Αποτελέσματα live αναζήτησης

Άρθρα Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, τα ενδοομιλικά μερίσματα που διανέμονται από ημεδαπή ΑΕ στη μητρική της που είναι νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου - ΣΟΛ Α.Ε.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2024 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

Άρθρα
Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, τα ενδοομιλικά μερίσματα που διανέμονται από ημεδαπή ΑΕ στη μητρική της που είναι νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου - ΣΟΛ Α.Ε.Αναδημοσίευση από το Ενημερωτικό Δελτίο Σεπτεμβρίου 2022 της ΣΟΛ Α.Ε.
www.solcrowe.gr


Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων, ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, τα ενδοομιλικά μερίσματα που διανέμονται από ημεδαπή ΑΕ στη μητρική της που είναι νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου


ΕΡΩΤΗΜΑ

- Στο Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε. είχε δημοσιευθεί το παρακάτω ερώτημα:

«Η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία «Α» είναι θυγατρική της αλλοδαπής εταιρείας «Β» με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία δεν έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στη χώρα μας.

Μέχρι και το έτος 2020 τα διανεμόμενα μερίσματα που κατέβαλε η ημεδαπή θυγατρική «Α» στην αλλοδαπή μητρική «Β» απαλλάσσονταν από την παρακράτηση φόρου μερισμάτων σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4172/2013 για τις πληρωμές ενδοομιλικών μερισμάτων.

Δεδομένου ότι από τα μεσάνυχτα της 31ης Ιανουαρίου 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο έπαυσε να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέθηκε σε ισχύ η Συμφωνία Αποχώρησης που προβλέπει μεταβατική περίοδο έως 31/12/2020, προκύπτει το εξής ερώτημα:

Για τα μερίσματα που καταβλήθηκαν, εντός του φορολογικού έτους 2021, από την Ελληνική θυγατρική «Α» στην μητρική της «Β» με φορολογική κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο θα γίνει παρακράτηση φόρου μερισμάτων;»

ΓΝΩΜΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η γνώμη της επιτροπής, όπως είχε διατυπωθεί και δημοσιευθεί στο Ενημερωτικό Δελτίο Οκτωβρίου - Νοεμβρίου 2021 της ΣΟΛ Α.Ε., η τεκμηρίωση της οποίας είχε στηριχθεί στις ισχύουσες μέχρι τότε διατάξεις, ήταν η εξής:

«Τα μερίσματα που καταβάλλονται από 1/1/2021 και μετά, από ημεδαπή θυγατρική Α.Ε, σε μητρική εταιρεία με φορολογική κατοικία στο Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπάγονται στις απαλλακτικές διατάξεις του άρθρου 63 Ν. 4172/2013, αλλά υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων με βάση τον Κ.Φ.Ε., δεδομένου ότι στην Σ.Α.Δ.Φ. δεν περιλαμβάνεται διάταξη που να ρυθμίζει διαφορετικά τη φορολόγησή τους».

- Μεταγενέστερα, με την παρ.1 του άρθρου 27 του ν. 4965/2022, προστέθηκε, στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013, παράγραφος 82, που ορίζει ότι:

«82. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021:

α) Τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο που είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, εφόσον ο λήπτης κατέχει ως ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας ή του πλήθους του μετοχικού ή βασικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που διανέμει και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες. β) Στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, δεν παρακρατείται φόρος εισοδήματος, εφόσον αυτό κατέχει μετοχές, μερίδια ή συμμετοχή τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%), βάσει αξίας ή αριθμού, στο μετοχικό κεφάλαιο ή δικαιώματα σε κέρδη, δικαιώματα ψήφου του φορολογούμενου που προβαίνει στη διανομή και το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής διακρατείται για τουλάχιστον είκοσι τέσσερις (24) μήνες.».

- Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από τις 30 Αυγούστου 2022.»

- Στην αιτιολογική έκθεση για το άρθρο 27 του ν.4965/2022 αναφέρονται τα εξής:

«Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται η μεταβατική διάταξη της παρ. 82 στο άρθρο 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167) προκειμένου να απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος τα ενδοομιλικά μερίσματα που εισπράττει νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδος από νομικό πρό-σωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, και να μην παρακρατείται φόρος εισοδήματος στα μερίσματα και παρόμοιες πληρωμές που διανέμονται σε νομικό πρόσωπο φορολογικό κάτοικο Ηνωμένου Βασιλείου, υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ενδοομιλικά μερίσματα των κρατών μελών της Ε.Ε. δυνάμει της διάταξης του άρθρου 63 ΚΦΕ που εφαρμόζει την Οδηγία 2011/96/Ε.Ε. Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της μη χειροτέρευσης της μεταχείρισης των ως άνω ενδοομιλικών μερισμάτων εξαιτίας της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προτεινόμενη ρύθμιση θα ισχύσει μόνο για το φορολογικό έτος 2021, δεδομένων των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς η ισχύουσα ΣΑΔΦ (Νομοθετικό διάταγμα υπ' αριθ. 2732/1953 (Α' 329)«Περί κυρώσεως της μεταξύ Ελλάδος καί Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και Βορείου Ιρλανδίας συμβάσεως περί αποφυγής της διπλής φορολογίας και αποτροπής της φορολογικής διαφυγής εν σχέσει προς τους φόρους επί του εισοδήματος» χρονολογείται από το 1953.»

Από τα παραπάνω προκύπτουν τα εξής:

- Βάσει της μεταβατικής διάταξης της παραγράφου 82 του άρθρου 72 του Ν. 4172/2013, τα ενδοομιλικά μερίσματα που καταβλήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2021 από την ημεδαπή θυγατρική στην μητρική της που είναι νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ηνωμένου Βασιλείου απαλλάσσονται της παρακράτησης φόρου μερισμάτων εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος.

- Επειδή όμως μέχρι σήμερα δεν έχουν δοθεί, από την Φορολογική Διοίκηση, οδηγίες εφαρμογής της παραπάνω νομοθετικής διάταξής, από την αιτιολογική έκθεση συμπεραίνεται ότι, στην περίπτωση που έχει παρακρατηθεί και αποδοθεί φόρος μερίσματος στα ενδοομιλικά μερίσματα που καταβλήθηκαν εντός του φορολογικού έτους 2021, ο εν λόγω φόρος επιστρέφεται εφόσον το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα σε βάρος του οποίου έγινε η παρακράτηση ακολουθήσει την διαδικασία, που ορίζεται στην απόφαση ΠΟΛ.1036/2015 (σχετική και η εγκύκλιος ΠΟΛ.1039/2015)Νομοθεσία-Νομολογία
Άρθρο 72 παρ. 82 του Ν. 4172/2013
ΠΟΛ. 1036/26.1.2015
ΠΟΛ. 1039/26.1.2015

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης