Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/119216/2095/2023 Καθορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τις κατηγορίες «Οικιακός Πελάτης - Ημερήσιο Τιμολόγιο» και «Οικιακός Πελάτης - Νυχτερινό Τιμολόγιο» για τον μήνα Νοέμβριο του 2023


Δημοσιεύθηκε στις : [ 18-11-2023 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για κατηγορίες «Οικιακός Πελάτης-Ημερήσιο Τιμολόγιο» και «Οικιακός Πελάτης-Νυχτερινό Τιμολόγιο» Νοεμβρίου 2023

ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/119216/2095/2023
Καθορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τις κατηγορίες «Οικιακός Πελάτης - Ημερήσιο Τιμολόγιο» και «Οικιακός Πελάτης - Νυχτερινό Τιμολόγιο» για τον μήνα Νοέμβριο του 2023


Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/119216/2095/2023

(ΦΕΚ Β' 6559/17-11-2023)

Η ΥΦYΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (Α' 179).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Β' φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» (Α' 129).

3. Τον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες ΚΠΗΕ (Β' 832/2013).

4. Τον ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: Οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133).

5. Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).

6. Την υπ' αρ. 74104/5570/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β'4408).

7. Το π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ)» (Α' 160).

8. Το π.δ. 70/2015 (Α' 114) περί μετονομασίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

9. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/633233/2187/21.06.2022 υπουργική απόφαση «Καθορισμός παρόχων Καθολικής Υπηρεσίας ηλεκτρικής ενέργειας, δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4001/2011, ως ισχύει, για τη διετία από 23.06.2022 έως 23.06.2024».

10. Την από 27.10.2023 Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) Τιμολόγια Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας ανά κατηγορία Πελατών και «"Τιμολόγιο Αναφοράς” Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2023» (αριθμός εισερχομένου ΥΠΕΝ: ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/111071/1990/30.10.2023), σύμφωνα με την οποία για τις κατηγορίες «Οικιακός Πελάτης - Ημερήσιο Τιμολόγιο» και «Οικιακός Πελάτης - Νυχτερινό Τιμολόγιο» πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 6 του άρθρου 138 του ν. 4951/2022, όπως ισχύει, όπου ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται να καθορισθεί ως Τιμολόγιο Αναφοράς για την παροχή της υπηρεσίας «Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας» διαφορετικό τιμολόγιο, από αυτό που ορίζεται στην σχετική ανακοίνωση της ΡΑΑΕΥ.

11. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/80965/1519/28.07.2023 (Β' 4602) κοινή απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

12. Το υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/113648/2028/03-11-2023 υπηρεσιακό σημείωμα του Γενικού Διευθυντή Ενέργειας προς τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

13. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ ΔΠΔΑ/113694/2727/08-11-2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ. (υπό στοιχεία εισερχομένου: 08/11/2023 - ΥΠεΝ/δΗε/115027/2052)

14. Το γεγονός ότι σύμφωνα και με την υπό σημείο 13 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών Υ.Π.ΕΝ. από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν αναμένεται να υπάρξει επίπτωση στον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμός «Τιμολογίου Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον Νοέμβριο του 2023

1. Ορίζουμε ως «Τιμολόγιο Αναφοράς» Καθολικής Υπηρεσίας για τον Νοέμβριο του 2023 για τις κατηγορίες πελατών «Οικιακός Πελάτης - Ημερήσιο Τιμολόγιο» και «Οικιακός Πελάτης - Ημερήσιο και Νυχτερινό Τιμολόγιο» το δεύτερο κατά σειρά ακριβότερο τιμολόγιο από τα αντίστοιχα ανά κατηγορία πελατών τιμολόγια με την ακριβότερη χρέωση προμήθειας των προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με την από 27.10.2023 Ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

2. Οι χρεώσεις του «Τιμολογίου Αναφοράς» και οι τελικές χρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας (προσαυξημένες κατά 5%) για τον ίδιο μήνα εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τιμολόγιο Αναφοράς Τελικές Χρεώσεις Καθολικής Υπηρεσίας (με προσαύξηση 5%)
Κατηγορία Πελατών Πάγια Χρέωση

Προμήθειας

(€)

Τιμή

Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh)

Τιμή

Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh)

Πάγια Χρέωση

Προμήθειας

(€)

Τιμή

Προμήθειας Ημερήσιο (€/MWh)

Τιμή

Προμήθειας Νυχτερινό (€/MWh)

Οικιακός με Ημερήσιο 1,00 247,900 - 1,05 260,295 -
Οικιακός με Ημερήσιο και Νυχτερινό 1,00 247,900 247,900 1,05 260,295 260,2953. Οι ως άνω χρεώσεις του Τιμολογίου Αναφοράς εφαρμόζονται για τις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας της περιόδου Νοεμβρίου 2023 (από 1.11.2023 έως 30.11.2023).

Άρθρο 2
Ισχύς

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2023

Η Υφυπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης