ΠΟΛ.1035/29.4.2004

Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις λόγω σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων.

29 Απρ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 29 Απριλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1035590/10495/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦOPOΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ ΒΆ

ΠΟΛ 1035

ΘΕΜΑ: Καθορισμός δικαιολογητικών και στοιχείων που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις λόγω σχηματισμού ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων.

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α).

β) Τις διατάξεις της 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.2004 (ΦΕΚ 519 Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπ. Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία καθορίσθηκαν οι αρμοδιότητες των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

γ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣIΖΟΥΜΕ
1. Ως αποδεικτικά στοιχεία των νέων παραγωγικών επενδύσεων ορίζονται τα εξής:

α) Για την αγορά καινούργιου μηχανολογικού εξοπλισμού, αντίγραφο του σχετικού τιμολογίου αγοράς στο οποίο να εμφανίζεται η ιδιότητά του ως καινούργιου.

β) Για τα κάθε είδους κτίσματα, αντίγραφα της οικοδομικής άδειας και βεβαίωση του κατασκευαστή ότι το έργο ολοκληρώθηκε.

γ) Για τα λοιπά πάγια περιουσιακά στοιχεία, η αγορά και το καινούργιες αυτών αποδεικνύεται με τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περίπτωση α΄.

δ) Για κάθε άλλη δαπάνη που αποτελεί παραγωγική επένδυση, ως αποδεικτικά στοιχεία θα λαμβάνονται τα στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ.

2. Οι επιχειρήσεις που σχηματίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 και 11 του άρθρου 2 και του άρθρου 3 του Ν. 3220/2004 , ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων, υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους από τα κέρδη του οποίου σχημάτισαν το αποθεματικό ή με τη δήλωση αποτελεσμάτων, προκειμένου για νομικά πρόσωπα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 , υπεύθυνη δήλωση, η οποία θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Το ποσό των καθαρών κερδών που προέκυψαν μέσα στο έτος αυτό.

β) Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για σχηματισμό τακτικού αποθεματικού, όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

γ) Το ποσό των κερδών που διανεμήθηκαν με οποιαδήποτε μορφή ή που αναλήφθηκαν από τους εταίρους ή τον επιχειρηματία που ασκεί ατομικά την επιχείρησή του.

δ) Το ποσό των αδιανέμητων καθαρών κερδών της χρήσης.

ε) Το ποσό των καθαρών κερδών που διατίθεται για σχηματισμό ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων.

στ) Ειδικά οι επιχειρήσεις οι οποίες θα σχηματίσουν ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2003 σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 11 του άρθρου 2 του Ν. 3220/2004 , υποχρεούνται να δηλώσουν με την υπεύθυνη δήλωση και το ποσό των καθαρών κερδών που προέκυψε κατά τη χρήση 2002.

3. Προκειμένου να διαπιστωθεί. αν οι επιχειρήσεις μέσα στον πρώτο χρόνο της τριετίας δαπάνησαν για την πραγματοποίηση της επένδυσης το 1/3 τουλάχιστον του σχηματισθέντος ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων, που προβλέπει η παρ.8 του άρθρου 2 του Ν. 3220/2004 , υποχρεούνται να υποβάλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικον. έτους που ακολουθεί αυτό από τα κέρδη του οποίου σχημάτισαν το αφορολόγητο αποθεματικό ή με τη δήλωση αποτελεσμάτων, προκειμένου για νομικά πρόσωπα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 , κατάσταση στην οποία θα εμφανίζεται το ύφος των πραγματοποιηθεισών δαπανών επενδύσεων, κατά κατηγορία δαπάνης, μέσα στον πρώτο χρόνο της τριετίας, εντός της οποίας θα ολοκληρωθεί η επένδυση, καθώς και υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα, από την επιχείρηση, βιβλία και στοιχεία.

Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για όσες επιχειρήσεις σχημάτισαν αφορολόγητο αποθεματικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του Ν. 3220/2004 , από τα αδιανέμητα κέρδη της χρήσης 2003 και έχουν πραγματοποιήσει επενδύσεις μέσα στην ίδια χρήση. Οι ατομικές επιχειρήσεις και τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του Ν. 2238/1994 και τα οποία δεν έχουν θεωρημένο βιβλίο επενδύσεων που ορίζεται από τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 10 του Π.Δ. 186/1992 υποχρεούνται μέσα σ΄ ένα μήνα από την έκδοση της παρούσας να θεωρήσουν και να ενημερώσουν αυτό.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.Taxheaven.gr