1031351/15.04.2004

Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στους δικαιούχους που υπέβαλαν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά

15 Απρ 2004

Taxheaven.gr
1031351/15.04.04 Επιστροφή Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων στους δικαιούχους που υπέβαλαν την δήλωσή τους ηλεκτρονικά

1031351

Σύμφωνα με την 1028034/771/Α 0012/31.03.04 εγκύκλιο, οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφής και έχουν περιληφθεί σε καταστάσεις επεξεργασίας, πρέπει να προσκομίσουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. την δήλωσή τους με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τον έλεγχο των επιστρεφομένων ποσών.
΄Οσοι από τους φορολογούμενους δεν προσκομίσουν τα πιο πάνω δικαιολογητικά εντός 10 ημερών από την παραλαβή της κατάστασης στην οποία περιλαμβάνονται, τότε το αρμόδιο Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος θα τους διαγράφει από την κατάσταση επεξεργασίας και θα την διαβιβάζει στο Γραφείο Επιστροφών, το οποίο μετά τους σχετικούς ελέγχους θα την στέλνει στην Γ.Γ.Π.Σ., ώστε να επιστραφεί ο φόρος στους υπόλοιπους δικαιούχους.


Για τους πιο πάνω φορολογούμενους όταν προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, θα ενεργείτε ως εξής:

α) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης (σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που έχουν προσκομισθεί) είναι σωστό, θα συντάσσετε ΑΦΕΚ επιστροφής (άρθρο 4, παραγρ.2 περιπτ.β, υποπερ. ββ, ΠΟΛ.1077/03) και θα το διαβιβάζετε στο Γραφείο Επιστροφών για την εξόφλησή του.

β) Αν το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι διαφορετικό, θα συντάσσετε το πιο πάνω ΑΦΕΚ και στη συνέχεια θα ενεργείτε εκκαθάριση τροποποιητικής δήλωσης και η όλη διαδικασία θα τακτοποιείται στη Δ.Ο.Υ.


 


Taxheaven.gr