Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Β 1013119 ΕΞ 23-01-2024 Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΑΑΔΕ


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2024 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΑΑΔΕ - Ορισμός μελών: Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017

Δ.ΟΡΓ.Β 1013119 ΕΞ 23-01-2024
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ


Αθήνα 23 Ιανουαρίου 2024
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1013119ΕΞ2024


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ KAI ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'- ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10562 Αθήνα
Πληροφορίες: Φωτεινή Στάππα
Τηλέφωνο: 210-3311291
E-mail: [email protected]

2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.Δ.Α.Δ.)
ΤΜΗΜΑ Γ'-ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Τηλέφωνο: 210-3375152

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187ΕΞ2017/15-2-2017 (Α.Δ.Α: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περί ορισμού μελών του Α΄ Υπηρεσιακού Συμβουλίου της ΑΑΔΕ».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαρ. ε' της παρ. 4 του άρθρου 14, της παρ. 1 του άρθρου 30, της παρ. 1 του άρθρου 39, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 24, καθώς και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 41 του νόμου αυτού.
β) των άρθρων 159, 161 και 162 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α' 26), όπως ισχύουν, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου τρίτου και των παρ. 10 και 13 του άρθρου ένατου του ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (Α'54).
γ) των παρ. 2 και 3 του άρθρου 30, όπως συμπληρώθηκε με την υποπαρ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4407/2016 (Α'134) και της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια-αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α'33), του άρθρου 72 του ν. 4370/2016 «Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων (ενσωμάτωση Οδηγίας 2014/49/ΕΕ), Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και άλλες διατάξεις» (Α'37), με το οποίο τροποποιήθηκε η προαναφερθείσα παρ. 3, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α'94).
δ) των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α' 45).
ε) της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 1586/1986 (Α' 37), όπως προστέθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 1943/1991 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (Α'50).
στ) της παρ. 4 της περίπτωσης Β' του άρθρου 40 του ν. 1884/1990 «Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (Α'81).
ζ) της υπ'αρ. 343/2013 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
η) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738).
θ) του άρθρου 14 του ν. 4778/2021 «Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις» (Α' 26).
ι) του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).
ια) της υπ'αρ. 429/12-03-2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών - Επικρατείας «Αντικατάσταση της υπ'αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 539)» (Β’ 850), καθώς και της υπ'αρ. 1822/16-03-2020 ερμηνευτικής εγκυκλίου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή της υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης e:Presence.gov.gr.».

2. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.23/1288/οικ.8652/16-4-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ειδικότερα της ενότητας «Εκπροσώπηση των φύλων».

3. Την υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.35.53/2517/οικ.10914/8-3-2019 (ΑΔΑ:6ΤΑ1465ΧΘΨ-ΛΥΗ) εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα « Σύσταση-συγκρότηση υπηρεσιακών συμβουλίων κατ'εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, όπως ισχύει)».

4. Την υπό στοιχεία 1036923/431/Α00065/7-4-1999 (Β'359) Υπουργική απόφαση, με την οποία συστάθηκε, μεταξύ των άλλων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, στο Υπουργείο Οικονομικών και το Α' Υπηρεσιακό Συμβούλιο, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία 1044132/537/Α0006/4-5-1999 (Β' 697), 1095447/1282/Α0006/13-10-1999 (Β'1925), 1069072/908/Α0006/16-7-2001 (Β'963), 1058312/722/Α0006/16-8-2004 (Β'1278), Δ6Α 1110169 ΕΞ2012/30-07-2012 (Β' 2272), Δ6Α 1166353 ΕΞ 2013/31-10-2013 (Β' 2804) και Δ6Α 1178169 ΕΞ2013/20-11-2013 (Β' 3037) όμοιες και ισχύει με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ2014/11-12-2014 (Β' 3472) όμοια «Τροποποίηση της αριθ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β' 359) Υπουργικής Απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α', Β', Γ', Ε' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου», σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4389/2016.

5. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017/15.2.2017 (Α.Δ.Α.: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου αυτής, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Β 1038667ΕΞ2022/5-5-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΨΡΩ46ΜΠ3Ζ-4Ν2), Δ.ΟΡΓ.Β1042976ΕΞ2022/18-5-2022 (ΨΘ2Ο46ΜΠ3Ζ-ΟΜΡ), Δ.ΟΡΓ.Β 1138020 ΕΞ 2022/22.12.2022 (Α.Δ.Α: 6ΧΧΝ46ΜΠ3Ζ- Ψ4Ι) και Δ.ΟΡΓ.Β 1015058 ΕΞ 2023/01.02.2023 (61ΒΨ46ΜΠ3Ζ-7ΑΞ), όμοιες.

6. Το υπό στοιχεία ΔΙΔΑΔ/Φ.37.22/1336/11228/12-9-2023 έγγραφο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.

7. Το υπό στοιχεία ΔΔΑΔ Γ 1128030ΕΞ2023ΕΜΠ/23-10-2023 έγγραφο και το από 24/10/2023 διευκρινιστικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης.

8. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 130 και Β' 372), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

9. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ'αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

I. Τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017/15.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΒ7ΨΗ- ΒΑΓ) απόφασή μας, περί ορισμού μελών του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τις περιπτώσεις α', β' και γ' της υποπαραγράφου 1 της παρ. Α', αντικαθιστούμε τα υπηρεσιακά μέλη κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007-Α'26), επικαιροποιούμε τα υπηρεσιακά στοιχεία αιρετών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και διαμορφώνουμε τα ανωτέρω ως εξής:
 
«Α. Ορίζουμε ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, εισηγητή και γραμματέα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τους κατωτέρω υπαλλήλους αυτής, ως εξής:
1. α) Δήμα Ευτυχία του Αριστείδη-Κωνσταντίνου, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων (Δ.Ε.Β.Χ.Π.), ως Πρόεδρος.
β) Λαμπή Ευγενία του Νικολάου, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊσταμένη της Β' Χημικής Υπηρεσίας (Χ.Υ.) Αθηνών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Γιώτη Ιωάννα του Παναγιώτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, Προϊσταμένη της Φορολογικής Περιφέρειας Αθηνών.
γ) Κόκκοτας Περικλής του Νικολάου, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Αξιολόγησης Ελέγχων και Ερευνών (ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε.) ως μέλος, με αναπληρωτή τον Καπλάνογλου Λάζαρο του Ανανία, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής/Πληροφορικής (SOFTWARE-HARDWARE), Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών Εφαρμογών (Δ.Α.Τ.Ε.).
Αναπληρωτής του Προέδρου του παρόντος Υπηρεσιακού Συμβουλίου ορίζεται το τακτικό μέλος αυτού Λαμπή Ευγενία του Νικολάου.
δ) Πάγκαλο Νεκτάριο του Δημητρίου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων (Δ.ΕΣ.ΥΠ.)/Υποδιεύθυνση Θεσσαλονίκης, εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μουρκόγιαννη Αλεξάνδρα του Νικολάου, υπάλληλο ίδιου βαθμού του κλάδου ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ., εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.
ε) Τσαγκαρόπουλο Γεώργιο του Νικολάου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, Προϊστάμενο Τμήματος στη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Υποστήριξης Εργαστηρίων, της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ., εκπρόσωπο των μόνιμων υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Απέργη Έλλη Μαρία του Μιχαήλ, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.
Όταν εξετάζονται θέματα υπαλλήλων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ως δ' και ε' τακτικό και αναπληρωματικό μέλος συμμετέχουν οι κατωτέρω:
δ) Μουνδούρη Βάια του Θωμά, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής/ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Τελωνειακών, Ελεγκτικών και Επιχειρησιακών  Εφαρμογών  (Δ.Α.Τ.Ε.)  της  Γενικής  Διεύθυνσης  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ( Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Τσιμπούκη Φωτεινή του Νικολάου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.), εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης.
ε) Ξενικάκη Άννα του Ιωάννη, υπάλληλος με βαθμό Α' του κλάδου ΔΕ Πληροφορικής/ Προσωπικού Η/Υ, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ανάπτυξης Φορολογικών Εφαρμογών ( Δ.Α.Φ.Ε.) της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Παπαχρήστου Μαρία του Γεωργίου, υπάλληλο ίδιου βαθμού και κλάδου που υπηρετεί στη Διεύθυνση Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ .), εκπρόσωπο των ίδιων υπαλλήλων, επίσης».

II. Η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2024.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β. 1024187 ΕΞ 2017/15.2.2017 (ΑΔΑ: ΩΒ7ΨΗ-ΒΑΓ) απόφασή μας, όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Β 1038667ΕΞ2022/5-5-2022 (Α.Δ.Α.: ΨΨΡΩ46ΜΠ3Ζ-4Ν2), Δ.ΟΡΓ.Β1042976ΕΞ2022/18-5-2022 (ΨΘ2Ο46ΜΠ3Ζ-ΟΜΡ) και Δ.ΟΡΓ.Β 1138020 ΕΞ 2022/22.12.2022 (Α.Δ.Α: 6ΧΧΝ46ΜΠ3Ζ-Ψ4Ι) όμοιες.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης