Αποτελέσματα live αναζήτησης

Α.1156/2023 Δήλωσης Συμμόρφωσης Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Α.1003/2024.Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-10-2023 ]
Κατηγορία: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Κώδικας Φορολογικών διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.)
Αφορά : Δήλωσης συμμόρφωσης παρόχων υπηρεσιών πληρωμών: Τύπος, περιεχόμενο, διαδικασία και χρόνος υποβολής

Α.1156/2023
Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχων Μέσων Πληρωμών ημεδαπής ή αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)


Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2023
Α 1156/12-10-2023

(ΦΕΚ Β' 5993/13-10-2023)


Α) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ A'
Β) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΔΙ.Σ.ΤΕ.ΠΛ.)

Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης
Ταχ. Κώδικας : 18346 Μοσχάτο
Τηλ.: 210-4802898,
210- 4802621
210-4802154
Url : www.aade.gr

Α 1156/2023

Θέμα: «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, της διαδικασίας και του χρόνου υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης, αναφορικά με τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε., των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών και Παρόχων Μέσων Πληρωμών ημεδαπής ή αλλοδαπής, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Γ του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.).»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 15Γ του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4987/2022, Α' 206), εφεξής Κ.Φ.Δ.,
β) του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα του άρθρου 7 της παρ. 1 του άρθρου 14 και του άρθρου 41 αυτού,
γ) της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)» (Β' 4738).

2. Τις διατάξεις:
α) Της υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός του περιεχομένου, της διαδικασίας, του τρόπου και του χρόνου υποβολής των Δηλώσεων Μέσων Πληρωμών αναφορικά με τερματικά αποδοχής καρτών πληρωμών και λοιπών Μέσων Πληρωμών, ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών, που χρησιμοποιούν οι υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251), στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για την τήρηση του Μητρώου Μέσων Πληρωμών» (Β' 5380),
β) της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου, του τρόπου και της διαδικασίας διασύνδεσης των Μέσων Πληρωμών ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων στο σημείο πώλησης (Electronic Funds Transfer at the point of sale, EFT/POS), που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 (Α' 251) με τα Ταμειακά τους Συστήματα, τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών και την Α.Α.Δ.Ε., καθώς και κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Β του ν. 4987/2022 (Κ.Φ.Δ.)».Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση παραστατικού από Ταμειακό Σύστημα» (Β' 5992),
γ) της υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας - υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.» (Β' 3940),
δ) της υπό στοιχεία Α.1035/2020 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών «Υποχρεώσεις Παρόχων Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων και διαδικασίες ελέγχου παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων» (Β' 551).

3. Την υπ' αρ. 1/20.1.2016 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27).

4. Την ανάγκη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης των τερματικών αποδοχής καρτών πληρωμών και ανάλογων Μέσων Πληρωμών με την Α.Α.Δ.Ε., με σκοπό την ορθή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των οντοτήτων του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που απορρέουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Β Κ.Φ.Δ.

5. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,

αποφασίζουμε:


Ορίζουμε τον τύπο, το περιεχόμενο, τη διαδικασία και τον χρόνο υποβολής Δήλωσης Συμμόρφωσης ημεδαπών ή αλλοδαπών Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών ή Παρόχων Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

ΑΡΘΡΟ 1
ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται:


1. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer)»: Το νομικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής, με κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κ.λπ.). Οι υπηρεσίες αποδοχής καρτών παρέχονται εκ μέρους του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών προς μια συμβεβλημένη οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, προκειμένου η τελευταία να είναι σε θέση να δέχεται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών.

2. Ως «Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Issuer)»: Το νομικό πρόσωπο που είτε εγκρίνει είτε απορρίπτει αιτήματα πληρωμών που λαμβάνει ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) από τα Μέσα Πληρωμών.

3. Ως «Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP)»: Το νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην παροχή και διαχείριση τερματικών μηχανημάτων POS καθώς και στην παροχή υπηρεσιών που περιλαμβάνουν τη σύνδεση των τερματικών POS στις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014, την παροχή και εγκατάσταση λογισμικού στα τερματικά, τις υπηρεσίες συντήρησης/ επισκευής επί του τερματικού, καθώς και τη συλλογή και τη διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer). Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) δύναται να συμβάλλεται τόσο με Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) όσο και απευθείας με τις υπόχρεες οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014.

4. Ως «Χρήστης υπηρεσιών πληρωμών»: Η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 που χρησιμοποιεί υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα ως δικαιούχος.

5. Ως «Μέσο Πληρωμών»: Η εξατομικευμένη συσκευή και/ή σειρά διαδικασιών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ του Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών και του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), που χρησιμοποιείται για την εκκίνηση εντολής πληρωμής με κάρτα. Ειδικότερα περιλαμβάνονται όλες οι διαθέσιμες συσκευές (πχ. ενσύρματο τερματικό POS, mobile POS), μέθοδοι και εφαρμογές (πχ. soft POS) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποδοχή καρτών τόσο με φυσική παρουσία κάρτας, όσο και χωρίς φυσική παρουσία κάρτας (e-commerce πλατφόρμες).

6. Ως «ενεργό Μέσο Πληρωμών» νοείται κάθε Μέσο που δύναται να χρησιμοποιηθεί από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών για την αποδοχή καρτών πληρωμών, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για την ενεργοποίησή του από την πλευρά των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή των Παρόχων Μέσων Πληρωμών (NSP).

7. Ως «αναβάθμιση των Μέσων Πληρωμών» νοείται η αντικατάσταση/επικαιροποίηση λογισμικού τους με νεότερη έκδοση με σκοπό την πλήρη εναρμόνισή τους με τις εκάστοτε επιχειρησιακές απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζουν τον τρόπο διασύνδεσής τους με τα Ταμειακά Συστήματα των Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, όπως αυτές τίθενται σε κάθε περίπτωση με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε.

8. Ως «Ταμειακό Σύστημα»: Το σύστημα που χρησιμοποιεί η οντότητα του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 για την έκδοση παραστατικών συναλλαγών εσόδων με δυνατότητα έκδοσης/δημιουργίας λοιπών παραστατικών για την παρακολούθηση των εισπράξεων και επιστροφών για την ίδια και για λογαριασμό τρίτων.

9. Ως «Βασικός κανόνας διασύνδεσης»: Η συνθήκη που επιτρέπει την ολοκλήρωση συναλλαγών που διενεργούνται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών, αποκλειστικά και μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η έκδοση των σχετικών παραστατικών ανά συναλλαγή και έχουν διαβιβαστεί τα αντίστοιχα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, μέσω κατάλληλων μεθόδων διασύνδεσης των Ταμειακών Συστημάτων, των Μέσων Πληρωμών και των Παρόχων Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) με την Α.Α.Δ.Ε., καθώς τα Μέσα Πληρωμών δεν επιτρέπεται να λειτουργούν αυτόνομα.

10. Ως «Μέθοδος Διασύνδεσης»:
Η αρχιτεκτονική και η τεκμηρίωση της τεχνικής διαδικασίας υλοποίησης του Βασικού κανόνα διασύνδεσης.

11. Ως «Δήλωση Συμμόρφωσης (Declaration of Conformity)»: Η δήλωση συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ. που έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν στην Α.Α.Δ.Ε. οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής με την υποβολή της οποίας βεβαιώνουν την πλήρη συμμόρφωση της Μεθόδου Διασύνδεσης που ακολουθούν στον Βασικό κανόνα διασύνδεσης.

ΑΡΘΡΟ 2
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


Ο τύπος και το περιεχόμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης, με την οποία οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής δηλώνουν τη συμμόρφωσή τους προς τις απαιτήσεις λειτουργίας και διασύνδεσης με την Α.Α.Δ.Ε. για τα Μέσα Πληρωμών που διαθέτουν στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών, σύμφωνα με το άρθρο 15Β Κ.Φ.Δ., ορίζεται στο υπόδειγμα, το οποίο επισυνάπτεται ως παράρτημα της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

ΑΡΘΡΟ 3
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ


Στη Δήλωση Συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ  Κ.Φ.Δ. αναγράφονται υποχρεωτικά τα παρακάτω δεδομένα:

α) ΑΦΜ ημεδαπής ή ΑΦΜ αλλοδαπής (Tax Identification Number - TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, επωνυμία, διεύθυνση έδρας και χώρα καταστατικής έδρας ή μόνιμης εγκατάστασης, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP) ημεδαπής/αλλοδαπής.

β) ΑΦΜ ημεδαπής ή ΑΦΜ αλλοδαπής (Tax Identification Number - TIN) ή άλλος λειτουργικά ισοδύναμος αριθμός ταυτοποίησης, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Νόμιμου Εκπροσώπου.

γ) Δήλωση της ιδιότητας του υπόχρεου ως εξής: γα. Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer),
γβ. πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP),
γγ. πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) και Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP).

δ) Κατηγορία Παρόχου ως εξής:

δα. Οντότητα ημεδαπής,
δβ. οντότητα αλλοδαπής.

ε) Άρθρα παρούσας απόφασης ως εξής:
εα. Άρθρα 4 ή/και 6 που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις συμμόρφωσης της υπό στοιχεία Α.1155/2023,
εβ. άρθρα 5 ή/και 7 που αντιστοιχεί στις υποχρεώσεις συμμόρφωσης της υπό στοιχεία Α.1098/2022.

στ) Είδος Δήλωσης Συμμόρφωσης ως εξής: στα. Αρχική για την πρώτη δήλωση μοντέλων Μέσων Πληρωμών (εισαγωγή),
στβ. συμπληρωματική για κάθε προσθήκη νέων ή απόσυρση υπαρχόντων μοντέλων Μέσων Πληρωμών, καθώς και μεταβολή της χρήσης αυτών.

ζ) Κείμενο συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα των άρθρων 4 έως και 7 της παρούσας.

η) Μοντέλα Μέσων Πληρωμών που διατίθενται σε Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών στην ελληνική επικράτεια και εναρμονίζονται με τις, κατά περίπτωση, λειτουργικές απαιτήσεις.

Με την υποβολή της Δήλωσης αποδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε.:

1. Ημερομηνία υποβολής δήλωσης.
2. Αριθμός δήλωσης.
3. Τριψήφιος Κωδικός Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) ή Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

ΑΡΘΡΟ 4
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ACQUIRERS) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.


1. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) παρέχει υπηρεσίες εκτέλεσης πράξεων πληρωμής με κάρτα πληρωμής (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κ.λπ.) προς Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών για την αποδοχή καρτών, προκειμένου αυτοί να είναι σε θέση να δέχονται την καταβολή του αντιτίμου των αγαθών ή/ και υπηρεσιών, δια της χρήσης καρτών πληρωμών και αντίστοιχη διενέργεια υπηρεσιών εκκαθάρισης προς τους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών.

2. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) παραλαμβάνει αιτήματα πληρωμής συναλλαγών από τα Μέσα Πληρωμών.

3. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να επικοινωνεί με τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Issuer) του Πελάτη - Πληρωτή της συναλλαγής που διενεργείται με τη χρήση Μέσων Πληρωμών για την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματος πληρωμής εκάστης συναλλαγής.

4. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση είτε να αποδίδει ο ίδιος τον Κωδικό Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code) είτε να τον λαμβάνει από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Issuer) του Πελάτη - Πληρωτή, διακριτά για κάθε αίτημα πληρωμής που έλαβε από τα Μέσα Πληρωμών στην περίπτωση έγκρισης αυτού.

5. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει την έγκριση ή την απόρριψη του αιτήματος πληρωμής συναλλαγών στο Μέσο Πληρωμών με αντίστοιχη διαβίβαση και του Κωδικού Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code) στην περίπτωση έγκρισης αυτού.

6. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer) έχει την υποχρέωση να συσχετίζει και να τεκμηριώνει τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών που εγκρίθηκαν σύμφωνα με τον Κωδικό Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code) που αντιστοιχεί ανά εκκαθάριση συναλλαγής και αφορά στον αριθμό αναγνώρισης (TID - Acquirer) του Μέσου Πληρωμών, στον κωδικό Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών (MID - Acquirer), όπως αυτοί τηρούνται στα συστήματα του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), ανά ΑΦΜ Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών.

7. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να διασυνδέεται με τα Μέσα Πληρωμών για την έγκριση ή μη του αιτήματος πληρωμής συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο.

8. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να δημιουργεί κατάλληλη Μέθοδο Διασύνδεσης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που αντιστοιχεί στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer).

9. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να τηρεί τον Βασικό Κανόνα Διασύνδεσης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., που αντιστοιχεί στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer).

10. Ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) έχει την υποχρέωση να τηρεί και τις λοιπές υποχρεώσεις που δεν αναφέρονται ρητώς ανωτέρω και απορρέουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ Κ.Φ.Δ. και στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer).

ΑΡΘΡΟ 5
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ACQUIRERS) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1098/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.


Σε περίπτωση χρήσης από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) άνευ συστήματος λογισμικού (ERP), ο Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1098/2022 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ Κ.Φ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 6

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (NSPs) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1155/2023 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.


1. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) παρέχει και διαχειρίζεται Μέσα Πληρωμών Χρηστών υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και σχετικές με τη σύνδεση των εν λόγω Μέσων υπηρεσίες.

2. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) παρέχει και εγκαθιστά λογισμικό στα Μέσα Πληρωμών, καθώς και σχετικές υπηρεσίες επισκευής/συντήρησης επί αυτών.

3. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), παραλαμβάνει από το Ταμειακό Σύστημα την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ - (Provider's Signature/ECR Token).

4. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί αποκρυπτογράφηση και έλεγχο ορθότητας της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ - (Provider's Signature/ ECR Token) για την αποδοχή ή απόρριψη αυτής.

5. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), συσχετίζει την Υπογραφή Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ -(Provider's Signature/ECR Token) με τα δεδομένα της συναλλαγής και προετοιμάζει υποβολή αιτήματος πληρωμής προς τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers).

6. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί διαβίβαση αιτημάτων πληρωμής συναλλαγών από το Μέσο Πληρωμών προς τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer), με τη συλλογή και διόδευση συναλλαγών για λογαριασμό του, για τη διενέργεια έγκρισης ή απόρριψής τους.

7. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί καταγραφή του χρόνου διάρκειας της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ - (Provider's Signature/ ECR Token) και απόρριψη αυτής μετά την παρέλευση 24 ωρών για τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών και 2 ωρών για τα αιτήματα πληρωμής συναλλαγών εστίασης.

8. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί λήψη της έγκρισης αιτήματος πληρωμής συναλλαγών από τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirer) με τον αντίστοιχο Κωδικό Έγκρισης Συναλλαγής Approval Code).

9. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), δημιουργεί και οριστικοποιεί τη Μοναδική Ταυτότητας Πληρωμής ανάλογα με το πρότυπο ανταλλαγής μηνυμάτων ηλεκτρονικών συναλλαγών (π.χ. ISO 8583) που χρησιμοποιεί για την επικοινωνία του με τον Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirer).

10. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί την τήρηση του περιεχομένου της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

11. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί τη συσχέτιση και μοναδικοποίηση εκάστης διενεργούμενης συναλλαγής με τα δεδομένα της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ - (Provider's Signature/ ECR Token) και της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής, ανά συναλλαγή που αντιστοιχεί στον κωδικό του Μέσου Πληρωμών (TID_ NSP), στον κωδικό Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών (MID_ NSP) και τον ΑΦΜ του.

12. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί τον έλεγχο ορθότητας, πληρότητας και αναγνωσιμότητας των δεδομένων συναλλαγών που διαβιβάζονται μέσω διασύνδεσης στους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και στα Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP).

13. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί τη διαβίβαση στα Ταμειακά Συστήματα ΥΠΑΗΕΣ και ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), της Υπογραφής Πληρωμής Ταμειακού Συστήματος ΥΠΑΗΕΣ ή ΦΗΜ - (Provider's Signature/ECR Token), της Μοναδικής Ταυτότητας Πληρωμής, του ποσού πληρωμής και ενδεχόμενου φιλοδωρήματος.

14. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), διενεργεί τη διασύνδεση, σε πραγματικό χρόνο, του Μέσου Πληρωμών με τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) για την υποβολή αιτήματος πληρωμής και με τα Ταμειακά Συστήματα είτε Παρόχων Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων - ΥΠΑΗΕΣ είτε ΦΗΜ με σύστημα λογισμικού (ERP), για τη διαβίβαση των οριζόμενων δεδομένων.

15. Το Μέσο Πληρωμών, που διαχειρίζεται ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP), εξασφαλίζει ότι το αλγεβρικό άθροισμα των συναλλαγών που διενεργείται από αυτά δεν δύναται να υπερβαίνει το συνολικό ποσό των παραστατικών που σχετίζονται με τις συναλλαγές αυτές, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.

16. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) υποχρεούται να δημιουργεί κατάλληλη Μέθοδο Διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

17. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) υποχρεούται να τηρεί τον Βασικό Κανόνα Διασύνδεσης σύμφωνα με τα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. που αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

18. Ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) έχει την υποχρέωση να τηρεί και τις λοιπές υποχρεώσεις που δεν αναφέρονται ρητώς ανωτέρω και απορρέουν από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ Κ.Φ.Δ. και στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και αντιστοιχούν στο πεδίο ευθύνης του Παρόχου Μέσων Πληρωμών (NSP).

ΑΡΘΡΟ 7
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (NSPs) ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Α.1098/2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Α.Α.Δ.Ε.


Σε περίπτωση χρήσης, από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών, ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP), ο Πάροχος Μέσων Πληρωμών (NSP) υποχρεούται να συμμορφώνεται προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου Πληρωμών, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1098/2022, καθώς και σε κάθε άλλη υποχρέωση που απορρέει από τα οριζόμενα στο άρθρο 15Γ Κ.Φ.Δ.

ΑΡΘΡΟ 8
ΤΡΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ


Η υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης, στα κατά περίπτωση οριζόμενα στα άρθρα 4 έως και 7.

1. Σε σχέση με τους Παρόχους που ήδη δραστηριοποιούνται στην Ελληνική επικράτεια λαμβάνει χώρα:

Α. Εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) και για τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου Πληρωμών, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (άρθρα 5 και 7 της παρούσας):

i. Σε περίπτωση χρήσης από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP) που συνδέεται τοπικά ενσύρματα ή ασύρματα με Μέσο Πληρωμών, έως και την 24η Οκτωβρίου 2023 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 17η Νοεμβρίου 2023. Σε περίπτωση υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης μεταγενέστερα της 17ης Νοεμβρίου 2023 και έως και την 8η Δεκεμβρίου 2023, ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης λογίζεται η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 8ης Δεκεμβρίου 2023 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ.,

ii. σε περίπτωση χρήσης από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP) που συνδέεται μέσω ενδιάμεσου λογισμικού (middleware) είτε με Μέσο Πληρωμών που δύναται να υποστηρίξει συναλλαγές όπως παράδοση κατ' οίκον και γενικότερα πληρωμές εν κινήσει είτε με Μέσο Πληρωμών που δεν χρησιμοποιεί εξειδικευμένη συσκευή για τη λειτουργία του (softPOS), έως και την 24η Οκτωβρίου 2023 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 8η Δεκεμβρίου 2023. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 8ης Δεκεμβρίου 2023 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ.

Β. Εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) και για τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου πληρωμών, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (άρθρα 5 και 7 της παρούσας) και ανεξαρτήτως του τρόπου διασύνδεσης του ΦΗΜ με το Μέσο Πληρωμών, έως και την 17η Δεκεμβρίου 2023 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2024. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2024 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

2. Για τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα οριζόμενα στην Α.1155/2023 (άρθρα 4 και 6 της παρούσας) και ανεξάρτητα αν πρόκειται για ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Παρόχους, έως και την 17η Δεκεμβρίου 2023 με δεσμευτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης το αργότερο έως την 31η Ιανουαρίου 2024. Υποβολή της Δήλωσης Συμμόρφωσης πέραν της 31ης Ιανουαρίου 2024 επισύρει τις συνέπειες της παρ. 3 του άρθρου 15Γ ΚΦΔ.

3. Αναφορικά με τους ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην ελληνική Επικράτεια ή ημεδαπούς ή αλλοδαπούς Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) που ήδη δραστηριοποιούνται στην ελληνική Επικράτεια αλλά πρόκειται να διαθέσουν νεότερα Μέσα Πληρωμών (ως εξατομικευμένοι τύποι συσκευών και/ή σειρά διαδικασιών), μετά την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, η Δήλωση Συμμόρφωσης ή η τροποποιητική Δήλωση Συμμόρφωσης υποβάλλεται έως και την ημερομηνία υποχρέωσης πρώτης υποβολής Δήλωσης των εν λόγω Μέσων Πληρωμών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα της υπό στοιχεία Α.1137/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. και δύναται να αφορά:

α. Αποκλειστικά τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις υλοποίησης του βασικού πρωτοκόλλου επικοινωνίας μεταξύ Ταμειακού Συστήματος και Μέσου Πληρωμών, όπως αυτό περιγράφεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία Α.1098/2022 (άρθρα 5 και 7 της παρούσας) σε περίπτωση χρήσης από τον Χρήστη υπηρεσιών πληρωμών ΦΗΜ άνευ συστήματος λογισμικού (ERP), καθώς και τα Μέσα Πληρωμών που εναρμονίζονται με τις εν λόγω απαιτήσεις,

β. αποκλειστικά τη συμμόρφωση στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Α.1155/2023 (άρθρα 4 και 6 της παρούσας), καθώς και τα Μέσα Πληρωμών που εναρμονίζονται με τις εν λόγω απαιτήσεις,

γ. συνδυαστικά τη συμμόρφωση στα αναφερόμενα στις περ. (α) και (β).

ΑΡΘΡΟ 9
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.
Στην περίπτωση που οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) είναι και Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) υποβάλλεται μία Δήλωση Συμμόρφωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα κατά περίπτωση των άρθρων 4 έως 7 σημειώνοντας και τις δύο ιδιότητές τους.

2. Οι Πάροχοι Υπηρεσιών Πληρωμών (Αcquirers) και οι Πάροχοι Μέσων Πληρωμών (NSPs) ημεδαπής ή αλλοδαπής αποστέλλουν τη Δήλωση Συμμόρφωσης του άρθρου 15Γ Κ.Φ.Δ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected]. Η εν λόγω Δήλωση φέρει γνήσιο της υπογραφής ή ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου που εκδίδεται στην ψηφιακή πύλη "gov.gr" του νόμιμου εκπροσώπου του εκάστοτε ημεδαπού ή αλλοδαπού Παρόχου με μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Σε περίπτωση αλλοδαπού Παρόχου χωρίς μόνιμη εγκατάσταση, η ανωτέρω Δήλωση φέρει νόμιμη θεώρηση για χρήση στην Ελλάδα (π.χ Apostille).

3. Σε περίπτωση είτε προσθήκης είτε μεταβολής χρήσης είτε απόσυρσης μοντέλων Μέσων Πληρωμών, υποβάλλεται τροποποιητική Δήλωση Συμμόρφωσης.

4.
Ειδικά οι Δηλώσεις Συμμόρφωσης που υποβάλλονται προ του πέρατος των δεσμευτικών ημερομηνιών ολοκλήρωσης των διαδικασιών συμμόρφωσης του άρθρου 8 δύνανται να συμπεριλαμβάνουν και μοντέλα Μέσων Πληρωμών που διατίθενται σε Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών στην ελληνική επικράτεια και θα εναρμονιστούν με τις λειτουργικές απαιτήσεις έως την παρέλευση των δεσμευτικών ημερομηνιών του άρθρου 8.

5. Η παράλειψη υποβολής της Δήλωσης Συμμόρφωσης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής της, συνεπάγεται:

α. Παύση της νόμιμης λειτουργίας στην ελληνική επικράτεια των Μέσων Πληρωμών που σχετίζονται με αυτούς,

β. υποχρέωση αντικατάστασης των ως άνω Μέσων Πληρωμών με νομίμως λειτουργούντα από τους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών,

γ. επιβολή κυρώσεων του άρθρου 54Θ Κ.Φ.Δ. στους Χρήστες υπηρεσιών πληρωμών εφόσον συνεχίσουν να κάνουν χρήση αυτών.

6. Η Α.Α.Δ.Ε. δύναται να ζητά από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών (Acquirers) και τους Παρόχους Μέσων Πληρωμών (NSPs) να της γνωστοποιούν τη Μέθοδο Διασύνδεσης που ακολουθούν, κατόπιν υποβολής της σχετικής Δήλωσης Συμμόρφωσης, η οποία αναρτάται σε ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε.

ΑΡΘΡΟ 10
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων
Γεώργιος Πιτσιλής


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης