλογή «ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου» συμπληρώνεται ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλόμενου και στη συνέχεια προσυμπληρώνεται η επιλογή «Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία» με το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία αυτού.

Στην επιλογή «Ημερομηνία Σύμβασης» συμπληρώνεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης συνεργασίας που υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4935/2022.

Στην επιλογή «1ο έτος απαλλαγής» συμπληρώνεται αυτόματα το φορολογικό έτος έναρξης της απαλλαγής, το οποίο έπεται του έτους έναρξης της συνεργασίας. Συνεπώς, εφόσον συναφθεί λ.χ. σύμβαση δικαιόχρησης κατά το έτος 2022, φορολογικό έτος έναρξης της απαλλαγής είναι το 2023 και αυτό συμπληρώνεται στον αντίστοιχο κωδικό, καθόσον σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4935/2022, η απαλλαγή από το φόρο εφαρμόζεται από το επόμενο έτος της ημερομηνίας έναρξης της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας.

Στην επιλογή «Ετος λήξης απαλλαγής» συμπληρώνεται αυτόματα το τελευταίο φορολογικό έτος για το οποίο το συνεργαζόμενο πρόσωπο δικαιούται την απαλλαγή από το φόρο, καθόσον αυτή εφαρμόζεται για έως εννέα (9) φορολογικά έτη, αρχής γενομένης από το επόμενο έτος της ημερομηνίας έναρξης της συνεργασίας.

Στην επιλογή «Μέγιστη επιτρεπόμενη απαλλαγή» είναι προ-συμπληρωμένο το μέγιστο επιτρεπόμενο όριο απαλλαγής των 125.000€, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.4935/2022.

Η επιλογή «Συνολικό ποσό αποσβεσθείσας απαλλαγής» προ-συμπληρώνεται με το συνολικό ποσό απαλλαγής που χορηγήθηκε κατά τα προηγούμενα έτη. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2023, η επιλογή δεν θα είναι συμπληρωμένη καθώς πρόκειται για το πρώτο έτος εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 4 του ν. 4935/2022.

Στην επιλογή «Φορολογητέα κέρδη» συμπληρώνονται από τα συνεργαζόμενα μέρη τα φορολογητέα κέρδη που προέρχονται από την εν λόγω συνεργασία ή αποδίδονται σε αυτήν, καθόσον αυτά λαμβάνονται ως βάση για τον υπολογισμό της απαλλαγής αυτής της περίπτωσης και στη συνέχεια μεταφέρονται εξωτερικά στον πίνακα ΣΤ προκειμένου να προ-συμπληρώσουν τους κωδικούς 903, 923, 943 και 963 κατά περίπτωση.

Τέλος, στην επιλογή «Υπολειπόμενο ποσό απαλλαγής» θα προ-συμπληρώνεται, από το δεύτερο έτος χορήγησης της απαλλαγής από το φόρο, το υπόλοιπο ποσό απαλλαγής προς απόσβεση.
Διευκρινίζεται ότι στους παραπάνω κωδικούς 942 και 943 ο φορολογούμενος δεν πρέπει να συμπεριλάβει τα κέρδη από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW και την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, δραστηριότητες για τις οποίες δεν παρέχεται απαλλαγή από το φόρο (σχετ. οι υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 (Β'4760) και 185340 ΕΞ 2022 (Β’ 6447) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Σημειώνεται ότι ως παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, νοείται αυτή που αφορά, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών, οστρεοκαλλιεργειών και λοιπών μαλακίων μέσω υδατοκαλλιεργειών (σχετ. η Ε.2023/2020 εγκύκλιος).
 
Πίνακας 15: Υπολογισμός του των πληρωτέων φόρων 
 
• Υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος της χρήσης και η προκαταβολή φόρου του επομένου έτους και συμψηφίζονται η προκαταβολή φόρου του προηγούμενου έτους

• καλό θα είναι να γίνεται και η συμπλήρωση όλων των φορολογικών δηλώσεων (εκκαθαριστικών) της χρήσης, δηλ. Ε3, ώστε να εντοπίζονται και να διορθώνονται τυχόν λάθη.

α) Φορολόγηση Κερδών (Ν. 4172/2013)
 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5

Ατομική

Ο.Ε και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Συντελεστής Φόρου Φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 15 του Ν. 4172/2013 22% 22% 22% 22%

 
Προσοχή:
Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα - Συμβολαιακή γεωργία [Μείωση Φόρου κατά 50% -  Δείτε σημείο 109] και Φορολογικές απαλλαγές των άρθρων 3, 4 και 5 ν. 4935/2022 [Δείτε σημείο 121Α  και προηγούμενο πίνακα 14]
...............
 

-Πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται  στο σημείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 , εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α 29%
-Αγροτικοί συνεταιρισμοί και νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπ. Αγρ. ανάπτυξης ως Ομάδες και Οργανώσεις παραγωγών του άρθρου 27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 10%


β) Φόρος Μερισμάτων και Συνολική Φορολογική Επιβάρυνση
 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Συντελεστής Φόρου Μερισμάτων Δεν υπάρχει Φόρος μερισμάτων. Δεν υπάρχει, εφόσον τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα  - 5% αν τηρεί διπλογραφικό 5% 5% 5%


γ) Προκαταβολή Φόρου
 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Ποσοστό σε σχέση με τον φόρο του προηγούμενου έτους 55%
[Μειώνεται στο ½, αν φορολογείται τεκμαρτά]
80% 80% 80% 80%
Διαφοροποίηση κατά τα πρώτα έτη λειτουργίας. 50% του ανωτέρω για το πρώτο έτος. 50% του ανωτέρω για τα 3 πρώτα έτη. 50% του ανωτέρω για τα 3 πρώτα έτη. 50% του ανωτέρω για τα 3 πρώτα έτη.. 50% του ανωτέρω για τα 3 πρώτα έτη.


δ) Τέλος Επιτηδεύματος (Νόμος 3986/2011, άρθρο 31).

 

ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΗΣ 1 2 3 4 5
Ατομική Ο.Ε και Ε.Ε. Ι.Κ.Ε Ε.Π.Ε Α.Ε
Έδρα σε πόλεις < 200.000 650 325 ευρώ 800 ευρώ 800 ευρώ 800 ευρώ 800 ευρώ
Έδρα σε πόλεις > 200.000 650 325 ευρώ 1.000 ευρώ 1.000 ευρώ 1.000 ευρώ 1.000 ευρώ


Προσοχή:
(1) Για κάθε υποκατάστημα σε τριακόσια ευρώ (300 €) ετησίως, αν συστήνεται από επιτηδευματία και ασκούντα ελευθέριο επάγγελμα, και εξακόσια ευρώ (600 €) ετησίως, αν συστήνεται από νομικό πρόσωπο που ασκεί εμπορική επιχείρηση.
Ως υποκατάστημα, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Δεν λογίζονται ως υποκαταστήματα, για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος, οι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, που λειτουργούν για χρονικό διάστημα μέχρι τριάντα (30) ημέρες, οι επαγγελματικές εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος, οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το π.δ. 33/1979 (Α' 10), που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης δ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α' 151), όπως ισχύει.
(2) Ειδικά για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε., καθώς και για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημα τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, εξακολουθούν να ισχύουν όπως επιβλήθηκαν κατά το οικονομικό έτος 2012.
(3) Από το οικονομικό έτος 2013 και εφεξής, εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%).
(4)  Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως πεντακόσιους (500) κατοίκους και σε νησιά κάτω από τρεις χιλιάδες εκατό (3.100) κατοίκους.
(5) Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.
(6) Από το φορολογικό έτος 2018 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους οι αγρότες μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν. 4384/2016 (Α' 78), οι αγροτικοί συνεταιρισμοί, οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν. 1566/1985 (Α' 167), οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παρ. 2.
(7) Για τα φορολογικά έτη 2019 και εφεξής εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος οι αγρότες κανονικού καθεστώτος, για τους οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα πέντε (5) έτη από την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, καθώς και οι αλιείς της παράκτιας αλιείας, που εκμεταλλεύονται, είτε ατομικά είτε με τη μορφή συμπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρα, μεταξύ καθέτων.
(8) Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, που αυξάνουν κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ίδιου φορολογικού έτους, υπό την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.
Α.1116/2023 - Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1040/2023 απόφασης «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αύξησης του μέσου αριθμού εργαζομένων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης, του τρόπου και της διαδικασίας διακρίβωσης .....  
 
ε) Τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ).
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του Κ.Τ.Χ. ορίζεται τέλος χαρτοσήμου 3% (πλέον 20% εισφοράς υπέρ ΟΓΑ) στα μισθώματα από εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση οικοδομών και γαιών.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης