Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023 Ανακαθορισμός χρόνου έναρξης ισχύος


Δημοσιεύθηκε στις : [ 27-12-2023 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Ανακαθορισμός χρόνου έναρξης ισχύος - Τροποποίηση των Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023 και Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ 2023

Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023
Τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β’ 4772) και Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ 2023/12-07-2023 (Β’ 4537) αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτών


Αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1157462 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β' 7343/27.12.2023)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 2, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, του άρθρου 7, της περ. ββ' και γγ' της υποπαρ. θ' της παρ. 4 και της παρ. 1 του άρθρου 14, του άρθρου 37, καθώς και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και

β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738),

β) Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β' 4091).

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20-06-2023 (Β' 4091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής» (Β'4772), όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ 2023/02.10.2023 (Β' 5908) όμοια.

δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ 2023/12-07-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Περιφερειακών Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), με τίτλους “Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής” και “Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Θεσσαλονίκης” αντίστοιχα, τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.), των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 2023/12-06-2023 (Β' 4012) όμοιων» (Β' 4537).

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από:

α) 08-12-2023 των Προϊσταμένων των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

β) 13-12-2023 της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.).

4. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ' αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων».

5. Την ανάγκη ανακαθορισμού του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων σε διατάξεις των αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ υπό στοιχεία:
α) Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β'4772), όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ 2023/02.10.2023 (Β' 5908) όμοια και
β) Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ 2023/12-07-2023 (Β' 4537).

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ),

αποφασίζουμε:

Α. Τροποποιούμε τις κατωτέρω αποφάσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, ως εξής:

1. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20.6.2023 (Β' 4091) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ως προς τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής» (Β' 4772), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ 2023/02.10.2023 (Β'5908) όμοια, ανακαθορίζοντας την ημερομηνία που αφορά στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης, τη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, τη Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης καθώς και τις Δ.Ο.Υ. Α'- Β' και Β' τάξεως της λοιπής, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Επικράτειας, από 22/01/2024 σε 15/04/2024 και 22/04/2024 και ειδικότερα στην παρ. Α αυτής αντικαθιστούμε την υφιστάμενη υποπαρ. VI και προσθέτουμε νέα υποπαρ. VII, που έπεται της υποπαρ. VI, ως εξής:

«VI. 15/04/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν:

α) στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης,

β) στις Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Δ' Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Ιωνίας του Νομού Θεσσαλονίκης και στη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, εκτός από τη μεταβολή της τάξης της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς,

γ) στη Φορολογική Περιφέρεια (Φ.Π.) Θεσσαλονίκης, ως προς τις διατάξεις που αφορούν στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης.

VII. 22/04/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν:

α) στις Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Ε' Θεσσαλονίκης και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης,

β) στις Δ.Ο.Υ. Α'- Β' και Β' τάξεως της λοιπής, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, Επικράτειας.»

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ 2023/12.7.2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738), ως προς τη σύσταση δύο (2) Περιφερειακών Υπηρεσιών στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), με τίτλους “Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Αττικής” και “Κέντρο Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕ.ΦΟ.Κ.) Θεσσαλονίκης” αντίστοιχα, τον καθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων αυτών, τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών Αθηνών και Θεσσαλονίκης και των αρμοδιοτήτων Τμημάτων της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.), των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και των Τμημάτων Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και τροποποίηση των υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05.01.2017 (Β’ 12, 52, 234 και 1032) και Δ.ΟΡΓ.Α 1075847 ΕΞ 12-06-2023 (Β’ 4012) όμοιων» (Β’ 4537) και ειδικότερα ανακαθορίζουμε τον χρόνο έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, από 29/01/2024 σε:

I. 08/04/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν:

α) στο ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής,

β) στις Δ.Ο.Υ. ΙΖ’ Αθηνών, Γλυφάδας, ΙΒ’ Αθηνών και Ελευσίνας του Νομού Αττικής,

γ) στους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες της Φορολογικής Περιφέρειας (Φ.Π.) Αθηνών και του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής,

δ) στις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Γ’- Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης» και «Ε’- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) της Γ.Δ.Φ.Λ., ως προς το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής.

II. 15/04/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στις Δ.Ο.Υ. Περιστερίου, Ε’ Πειραιά, Νίκαιας, ΙΓ’ Αθηνών και Αιγάλεω του Νομού Αττικής.

ΙΙΙ. 22/04/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στις Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, Φ.Α.Ε. Αθηνών, Πλοίων, Κορωπίου, Παλλήνης και Χολαργού του Νομού Αττικής.

IV. 13/05/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν:

α) στο ΚΕΦΟΚ Θεσσαλονίκης,

β) στις Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών, Δ’ Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιά, Αμαρουσίου, Κηφισιάς και Ψυχικού του Νομού Αττικής,

γ) στις Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς, Δ’ Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά και Ιωνίας του Νομού Θεσσαλονίκης,

δ) στους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες της Φορολογικής Περιφέρειας (Φ.Π.) Θεσσαλονίκης και του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης,

ε) στις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Γ’- Μετρήσεων και Στατιστικής Ανάλυσης» και «Ε’- Επιχειρησιακού Σχεδιασμού» της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης (Δ.Φ.Σ.) της Γ.Δ.Φ.Λ., ως προς το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης.

V. 20/05/2024, κατά το μέρος που αυτές αφορούν:

α) στις Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, Καλλιθέας, Α’ Πειραιά, Αγίων Αναργύρων και Νέας Ιωνίας του Νομού Αττικής,

β) στις Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων, Ε’ Θεσσαλονίκης και Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης του Νομού Θεσσαλονίκης.

Β. 1. Μέχρι και την προηγούμενη των ως άνω οριζόμενων ημερομηνιών στην υποπαρ. 2 της παρ. Α της παρούσας, κατά το μέρος που αφορούν στην έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής, οι Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, η Δ.Φ.Σ., καθώς και η Φορολογική Περιφέρεια Αθηνών και το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής της Γ.Δ.Φ.Λ. εξακολουθούν να λειτουργούν, κατά περίπτωση, με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738) απόφαση.

2. Από την ισχύ των διατάξεων της υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20.6.2023 (Β’ 4091) απόφασης, κατά το μέρος που αφορούν στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης και τις Δ.Ο.Υ του Νομού Θεσσαλονίκης και μέχρι την προηγούμενη των ως άνω οριζόμενων ημερομηνιών στην υποπαρ. 2 της παρ. Α της παρούσας απόφασης, κατά το μέρος που αυτές αφορούν στην έναρξη λειτουργίας του ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης, οι Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης, η Δ.Φ.Σ., καθώς και η Φορολογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης και το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης της Γ.Δ.Φ.Λ. θα λειτουργούν, κατά περίπτωση, με τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση (Β’4738), όπως θα έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση.

3. Ο χρόνος έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις των παρ. Δ’ και Ε’ της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ 2023/12-07-2023 (Β’4537) απόφασης, ανακαθορίζεται, από την 29/01/2024, στην εκάστοτε, ως άνω, οριζόμενη, για κάθε Υπηρεσία, ημερομηνία.

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738),
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20.6.2023 (Β’ 4091)
γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-07-2023 (Β’ 4772), όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1119833 ΕΞ 2023/02-10-2023 (Β’ 5908) όμοια και
δ) Δ.ΟΡΓ.Α 1089758 ΕΞ 2023/12.7.2023 (Β’ 4537).

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2023

Ο Διοικητής
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης