Αποτελέσματα live αναζήτησης

48435 ΕΞ 08-11-2023 Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων σε τρίτους φορείς


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-11-2023 ]
Κατηγορία: Λοιπά , Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Διάθεση υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων

48435 ΕΞ 08-11-2023
Διάθεση της διαδικτυακής υπηρεσίας «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων φορέων, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης


Αριθμ. 48435 ΕΞ 2023

(ΦΕΚ Β' 6451/13.11.2023)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση [Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024] - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες [Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972] και άλλες διατάξεις» (Α' 184) και, ιδίως, της παρ. 51 του άρθρου 107, σε συνδυασμό με το άρθρο 84,

2. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (1119),

3. του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α' 137),

4. του Π.Δ.77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130),

5. του Π.Δ.79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131),

6. του Π.Δ.40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85) και

7. του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

Β. Την υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 2019/23-10-2019 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990).

Γ. Την υπ' αρ. 63446/31.5.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Επικρατείας «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων» (Β' 2338), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία 31781 ΕΞ 9.3.2022 (Β' 1202) όμοια.

Δ. Την υπό στοιχεία 98979 ΕΞ 2021/10-08-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Επικράτειας «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α’ 44)» (Β’ 3766), όπως τροποποιήθηκε από την υπό στοιχεία 13005 ΕΞ 2022/01-02-2022 (Β’ 438) όμοια απόφαση.

Ε. Την ανάγκη διασφάλισης της εναρμόνισης της διαλειτουργικότητας των διαδικτυακών υπηρεσιών των φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

ΣΤ. Τα αιτήματα, υπ’ αρ.: 17774/02-03-2023, του Ταμείου Εθνικού Στόλου, 11719/03-02-2022, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, 11399/13-01-2022, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 18925/ 31-03-2023, του Δήμου Πατρέων, 9541/15-09-2021, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 20020/09-06-2023, του Δήμου Θερμαϊκού, 20425/17-07-2023, του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, 15978/25-11-2023, της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, 16107/05-12-2022, του Δήμου Ιθάκης, 12137/08-03- 2022, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και 13420/26-05-2022, της Περιφέρειας Ηπείρου, στην Ε.Δ.Α. του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ..

Ζ. Τα έγγραφα: υπό στοιχεία Φ. 300/832/23/Σ.134/ 03-05-2023, του Ταμείου Εθνικού Στόλου και υπ’ αρ. 2268/30-05-2023, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, 31547/09-06-2023, του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, 60986/08-06-2023, του Δήμου Πατρέων, 98873/5680/ 20-07-2023, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 14643/ 25-07-2023, του Δήμου Θερμαϊκού, 377/19-09-2023, του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, 19860/21-09-2023, της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ, 5035/02-10-2023, του Δήμου Ιθάκης, 31849/30-06-2023, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας και οικ. 103481/7375/27-06-2023, της Περιφέρειας Ηπείρου προς τη Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. αναφορικά με την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών.

Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» με τις μεθόδους «Λήψη στοιχείων Τιμολογίου από Φορέα» και «Αποστολή αποτελέσματος επεξεργασίας Τιμολογίου από Φορέα» στα πληροφοριακά συστήματα των ακόλουθων φορέων του δημοσίου τομέα για την διαχείριση των Ηλεκτρονικών Τιμολογίων που σχετίζονται με Δημόσιες Συμβάσεις:

- ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

- ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

- ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

- ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

- ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ

- ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

- ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

2. Τα πληροφοριακά συστήματα στα οποία διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Διαχείριση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων», καθώς και ο σκοπός χρήσης τους ορίζονται στο Παράρτημα Ι, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 2
Οργανωτικά μέτρα ασφάλειας και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Οι φορείς του άρθρου 1 έχουν την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη απειλή ή τυχαίο κίνδυνο. Οι φορείς έχουν την υποχρέωση χρήσης των λαμβανομένων πληροφοριών αποκλειστικά και μόνον για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα απόφαση.

2. Η διάθεση διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Ψ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
 

ΑΡ. ΑΙΤΗΜ.

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΚΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

17774

ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΟΛΟΥ

ΠΣ Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης

α) Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον Φορέα Ταμείο Εθνικού Στόλου και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (XML).

β) Αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου.

Αριθμ. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (1) Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)

11719

ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

α) αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον Φορέα ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (XML)

β) αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου.

Αριθμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (1).
Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44) ΦΕΚ 2425/18.6.2021

11399

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Οικονομική Διαχείριση -Πυροσβεστική -εΤιμολόγιο

α) Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον Φορέα (1059) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (XML).

β) Αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου.

Η υπ' αριθ. οικ. 98979 ΕΞ 2021 από 13-82021 Απόφαση Υπουργών «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α.44)» (Β'3766)

18925

ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΠΣ Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης

Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας τιμολογίων και πληρωμής

α) αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον Φορέα Δήμος Πατρεών και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (XML)

β) αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου.

Αριθμ. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (1) Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α' 44)

9541

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

α)Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (xml).

β)Αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου

ΦΕΚ Β'2425/18-06-2020.
Ν. 4601/2019 (ΦΕΚΑ' 44/09.03.2019).
ΟΔΗΓΙΑ 55/2014/ΕΕ.
Ν. 4412.
ΥΑ 63446

20020

ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

α)Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον Φορέα Δήμου Θερμαϊκού και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (xml)

β)Αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου

ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023 ΦΕΚ.Β.2385 «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»

Ν. 4601/2019 (Α.44), άρθρα 148-154, «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» [Τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του N 4972/2022, (Α. 181)]

N. 4308/2014 (A.251), άρθρα 1-15 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Π.Δ.40/2020 (Α.85), άρθρο 25 «Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»

ΚΥΑ 98979/10.8.21 (Β.3766) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α'44)» [Τροποποιήθηκε με την αριθ. ΚΥΑ 13005 ΕΞ 2022/1.2.2022 (Β438)]

ΚΥΑ 63446/2-6-2021 (Β.2338) "Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων" [Τροποποιήθηκε με την αριθ. ΚΥΑ 31781 ΕΞ 2022/9.3.2022 (Β.1202)]

Υ.Α. A.1035/2020 (Β.551), «Υποχρεώσεις Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων»

Εγκύκλιος οικ. 172388 ΕΞ 2022 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν. 4601/2019 (Α.44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του ν. 4972/2022 (Α.181) (Α.Δ.Α.:ΨΩΖΔΗ-20Ρ).

Εγκύκλιος οικ. 42465 ΕΞ 2022 «Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (ΗΤ) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» (ΑΔΑ 6ΠΠΨΗ-4Ω1)

Εγκύκλιος 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»

20425

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

α)Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον φορέα Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (xml)

β)Αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου

ΚΥΑ 52445 ΕΞ2023 ΦΕΚ.Β.2385 «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς»

Ν. 4601/2019 (Α.44), άρθρα 148-154, «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση Ηλεκτρονικών Τιμολογίων στο πλαίσιο Δημοσίων Συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» [Τροποποιήθηκε με το άρθρο 158 του N 4972/2022, (Α. 181)]

N. 4308/2014 (A.251), άρθρα 1-15 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Π.Δ.40/2020 (Α.85), άρθρο 25 «Αποστολή και διάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης»

ΚΥΑ 98979/10.8.21 (Β.3766) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019 (Α'44)» [Τροποποιήθηκε με την αριθ. ΚΥΑ 13005 ΕΞ 2022/1.2.2022 (Β438)]

ΚΥΑ 63446/2-6-2021 (Β.2338) "Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων" [Τροποποιήθηκε με την αριθ. ΚΥΑ 31781 ΕΞ 2022/9.3.2022 (Β.1202)]

Υ.Α. A.1035/2020 (Β.551), «Υποχρεώσεις Παροχών Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων»

Εγκύκλιος οικ. 172388 ΕΞ 2022 - Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 145-154 του ν. 4601/2019 (Α.44) για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, μετά την τροποποίησή τους με τα άρθρα 158-160 του ν. 4972/2022 (Α.181) (Α.Δ.Α.:ΨΩΖΔΗ-20Ρ).

Εγκύκλιος οικ. 42465 ΕΞ 2022   «Παροχή οδηγιών για τη διαχείριση ηλεκτρονικών τιμολογίων (HT) στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων» (ΑΔΑ 6ΠΠΨΗ-4Ω1)

Εγκύκλιος 78366 ΕΞ 2023/19-5-2023 «Κοινοποίηση διατάξεων

15978

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΑΕ

Λογιστήριο ΚτΠ MAE

α) αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον φορέα Κοινωνία της Πληροφορίας MAE και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (XML)

β) αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου.

1. Καταστατικό της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.", όπως δημοσιεύτηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. στις 14-10-2021 και εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 38427 ΕΞ 2021 Απόφαση του Υπουργού Επικράτειας «Τροποποίηση του καταστατικού της ανώνυμης εταιρείας "Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε." και κωδικοποίηση αυτού» (ΦΕΚ 5111/Β/04-11-2021) και ιδίως το Μέρος Α' αυτής που αναφέρεται στο Πρόγραμμα I: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»."

2. ν. 4601/2019 άρθρα 148 και 154

16107

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Το πληροφοριακό σύστημα ΔΗΜΟΣ ΙΘΑΚΗΣ ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ έχει ως σκοπό του την παραλαβή και την επεξεργασία των ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 148 του ν. 4601/2019.

Ο ν. 4601/2019 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις» και ιδίως τα άρθρα 148, 153 και την παρ. 2 του άρθρου 154 (Α' 44).

Το ΦΕΚ B' 2425/18.6.2020

Άρθρο 5 Διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας τιμολογίων και πληρωμής

12137

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝ

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

α) Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον φορέα Α.Δ. ΗΠ. -Δ.Μ. και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (xml)

β) Αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου

ν. 4601/2019

13420

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ

α) Αναζήτηση τιμολογίων που αφορούν τον φορέα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ και λήψη του πρωτότυπου τιμολογίου (xml)

β) Αποστολή αποτελεσμάτων επεξεργασίας του τιμολογίου

εθνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας (Οδηγία 55/2014/ΕΕ) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων (ν.4601/2019).

Η αποστολή ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι προαιρετική και αφορά τις συμβάσεις που ξεπερνούν τα κατώτερα όρια όπως αυτά ορίζονται στα άρθρα 5 και 235 του ν. 4412/2016

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2023

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης