Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1178/2023 Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACE™ PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις


Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-11-2023 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Α.1178/2023
Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACE™ PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις


Αθήνα, 21/09/2023
Αριθ. Πρωτ.: Α.1178/21.9.2023

Αριθ. ΦΕΚ: Β’ 6523/16.11.2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3. Α.Α.Δ.Ε.

Α) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Γ.Χ.Κ.
1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 16, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 115 21
Πληροφορίες: Ελένη Μπανιά-Γεωργοπούλου
Τηλέφωνο: 210-6479244, 230
Ε-mail: [email protected]

2. Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Τσόχα 16, Αθήνα
Ταχ. Κωδ.: 115 21
Πληροφορίες: Ν.Νομικός
Τηλέφωνο: 216479247
Ε-mail: [email protected]

Β) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ. ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α’
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84
Πληροφορίες: Κ.Κοράκης, Α.Μουζακίτου
Τηλέφωνο: 2106987420-423
Ε-mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: “Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACETM PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις”

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Της περ. δ της παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 4328/1929 «Περί συστάσεως Γενικού Χημείου του Κράτους» (Α'272), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 2343/1995 (Α' 211),

β) του άρθρου 4 του β.δ. της 31ης Οκτωβρίου 1929 «Περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Συμβουλίου της Χημικής Υπηρεσίας» (Α' 391),

γ) του Κεφαλαίου Α' “Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων” του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94), και ειδικότερα της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 2, του άρθρου 7, της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,

δ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α' 133), ε) των άρθρων 89 και 122 του π. δ. 284/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 128), σε συνδυασμό με το τρίτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α' 94), και την υπό στοιχεία 1078204/927/0006Α/6-8-1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών «Περιορισμός Συλλογικών Οργάνων του Υπουργείου Οικονομικών» (Β' 517),

στ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α' 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133),

ζ) του Π.Δ.142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),

η) του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.Ε.Ν.)» (Α' 160),

θ) του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετο-νομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετο-νομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),

ι) του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),

ια) του Π.Δ.82/2023 «Μετονομασία Υπουργείου - Σύσταση και μετονομασία Γενικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων και θέσεων προσωπικού - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ.77/2023 (Α' 130) - Μεταβατικές διατάξεις» (Α' 139).

2. Την υπό στοιχεία 102916 ΕΞ 2023/10.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Θεοχάρη Θεοχάρη» (Β'4441).

3. Την υπ' αρ. 74104/5570/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου» (Β' 4408).

4. Την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β'4738).

5. Την υπ' αρ. 1/20-01-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) αποφάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17.01.2020 του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

6. Τις υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Β 1064363 ΕΞ 2022/18-7-2022 (Υ.Ο.Δ.Δ. 648) και Δ.ΟΡΓ.Β 1010862 ΕΞ 2023/24-1-2023 αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με θέμα «Ορισμός μελών του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Α.Χ.Σ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 69).

7. Την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου ντίζελ και του φωτιστικού πετρελαίου (L 31/52/14.2.2022).

8. Την υπ' αρ. 155/2023 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου με τίτλο «Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACE™ PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις».

9. Την ανάγκη ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACE™ PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης).

10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνουμε την υπ' αρ. 155/2023 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη κατά τη συνεδρίαση της 30ής Ιουνίου 2023 και έχει ως εξής:

«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

"Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2022/197 της Επιτροπής της 17.1.2022 για τον καθορισμό του ACCUTRACE™ PLUS ως κοινού δείκτη φορολογικής σήμανσης του πετρελαίου θέρμανσης και των πετρελαίων εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης), μέθοδοι δοκιμής για τον προσδιορισμό του και σχετικές τεχνικές απαιτήσεις".

Άρθρο 1
Σκοπός και Πεδίο Εφαρμογής

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η καθιέρωση του κοινού ευρωπαϊκού φορολογικού δείκτη που προβλέπει η οδηγία 95/60/ΕΚ για τη σήμανση των πετρελαιοειδών.

Με την παρούσα ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα:

1) Η χημική ονομασία κατά IUPAC του μορίου του ιχνηθέτη.

2) Το ποσοστό που προστίθεται στα ενεργειακά προϊόντα.

3) Η επικυρωμένη εργαστηριακή μέθοδος και ο εξοπλισμός για τον ποσοτικό προσδιορισμό του ιχνηθέτη στα ενεργειακά προϊόντα.

4) Τα χαρακτηριστικά ποιότητας της μεθόδου αυτής.

5) Η μέθοδος και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται στους επιτόπιους ελέγχους επί του πεδίου για τον προσδιορισμό του ιχνηθέτη.

Άρθρο 2
Καθορισμός ιχνηθέτη

Στο πετρέλαιο θέρμανσης και τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και στο φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) θέρμανσης προστίθεται η ουσία ACCUTRACE™ PLUS με ενεργό συστατικό το βουτοξυβενζόλιο, (αριθμός μητρώου CAS 1126-79-0), ως κοινός φορολογικός δείκτης που προβλέπει η οδηγία 95/60/ΕΚ για τη σήμανση όλων των πετρελαιοειδών που εμπίπτουν στους κωδικούς ΣΟ 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47, 2710 19 48, 2710 20 11,2710 20 16 και 2710 20 19, καθώς και του φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνη θέρμανσης) που εμπίπτει στον κωδικό ΣΟ 2710 19 25.

Ορίζεται ως επίπεδο σήμανσης με ACCUTRACE™ PLUS τα 12,5 χιλιοστόγραμμα ανά λίτρο ενεργειακού προϊόντος. Τούτο αντιστοιχεί σε επίπεδο σήμανσης τουλάχιστον 9,5 χιλιοστόγραμμων βουτοξυβενζολίου ανά λίτρο ενεργειακού προϊόντος.

Άρθρο 3
Εργαστηριακή μέθοδος Δοκιμών

Για τον προσδιορισμό του βουτοξυβενζολίου, ενεργού συστατικού του ACCUTRACE™ PLUS, στο πετρέλαιο θέρμανσης, και τα πετρέλαια εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και στο φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) θέρμανσης σε συγκέντρωση 9,5 χιλιοστόγραμμων βουτοξυβενζολίου ανά λίτρο ενεργειακού προϊόντος, χρησιμοποιείται δισδιάστατος αέριος χρωματογράφος με ανιχνευτή φασματομετρίας μαζών (GC-MS). Η μέθοδος στηρίζεται στην έκθεση έρευνας της Dow με τίτλο, «Επικύρωση δισδιάστατης μεθόδου αέριας χρωματογραφίας για ποσοτικό προσδιορισμό του ιχνηθέτη βουτυλοφαινυλαιθέρας (BPE) σε καύσιμο ντίζελ" [“Validation of a Two-Dimensional Gas Chromatography Method for Quantification of Fuel Marker Butyl Phenyl Ether (BPE) in Diesel Fuel"], την οποία κοινοποίησε η Ε. Επιτροπή στα κράτη μέλη.

Σημειώνεται ότι η ένωση βουτυλοφαινυλαιθέρας ταυτίζεται με την ένωση με χημική ονομασία κατά IUPAC βουτοξυβενζόλιο.

Αρχή

Το δείγμα ενεργειακού προϊόντος αναλύεται με τη μέθοδο αέριας χρωματογραφίας δύο διαστάσεων (2D chromatography), με τριχοειδείς στήλες και κατάλληλο θερμοκρασιακό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ανιχνευτές ιονισμού φλόγας (FID) και μάζας (MS). Χρησιμοποιείται διάταξη Dean's switch και 3 στήλες διαφορετικής πολικότητας.

Ο ποσοτικός προσδιορισμός του βουτοξυβενζολίου πραγματοποιείται με τη χρήση ανιχνευτή φασματομετρίας μαζών, χρησιμοποιώντας τεχνική ηλεκτρονικού ιονισμού (Electron Impact Ionization) και παρακολούθησης συγκεκριμένου ιόντος (Selected Ion Monitoring- SIM), συγκεκριμένα του ιόντος με m/z 94 (ιόν ποσοτικοποίησης) και του ιόντος με m/z 150 (ιόν επιβεβαίωσης).

Η λειτουργία του χρωματογράφου και ο υπολογισμός των αποτελεσμάτων ρυθμίζονται από κατάλληλο λογισμικό.

Αντιδραστήρια και άλλα υλικά

1. Γενικά

- Αδρανές αέριο ήλιο χρωματογραφικής καθαρότητας

- Μη ιχνηθετημένο πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαια εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) θέρμανσης, για την παρασκευή προτύπων βαθμονόμησης.

- Κατάλληλους διαλύτες για καθαρισμό αυτόματου δειγματολήπτη.

2. Πρότυπα βαθμονόμησης

Παρασκευάζονται πρότυπα διαλύματα βουτοξυβενζόλιου από πιστοποιημένο υλικό αναφοράς, (CRM), ή από πυκνό αρχικό διάλυμα γνωστής συγκέντρωσης, (stock solution).

Για την κατασκευή της καμπύλης βαθμονόμησης χρησιμοποιείται μη ιχνηθετημένο πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο εσωτερικής καύσης πλοίων και ντίζελ πλοίων, καθώς και φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη θέρμανσης) και παρασκευάζονται 7 πρότυπα διαλύματα βουτοξυβενζολίου στην περιοχή συγκεντρώσεων από 0,095 - 11,875 mg.L-1 βουτοξυβενζολίου στο ενεργειακό προϊόν.

Εξοπλισμός

1. Αέριος χρωματογράφος εξοπλισμένος με σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου πίεσης, και εισαγωγέα διαμοιρασμού δείγματος (split/splitless).

2. Ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID).

3. Ανιχνευτής φασματομετρίας μαζών με τεχνική ιονισμού με δέσμη ηλεκτρονίων, ο οποίος συνδέεται με το χρωματογράφο με θερμοστατούμενη γραμμή μεταφοράς (transfer line).

4. Τρεις (3) τριχοειδείς στήλες διαφορετικής πολικότητας, εκ των οποίων η πρώτη, τύπου φαινυλίου 50%, (15x0.25x0.15), συνδέει τον εισαγωγέα με το Dean's switch, η δεύτερη, τύπου Wax, (30x0.25x1.00), συνδέει το Dean's switch με τον MSD και η τρίτη είναι στήλη fused silica, (0.64x0.1) και συνδέει το Dean's switch με τον FID.

5. Αυτόματος δειγματολήπτης με σύριγγα ικανή να παρέχει με ακρίβεια όγκο 5μL.

6. Υπολογιστής με κατάλληλο λογισμικό που παρέχει λήψη και επεξεργασία δεδομένων.

Διαδικασία

Αρχικά κατασκευάζεται καμπύλη βαθμονόμησης με τα ανωτέρω αναφερόμενα πρότυπα βαθμονόμησης.

Για την ανίχνευση του ιχνηθέτη, χρησιμοποιείται η τεχνική ιονισμού με δέσμη ηλεκτρονίων (Electron Ionization) παρακολούθησης των ιόντων (SIM technique): με m/z 94 (ιόν ποσοτικοποίησης) και του ιόντος με m/z 150 (ιόν επιβεβαίωσης).

Ως βέλτιστες παράμετροι λειτουργίας του GC - MS συνιστώνται οι παρακάτω:

- Θερμοκρασία στήλης (φούρνου)

Σύμφωνα με το θερμοκρασιακό πρόγραμμα του φούρνου η αρχική θερμοκρασία των 100°C διατηρείται 0,5 min και αυξάνεται με ρυθμό 10°C.min-1 έως τους 180°C, όπου διατηρείται σταθερή για 0,0 min, στη συνέχεια αυξάνεται με ρυθμό 30°C.min-1 έως τους 260°C, όπου διατηρείται σταθερή για 4,0 min.

- Εισαγωγέας (split/splitless)

Η θερμοκρασία του εισαγωγέα split/splitless, με αναλογία split 100:1, είναι 250°C και ο όγκος του ενέσιμου δείγματος 1μL. Η ροή του φέροντος αερίου (ήλιο) στις στήλες είναι: Για πρώτη στήλη: 1,0 mL.min-1 για 5,0 min, αλλαγή στα 99 mL.min-1, κράτημα για 10,1 min (βήμα έκπλυσης). Για τη δεύτερη στήλη: 2,5 mL.min-1 σταθερή ροή.

- Ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID)

Χρησιμοποιείται ανιχνευτής ιονισμού φλόγας (FID), ο οποίος λειτουργεί σε θερμοκρασία 260°C.

- Ανιχνευτής μάζας (MS Detector)

Χρησιμοποιείται ανιχνευτής μάζας (MS Detector) με ιονισμό δέσμης ηλεκτρονίων και παρακολούθηση επιλεγμένου ιόντος (SIM), ο οποίος λειτουργεί σύμφωνα με τις ακόλουθες συνθήκες:

Η θερμοκρασία της πηγής ιονισμού (ion source) είναι 250°C. Η θερμοκρασία του τετράπολου (MS Quad) είναι 200°C. H θερμοκρασία της γραμμής μεταφοράς (transfer line) είναι 260°C. Ο χρόνος καθυστέρησης του διαλύτη είναι 3,00 min. Ως ιόν για την ποσοτικοποίηση χρησιμοποιείται το m/z: 94 και για την επιβεβαίωση το m/z: 150. Ο χρόνος παραμονής (Dwell time) είναι 100ms.

Για την διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων συνιστάται η εφαρμογή σχήματος εσωτερικού ελέγχου ποιότητας με τακτική ανάλυση δείγματος ελέγχου ποιότητας.

Είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται εναλλακτική μέθοδος αέριας χρωματογραφίας με τις κατάλληλες στήλες και ανιχνευτές για τον κοινό προσδιορισμό του ACCUTRACE™ PLUS και των εθνικών ιχνηθετών μοριακής τεχνολογίας FT36 και FT39, εφόσον μπορεί να αποδειχθεί ότι παρέχει τουλάχιστον την ίδια ορθότητα και τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ακρίβειας με την αναλυτική μέθοδο που αντικαθιστά.

Άρθρο 4
Χαρακτηριστικά ποιότητας της μεθόδου δοκιμών

Τα χαρακτηριστικά επίδοσης της μεθόδου προσδιορίζονται κατόπιν επικύρωσης αυτής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO IEC 17025.

Σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων τα αποτελέσματα των δοκιμών αξιολογούνται και ερμηνεύονται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 4259:2018.

Άρθρο 5
Μέθοδος δοκιμής στους επιτόπιους ελέγχους

Για ενδεικτικές δοκιμές ελέγχου επί του πεδίου το δείγμα ενεργειακού προϊόντος, χωρίς προηγούμενη επεξεργασία, αναλύεται με κατάλληλη συσκευή αέριας χρωματογραφίας, με τριχοειδείς στήλες και κατάλληλο θερμοκρασιακό πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας κατάλληλους ανιχνευτές (FID ή/και MS).

Άρθρο 6
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1) Η παρ. II του άρθρου 2 της απόφασης Α.Χ.Σ. 468/2002 "Διαδικασίες χρωματισμού και ιχνηθέτησης πετρελαίου θέρμανσης" (Β' 1273/2003).

2) Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης Α.Χ.Σ. 469/2002, "Προδιαγραφές και μέθοδοι ελέγχου κηροζίνης θέρμανσης" (Β' 1273/2003).

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΚΕΑΣ

Η Γραμματέας
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΝΙΑ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ»

Άρθρο 2
Διαχείριση αποθεμάτων

1. Επιτρέπεται η διάθεση στην κατανάλωση των αποθεμάτων πετρελαίου θέρμανσης και φωτιστικού πετρελαίου (κηροζίνης) θέρμανσης τα οποία έχουν φορολογική σήμανση τον Solvent Yellow 124 και:

α) Είτε έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγματοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας,

β) είτε κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσης τελούν υπό καθεστώς αναστολής σε φορολογικές αποθήκες ή αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης, μέχρι την εξάντλησή τους και όχι πέραν της 30/04/2024.

2. Η διάθεση στην κατανάλωση των προϊόντων της παρ. 1, δύναται να πραγματοποιείται, έως 30/04/2024, είτε αυτά περιέχουν μόνο τον φορολογικό ιχνηθέτη Solvent Yellow 124, είτε τον εν λόγω φορολογικό ιχνηθέτη, ταυτόχρονα με τον φορολογικό ιχνηθέτη ACCUTRACE™ PLUS.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

1) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/12/2023.

2) Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΔΟΥΚΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης