Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1135138 ΕΞ 2023 Οργανισμός ΑΑΔΕ - Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-11-2023 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Οργανισμός ΑΑΔΕ - Συμπλήρωση αρμοδιοτήτων Τμήματος των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης

Δ.ΟΡΓ.Α 1135138 ΕΞ 2023
Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), ως προς τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων Τμήματος των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και Τμήματος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, β) Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 2023/20-6-2023 (Β 4091) και γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886), ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης


Αθήνα, 02 Νοεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Α 1135138 ΕΞ 2023

Αριθ. ΦΕΚ: Β' 6437/10-11-2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α' -ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΧΑΡΟΥΣ 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες: Χ. ΠΑΠΑΗΡΑΚΛΗ
Σ. ΣΩΜΑΡΑΚΑΚΗ
Τηλέφωνο: 2132112902, 912
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Τροποποίηση και συμπλήρωση των αποφάσεων του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία: α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β’ 4738), ως προς τη συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων Τμήματος των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) και Τμήματος της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, β) Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 2023/20-6-2023 (Β 4091) και γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β’ 3886), ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης».

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. ββ' και γγ' της υποπαρ. θ της παρ. 4 και των παρ. 1, 5 και 6 του άρθρου 14, του άρθρου 37, καθώς και των παρ. 2 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού,

β) του ν. 4987/2022 «Κύρωση Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας» (Α’ 206) και ειδικότερα του άρθρου 4 αυτού και

γ) του ν. 4978/2022 «Κύρωση Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α'190) και ειδικότερα της παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού,

δ) του άρθρου 81 του ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 101),

ε) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133) και

στ) του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο» (Α'201).

2. Τις αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β’ 4738) και ειδικότερα των άρθρων 44 και 47Β αυτού.

β) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20.6.2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β'4091) και

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης.» (Β’ 3886) και ειδικότερα τις περ. 124 και 125 αυτής.

3. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

α) από 26 και 30/10/2023, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.)

β) από 27 και 30/10/2023, του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.)

γ) από 27 και 30/10/2023 του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.).

4. Την υπ αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την υπ’ αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 2020/17-1-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

5. Την ανάγκη τροποποίησης των εν θέματι αποφάσεων με σκοπό τον σαφή καθορισμό αρμόδιων οργάνων της Αρχής και κατ' επέκταση τη διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συμπληρώνουμε τις αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Νομικής Υποστήριξης των Κέντρων Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης.

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τις κατωτέρω αποφάσεις:

Ι. την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738) και ειδικότερα:

α) στην υποπαρ. Ι. «Τμήμα Α' -Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης» της παρ. 3 του άρθρου 44 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)» αντικαθιστούμε την περ. (α), ως εξής:

«(α) Η νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης, για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά πράξεων της Ε.Μ.ΕΙΣ., καθώς και επί ενδικοφανών προσφυγών, προσφυγών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και συναφών ενδίκων μέσων, κατά πράξεων αποδοχής ή απόρριψης αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α'201), ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, η παρακολούθηση και η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων της Διεύθυνσης, η υποβολή αιτημάτων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της υπηρεσίας στα Πολιτικά και Διοικητικά δικαστήρια.»

β) στην περ. «ΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης» της υποπαρ. «Ε.- ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕ.Β.ΕΙΣ.» της παρ. 4 της ΕΝΟΤΗΤΑΣ «Α'Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής» του άρθρου 47Β «Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)» προσθέτουμε νέα υποπερ. (δ), η οποία έπεται της περ. (γ), ως εξής:

«(δ) Η έκδοση πράξεων αποδοχής ή απόρριψης αίτησης που υποβάλλεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α'201), για τις οφειλές που το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης, η παρακολούθηση και διαχείριση ενδικοφανών προσφυγών, προσφυγών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και ενδίκων μέσων, για τις προαναφερθείσες πράξεις, εκτός αυτών που διαχειρίζονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών».

ΙΙ. την υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20.6.2023 απόφαση «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος» (Β'4091) και ειδικότερα στην παρ. Γ αυτής, προσθέτουμε νέα υποπαρ. 4α, η οποία έπεται της υποπαρ. 4, ως εξής:

«4α) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 29 του άρθρου 66 του ν.4646/2019 και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί πράξεις αποδοχής ή απόρριψης έως τις ημερομηνίες μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης στα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, διαβιβάζονται σε αυτά, από τα οποία και εκδίδονται οι ως άνω πράξεις.

Η νομική υποστήριξη επί αντικρούσεων ενδικοφανών προσφυγών, προσφυγών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και συναφών ενδίκων μέσων, η παρακολούθηση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, η άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων και εν γένει η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της Υπηρεσίας ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, για τις εκκρεμείς ενώπιων αυτών υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που αφορούν σε πράξεις αποδοχής ή απόρριψης της προαναφερθείσας αίτησης, εκτός αυτών που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ασκείται από τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.»

ΙΙΙ. την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής “Με Εντολή Διοικητή” σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης» (Β' 3886) και ειδικότερα στον Πίνακα του άρθρου 1 αυτής:

α) προσθέτουμε νέα περ. 123Α, η οποία έπεται της περ. 123, ως κατωτέρω:

-ΣΤΗΛΗ 1-α/α περιπτώσεων

-ΣΤΗΛΗ 2-Αρμοδιότητες και πράξεις ή έγγραφα προς υπογραφή

-ΣΤΗΛΗ 3-Μεταβίβαση αρμοδιότητας ή Εξουσιοδότηση υπογραφής

-ΣΤΗΛΗ 4-Διατάξεις από τις οποίες προβλέπονται οι αρμοδιότητες ή οι πράξεις ή τα άλλα έγγραφα

-ΣΤΗΛΗ 5-
Όργανα στα οποία μεταβιβάζεται η αρμοδιότητα ή τα οποία εξουσιοδοτούνται να υπογράφουν πράξεις ή άλλα έγγραφα «Με εντολή Διοικητή».

-ΣΤΗΛΗ 6-Δυνατότητα περαιτέρω εξουσιοδότησης από όργανα της στήλης 5

«123Α

Την έκδοση αιτιολογημένης πράξης με την οποία γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται η αίτηση που υποβάλλεται, σύμφωνα τα οριζόμενα στην παρ. 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 (Α 201).

Μεταβίβαση αρμοδιότητας

-ν. 4987/2022, αρθ. 50,

- ν. 4646/2019, άρθρο  66, παρ. 29,

- Α.1082/2021 (Β' 1487).

Κατά περίπτωση, ο αρμόδιος για την επιδίωξη είσπραξης της οφειλής Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή της Ε.Μ.ΕΙΣ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 37 της παρούσας απόφασης.

__________»

β) αντικαθιστούμε το τέταρτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 124 και το τρίτο εδάφιο της στήλης 5 της περ. 125, ως εξής:

«Ειδικά, σε περίπτωση άσκησης δικαστικής προσφυγής κατά σιωπηρής απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής ή απόρριψής της ως απαράδεκτης λόγω χρονικής αναρμοδιότητας της Δ.Ε.Δ. ή λόγω εκπρόθεσμου, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής ή του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ή του ΕΛ.ΚΕ. που εξέδωσε την αρχική καταλογιστική πράξη, επί της οποίας υποβλήθηκε ενδικοφανής προσφυγή και επίσης, οι Προϊστάμενοι των ανωτέρω Υπηρεσιών, πλην των ΕΛ.ΚΕ., καθώς και οι Προϊστάμενοι των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και της Ε.Μ.ΕΙΣ., για τις πράξεις που αναφέρονται στην περ. 123Α.»

Γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία:

α) Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23-10-2020 (Β' 4738)

β) Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023/20.6.2023 (Β' 4091)

γ) Δ.ΟΡΓ.Α 1065199 ΕΞ 2022/20.7.2022 (Β’ 3886).

Δ. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τις ημερομηνίες που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023/25-7-2023 (Β' 4772) απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης