Αποτελέσματα live αναζήτησης

1556/26-01-2024 κατάρτιση ξεναγών


Δημοσιεύθηκε στις : [ 31-01-2024 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση
Αφορά : Ξεναγοί - Ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

1556/26-01-2024
Υλοποίηση Ταχύρρυθμου Προγράμματος Κατάρτισης στο Επάγγελμα του Ξεναγού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης


Αριθμ. 1556/2024

(ΦΕΚ Β' 659/31-01-2024)

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 710/1977 «Περί Ξεναγών» (Α’ 283), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις παρ. 2, 3 και 6 του άρθρου 14 αυτού.

2. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

3. Το π.δ. 127/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού» (Α’ 157).

4. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

5. Την υπ’ αρ. 18062/20-12-2012 κοινή απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την κατάρτιση των αποφοίτων της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 8 της υποπαρ. ΙΔ.1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222) και ισχύει, για την ειδικότητα του Ξεναγού» (Β’ 3401), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 6537/13.03.2014 κοινή απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού (Β’ 820).

6. Την ανάγκη συμμόρφωσης προς την υπ’ αρ. 1342/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας/ Τμήμα Δ’ (Α.Π. Υπ. Τουρ. 17547/13.09.2022), που έκρινε τη σχετική αίτηση ακυρώσεως, όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με το άρθρο 1 εδάφιο α και β του ν. 3068/2002 περί υποχρέωσης «συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις» και την υπ. αρ. 997/2023 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

7. Την υπ’ αρ. 126/2022 γνωμοδότηση του Β’ Τμήματος του ΝΣΚ σχετικά με τον αριθμό των οφειλόμενων ταχύρρυθμων σεμιναρίων κατάρτισης ξεναγών και την υποχρέωση υλοποίησης τεσσάρων (4) ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 1342/2022 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας/Τμήμα Δ’ (Α.Π. Υπ. Τουρ. 17547/13.09.20223), όπως έγινε αποδεκτή στις 22.09.2023 από την Υπουργό Τουρισμού.

8. Την υπ’αρ. 23863/20.12.2022 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης ξεναγών» του Υπουργείου Τουρισμού.

9. Τα υπ’ αρ. 27209/1149/15.11.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρ. 21853/22.11.2023) και υπ’ αρ. 28803/30.11.2023 (Α.Π. Υπ. Τουρ. 22578/04.12.2023) έγγραφα του Πανεπιστημίου Κρήτης, με τα οποία γνωστοποιείται στο Υπουργείο Τουρισμού η πρόθεση του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης να προχωρήσει στην υλοποίηση ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης ξεναγών.

10. Την υπ’ αρ. 94/20.06.2022 απόφαση Προέδρου Α.Σ.Ε.Π. «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28 30 του ν. 4765/2021)» (Β’ 3614).

11. Το π.δ. 85/2022 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε φορείς του Δημοσίου (Προσοντολόγιο-Κλαδολόγιο)» (Α’ 232).

12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού με βάση την υπ’ αρ. 1332/23.01.2024 εισηγητική έκθεση (κατ’ άρθρο 24 παρ. 5 ε’ του ν. 4270/2014, όπως ισχύει) της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Τουρισμού,

αποφασίζουμε:


Την υλοποίηση ενός (1) ταχύρρυθμου προγράμματος κατάρτισης στο επάγγελμα του ξεναγού, διάρκειας δύο (2) μηνών, σε συμμόρφωση προς την υπ’ αρ. 1342/2022 Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας/Τμήμα Δ’, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 6 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, όπως ισχύει και στην υπ’ αρ. 18062/20-12-2012 κοινή απόφαση Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Τουρισμού «Αναλυτικό πρόγραμμα ταχύρρυθμων προγραμμάτων για την ειδικότητα του Ξεναγού» (Β’ 3401), όπως ισχύει, ως ακολούθως:
 
1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης Πανεπιστημίου Κρήτης

2. ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο

3. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: Από 7 Μαρτίου 2024 έως 2 Μαΐου 2024

4. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ: Έως 50 άτομα

5. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης θα πρέπει να υποβάλουν αποκλειστικά στην πλατφόρμα του ΚΕΔΙΒΙΜ https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/aitisi/katartisi-stoepaggelma-tou-ksenagoy από 7 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 00:15 μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 23:45 αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (αρχεία σε μορφή pdf ) των παραγράφων 7Α και 7Β (βλ. Παράρτημα ΙΙ). Τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που απαιτούνται από τους υποψηφίους πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους.

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

α) Δικαίωμα συμμετοχής στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα κατάρτισης για την άσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού έχουν Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε., απόφοιτοι των τμημάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.
Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον επίσημη μετάφραση αυτού καθώς και πράξη αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγ. Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα) είτε για την ισοτιμία και αντιστοιχία αυτού, σύμφωνα με τον ν. 3328/2005, είτε για την ακαδημαϊκή ισοδυναμία, σύμφωνα με τον ν. 4957/2022.

β) Αναγκαία προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η άριστη γνώση (επίπεδο Γ2) μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας. Η άριστη γνώση αποδεικνύεται προσκομίζοντας τους ανάλογους τίτλους γλωσσομάθειας, όπως αυτοί παρατίθενται στην υπ’ αρ. 94/20.06.2022 απόφαση Προέδρου ΑΣΕΠ «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021)» (Β’ 3614) όπως ισχύει (Παράρτημα Ι).

γ) Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.Ε., εκτός Ελλάδας, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (Καραμαούνα 1, Πλ. Σκρά, Τ.Κ. 55132 Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-459101, 2310-459574). Η γνώση της ελληνικής γλώσσας αποδεικνύεται επίσης και με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ο υποψήφιος έχει αποκτήσει στην ημεδαπή.

7. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ


- Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ (σελίδες που αναφέρονται ο αριθμός και τα στοιχεία ταυτότητας του κατόχου). Για τους υποψήφιους υπηκόους κρατών μελών της Ε.Ε. (εκτός Ελλάδας) ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου σε ισχύ ή άλλου δημοσίου εγγράφου, επίσημα μεταφρασμένου, από το οποίο να προκύπτει η υπηκοότητά τους.
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (πτυχίο) των τμημάτων που ορίζονται στην παράγραφο 6α. Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου εκφράζεται μόνο με αξιολογικό χαρακτηρισμό πρέπει να υποβληθεί βεβαίωση της οικείας σχολής για τον ακριβή αριθμητικό βαθμό, με δύο δεκαδικά ψηφία. Εάν δεν προσκομισθεί βεβαίωση θα λαμβάνεται υπόψη η κατώτερη βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μία αξιολογική κλίμακα. (Άριστα 8,50/ Πολύ καλά 6,50/Καλά 5,00). Σε περίπτωση που ο βαθμός τίτλου δεν προκύπτει ούτε από αξιολογικό χαρακτηρισμό θα λαμβάνεται υπόψη το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης («5,00»).
Ειδικά για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον Πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) (Αγίου Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα) περί ισοτιμίας, ισοτιμίας και αντιστοιχίας, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων ή πράξη αναγνώρισης από το Διαπανεπιστημιακό Κέντρο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Αλλοδαπής (ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. για απαιτούμενο βασικό τίτλο Π.Ε.) για την ισοτιμία, ισοτιμία αι αντιστοιχία του τίτλου, καθώς και αντιστοιχία της βαθμολογικής κλίμακας αυτού με τη βαθμολογική κλίμακα των ημεδαπών τίτλων. Στις περιπτώσεις που δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους αντιστοιχία βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας με τη βαθμολογική ή αξιολογική κλίμακα τίτλων της ημεδαπής ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος. Στην περίπτωση αυτή ο υποψήφιος συμπληρώνει στο πεδίο της αίτησης που αφορά στον βαθμό του τίτλου σπουδών, το ελάχιστο της βαθμολογικής κλίμακας Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ημεδαπής, δηλ. «5,00».
- Ευκρινές φωτοαντίγραφο αποδεικτικού άριστης γνώσης ξένης(-ων) γλώσσας (-ών), της περ. 6β, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα ΙΙ.
- Για τους υποψηφίους υπηκόους κρατών-μελών της Ε.Ε., φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας επιπέδου Γ2 ή φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής. Οι υποψήφιοι υπήκοοι κρατών μελών της Ε.Ε. οφείλουν να προσκομίσουν Βεβαίωση Εγγραφής πολιτών της Ε.Ε. (ευκρινές φωτοαντίγραφο) ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

- Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών (μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Προκειμένου για τίτλο σπουδών που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται επιπλέον και πράξη αναγνώρισης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (Αγίου Κωνσταντίνου 54, 104 37 Αθήνα) για την ισοτιμία αυτού.
- Για την απόδειξη της ανεργίας, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση χρόνου ανεργίας από την Δ.ΥΠ.Α. από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ο υποψήφιος είναι άνεργος (συνεχόμενη ανεργία μέχρι 24 μήνες) και η οποία δεν απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.
- Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας ημεδαπών υποψηφίων:
1. Οι υποψήφιοι που είναι οι ίδιοι πολύτεκνοι πρέπει να προσκομίσουν αθροιστικά:
α) πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
2. Οι υποψήφιοι που είναι τέκνα πολυτέκνων πρέπει να προσκομίσουν αθροιστικά:
α) πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) και
β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένοι ως τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) από την οποία να προκύπτει ότι είναι τέκνα πολύτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
Για την απόδειξη της πολυτεκνικής τους ιδιότητας οι αλλοδαποί υποψήφιοι, οι οποίοι είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν τα ως άνω οριζόμενα για την απόδειξη της
πολυτεκνικής ιδιότητας ημεδαπών υποψηφίων.
Για την απόδειξη της πολυτεκνικής τους ιδιότητας οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν είναι μόνιμα εγκατεστημένοι οικογενειακώς στην Ελλάδα πρέπει να προσκομίσουν αθροιστικά:
α) αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης αρμόδιας αλλοδαπής αρχής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχουν με το οποίο πιστοποιείται η πολυτεκνική ιδιότητα και
β) πιστοποιητικό αρμόδιου, κατά νόμο, αντίστοιχου της ΑΣΠΕ φορέα της αλλοδαπής ή έγγραφο αρμόδιας αλλοδαπής αρχής με το οποίο βεβαιώνεται ή πιστοποιείται κατά τις διατάξεις δικαίου του αντίστοιχου Κράτους η πολυτεκνική ιδιότητα του πολύτεκνου γονέα ή του τέκνου πολυτέκνου.
- Για την απόδειξη της ιδιότητας του τριτέκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν:
• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου από το οποίο να προκύπτει η τριτεκνική ιδιότητα ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (ΟΠΣΕΔ) από το οποίο να προκύπτει η τριτεκνική ιδιότητα ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
Όταν πρόκειται ο υποψήφιος να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα:
• Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
• Ημερομηνία τελέσεως του γάμου τους.
• Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
• Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου του τέκνα, τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
• Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
• Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
• Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία).
Όταν πρόκειται ο υποψήφιος να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:
• Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους.
• Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
• Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
• Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
• Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
• Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
Εκτός από το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης πιστοποιητικό σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.) ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.) ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας ή Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
Σε περίπτωση απόδειξης της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου: βεβαίωση ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και του αναγνωρισμένου ως ομοταγούς εκπαιδευτικού ιδρύματος της αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών.
Σε περίπτωση που τέκνο ή ο ίδιος ο υποψήφιος, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία: Βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
Σε περίπτωση που έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους: Αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.
Οι προϋποθέσεις απόκτησης και ο τρόπος απόδειξης της πολυτεκνικής ή τριτεκνικής ιδιότητας ορίζονται στην υπ’ αρ. 94/20.06.2022 απόφαση Προέδρου ΑΣΕΠ «Διαδικασία καθορισμού των παγίων μερών του περιεχομένου των προκηρύξεων επιλογής προσωπικού με βάση προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (άρθρα 28-30 του ν. 4765/2021)» (Β’ 3614). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την τριτεκνική ιδιότητα αποκτούν:
α) Ο τρίτεκνος γονέας που έχει τη γονική μέριμνα και επιμέλεια τριών παιδιών από τον ίδιο ή διαφορετικούς γόμους ή νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημένων ή εκτός γάμου γεννηθέντων τα οποία:
- είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25 ο) έτος της ηλικίας τους ή
- φοιτούν σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας τους ή
- εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό (30 ο) έτος της ηλικίας τους ή
- διαθέτουν οποιαδήποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Β) Το τέκνο τρίτεκνης οικογένειας, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης των λοιπών τέκνων της οικογένειας, το οποίο είναι:
- άγαμο και δεν έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο (25ο) έτος της ηλικίας του ή
- φοιτά σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και σε αναγνωρισμένα ως ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30 ο) έτος της ηλικίας του ή
- εκπληρώνει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις και δεν έχει συμπληρώσει το τριακοστό (30ο) έτος της ηλικίας του
 
Ως γονέας/προστάτης μονογονεϊκής οικογένειας νοείται ο γονέας εκείνος ο οποίος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα ή μετά από σχετική ανάθεση τη γονική μέριμνα ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από τον γονέα και μετά την ενηλικίωση των τέκνων και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους. Τέκνα μονογονεϊκής οικογένειας είναι εκείνα τα οποία μέχρι την ενηλικίωση τους είχαν τον ένα μόνο γονέα τους. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται και τα τέκνα τα οποία στερήθηκαν και τους δύο γονείς πριν την ενηλικίωση τους. Το δικαίωμα αυτό ασκείται από το τέκνο μέχρι και τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του. Ενδεικτικές περιπτώσεις: Χηρεία μονογονέα, άγαμη μητέρα με τέκνο χωρίς αναγνώριση από τον πατέρα, έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας, αφαίρεση γονικής μέριμνας του άλλου γονέα λόγω κακής άσκησης. Γίνεται επίσης δεκτή και η περίπτωση της άγαμης μητέρας με ανήλικο τέκνο αναγνωρισμένο από τον πατέρα, υπό την προϋπόθεση ότι η μητέρα ασκεί (ή ασκούσε εάν το τέκνο είναι πλέον ενήλικο ηλικίας έως και 24 ετών) εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα του τέκνου και ότι η ίδια δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της.
Σημειώνεται ότι τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

8. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η σειρά εισαγωγής των υποψηφίων προκύπτει από μοριοδότηση των προσόντων των υποψηφίων, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Κριτήρια Μόρια
1. Τυπική εκπαίδευση  
α. Βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που απαιτείται Χ 100 (σε περίπτωση υποψηφίου που κατέχει πέραν του ενός απαιτούμενου τίτλου σπουδών μοριοδοτείται μόνο ο ένας) Μονάδες βαθμού τίτλου Χ 100
β. Μεταπτυχιακός τίτλος (σε περίπτωση υποψηφίου που κατέχει πέραν του ενός τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών μοριοδοτείται μόνο ο ένας) 100
γ. Διδακτορικό δίπλωμα (μοριοδοτείται ένα δίπλωμα) 200
2. Ξένες Γλώσσες  
α. Η άριστη γνώση των γλωσσών: αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική και ισπανική 100
β. Η άριστη γνώση κάθε ξένης γλώσσας πέραν των ανωτέρω 200
3. Κοινωνικά κριτήρια  
α. Ανεργία
Για κάθε εξάμηνο συνεχούς ανεργίας και έως τέσσερα (4) συνολικά εξάμηνα συνεχόμενης ανεργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, 50 μόρια για κάθε εξάμηνο
50-200 ανάλογα με το χρόνο ανεργίας
β1. Πολυτεκνία
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)
β2.Τριτεκνία
Μέλη τρίτεκνων οικογενειών (γονείς και τέκνα)
50
β3. Μέλη μονογονεϊκών οικογενειών (γονείς και τέκνα) 30


Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας μοριοδοτείται για κάθε γλώσσα, για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας.

Ο τελικός βαθμός του υποψηφίου προκύπτει από το άθροισμα όλων των μορίων που λαμβάνει σύμφωνα με τα ανωτέρω κριτήρια. Οι σπουδαστές εισάγονται στο ταχύρρυθμο πρόγραμμα με βάση πίνακα κατάταξης, στον οποίο καταχωρούνται οι υποψήφιοι κατά φθίνουσα σειρά των μορίων τους. Σε περίπτωση ισομοριοδότησης, προηγείται αυτός που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 1.α. (βαθμός τίτλου Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης).

Αν αυτά ισοβαθμούν, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 2.β. και αν και πάλι ισοβαθμούν, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει περισσότερα μόρια στο κριτήριο 3.α. Σε περίπτωση νέας ισομοριοδότησης η επιλογή γίνεται κατόπιν κληρώσεως που πραγματοποιείται στο ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Κρήτης παρουσία των ενδιαφερόμενων (εάν το επιθυμούν και κατόπιν ενημέρωσής τους) και του Προέδρου του ΚΕΔΙΒΙΜ. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που υποβάλλονται με ελλιπή τα δικαιολογητικά της παρ. 7Α απορρίπτονται, ενώ σε περίπτωση που υποβάλλονται ελλιπή τα δικαιολογητικά της παρ. 7Β, αυτά δεν θα λαμβάνονται υπόψη στο άθροισμα των μορίων.

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ

Πριν από την έκδοση των αποτελεσμάτων, ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, με συνημμένα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου, αποστέλλεται για έλεγχο στο Τμήμα Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού. Αφού ελεγχθούν από το Υπουργείο Τουρισμού, ανακοινώνονται τα μόρια κάθε υποψηφίου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://www. uoc.gr/) και στην ιστοσελίδα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (https:// kedivim.uoc.gr/index.php/el/). Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα ένστασης επί του αριθμού των μορίων του. Η ένσταση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης των μορίων. Η εξέταση όλων των ενστάσεων γίνεται από τριμελή επιτροπή που συστήνεται στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και αποτελείται από τους: 1) καθηγήτρια Νένα Γαλανίδου, Επιστημονικά Υπεύθυνη του προγράμματος, 2) καθηγητή Νίκο Παπαδάκη, Διευθυντή ΚΕΔΙΒΙΜ, 3) Αικατερίνη Τσαλίμη, Αναπλ. Προϊσταμένη ΚΕΔΙΒΙΜ και η οποία αποφαίνεται εντός τριών (3) ημερών.

Ο τελικός πίνακας των επιτυχόντων, με συνημμένα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά του κάθε υποψηφίου, αποστέλλεται στο Τμήμα Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισμού και επικυρώνεται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Τουρισμού. Στο Υπουργείο αποστέλλονται επιπλέον και οι πίνακες επιλαχόντων και απορριπτέων για ενημέρωση. Η απόφαση του αρμοδίου οργάνου αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού www.mintour.edu.gr και www.mintour.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Κρήτης (https://kedivim.uoc.gr/index.php/el/). Στην ίδια απόφαση καθορίζεται το χρονικό διάστημα για την εγγραφή των εισακτέων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης καθώς και το ύψος και ο τρόπος καταβολής των διδάκτρων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι θέσεις των επιτυχόντων που δεν θα ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία εγγραφής τους καλύπτονται από τους επιλαχόντες, σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης μορίων.

10. ΚΟΣΤΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συνολικό κόστος υλοποίησης του ταχύρρυθμου προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 73.200 €. Οι εισακτέοι επιβαρύνονται με δίδακτρα, τα οποία αντιστοιχούν στον ισόποσο επιμερισμό του κόστους υλοποίησης ανάλογα με τον τελικό αριθμό εισακτέων. Στα δίδακτρα συμπεριλαμβάνεται και το κόστος των αναγκαίων μετακινήσεων στα πλαίσια των πρακτικών ασκήσεων και των μαθημάτων τεχνικών ξενάγησης σε μνημεία, μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και επιχειρήσεις τουρισμού σε άλλους νομούς της Κρήτης πλην του Ρεθύμνου και Ηρακλείου.

11. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για λοιπές πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., στα τηλέφωνα: 2810 393661/2.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 16368/2013 ΚΥΑ «Καθορισμός δικαιολογητικών για την υποβολή αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού Μητρώο Ξεναγών Ένταξη της διαδικασίας υποβολής αναγγελίας άσκησης του επαγγέλματος του ξεναγού στα ΚΕΠ που λειτουργούν ως ΕΚΕ.». (Β’ 1808), όπως ισχύει, προκειμένου να εκδοθεί η Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων και η ταυτότητα του ξεναγού από το Υπουργείο Τουρισμού θα απαιτηθεί (μεταξύ άλλων): α. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης, έκδοσης τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή για κάποιο από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, βαριάς σωματικής βλάβης, παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή των διατάξεων που αναφέρονται στα ήθη (αναζητείται υπηρεσιακά εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή), β. Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης (αναζητείται υπηρεσιακά).

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας τα ακόλουθα Παραρτήματα:
Παράρτημα Ι: Απόδειξη Γλωσσομάθειας (Επικαιροποίηση από ΑΣΕΠ 07.04.2023)
Παράρτημα ΙΙ: Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις Παράρτημα ΙΙΙ: Αίτηση για συμμετοχή στα προγράμματα
 
Η παρούσα απόφαση με τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αναρτάται στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Τουρισμού και του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2024

Η Υπουργός
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης