Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137867/9290/30-12-2023 μεταβολή περιβαλλοντικών επιπτώσεων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-02-2024 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Χαρακτήρας μεταβολής περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις διαφοροποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων λιμενικών έργων της 3ης ομάδας της κατάταξης του άρθρου 1 του ν. 4014/2011

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137867/9290/30-12-2023
Κριτήρια αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις διαφοροποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων λιμενικών έργων της 3ης ομάδας της κατάταξης του άρθρου 1 του ν. 4014/2011


Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/137867/9290/2023

(ΦΕΚ Β' 962/09-02-2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α’ 209) και ιδίως την παρ. 2 του άρθρου 6 αυτού.

2. Την Οδηγία 2011/92/ΕΕ (Επ. Εφ. L 26, 28.1.2012, σ. 1) για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον, όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2014/52/ΕΕ (Επ. Εφ. L 124, 25.4.2014, σ. 1).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/2022 (Β’ 841) υπουργική απόφαση για την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τον ν. 4014/2011.
 
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός


Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στον καθορισμό γενικών ή ειδικότερων κριτήριων, βάσει των οποίων κρίνεται ο ουσιώδης ή μη χαρακτήρας μιας μεταβολής περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε περιπτώσεις εκσυγχρονισμού, επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης (εφεξής διαφοροποίησης) περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων λιμενικών έργων της κατηγορίας Α της 3ης ομάδας της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 (Β’ 841) υπουργικής απόφασης, κατ’ εφαρμογή της ακροτελεύτιας διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011, λαμβάνοντας υπόψη το σημείο 24 του Παραρτήματος Ι και το σημείο 13 του Παραρτήματος ΙΙ της Οδηγίας 2011/92.

Άρθρο 2
Καθορισμός γενικών και ειδικών κριτήριων αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων


1. Τα κριτήρια αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που πρόκειται να επέλθουν σε περίπτωση διαφοροποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας στο Παράρτημα Ι της παρούσας απόφασης.

2. Τα γενικά κριτήρια σχετίζονται με το είδος, το μέγεθος και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της διαφοροποίησης, σύμφωνα με την παρ. 1 των κριτηρίων κατάταξης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του ν. 4014/2011 (Α’ 209), τα οποία αντανακλούν πλήρως τα κριτήρια που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ της Οδηγίας 2011/92/ΕΕ.

3. Τα γενικά κριτήρια αναφέρονται σε διαφοροποιήσεις που, λόγω της κλίμακάς τους, δεν εμπίπτουν στην περίπτωση της παρ. 1α του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

4. Τα ειδικά κριτήρια περιβάλλοντος που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας απόφασης αντιστοιχούν στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι διαφοροποιήσεις, προκειμένου οι προκαλούμενες από αυτές μεταβολές των περιβαλλοντικών επιπτώσεων να είναι μη ουσιώδεις σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 των κριτηρίων κατάταξης που καθορίζονται στο παράρτημα Ι του ν. 4014/2011. Τα ειδικά κριτήρια περιβάλλοντος πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά.

5. Όταν μια διαφοροποίηση πληροί τα σχετικά με αυτή γενικά και ειδικά κριτήρια, η μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλείται θεωρείται ως μη ουσιώδης, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, με ειδική αιτιολογία βασιζόμενη σε αντικειμενικά στοιχεία, αποφανθεί ότι, παρά την εκπλήρωση των κριτηρίων, η μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα είναι ουσιώδης.

6. Όταν μια διαφοροποίηση δεν πληροί τα σχετικά με αυτή γενικά και ειδικά κριτήρια, η μεταβολή των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκαλείται δεν συνεπάγεται ότι είναι απαραιτήτως ουσιώδης, αλλά ότι πρέπει να αξιολογηθεί εξ υπαρχής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011, με βάση τα ειδικά τεχνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα της εκάστοτε εξεταζόμενης περίπτωσης. Το ίδιο ισχύει και για περιπτώσεις διαφοροποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου ή δραστηριότητας που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρούσας.

7. Οι ακόλουθες μεταβολές δεν είναι ουσιώδους χαρακτήρα και αντιμετωπίζονται ως διαφοροποιήσεις μικρής κλίμακας της παρ. 1α του άρθρου 6 του ν. 4014/2011:
α) Αναπλάσεις επιφανειών χερσαίας ζώνης.
β) Επισκευές-επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα και εργασίες συντήρησης της παρ. 4 και της περ. α’ της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2971/2001.
γ) Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας της περ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 2971/2001.

8. Αιτήματα για την εφαρμογή της παρούσας σε ταυτόχρονες διαφοροποιήσεις του ίδιου έργου ή δραστηριότητας, όπου η κάθε διαφοροποίηση μεμονωμένα πληροί τα κριτήρια μη ουσιωδών μεταβολών των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αξιολογούνται από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αθροιστικά ή συνεργιστικά φαινόμενα.
 
9. Διαδικαστικού χαρακτήρα μεταβολές που απαιτούν τροποποίηση της ΑΕΠΟ, όπως προσαρμογή της στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενσωμάτωση αδειών στην ΑΕΠΟ, καθώς και τροποποίηση ή προσθήκη ή κατάργηση περιβαλλοντικών όρων εάν τούτο προκύψει από νέα δεδομένα της επιστήμης και της τεχνικής στον τομέα της προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος, της λειτουργίας του έργου και της προόδου της αντιρρυπαντικής τεχνολογίας θεωρούνται μη ουσιώδεις μεταβολές.

10. Σε περίπτωση που έχουν προηγηθεί άλλες τροποποιήσεις, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, προκειμένου να αξιολογήσει τον ουσιώδη ή μη χαρακτήρα της τροποποίησης, συνεκτιμά όλες τις προηγούμενες τροποποιήσεις, ιδίως, δε τους περιβαλλοντικούς όρους, όπως έχουν διαμορφωθεί μετά την τελευταία τροποποίηση.

Άρθρο 3
Εφαρμογή των κριτηρίων αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων


1. Τα κριτήρια που καθορίζονται με την παρούσα απόφαση εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση που διενεργεί η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την υποπαρ. β της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4014/2011.

2. Ο φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ θα πρέπει να περιέχει τεκμηρίωση σχετικά με την εκπλήρωση των κριτηρίων της παρούσας.

Άρθρο 4
Μεταβατικές διατάξεις


Αίτημα τροποποίησης ΑΕΠΟ που εκκρεμεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας ολοκληρώνεται με εφαρμογή των διατάξεών της, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας αιτηθεί την αξιολόγησή του βάσει του προϊσχύοντος πλαισίου.

Παράρτημα I
Κριτήρια αξιολόγησης του ουσιώδους ή μη χαρακτήρα της μεταβολής των περιβαλλοντικών επιπτώσεων για διαφοροποιήσεις λιμενικών έργων


α/α Γενικό κριτήριο (Είδος και μέγεθος διαφοροποίησης) Ειδικά Κριτήρια Περιβάλλοντος (Πίνακας 2)
III-1 Μεταβολή του μήκους εξωτερικών λιμενικών έργων έως και 10% του συνολικού μήκους τους με μέγιστη τιμή μεταβολής τα 30 m ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ4 + ΕΚΠ5
III-2 Μεταβολή του πλάτους λιμενικών έργων έως και 1 m ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ4 + ΕΚΠ5
III-3 Αύξηση του λειτουργικού βάθους υφιστάμενων λιμενικών υποδομών έως και 10% με μέγιστη τιμή αύξησης τα 2 m ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ4 + ΕΚΠ5
III-4 Μεταβολή χωροθέτησης μόνιμων πλωτών προβλητών εντός λιμένων ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ4 + ΕΚΠ5
III-5 Διαπλάτυνση υφιστάμενων διαύλων ναυσιπλοΐας έως και 20% του συνολικού πλάτους τους ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ4 + ΕΚΠ5 + ΕΚΠ6
III-6 Μεταβολή τεχνικών επιλογών κατασκευής εξωτερικών λιμενικών έργων (π.χ. αλλαγές μεταξύ φυσικών και τεχνητών ογκολίθων που κατασκευάζονται επί τόπου) ή εσωτερικών λιμενικών έργων βαρύτητας (π.χ. αλλαγές μεταξύ πλωτών κιβωτίων, προκατασκευασμένων τεχνητών ογκολίθων, πασσάλων κ.ά.) ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ4
III-7 Μεταβολή, σε λιμένες ή λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης βιομηχανικών δραστηριοτήτων, της θέσης έδρασης βάθρων ή των γεωμετρικών χαρακτηριστικών τους, ή σημαντική αλλαγή του πλάτους μεταφορικού ιμάντα ή της διαμέτρου αγωγών μεταφοράς υγρών ή αέριων ουσιών ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ4
III-8 Επέκταση θαλάσσιας ζώνης ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ4 + ΕΚΠ7
III-9 Τροποποιήσεις στη διάταξη και στο είδος διακινούμενων φορτίων αυξημένου περιβαλλοντικού κινδύνου σε ανοικτούς χώρους ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ8
III-10 Τροποποιήσεις εσωτερικής οδοποιίας και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με σημαντική επίδραση στο εξωτερικό οδικό δίκτυο ΕΚΠ1+ ΕΚΠ2 + ΕΚΠ3 + ΕΚΠ9


Παράρτημα II
Ειδικά Κριτήρια Περιβάλλοντος για διαφοροποιήσεις λιμενικών έργων


Κωδικός Ειδικό Κριτήριο Περιβάλλοντος (αφορά στη διαφοροποίηση και όχι στο σύνολο του διαφοροποιούμενου έργου)
ΕΚΠ1 Λεπτομερής ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις πάγιες διατάξεις διαχείρισης αποβλήτων, περιορισμού του θορύβου και πρόληψης κάθε μορφής υγρής ή αέριας ρύπανσης
ΕΚΠ2 Λήψη μέτρων αποφυγής ατυχηματικής ρύπανσης κατά τις εργασίες κατασκευής
ΕΚΠ3 Εφαρμόζονται αναλόγως οι όροι της ΑΕΠΟ
ΕΚΠ4 Δεν καταλαμβάνεται ζώνη σημαντική για τη ναυσιπλοΐα, την αλιεία ή άλλες σημαντικές για την τοπική κοινωνία θαλάσσιες χρήσεις
ΕΚΠ5 Με κυματική και ακτομηχανική μελέτη αποδεικνύεται ότι οι προτεινόμενες μεταβολές δεν επιφέρουν ουσιαστικές επιπτώσεις στην κυματική διαταραχή εντός της λιμενολεκάνης (αφορά στα εσωτερικά κρηπιδώματα), στις παρακείμενες ακτές ή διαφοροποίηση στις συνθήκες στερεομεταφοράς της περιοχής
ΕΚΠ6 Με μελέτη πλοήγησης τεκμηριώνεται ότι δεν επέρχονται ουσιαστικές μεταβολές στις προσεγγίσεις των πλοίων
ΕΚΠ7 Δεν υφίσταται αντίθεση με ρυθμίσεις θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού
ΕΚΠ8 Δεν εφαρμόζεται σε ανοικτούς χώρους διακίνησης χύδην φορτίων
ΕΚΠ9 Με κυκλοφοριακή μελέτη αποδεικνύεται ότι η αναδιάταξη των κυκλοφοριακών φόρτων δεν προκαλεί υποβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης στο επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο


Άρθρο 5
Ισχύς απόφασης


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης