Αποτελέσματα live αναζήτησης

225/30-01-2024 άδεια λειτουργίας ΕΔΑΔΠ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-02-2024 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (ΕΔΑΔΠ) - Χορήγηση άδειας λειτουργίας

225/30-01-2024
Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις του ν. 5072/2023 (Α' 198) - Ειδικές συμμετοχές


Αριθμ. συνεδρίασης 225/30.01.2024

(ΦΕΚ Β' 813/02-02-2024)

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Αφού έλαβε υπόψη:

α) Τα άρθρα 28 και 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος (Α' 298/1927),

β) τον ν. 5072/2023 «Διαφάνεια, ανταγωνισμός, προστασία των ευάλωτων - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167, επανεισαγωγή του προγράμματος "ΗΡΑΚΛΗΣ" και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 198), ιδίως τα άρθρα 5 έως 11 αυτού,

γ) τον ν. 4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849) και άλλες διατάξεις» (Α' 139),

δ) τον ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α' 7),

ε) τον ν. 4261/2014 «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του ν. 3601/2007 και άλλες διατάξεις» (Α' 107),

στ) την υπ'αρ. 224/1/21.12.2023 πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής ΠΕΕ) «Αξιολόγηση καταλληλότητας για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών - Κατάργηση του Κεφαλαίου Γ της υπ' αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ "Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα και γ) για την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και Επικεφαλής Κρίσιμων Λειτουργιών πιστωτικών ιδρυμάτων" (Β' 2674)» (Β' 224),

ζ) την υπ' αρ. 178/5/2.10.2020 ΠΕΕ «Πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών» (Β' 4315),

η) την υπ' αρ. 172/1/29.5.2020 ΠΕΕ «Όροι και προϋποθέσεις για την εξ αποστάσεως ηλεκτρονική ταυτοποίηση φυσικών προσώπων κατά τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος» (Β' 2098),

θ) την υπ' αρ. 175/2/29.7.2020 ΠΕΕ «Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και υπό ρύθμιση ανοιγμάτων (ΕΒΑ/0Ε/2018/06) -Κατάργηση της υπ' αρ. 42/30.5.2014 ΠΕΕ “Πλαίσιο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων” (Β' 1582)» (Β' 3550),

ι) την υπ' αρ. 157/1/2.4.2019 ΠΕΕ «Υιοθέτηση των κατευθυντηρίων γραμμών της Μεικτής Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών σχετικά με τον χειρισμό παραπόνων που υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι σε εποπτευόμενα ιδρύματα» (Β' 1613),

ια) την υπ' αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα» (Β' 2674),

ιβ) την υπ' αρ. 392/1/31.5.2021 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής ΕΠΑΘ) «Αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 - Κατάργηση της υπ' αρ. 195/1/29.7.2016 απόφασης της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Β' 2376)» (Β' 2411),

ιγ) την υπ' αρ. 281/5/17.3.2009 απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής ΕΤΠΘ) «Πρόληψη της χρησιμοποίησης των εποπτευομένων από την Τράπεζα της Ελλάδος πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» (Β' 650),

ιδ) την υπ' αρ. 2577/9.3.2006 πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος (εφεξής ΠΔ/ΤΕ) «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης της οργάνωσης και των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και σχετικές αρμοδιότητες των διοικητικών τους οργάνων» (Α' 59),

ιε) ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει τα ακόλουθα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Για τη χορήγηση, από την Τράπεζα της Ελλάδος, άδειας λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων σε ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις (εφεξής «ΕΔΑΔΠ») του άρθρου 5 του ν. 5072/2023 (Α' 198), απαιτούνται τα κατωτέρω:

α) Αίτηση του Παραρτήματος Ι, η οποία συνοδεύεται από τα εκεί προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση της αίτησης και πρέπει να είναι αληθή, πλήρη, ακριβή και επικαιροποιημένα.

β) Αντίγραφο της πράξης σύστασης και του καταστατικού της αιτούσας, με όλες τις τροποποιήσεις του, όπως προκύπτουν από τη σχετική καταχώρισή τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), από το οποίο προκύπτει ότι αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας είναι η διαχείριση πιστώσεων.

γ) Αποδεικτικό ολοσχερούς καταβολής του συνόλου του αρχικού κεφαλαίου σε μετρητά. Το αρχικό κεφάλαιο της ΕΔΑΔΠ περιλαμβάνει τουλάχιστον: πρώτον, το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο και, δεύτερον, τα τυχόν πρόσθετα κεφάλαια που μπορεί να απαιτούνται, ώστε να διασφαλίζεται ότι η ΕΔΑΔΠ καλύπτει σε συνεχή βάση το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο. Το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο ανέρχεται:

i) Γ ια τις ΕΔΑΔΠ της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023, σε ποσό ίσο εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,

ii) για τις ΕΔΑΔΠ της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023, σε πόσο ίσο τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ.

Γ ια τον υπολογισμό των τυχόν πρόσθετων κεφαλαίων λαμβάνονται υπόψη οι προβλέψεις του υποβαλλόμενου υπό στοιχείο ε) επιχειρηματικού πλάνου των λειτουργιών και των στόχων της αιτούσας και, ιδίως, οι ζημίες που αναμένονται και οι κίνδυνοι που πρόκειται να αναληφθούν από την ΕΔΑΔΠ κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας.

Το κατά τα ανωτέρω, καταβλητέο σε μετρητά, συνολικό αρχικό κεφάλαιο παραμένει κατατεθειμένο έως την ημέρα χορήγησης άδειας λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, σε τραπεζικό λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει στην Ελλάδα ή λειτουργεί στην Ελλάδα με υποκατάστημα και δεν αποτελεί συνδεδεμένη με την αιτούσα οντότητα κατά την έννοια του συνδεδεμένου μέρους (related party) του Παραρτήματος Α του ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (Α' 251). Η αιτούσα υποβάλλει πιστοποιητικό ορκωτού ελεγκτή λογιστή κατά την έννοια του ν. 4449/2017 «Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και λοιπές διατάξεις» (Α' 7), στο οποίο αναφέρεται ότι η καθαρή θέση του νομικού προσώπου δεν υπολείπεται του ελάχιστου απαιτούμενου αρχικού κεφαλαίου βάσει επικαιροποιημένου ισολογισμού του. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων των ΕΔΑΔΠ δεν επιτρέπεται να υπολείπεται του προβλεπόμενου, κατά περίπτωση, ελάχιστου αρχικού κεφαλαίου, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

δ) Γνωστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας των ακόλουθων προσώπων:

i) Των φυσικών ή των νομικών προσώπων που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα (βάσει κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του κεφαλαίου Β της υπ' αρ. 142/11.6.2018 (Α' 107) ΠΕΕ), μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, ειδική συμμετοχή στην αιτούσα,

ii) των φυσικών ή των νομικών προσώπων που, ακόμη και αν δεν καταλαμβάνονται από την ανωτέρω περίπτωση, ασκούν έλεγχο επί της αιτούσας, μέσω έγγραφης ή άλλης συμφωνίας ή από κοινού δράσης, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014,

iii) των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) είναι εκτελεστικά και τουλάχιστον το ένα (1) είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό κατά την έννοια του ν. 4706/2020 (Α' 136),

iv) του Διευθύνοντος Συμβούλου και του τυχόν Γενικού Διευθυντή ή άλλου διοικητικού στελέχους με αντίστοιχες αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, αν δεν συμμετέχει σε αυτό,

v) των επικεφαλής των κρίσιμων λειτουργιών της αιτούσας που για τους σκοπούς της παρούσας πράξης, θεωρούνται:

- ο επικεφαλής της λειτουργίας εσωτερικής επιθεώρησης,

- ο επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων, - ο επικεφαλής της λειτουργίας κανονιστικής συμμόρφωσης,

- ο ανώτερος οικονομικός διευθυντής,

- τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, εφόσον έχει συσταθεί, - ο επικεφαλής της λειτουργίας διαχείρισης των δανείων, vi) του αρμόδιου για την τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας σχετικά με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας διευθυντικού στελέχους της αιτούσας, σύμφωνα με το άρθρο 38 του ν. 4557/2018 (Α' 139) (εφεξής «αρμόδιο διευθυντικό στέλεχος του άρθρου 38 του ν. 4557/2018»), εφόσον απαιτείται ο διορισμός του, σύμφωνα με το σημείο ε) της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018,

vii) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που προσδιορίζεται από τις ΕΔΑΔΠ ή την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με μια προσέγγιση βάσει κινδύνου, ως επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών.

ε) Επιχειρηματικό πλάνο των λειτουργιών και των στόχων της αιτούσας που περιλαμβάνει πλήρη και λεπτομερή περιγραφή των δραστηριοτήτων διαχείρισης πιστώσεων του στοιχείου 11 του άρθρου 4 του ν. 5072/2023, που προτίθεται να παρέχει, της στρατηγικής, των διαθέσιμων πόρων του και του προγράμματος δράσης και ανάπτυξης των εργασιών της κατά τα πρώτα τρία (3) έτη μετά την αδειοδότηση, με αναφορά στο χρονοδιάγραμμα επίτευξης των στόχων της. Το εν λόγω πλάνο στηρίζεται στη διερεύνηση της αγοράς ή των αγορών στις οποίες σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί και περιγράφει τις μεθόδους και τον τρόπο δραστηριοποίησης σε αυτήν/ αυτές. Στο πλάνο αυτό περιλαμβάνονται ο προσδιορισμός των πηγών άντλησης των κεφαλαίων και πρόβλεψη των εξελίξεων των βασικών λογαριασμών του ισολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των ιδίων κεφαλαίων, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών κατά τα πρώτα τρία (3) έτη μετά την αδειοδότηση, στοιχεία σχετικά με τη διάρθρωση και τη βάση υπολογισμού της αμοιβής διαχείρισης, καθώς επίσης και πρόβλεψη του συνολικού αριθμού των μελών του προσωπικού.

στ) Περιγραφή των αποτελεσματικών ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης και των κατάλληλων μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών διαχείρισης των κινδύνων, των συστημάτων λογιστικής παρακολούθησης και ελέγχου και του συστήματος διοικητικής πληροφόρησης (MIS), σύμφωνα με τις γενικές αρχές της υπ' αρ. 2577/9.3.2006 (Α' 59) ΠΔ/ΤΕ, που, μεταξύ άλλων, διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων των δανειοληπτών και τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία που διέπει τις απαιτήσεις από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, καθώς και με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων) (L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α' 137).

ζ) Πολιτική που διασφαλίζει συμμόρφωση με τους κανόνες για την προστασία των δανειοληπτών και την αντιμετώπισή τους με δίκαιο και επιμελή τρόπο, μεταξύ άλλων, με το να λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάστασή τους, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, η ανάγκη των εν λόγω δανειοληπτών να αποταθούν για συμβουλευτική υποστήριξη σε εξουσιοδοτημένους κρατικούς ή άλλους φορείς, και ιδίως τους αναφερόμενους στα άρθρα 3 και 4 του ν. 4738/2020 (Α' 207), και ειδικότερα, εμπεριστατωμένη έκθεση στην οποία καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και μέθοδοι που θα διασφαλίζουν την επιτυχή αναδιάρθρωση δανείων μέσω της συλλογής και αξιολόγησης οικονομικών στοιχείων. Στην εν λόγω έκθεση παρουσιάζονται μέθοδοι αναδιάρθρωσης οφειλών εναλλακτικά της αναγκαστικής εκτέλεσης στο πλαίσιο της υπ' αρ. 392/1/31.5.2021 (Β' 2411) ΕΠΑΘ (εφεξής Κώδικας Δεοντολογίας), καθώς και σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4438/2016 (Α'220), τα άρθρα 10 και 66 του ν. 4261/2014 και την υπ' αρ. 175/2/29.7.2020 (B' 3550) ΠΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τυχόν τεκμηριώνουν την ιδιαίτερη οικονομική δυσχέρεια ή/ και τα ειδικά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν δανειολήπτες που είναι φυσικά πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Κώδικα Δεοντολογίας.

η) Πολιτική και εσωτερικές διαδικασίες για την παρακολούθηση της αποδοτικότητας του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, με αναφορά σε συγκεκριμένους δείκτες (KPIs), καθώς και τα όργανα της αιτούσας που είναι επιφορτισμένα με την εν λόγω αρμοδιότητα και τη λήψη διορθωτικών μέτρων.

θ) Πολιτική και εσωτερικές διαδικασίες που διασφαλίζουν την καταγραφή και τον χειρισμό των παραπόνων και καταγγελιών των δανειοληπτών, σύμφωνα με την υπ' αρ. 157/1/2.4.2019 ΠΕΕ (B' 1613).

ι) Εφόσον η αιτούσα είναι υπόχρεο πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4557/2018, περιγραφή των πολιτικών, διαδικασιών και μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου που διασφαλίζουν τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις του θεσμικού πλαισίου καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν. 4557/2018, της υπ' αρ. 281/5/17.3.2009 (Β'650) απόφασης ΕΤΠΘ και της υπ' αρ. 172/1/29.5.2020 (Β' 2098) ΠΕΕ.

ια) Εφόσον η αιτούσα προτίθεται να εισπράττει και να κατέχει χρηματικά ποσά από δανειολήπτες στο πλαίσιο του επιχειρηματικού της μοντέλου, αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη χωριστού λογαριασμού σε πιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 5072/2023.

ιβ) Τυχόν συμβάσεις εξωτερικής ανάθεσης δραστηριοτήτων σε τρίτους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 5072/2023.

ιγ) Περιγραφή της οργανωτικής δομής της αιτούσας καθώς και σχετικά οργανογράμματα όπου εμφανίζεται η θέση, η σύνθεση και η γραμμή αναφοράς των Επιτροπών που έχουν συσταθεί και των προσώπων των υποπερ. iv) έως vii) της περ. δ) της παρ. 1. Τα οργανογράμματα συνοδεύονται από περιγραφή των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος, Επιτροπής ή συναφούς διαρθρωτικού πλαισίου με αναφορά στον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται, σύμφωνα με τις γενικές αρχές διακυβέρνησης της παρ. 4 του Κεφαλαίου ΙΙ της υπ' αρ. 2577/9.3.2006 ΠΔ/ΤΕ.

ιδ) Ανάλυση της δομής του ομίλου στον οποίο τυχόν ανήκει η αιτούσα.

ιε) Περιγραφή της υποδομής πληροφορικής και αυτοτελής καταγεγραμμένη Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών που καλύπτει τις επιχειρησιακές ανάγκες και τη συγκεκριμένη υποδομή πληροφορικής της αιτούσας.

ιστ) Υπεύθυνη δήλωση των προσώπων των υποπερ. i) έως iv) της περ. δ) της παρ. 1 ότι δεν υφίστανται επαγγελματικές ή συγγενικές σχέσεις μεταξύ των εν λόγω προσώπων και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που κατέχουν υψηλά πολιτικά αξιώματα ή υψηλές διοικητικές θέσεις στην εποπτεύουσα αρχή, ώστε να παρεμποδίζεται η αποτελεσματική διεξαγωγή εποπτείας.

ιζ) Καταγεγραμμένη πολιτική για την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων σε τρίτους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της υπ' αρ. 178/5/2.10.2020 (Β' 4315) ΠΕΕ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που προτίθενται να ανατεθούν σε τρίτους (όροι εξωτερικής ανάθεσης, εγκριτική διαδικασία ανάθεσης, αξιολόγηση κινδύνων).

ιη) Καταγεγραμμένη πολιτική αποδοχών που περιλαμβάνει καθορισμό των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου αναφορικά με την υιοθέτηση της πολιτικής, την επίβλεψη του καθορισμού των αμοιβών της Διοίκησης, περιγραφή της δομής των αμοιβών (μεταβλητές/ σταθερές), καθορισμό ανώτατου ορίου μεταβλητών αποδοχών και σύνδεσή του με τους χρηματοοικονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους (KPIs), σύμφωνα με τις αρχές του Παραρτήματος 9 της υπ' αρ. 2577/2006 ΠΔ/ΤΕ και συγκεκριμένα: το Μέρος Πρώτο και από το Μέρος Δεύτερο τις Ενότητες 1, 2, 4, 6 του Τίτλου Ι, τις Ενότητες 7-10 του Τίτλου ΙΙ, τις Ενότητες 11, 12, 14, 15 του Τίτλου ΙΙΙ και την Ενότητα 17 του Τίτλου VI.

ιθ) Ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις συνοδευόμενες από το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή της ελεγκτικής εταιρείας, όπως ορίζονται στον ν. 4449/2017, για τα προηγούμενα τρία (3) οικονομικά έτη, εφόσον είναι διαθέσιμες. Στην περίπτωση που δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, υποβάλλεται σύνοψη της χρηματοοικονομικής κατάστασης.

κ) Πολιτική διαμεσολάβησης για την πώληση απαιτήσεων από πιστώσεις στη δευτερογενή αγορά, σε περίπτωση που το επιχειρηματικό πλάνο της αιτούσας προβλέπει την ανάληψη ρόλου συντονιστή πώλησης από ΕΔΑΔΠ.

κα) Απόδειξη συνεργασίας με αναγνωρισμένους φορείς συγκέντρωσης και επεξεργασίας στοιχείων σχετικά με την οικονομική συμπεριφορά και την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών.

κβ) Καταγεγραμμένη πολιτική για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

κγ) Καταγεγραμμένη πολιτική για τη διαχείριση των εξασφαλίσεων των υπό διαχείριση απαιτήσεων και της διαδικασίας επανεκτίμησής τους.

κδ) Υπεύθυνη δήλωση ότι η αιτούσα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις σύνταξης και δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων δυνάμει της κείμενης νομοθεσίας.

κε) Συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα τα ερωτηματολόγια που προβλέπονται στην παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου, τα οποία συνοδεύονται από τα αντίστοιχα προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά.

2. Υποχρέωση συμπλήρωσης και υποβολής ερωτηματολογίων φέρουν τα ακόλουθα πρόσωπα:

α) Για τις εταιρείες της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023, τα νομικά πρόσωπα των υποπερ. i) και ii) της περ. δ) της παρ. 1, που κατέχουν εμμέσως ειδική συμμετοχή ή ασκούν έμμεσα έλεγχο, υποβάλλουν το «Ερωτηματολόγιο Τύπου Β2 - Έμμεση συμμετοχή» του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. 118/19.5.2017 (Β’ 1764) ΠΕΕ.

β) Για τις εταιρείες της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023, τα νομικά πρόσωπα των υποπερ. i) και ii) της περ. δ) της παρ. 1, που κατέχουν άμεσα ειδική συμμετοχή ή ασκούν άμεσα έλεγχο, υποβάλλουν το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος II της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ.

γ) Για τις εταιρείες της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023, τα φυσικά πρόσωπα των υποπερ. i) και ii) της περ. δ) της παρ. 1 υποβάλλουν το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» του Παραρτήματος II της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ.

δ) Για τις εταιρείες της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023, τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα των υποπερ. i) και ii) της περ. δ) της παρ. 1 υποβάλλουν, αντίστοιχα, το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» ή το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος II της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ.

ε) Για τις εταιρείες της παρ. 3 και 4 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023, τα πρόσωπα των υποπερ. ίίί) έως νίί) της περ. δ) της παρ. 1 υποβάλλουν το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης καταλληλόλητας μελών Διοικητικού Συμβουλίου και επικεφαλής κρίσιμων λειτουργιών λιγότερο σημαντικών ιδρυμάτων» του Παραρτήματος II της υπ’ αρ. 224/1/21.12.2023 (Β’ 224) ΠΕΕ.

3. Από την υποχρέωση υποβολής των ερωτηματολογίων της παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου απαλλάσσονται τα πρόσωπα που έχουν ήδη υποβάλει ερωτηματολόγια στην Τράπεζα της Ελλάδος στο πλαίσιο εν εξελίξει διαδικασίας αξιολόγησης καταλληλότητας.

4. Οι κάτωθι κατηγορίες προσώπων:

α) Πιστωτικά ιδρύματα που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα,

β) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα,

γ) επιχειρήσεις επενδύσεων που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα,

δ) κεντρικοί αντισυμβαλλόμενοι που εδρεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε τρίτη χώρα,

ε) λοιπά νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος καθώς και

στ) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν ως αξιολογούμενοι μέτοχοι ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου σε εποπτευόμενα από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα νομικά πρόσωπα,

δύνανται να μην υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την αξιολόγηση της ακεραιότητας και της επαγγελματικής τους επάρκειας εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

i) Υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την τελευταία αξιολόγησή τους δεν έχουν προκύψει στοιχεία τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά την ακεραιότητα και την επαγγελματική επάρκεια των ιδίων και, επί νομικών προσώπων, και των φυσικών προσώπων που κατευθύνουν την δραστηριότητά τους,

ii) η αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή επιβεβαιώνει εγγράφως ότι δεν τελεί εις γνώση της οποιοδήποτε στοιχείο που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ακεραιότητα και την επαγγελματική επάρκεια των ιδίων και, επί νομικών προσώπων, και των φυσικών προσώπων που κατευθύνουν την δραστηριότητά τους και

iii) επί νομικών προσώπων που εδρεύουν σε τρίτη χώρα, υπόκεινται σε καθεστώς εποπτείας το οποίο χαρακτηρίζεται ως ισοδύναμο προς το ενωσιακό.

5. Τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος δύνανται να μην υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής τους ευρωστίας εφόσον αυτά είναι διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περ. β) έως δ) της παρ. 4 δύνανται να μην υποβάλλουν τα απαιτούμενα έγγραφα για την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής τους ευρωστίας εφόσον η εποπτεύουσα αρχή τους κοινοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατόπιν αιτήματος αυτής, πληροφορίες σχετικά με τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητα αυτών.

6. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να μην αξιολογήσει εποπτευόμενα από αυτήν νομικά πρόσωπα που αποκτούν εμμέσως ειδική συμμετοχή εφόσον ως εποπτεύουσα αρχή έχει στην κατοχή της επικαιροποιημένες πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, αξιολογείται το πρόσωπο που αποκτά άμεσα ειδική συμμετοχή καθώς και ο απώτατος έμμεσος μέτοχος.

7. Η Τράπεζα της Ελλάδος κατά τη διαδικασία αδειοδότησης της ΕΔΑΔΠ, αλλά και κατά τη λειτουργία της, δύναται να ζητά στοιχεία για την ταυτότητα, το ποσοστό συμμετοχής και δικαιωμάτων ψήφου, καθώς και την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αλλά κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, συμμετοχή ή δικαιώματα ψήφου σε ποσοστό ανώτερο του 1% στο μετοχικό κεφάλαιο του αιτούντος.

8. Σε περίπτωση που στοιχεία και πληροφορίες που έχουν υποβληθεί για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΕΔΑΔΠ, μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της, γνωστοποιείται αμελλητί η σχετική μεταβολή από το υπόχρεο πρόσωπο ή/και από την ΕΔΑΔΠ, εφόσον η μεταβολή αυτή έχει περιέλθει σε γνώση του, και υποβάλλονται εφόσον συντρέχει λόγος, τα σχετικά ερωτηματολόγια.

9. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή απομάκρυνσης κάποιου από τα υπόχρεα πρόσωπα των υποπερ. iii) έως vii) της περ. δ) της παρ. 1, η ΕΔΑΔΠ γνωστοποιεί εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών στην Τράπεζα της Ελλάδος τη μεταβολή αυτή, αναφέροντας και τους λόγους που την προκάλεσαν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β. ΑΠΟΚΤΗΣΗ, ΔΙΑΘΕΣΗ Ή ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Σε περίπτωση που φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

α) Μεμονωμένα ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014, έχουν αποφασίσει να αποκτήσουν ή να αυξήσουν περαιτέρω, άμεσα ή έμμεσα (βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στον Τίτλο ΙΙ του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ), ειδική συμμετοχή σε ΕΔΑΔΠ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν. 5072/2023, ή

β) ακόμη και αν δεν καταλαμβάνονται από την εν λόγω περίπτωση, προτίθενται να ασκήσουν έλεγχο επί της ΕΔΑΔΠ, μέσω έγγραφης ή άλλης συμφωνίας ή δρώντας από κοινού με άλλα πρόσωπα, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 4261/2014,

υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Απαιτήσεις πληροφόρησης που συνδέονται με το ύψος απόκτησης συμμετοχής από “υποψήφιο αγοραστή”» του Παραρτήματος III της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, και, κατά περίπτωση, το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από φυσικά πρόσωπα» ή το «Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προτεινόμενης απόκτησης συμμετοχής από νομικά πρόσωπα» του Παραρτήματος ΙΙ της εν λόγω ΠΕΕ, συνοδευόμενα από τα αντιστοίχως προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή το «Ερωτηματολόγιο Τύπου Β2 - Έμμεση συμμετοχή» του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. 118/19.5.2017 ΠΕΕ σε περίπτωση νομικού προσώπου των υποπερ. ι) και ii) της περ. δ) της παρ. 1, που αποκτά ή αυξάνει εμμέσως ειδική συμμετοχή ή ασκήσει έμμεσα έλεγχο σε εταιρείες της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 5072/2023.

2. Η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών εγγράφως τον υποψήφιο αγοραστή ότι παρέλαβε την γνωστοποίηση των στοιχείων των περ. α) και β) της ανωτέρω παραγράφου.

3. 'Οταν ο φάκελος είναι πλήρης, η Τράπεζα της Ελλάδος ενημερώνει τον υποψήφιο αγοραστή. Εντός ενός μηνός από την υποβολή πλήρους φακέλου, η Τράπεζα της Ελλάδος, μπορεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να ζητά εγγράφως περαιτέρω πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία ζητήθηκαν οι πληροφορίες από την Τράπεζα της Ελλάδος και της ημερομηνίας παραλαβής της απάντησης του υποψήφιου αγοραστή, αναστέλλεται η περίοδος αξιολόγησης.

4. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος αποφασίσει να αντιταχθεί στην προτεινόμενη απόκτηση συμμετοχής, ενημερώνει εγγράφως τον υποψήφιο αγοραστή, εντός δύο (2) μηνών από την υποβολή του πλήρους φακέλου εκθέτοντας τους λόγους.

5. Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, εφαρμόζονται αναλόγως σε ΕΔΑΔΠ για τα πρόσωπα της παρ. 1. Επιπλέον, εφαρμόζονται κατ’ αναλογία τα κριτήρια και η διαδικασία, αντίστοιχα, των άρθρων 24 και 25 του ν. 4261/2014.

6. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποφασίσει να παύσει να κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, ειδική συμμετοχή σε ΕΔΑΔΠ, γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος γραπτώς την απόφασή του πριν από τη διάθεση της συμμετοχής, αναφέροντας το ύψος της σχετικής συμμετοχής που τυχόν προτίθεται να διατηρήσει. Το ίδιο ισχύει και για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποφασίσει να μειώσει την ειδική συμμετοχή του ούτως ώστε η αναλογία επί του εταιρικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου να μειωθεί κάτω από το 10%, 20%, το 30% ή το 50% ή ώστε η ΕΔΑΔΠ να πάψει να είναι θυγατρική του επιχείρηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά πρόσθετα στοιχεία, πληροφορίες και διευκρινίσεις που εύλογα απαιτούνται για σκοπούς της παρούσας πράξης οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο κατά τη διαδικασία αδειοδότησης ή/και κατά τη λειτουργία της ΕΔΑΔΠ, τα οποία της παρέχονται χωρίς καθυστέρηση.

2. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που υποχρεούνται στην υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων σύμφωνα με τα κεφάλαια Α και Β, ενημερώνουν την Τράπεζα της Ελλάδος εγγράφως για κάθε μεταβολή ουσιωδών στοιχείων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την καταλληλότητά τους για τη θέση που κατέχουν, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, υποβάλλοντας εκ νέου τα σχετικά ερωτηματολόγια.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των (λοιπών) νομικών προσώπων που αποκτούν εμμέσως ειδική συμμετοχή σε ΕΔΑΔΠ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

4. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ζητά από τα υπόχρεα πρόσωπα των Κεφαλαίων Α και Β την υποβολή των σχετικών κατά περίπτωση ερωτηματολογίων, για σκοπούς εποπτικής αξιολόγησης, οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

5. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται για τους σκοπούς της παρούσας πρέπει να έχουν εκδοθεί, κατ’ ανώτατο όριο τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, από νομίμως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, να έχουν επικυρωθεί και να έχουν μεταφρασθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.

6. Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται για τους σκοπούς της παρούσας δύνανται να διαφοροποιούνται σε επαρκώς αιτιολογημένες περιπτώσεις και ιδίως σε περιπτώσεις αλλοδαπών προσώπων στις οποίες αποδεικνύεται νομική αδυναμία προσκόμισης του πιστοποιητικού ή για λόγους ανωτέρας βίας.

7. Οι διατάξεις της υπ’ αρ. 224/1/21.12.2023 ΠΕΕ, εφαρμόζονται αναλόγως στα πρόσωπα των υποπερ. iii) έως vii) της περ. δ) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α.

8. Για την αξιολόγηση εκκρεμών, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, αιτημάτων εκ μέρους των υπόχρεων προσώπων, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Ενότητας Β1 και Β2 της υπ’ αρ. 118/19.5.2017 ΠΕΕ και τα κατά περίπτωση ερωτηματολόγια του Παραρτήματος ΙΙ αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Οι ΕΔΑΔΠ που έχουν αδειοδοτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) κατά την έναρξη ισχύος του ν. 5072/2023 και επιθυμούν να λάβουν άδεια λειτουργίας διαχειριστή πιστώσεων σύμφωνα με τον νόμο αυτό, υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος, το αργότερο έως την 29η Μαρτίου 2024:

α) Τα στοιχεία των περ. α), ε), στ), ζ), η), θ), ια), ιβ), ιγ), ιε), ιστ), ιζ), ιη), ιθ), κ), κα) και κγ) της παρ. 1 και των υποπερ. v) - vii) της περ. δ) της ίδιας παραγράφου του Κεφαλαίου Α, β) τα στοιχεία των περ. β), ιδ), κβ), κδ) και κε) της παρ. 1 και των υποπερ. i) έως iv) της περ. δ) της ίδιας παραγράφου του Κεφαλαίου Α, εφόσον τα στοιχεία αυτά έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα τελευταία υποβληθέντα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν έχουν μεταβληθεί, η ΕΔΑΔΠ υποχρεούται να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπό της, ότι δεν υπάρχει μεταβολή, ονομαστικά για καθένα από τα ανωτέρω στοιχεία σε σχέση με τα τελευταία υποβληθέντα στην Τράπεζα της Ελλάδος, αναφέροντας την ημερομηνία που τέθηκαν υπόψη της Τράπεζας της Ελλάδος,

γ) τα στοιχεία της περ. ι) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Α, εφόσον η ΕΔΑΔΠ συνιστά υπόχρεο πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4557/2018, σε περίπτωση που αυτά έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα τελευταία υποβληθέντα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Σε αντίθετη περίπτωση, η ΕΔΑΔΠ υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2. Για τα στοιχεία των περ. α) έως δ) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των νομικών προσώπων που κατέχουν εμμέσως ειδική συμμετοχή σε ΕΔΑΔΠ της παρ. 1, εφόσον αυτά έχουν μεταβληθεί, το αργότερο έως την 29η Μαρτίου 2024. Σε περίπτωση που τα στοιχεία αυτά δεν έχουν μεταβληθεί, η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να υποβάλει σχετική υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχει μεταβολή, το αργότερο έως την 29η Μαρτίου 2024.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε. ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ -ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας:

1. Το Κεφάλαιο Α, οι ενότητες Β1 και Β2 του Κεφαλαίου Β, το Παράρτημα Ι και τα ερωτηματολόγια Α, Β1 και Γ του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αρ. 118/19.5.2017 ΠΕΕ «Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 - Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 95/27.5.2016 ΠΕΕ» (Β’ 1764), καταργούνται και οποιαδήποτε αναφορά σε αυτά νοείται ως αναφορά στην παρούσα.

2. Η περ. η) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Ι της υπ’ αρ. 178/5/2.10.2020 ΠΕΕ «Πλαίσιο εξωτερικής ανάθεσης λειτουργιών» (Β’ 4315), αντικαθίσταται ως εξής:

«η) τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και τους διαχειριστές πιστώσεων του ν. 5072/2023».

3. Η υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ «Διαδικασία α) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα, β) για την απόκτηση ή την αύξηση συμμετοχής σε πιστωτικά ιδρύματα (Β’ 2674), τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 8 του Τίτλου Ι του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των (λοιπών) νομικών προσώπων που αποκτούν εμμέσως ειδική συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.»,

β) η περ. β) της παρ. 12 του Τίτλου ΙΙ του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Στα πρόσωπα της περ. α) ανωτέρω, στους έμμεσους αγοραστές περιλαμβάνεται ο απώτατος έμμεσος μέτοχος.»,

γ) η παρ. 14 του Τίτλου ΙΙ του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 142/11.6.2018 ΠΕΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«14. Σε περίπτωση που οι έμμεσοι υποψήφιοι αγοραστές είναι εποπτευόμενα πιστωτικά ιδρύματα και η Τράπεζα της Ελλάδος έχει ήδη στην κατοχή της επικαιροποιημένες πληροφορίες για αυτούς, τότε, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις της συγκεκριμένης περίπτωσης, μπορεί να κρίνει ότι δεν απαιτείται η αξιολόγηση των συγκεκριμένων έμμεσων υποψήφιων αγοραστών και ότι αρκεί η αξιολόγηση μόνο του απώτατου έμμεσου μετόχου, επιπλέον του υποψήφιου άμεσου αγοραστή. Αυτό δεν θίγει την υποχρέωση καθενός από τους έμμεσους υποψήφιους αγοραστές να υποβάλει στην Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποίηση σχετικά με την πρόθεση απόκτησης ή αύξησης έμμεσης ειδικής συμμετοχής στο πιστωτικό ίδρυμα, με την επιφύλαξη εφαρμογής της παρ. 8 του παρόντος Κεφαλαίου Β.».

4. Η υπ' αρ. 193/1/27.09.2021 ΠΕΕ «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εταιρειών: α) χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) παροχής πιστώσεων και γ) πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων - Ειδικές συμμετοχές - Κατάργηση Πράξης Διοικητή 2622/21.12.2009 “Προϋποθέσεις για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και κανόνες εποπτείας των α) εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης, β) εταιρειών παροχής πιστώσεων και γ) εταιρειών πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων” και άλλων Πράξεων Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος» (Β'4642), τροποποιείται ως εξής:

α) Το τελευταίο εδάφιο της περ. β) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α της υπ' αρ. 193/1/27.09.2021 ΠΕΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των (λοιπών) νομικών προσώπων που αποκτούν εμμέσως ειδική συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.»,

β) η παρ. 3 του Κεφαλαίου Β της υπ' αρ. 193/1/27.09.2021 ΠΕΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των (λοιπών) νομικών προσώπων που αποκτούν εμμέσως ειδική συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.».

5. Η υπ' αρ. 178/1/2.10.2020 ΠΕΕ «Όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων - Ειδικές Συμμετοχές» (Β' 4315), τροποποιείται ως εξής:

α) Το τελευταίο εδάφιο της περ. ββ) της παρ. 2 του Κεφαλαίου Α της υπ' αρ. 178/1/2.10.2020 ΠΕΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των (λοιπών) νομικών προσώπων που αποκτούν εμμέσως ειδική συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.»,

β) η παρ. 3 του Κεφαλαίου Β της υπ’ αρ. 178/1/2.10.2020 ΠΕΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των (λοιπών) νομικών προσώπων που αποκτούν εμμέσως ειδική συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.».

6. Η υπ’ αρ. 164/2/13.12.2019 ΠΕΕ «Όροι και προϋποθέσεις για: α) τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ιδρυμάτων πληρωμών και των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος και την καταχώριση των παρόχων της υπηρεσίας πληροφοριών λογαριασμού στην Ελλάδα, β) την απόκτηση, την αύξηση ή τη διάθεση ειδικής συμμετοχής, γ) την ανάληψη θέσης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων, δ) τον καθορισμό ελάχιστου χρηματικού ποσού ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης ή άλλης συγκρίσιμης εγγύησης, ε) τους κανόνες εποπτείας, στ) την τήρηση μητρώου του άρθρου 14 του ν. 4537/2018» (Β’ 4981), τροποποιείται ως εξής:

α) Η παρ. 15.3 του Κεφαλαίου Ι και η παρ. 15.3 του Κεφαλαίου ΙΙΙ της υπ’ αρ. 164/2/13.12.2019 ΠΕΕ, αντικαθίστανται ως εξής:

«15.3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των (λοιπών) νομικών προσώπων που αποκτούν εμμέσως ειδική συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.»,

β) η παρ. 3 του Κεφαλαίου VI της υπ’ αρ.164/2/13.12.2019 ΠΕΕ, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η Τράπεζα της Ελλάδος, δύναται να επιτρέπει στον άμεσο ή στον απώτατο έμμεσο μέτοχο, να προβαίνει στη γνωστοποίηση και την υποβολή ερωτηματολογίων στο όνομα και για λογαριασμό των (λοιπών) νομικών προσώπων που αποκτούν εμμέσως ειδική συμμετοχή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Εξουσιοδοτείται η Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος να παρέχει οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της παρούσας πράξης.

2. Το Παράρτημα Ι αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας πράξης.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να αναρτηθεί στον ιστότοπο της Τράπεζας της Ελλάδος.

Ο Πρόεδρος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:
Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης