Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1016/2024 ανταλλαγή πληροφοριών για εκμετάλλευση πλατφορμών


Σχόλια: Όπως διορθώθηκε με ΦΕΚ 930/7.2.2024  (στο άρθρο 3 «Μεταβατικές διατάξεις» στην παρ. 2, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «8η Φεβρουαρίου 2024», στο ορθό: «12η Φεβρουαρίου 2024».)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-02-2024 ]
Κατηγορία: Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.), Φορολογία Κεφαλαίου
Αφορά : Αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από φορείς εκμετάλλευσης πλατφορμών - Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών και αρμόδιες υπηρεσίες ΑΑΔΕ

Α.1016/2024
Καθορισμός διαδικασιών για την υποβολή και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΓ του ν. 4170/2013 (Α' 163) και προσδιορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών


Περίληψη Απόφασης

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την υπό έκδοση απόφαση καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σχετικά με την υποβολή πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting) από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας (ΔΕΦΠ), την ανταλλαγή των πληροφοριών από την Ελλάδα προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις αυτών των φορέων έναντι της ΑΑΔΕ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και του Παραρτήματος V αυτού.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο της απόφασης διαρθρώνεται σε τρία άρθρα, ήτοι:

α) Άρθρο 1: Με το Άρθρο 1 καθορίζονται οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, σχετικά με την υποβολή πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ Ελλάδας και λοιπών κρατών μελών, τη διαδικασία εξαίρεσης των Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας από το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013, την ανάκληση και εκ νέου καταχώριση των ΔΕΦΠ της περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ίδιου νόμου, τη διαγραφή τους από το κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την απαλλαγή ορισμένων ΔΦΕΠ από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών, καθώς και την επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντός του ίδιου άρθρου ορίζεται η αρμόδια Υπηρεσία της ΑΑΔΕ αναφορικά με την παροχή οδηγιών ως προς τη διενέργεια των ελέγχων τήρησης κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τους ΔΕΦΠ, καθώς και την επιβολή τυχόν κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 54ΙΑ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α’ 206).
β) Άρθρο 2: Με το Άρθρο 2 ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο υποβολής των πληροφοριών, θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής μηδενικής αναφοράς (nil reporting) και η υποχρέωση εγγραφής στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχειών (ΣΑΥΣ) της ΑΑΔΕ, καθώς και ορίζεται η διαδικασία απαλλαγής των ΔΕΦΠ της περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α’ του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών.  Εντός του ίδιου άρθρου εισάγονται ως ερμηνευτική πηγή κατά την εφαρμογή των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών τα σχόλια του ΟΟΣΑ επί του συναφούς διεθνούς πλαισίου.
γ) Άρθρο 3: Με το Άρθρο 3 εισάγονται μεταβατικές διατάξεις που αφορούν το πρώτο έτος υποβολής πληροφοριών ή μηδενικών αναφορών (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Πεδίο εφαρμογής της υπό έκδοση απόφασης αποτελούν οι καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, καθώς και οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και οι Εξαιρούμενοι Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013 και του Παραρτήματος V αυτού.

------------

Αθήνα, 26/1/2024
Α 1016/26-01-2024


(ΦΕΚ Β' 745/31-01-2024)


Α. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ (Γ.Δ.Φ.)

Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.)
ΤΜΗΜΑ Β’ – ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 8
Ταχ. Κώδικας : 10184 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375868
E-Mail : [email protected]

ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΙ.ΕΛ.ΔΙ.)
ΤΜΗΜΑ Δ’
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 2104802275
E-Mail : [email protected]

Β. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Δ.ΥΠΗ.ΔΕΔ.)
ΤΜΗΜΑ Ε’
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 2104802264
E-Mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Α 1016/2024

Θέμα: Καθορισμός διαδικασιών για την υποβολή και αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών που υποβάλλονται από Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σύμφωνα με το άρθρο 9ΑΓ του ν. 4170/2013 (Α’ 163) και προσδιορισμός των αρμόδιων υπηρεσιών.


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Μέρους Πρώτου του ν. 4170/2013 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/16/Ε.Ε., ρύθμιση θεμάτων της ΕΛ.Τ.Ε., αναμόρφωση Οργανισμού του Ν.Σ.Κ. και άλλες διατάξεις» (Α' 163) και ιδίως της παρ. 11 του άρθρου 9ΑΓ καθώς και της παρ. 5 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 5,
β) του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206), εφεξής ΚΦΔ και ιδίως του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 29 και του άρθρου 54 ΙΑ,
γ) του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ιδίως του άρθρου 7 , της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 17 και του άρθρου 41,
δ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738).

2. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (Ε.Ε.) 2015/2378 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων της οδηγίας 2011/16/Ε.Ε. του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και την κατάργηση του εκτελεστικού κανονισμού (Ε.Ε.) αριθ. 1156/2012 (Ε.Ε. L 332 της 18.12.2015, L 303 της 10.11.2016, L 17 της 23.1.2018, L 88 της 29.3.2019 και L 231 της 6.9.2022).

3. Τους Πρότυπους Κανόνες για την Υποβολή Στοιχείων από τους Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας όσον αφορά τους Πωλητές στην Οικονομία Διαμοιρασμού και στην Οικονομία Περιστασιακής Απασχόλησης και τα σχόλια επί αυτών, όπως εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ/ G20 Περιεκτικό Πλαίσιο Προγράμματος BEPS στις 29 Ιουνίου 2020, το προαιρετικό μοντέλο διευρυμένου πεδίου εφαρμογής και τα σχόλια επί αυτού, όπως εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ στις 22 Ιουνίου 2021, καθώς και τον κατάλογο των σχετικών Συχνών Ερωτήσεων (FAQs) του ΟΟΣΑ (έκδοση: Οκτώβριος 2023).

4. Την υπ' αρ. 1 της 20.01.2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 του Υπουργού Οικονομικών, με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

5. Την εισήγηση της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. ως αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013.

6. Την ανάγκη προσδιορισμού των αρμόδιων υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή του πλαισίου υποβολής πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε., δυνάμει του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013, καθώς και την ανάγκη καθορισμού των διαδικασιών της παρ. 11 του ίδιου άρθρου.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Α.Α.Δ.Ε.,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. για την εφαρμογή του πλαισίου υποβολής πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ της Ελλάδας και των λοιπών κρατών μελών της Ε.Ε.


1. Το Τμήμα Ε' Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών με άλλες Δικαιοδοσίες της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Δεδομένων της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο ενεργεί ως αρμόδια αρχή κατ' ανάθεση για:

α) Την υποδοχή πληροφοριών που υποβάλλονται από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 9ΑΓ και του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 (Α' 163),

β) την αποστολή πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους του οποίου ο Δηλωτέος Πωλητής είναι κάτοικος, όπως καθορίζεται στην Ενότητα Δ' του Τμήματος ΙΙ του Παραρτήματος V, και ειδικά αν ο Δηλωτέος Πωλητής παρέχει υπηρεσίες μίσθωσης ακίνητης περιουσίας και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο ευρίσκεται η ακίνητη περιουσία, δυνάμει των παρ. 2 και 3 του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013,

γ) την υποδοχή των πληροφοριών που υποβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών μελών, δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 8αγ της οδηγίας 2011/16/Ε.Ε. (Ε.Ε. L 64 της 11.3.2011).

2. Το Τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο αποκτά πρόσβαση στο κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ενεργεί ως αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή για:

α) Την καταχώριση των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α' του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, των πληροφοριών της παρ. 2 της Ενότητας Δ' του Τμήματος IV του ίδιου Παραρτήματος και τυχόν επακόλουθων αλλαγών, τη χορήγηση ατομικού αριθμού ταυτοποίησης στους εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, τη γνωστοποίηση αυτού στα άλλα κράτη μέλη, μέσω του κεντρικού μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει των παρ. 4 και 8 του άρθρου 9ΑΓ και της παρ. 4 της Ενότητας Δ' του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013.

Οι εν λόγω Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας που επιλέγουν ως κράτος μέλος της μοναδικής καταχώρισης την Ελλάδα υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρούσας παραγράφου.

β) Την αποστολή δύο (2) υπενθυμίσεων στους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α' του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, με σκοπό τη συμμόρφωσή τους με την υποχρέωση υποβολής στοιχείων σύμφωνα με την παρ. 3 της Ενότητας Α' του Τμήματος ΙΙΙ, δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ' του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013,

γ) την ανάκληση της καταχώρισης των Δηλούντων Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α' του Παραρτήματος V δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ' του Τμήματος !V του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, με την επιφύλαξη του άρθρου 54ΙΑ του ΚΦΔ, δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ' του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013,

δ) την εκ νέου καταχώριση Δηλούντος Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, του οποίου η καταχώριση έχει ανακληθεί δυνάμει της παρ. 6 της Ενότητας Δ' του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, εφόσον διαπιστώσει ότι υφίστανται δέουσες εγγυήσεις σχετικά με τη δέσμευσή του να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων εντός της Ε.Ε., συμπεριλαμβανομένων ενδεχόμενων εκκρεμών ανεκπλήρωτων απαιτήσεων υποβολής στοιχείων, δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013,

ε) τη διαπίστωση της ύπαρξης των προϋποθέσεων της περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Δ' του Τμήματος IV του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 και την αποστολή αιτήματος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη διαγραφή από το κεντρικό μητρώο Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας γνωστοποιεί γραπτώς στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρούσας παραγράφου ότι δεν διεξάγει πλέον καμία δραστηριότητα ως Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

στ) τον προσδιορισμό των Φορέων Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας που θεωρούνται Εξαιρούμενοι Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και τυχόν επακόλουθες αλλαγές και την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών των άλλων κρατών μελών μέσω του κεντρικού μητρώου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δυνάμει των παρ. 7 και 8 του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013.

Ο ενδιαφερόμενος Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας αποστέλλει στο Τμήμα Διασύνδεσης έως και 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους και σε σχέση με την επόμενη Περίοδο Αναφοράς, τα έγγραφα τεκμηρίωσης με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση ότι ολόκληρο το επιχειρηματικό μοντέλο της Πλατφόρμας είναι τέτοιο που δεν έχει Δηλωτέους Πωλητές,

ζ) τη διαπίστωση ότι Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α' του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 απαλλάσσεται από την υποχρέωση υποβολής των στοιχείων της Ενότητας Β' του Τμήματος ΙΙΙ του ίδιου Παραρτήματος, εφόσον:

i) Τα ίδια στοιχεία για την ίδια Περίοδο Αναφοράς έχουν υποβληθεί από άλλον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρ. 1 του παρόντος, δυνάμει της παρ. 1 της Ενότητας Α' του Τμήματος ΙΙΙ του ν. 4170/2013, ή

ii) τα ίδια στοιχεία για την ίδια Περίοδο Αναφοράς έχουν υποβληθεί από άλλον Δηλούντα Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας σε άλλο κράτος μέλος, δυνάμει της παρ. 2 της Ενότητας Α' του Τμήματος ΙΙΙ του ν. 4170/2013.

Ο Δηλών Φορέας Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας που αιτείται την απαλλαγή προσκομίζει στο Τμήμα Διασύνδεσης της παρούσας παραγράφου επαρκείς αποδείξεις το αργότερο έως το τέλος Μαρτίου του έτους υποβολής των στοιχείων, αναλόγως της περίπτωσης.

3. Το Τμήμα Δ' της Διεύθυνσης Ελεγκτικών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο ενεργεί ως αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή για την παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια των ελέγχων τήρησης των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, καθώς και την επιβολή τυχόν κυρώσεων δυνάμει του άρθρου 54ΙΑ του ΚΦΔ κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου, ενημερώνοντας αμελλητί το Τμήμα Διασύνδεσης της παρ. 4 του παρόντος.

4. Το Τμήμα Β' της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της Α.Α.Δ.Ε. ορίζεται ως «Τμήμα Διασύνδεσης», το οποίο ενεργεί ως αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή για την αποστολή αιτήματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013.

Άρθρο 2
Χρόνος και τρόπος υποβολής των πληροφοριών


1. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας τα στοιχεία της Ενότητας Β' του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Τμήμα ΙΙΙ.

2. Στην περίπτωση μη ύπαρξης στοιχείων για Δηλωτέους Πωλητές, κατά την έννοια της παρ. 3 της Ενότητας Β' του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V, οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποβάλλουν ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή της παρ. 1 του άρθρου 1 της παρούσας, το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου του έτους που έπεται της Περιόδου Αναφοράς που αφορούν οι εφαρμοστέες απαιτήσεις υποβολής στοιχείων, μηδενική αναφορά (nil reporting), σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

3. Ο ηλεκτρονικός μορφότυπος για την υποβολή των στοιχείων της Ενότητας Β' του Τμήματος ΙΙΙ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 προσδιορίζεται βάσει του Παραρτήματος XIV του Εκτελεστικού Κανονισμού (Ε.Ε.) 2015/2378 της Επιτροπής της 15ης Δεκεμβρίου 2015. Για την υποβολή των στοιχείων οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας χρησιμοποιούν το λατινικό αλφάβητο εφαρμόζοντας τα διεθνή πρότυπα «μεταγραφής και μεταγραμματισμού» ("transliteration rules”) (όπως ISO 8859, 843).

4. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε., που χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της υποβολής στοιχείων και αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 9ΑΓ του ν. 4170/2013, σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες που αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία κατέστησαν Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας.

Ειδικώς, όσον αφορά τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. β) της παρ. 4 της Ενότητας Α' του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, η εγγραφή τους στο εν λόγω Σύστημα έπεται του αιτήματος καταχώρισής τους στο κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

5. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α' του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 που πληρούν οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις και σε άλλο κράτος μέλος, εγγράφονται στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε. αλλά απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting), εφόσον επιλέξουν να εγγραφούν σε άλλο κράτος μέλος και ενημερώσουν γραπτώς το Τμήμα Διασύνδεσης της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας. Η ενημέρωση αυτή λαμβάνει χώρα εντός μηνός από την ημερομηνία κατά την οποία ικανοποιήθηκε οποιαδήποτε από τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

6. Οι Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης κατά την περ. α) της παρ. 4 της Ενότητας Α' του Τμήματος Ι του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013 που εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παρ. 1 ή 2 της Ενότητας Α' του Τμήματος ΙΙΙ, εγγράφονται στο Σύστημα Αμοιβαίας Υποβολής Στοιχείων (ΣΑΥΣ) της Α.Α.Δ.Ε. αλλά απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. ζ' της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας.

7. Σε περίπτωση αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας εκ μέρους της φορολογικής αρχής για την ολοκλήρωση της εμπρόθεσμης υποβολής στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting), η προθεσμία υποβολής για τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας παρατείνεται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την ομαλή ολοκλήρωση της υποχρέωσης.

8. Εάν η εκπνοή της προθεσμίας για την υποβολή στοιχείων ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) συμπίπτει με επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, η προθεσμία παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη ημέρα κατά την οποία η Φορολογική Διοίκηση λειτουργεί για το κοινό, δυνάμει του άρθρου 7 του ΚΦΔ.

9. Κατά την εφαρμογή των κανόνων δέουσας επιμέλειας και υποβολής πληροφοριών από τους Δηλούντες Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας, σύμφωνα με τα Τμήματα ΙΙ και ΙΙΙ του Παραρτήματος V του ν. 4170/2013, λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια του ΟΟΣΑ επί των Πρότυπων Κανόνων για την Υποβολή Στοιχείων από τους Φορείς Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας όσον αφορά τους Πωλητές στην Οικονομία Διαμοιρασμού και στην Οικονομία Περιστασιακής Απασχόλησης, όπως εγκρίθηκαν από τον ΟΟΣΑ/Ο20 Περιεκτικό Πλαίσιο Προγράμματος BEPS στις 29 Ιουνίου 2020, καθώς και επί του προαιρετικού μοντέλου διευρυμένου πεδίου εφαρμογής που αναπτύχθηκε και εγκρίθηκε από τον ΟΟΣΑ στις 22 Ιουνίου 2021, κατά το μέρος που δεν αντίκεινται στις διατάξεις του ν. 4170/2013.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις


1. Η προθεσμία για την υποβολή των κατά περίπτωση εγγράφων τεκμηρίωσης σχετικά με τον προσδιορισμό ενός Φορέα Εκμετάλλευσης Πλατφόρμας ως Εξαιρούμενου της περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 1 εκπνέει την 26η Φεβρουαρίου 2024.

2. Η υποβολή πληροφοριών ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023 θα λάβει χώρα από την 12η Φεβρουαρίου 2024 έως και την 26η Φεβρουαρίου 2024.

3. Η προθεσμία της παρ. 4 του άρθρου 2 για την εγγραφή στο ΣΑΥΣ δεν ισχύει για την υποβολή πληροφοριών ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023. Η εν λόγω εγγραφή σε κάθε περίπτωση ολοκληρώνεται πριν την εκπνοή της προθεσμίας της παρ. 2 του άρθρου 3.

4. Η προθεσμία της παρ. 5 του άρθρου 2 για ενημέρωση του Τμήματος Διασύνδεσης της παρ. 2 του άρθρου 1 σχετικά με την επιλογή εγγραφής σε άλλο κράτος μέλος και την απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής πληροφοριών ή μηδενικής αναφοράς (nil reporting) αναφορικά με το έτος 2023 εκπνέει την 26η Φεβρουαρίου 2024.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης