Αποτελέσματα live αναζήτησης

44664/28-12-2023 επιχορήγηση πυρόπληκτων αγροτών - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την 31569/17.04.2024.Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-12-2023 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από πυρκαγιές μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023

44664/28-12-2023
Οριοθέτηση περιοχών για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αντιμετώπιση ζημιών από τις πυρκαγιές των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας, Κορινθίας και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, Έβρου, Καβάλας και Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης


Αριθμ. 44664/2023

(ΦΕΚ Β' 7424/28-12-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4797/2021 «Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας, συμπληρωματικός κρατικός προϋπολογισμός και συνταξιοδοτική ρύθμιση και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α’ 66) και ιδίως του άρθρου 12Α.

2. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου ΙΑ «Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια» του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184) και τον ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α’ 131).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).

4. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

5. Το Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131).

6. Το Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130), σε συνδυασμό με το Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και Μετονομασία Γενικών Γραμματέων - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού- Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ 77/2023 (Α' 130)- Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).

7. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων» (Α' 138).

8. Το Π.Δ.141/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Εσωτερικών» (Α' 180), σε συνδυασμό με το άρθρο 12 του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α'123) και το άρθρο 1 του Π.Δ.40/2021 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων και Γενικών Γραμματειών, σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών» (Α' 100).

9. Το Π.Δ.97/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (Α' 138).

10. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α' 145).

11. Τι διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

12. Την παρ. 2β του άρθρου 107 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C326/26-10-2012) σύμφωνα με την οποία «Συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά οι ενισχύσεις για την επανόρθωση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες ή άλλα έκτακτα γεγονότα».

13. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2022/2472 της Επιτροπής της 14ης Δεκεμβρίου 2022 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ I 327/21-12-2022 σ. 1), και ιδίως τα άρθρα 7, 9, 11, 13 και 37 αυτού.

14. Την υπ’ αρ. 11/07.07.2023 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο» (Β’ 4403).

15. Την υπ’ αρ. ΥΠ512/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Τριαντόπουλο» (Β’ 4438).

16. Την υπό στοιχεία 17252/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/11.09.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές: α) της 9ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, β) της 19ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) της 21ης Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ροδόπης και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δ) της 22ας Αυγούστου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Δυτικής και Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής» (Β’ 5413).

17. Την υπό στοιχεία 14721/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/17.08.2023 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας «Οριοθέτηση περιοχών και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια από τις πυρκαγιές: α) της 17ης και 18ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, β) της 23ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και γ) της 26ης Ιουλίου 2023, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων, Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας» (Β’ 5142).

18. Την υπό στοιχεία 74617 ΕΞ 2021/23.06.2021 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων επί των διαδικασιών επιχορήγησης επιχειρήσεων για θεομηνίες του ν. 4797/2021 (Α’ 66)» (Β’ 2670).

19. Την υπ’ αρ. 116/03.10.2023 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων και την υπ’ αρ. 13848/06.10.2023 διαβίβαση απόφασης για οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

20. Την από 2.11.2023 εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.

21. Την ανάγκη υποστήριξης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν σε περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου, Αυγούστου και Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

22. Την υπό στοιχεία 190306/22.12.2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
 

1. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές α) της 17ης ως 20ής Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής και Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και β) της 23ης Ιουλίου 2023 ως και 27ης Ιουλίου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες δεν οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία 14721/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./ Α325/17.08.2023 (Β’ 5142) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

Ι) Πυρκαγιές 15ης ως 20ής Ιουλίου 2023:

α) Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής:

- Δημοτική Κοινότητα Κερατέας της Δημοτικής Ενότητας Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής,

- Δημοτική Κοινότητα Αναβύσσου της Δημοτικής Ενότητας Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού.

β) Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Καπαρελλίου της Δημοτικής Ενότητας Πλαταιών του Δήμου Θηβαίων,

- Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων του Δήμου Τανάγρας.

γ) Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

- Δημοτική Κοινότητα Πισίων της Δημοτικής Ενότητας Λουτρακίου Περαχώρας του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

δ) Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής:

- Δημοτική Κοινότητα Νέας Περάμου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Περάμου του Δήμου Μεγαρέων,

- Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.

ΙΙ) Πυρκαγιές 23ης ως 27ης Ιουλίου 2023:

α) Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας:

- Δημοτικές Κοινότητες Διακοπτού, Ζαχλωρίτικων, Μαμουσιάς και Τραπέζης της Δημοτικής Ενότητας Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας.

β) Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτικές Κοινότητες Αετού και Πλατανιστού της Δημοτικής Ενότητας Καρύστου του Δήμου Καρύστου,

- Δημοτική Κοινότητα Κομίτου της Δημοτικής Ενότητας Καφηρέως του Δήμου Καρύστου.

γ) Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

- Δημοτικές Κοινότητες Μηλέων και Βυζίτσης της Δημοτικής Ενότητας Μηλέων του Δήμου Νοτίου Πηλίου,

- Δημοτικές Κοινότητες Κροκίου της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού,

- Δημοτική Κοινότητα Διμηνιού της Δημοτικής Ενότητας Αισωνίας του Δήμου Βόλου,

- Δημοτική Κοινότητα Βόλου της Δημοτικής Ενότητας Βόλου του Δήμου Βόλου,

- Δημοτικές Κοινότητες Γλαφυρών και Νέας Ιωνίας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου,

- Δημοτική Κοινότητα Αερινού της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου,

- Δημοτική Κοινότητα Μακρινίτσης της Δημοτικής Ενότητας Μακρινίτσης του Δήμου Βόλου,

- Δημοτική Κοινότητα Αϊδινίου της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου,

- Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

δ) Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου:

- Δημοτικές Κοινότητες Μαλώνος και Μασάρων της Δημοτικής Ενότητας Αρχαγγέλου του Δήμου Ρόδου,

- Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα της Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου του Δήμου Ρόδου,

- Δημοτική Κοινότητα Απόλλωνα της Δημοτικής Ενότητας Καμειρού του Δήμου Ρόδου,

- Δημοτικές Κοινότητες Βατίου και Λαχανιάς της Δημοτικής Ενότητας Νότιας Ρόδου του Δήμου Ρόδου.

ε) Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Αγίας Παρασκευής και Κάτω Τιθορέας της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας,

- Δημοτική Κοινότητα Βάρδαλης της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλιώτιδος του Δήμου Δομοκού,

- Δημοτική Κοινότητα Λευκάδος της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος του Δήμου Μακρακώμης.

στ) Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων:

- Δημοτικές Κοινότητες Κασσιόπης, Νησακίου και Σινιών της Δημοτικής Ενότητας Κασσωπαίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας,

- Δημοτικές Κοινότητες Περιθείας της Δημοτικής Ενότητας Θιναλίου του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας.

 

2. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις πυρκαγιές α) της 19ης Αυγούστου ως 7ης Σεπτεμβρίου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, β) της 21ης και 24ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Εύβοιας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, γ) της 25ης Αυγούστου 2023 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και δ) της 31ης Αυγούστου σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές και οι οποίες δεν οριοθετήθηκαν με την υπό στοιχεία 17252/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/11.09.2023 (Β’ 5413) κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

Ι) Πυρκαγιές 19ης Αυγούστου ως 7ης Σεπτεμβρίου 2023:

Περιφερειακή Ενότητα Έβρου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

- Δημοτική Κοινότητα Συκορράχης της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτική Κοινότητα της Ανθείας της Δημοτικής Ενότητας Τραϊανούπολης του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτική Κοινότητα της Πυλαίας της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτικές Κοινότητες Δαδιάς και Κορνοφωλέας της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου,

- Δημοτική Κοινότητα Φερών της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτική Κοινότητα Σουφλίου της Δημοτικής Ενότητας Σουφλίου του Δήμου Σουφλίου,

- Δημοτική Κοινότητα Λευκίμμης και Προβατώνος της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού του Δήμου Σουφλίου,

- Δημοτική Κοινότητα Τριφυλλίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης,

- Δημοτική Κοινότητα Λαβάρων της Δημοτικής Ενότητας Ορφέα του Δήμου Σουφλίου.

ΙΙ) Πυρκαγιές 21ης και 24ης Αυγούστου 2023:

α) Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Στειρίου της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου του Δήμου Διστόμου - Αράχωβας - Αντίκυρας,

- Δημοτική Κοινότητα Κυριακίου της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων,

- Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Άννας Κούκουρα και Αγίας Τριάδος της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων,

- Δημοτική Κοινότητα Λεβαδέων της Δημοτικής Ενότητας Λεβαδέων του Δήμου Λεβαδέων,

- Δημοτική Κοινότητα Θηβαίων της Δημοτικής Ενότητας Θηβαίων του Δήμου Θηβαίων,

- Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας της Δημοτικής Ενότητας Τανάγρας του Δήμου Τανάγρας,

- Δημοτική Κοινότητα Βαγίων της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

β) Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

- Δημοτική Κοινότητα Ξεριά της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου,

- Δημοτική Κοινότητα Μυρτοφύτου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθέρων του Δήμου Παγγαίου.

γ) Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Νέας Αρτάκης της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων,

- Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών της Δημοτικής Ενότητας Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων.

III) Πυρκαγιές 25ης Αυγούστου 2023:

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

- Δημοτική Κοινότητα Φιλλύρας της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών,

- Δημοτική Κοινότητα Οργάνης της Δημοτικής Ενότητας Οργάνης του Δήμου Αρριανών,

- Δημοτική Κοινότητα Γρατίνης της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής,

- Δημοτική Κοινότητα Σαπών της Δημοτικής Ενότητας Σαπών του Δήμου Μαρωνείας - Σαπών.

IV) Πυρκαγιές 31ης Αυγούστου 2023:

Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου:

- Δημοτική Κοινότητα Ασπροπουλιάς της Δημοτικής Ενότητας Άριος του Δήμου Καλαμάτας.

 

3. Οριοθετούνται οι κάτωθι περιοχές για την επιχορήγηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων του ν. 4797/2021 για αντιμετώπιση ζημιών που προκλήθηκαν από τις κάτωθι πυρκαγιές, σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής και Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι οποίες δεν έχουν οριοθετηθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας:

Ι) Της 9ης και 14ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

α) Της 9ης Ιουλίου 2023: Δημοτική Κοινότητα Βελεστίνου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου,

β) της 14ης Ιουλίου 2023: Δημοτική Κοινότητα Μετοχίου της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής του Δήμου Νότιου Πηλίου.

ΙΙ) Της 14ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

- Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίου της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης του Δήμου Λοκρών.

ΙΙΙ) Της 15ης και της 24ης Ιουλίου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

α) Της 15ης Ιουλίου 2023: Δημοτική Κοινότητα Χώστια της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων,

β) της 24ης Ιουλίου 2023: Δημοτική Κοινότητα Βαγίων της Δημοτικής Ενότητας Βαγίων του Δήμου Θηβαίων.

Ι7) Της 8ης, 11ης, 22ας και 30ής Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας:

α) Της 8ης Αυγούστου 2023: Δημοτική Κοινότητα Πελασγίας της Δημοτικής Ενότητας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδος,

β) της 11ης Αυγούστου 2023: Δημοτική Κοινότητα Κυπαρισσίου της Δημοτικής Ενότητας Αταλάντης του Δήμου Λοκρών,

γ) της 22ας Αυγούστου 2023:

- Δημοτική Κοινότητα Βίτολης της Δημοτικής Ενότητας Αγίου Γεωργίου Τυμφρηστού του Δήμου Μακρακώμης, - Δημοτικές Κοινότητες Μακρακώμης και Τσούκκας της Δημοτικής Ενότητας Μακρακώμης του Δήμου Μακρακώμης,

- Δημοτική Κοινότητα Παλαιοβράχας της Δημοτικής Ενότητας Σπερχειάδος του Δήμου Μακρακώμης.

δ) Της 30ής Αυγούστου 2023:

- Δημοτική Κοινότητα Ελάτειας της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας - Ελάτειας.

V ) Της 22ας Αυγούστου 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής:

- Δημοτική Κοινότητα Μαγούλας της Δημοτικής Ενότητας Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας.


Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 28 Δεκεμβρίου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας
ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης