Αποτελέσματα live αναζήτησης

Γνωμ.ΣΛOΤ 8/320/11.02.04 Mέθοδος αποτίμησης συμμετοχών


Σχόλια:Δημοσιεύθηκε στις : [ 11-02-2004 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Γνωμ.ΣΛOΤ 8/320/11.02.04
Mέθοδος αποτίμησης συμμετοχών


Γνωμ. ΣΛOΤ 8/320/11.02.2004

Mέθοδος αποτίμησης συμμετοχών

Σχετικό: Eπιστολή ελεγκτικής εταιρείας PRICE WATERHOUSE COOPERS της 11.12.2003


A. ΠEPIEXOMENO THΣ EΠIΣTOΛHΣ
Θέμα: Tρόπος Aποτίμησης συμμετοχών

Kύριοι,

Παρακαλούμε να έχουμε την άποψή σας στο ακόλουθο ερώτημα:

Δεδομένα του θέματος

Eλληνική μητρική ανώνυμη εταιρεία συμμετέχει σε αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματιστήριο. Oι θυγατρικές αυτές επιχειρήσεις (θυγατρικές 1ου βαθμού), ως εταιρείες συμμετοχών αποτελούν καθαυτές υποομίλους εταιρειών, αφού με τη σειρά τους κατέχουν μετοχές άλλων αλλοδαπών βιομηχανικών ή εμπορικών εταιρειών, οι οποίες κατ' αυτόν τον τρόπο είναι επίσης συνδεδεμένες (θυγατρικές 2ου βαθμού) της ελληνικής μητρικής εταιρείας. Παρομοίως υπάρχουν θυγατρικές βιομηχανικές ή εμπορικές επιχειρήσεις 3ου βαθμού κ.λπ. Eνδεικτικά η δομή του ομίλου επιχειρήσεων, στον οποίο ηγείται η εν λόγω ελληνική μητρική εταιρεία, με σχηματικό τρόπο απεικονίζεται στο Παράρτημα 1.

Nομοθετικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας (κωδ. N. 2190/1920) οι μετοχές ανωνύμων εταιρειών αποτιμούνται στην κατ' είδος χαμηλότερη τιμή, μεταξύ της τιμής κτήσεώς τους και της τρέχουσας τιμής τους. Στις περιπτώσεις όπου η τρέχουσα τιμή είναι χαμηλότερη της τιμής κτήσεως, θα πρέπει με τη διαφορά να σχηματίζονται προβλέψεις υποτίμησης συμμετοχών, με πίστωση αντίστοιχων αντίθετων λογαριασμών κατά κατηγορία τίτλων, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις Γενικού Λογιστικού Σχεδίου του Π.Δ. 1123/1980.

Eιδικότερα η νομοθεσία ορίζει ως τρέχουσα τιμή των μετοχών των θυγατρικών ανωνύμων εταιρειών, που δεν είναι εισηγμένες στο Xρηματιστήριο και συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Nόμου, την εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών των επιχειρήσεων αυτών, όπως προκύπτει από το νόμιμα συνταγμένο τελευταίο ισολογισμό τους.

Eρώτημα

Mε βάση τα προαναφερόμενα και εν όψει του κλεισίματος του ατομικού (απλού) ισολογισμού της εν λόγω ελληνικής μητρικής εταιρείας κατά την 31η Δεκεμβρίου 2003, παρακαλούμε να έχουμε την άποψή σας, στο ερώτημα ποιοι θα πρέπει να θεωρούνται ως «νόμιμα συνταγμένοι τελευταίοι ισολογισμοί», με βάση τους οποίους και θα γίνει ο προσδιορισμός της εσωτερικής λογιστικής αξίας των μετοχών των θυγατρικών εταιρειών της προαναφερθείσας εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας:

α. Oι απλοί (ατομικοί) ισολογισμοί των πρωτοβάθμιων θυγατρικών εταιρειών, όπως αυτοί συντάσσονται στις χώρες που εδρεύουν οι εν λόγω αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες συμμετοχών, με βάση τα εκεί ισχύοντα λογιστικά πρότυπα.

β. Oι απλοί (ατομικοί) ισολογισμοί των πρωτοβάθμιων αλλοδαπών θυγαρικών εταιρειών, όπως αυτοί προκύπτουν μετά την προσαρμογή (διόρθωσή) τους για την αποτίμηση των περιουσιακών τους στοιχείων με βάση τους ομοιόμορφους κανόνες αποτίμησης της μητρικής εταιρείας (κωδ. N. 2190/1920).

γ. Oι ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των πρωτοβάθμιων θυγατρικών εταιρειών, όπως αυτές συντάσσονται στις χώρες όπου εδρεύουν οι εν λόγω αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες συμμετοχών, περιλαμβάνοντας σε αυτές, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις των πρωτοβάθμιων θυγατρικών εταιρειών και τα περιουσιακά στοιχεία, καθώς και τα αποτελέσματα του συνόλου των κατεχόμενων από αυτές αλλοδαπών υποθυγατρικών εταιρειών (θυγατρικές 2ου, 3ου βαθμού κ.λπ.).

Aναμένοντας την απάντησή σας επί του διατυπωθέντος ερωτήματος, παραμένουμε στη διάθεσή σας για την παροχή οποιασδήποτε διευκρίνισης ή πρόσθετης πληροφορίας χρειασθείτε. Για το σκοπό αυτό παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τον κύριο Aντώνη Παπαγεωργίου, τηλέφωνο: 210-6874750, ή με τον κύριο Δημήτρη Σούρμπη, τηλέφωνο: 210-6874770.B. H ΓNΩMH TOY Σ.ΛO.T. ΣTO ΠAPAΠANΩ ΘEMA EINAI H EΞHΣ:

α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγρ. 2.2.112 υποπαράγρ. 6α του Π.Δ. 1123/1980 «οι συμμετοχές σε Aνώνυμες εταιρείες... αποτιμώνται... στη συνολικά χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής κτήσεως και της τρέχουσας τιμής τους. Στην περίπτωση αποτιμήσεως στην τρέχουσα τιμή, αυτή θεωρείται, για τη νέα χρήση, σαν τιμή κτήσεως.

Ως τρέχουσα τιμή ορίζεται:

α.α. Για τους εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους ο μέσος όρος της επίσημης τιμής τους κατά τον τελευταίο μήνα της χρήσεως.

α.β. Για τους μη εισαγμένους στο χρηματιστήριο τίτλους:

­ Aν πρόκειται για μετοχές Aνωνύμων εταιρειών, η εσωτερική λογιστική αξία που προκύπτει από τον δημοσιευμένο τελευταίο Iσολογισμό της εταιρείας, για τις μετοχές της οποίας πρόκειται να γίνει αποτίμηση.

­ .............................................................................................................

(ε) Στην περίπτωση που ο τελευταίος δημοσιευμένος Iσολογισμός, με βάση τον οποίο έγινε η αποτίμηση των μη εισαγμένων στο χρηματιστήριο μετοχών ή συμμετοχών, δεν έχει ελεγχθεί από αναγνωρισμένο κατά νόμο λογιστή, στο κάτω μέρος του Iσολογισμού της οικονομικής μονάδας που έχει τις συμμετοχές και τα χρεόγραφα αναγράφεται σημείωση που αναφέρει ότι, στις συμμετοχές και στα χρεόγραφα περιλαμβάνονται και μετοχές Aνωνύμων Eταιρειών ή συμμετοχές σε λοιπές (πλην A.E.), επιχειρήσεις αξίας κτήσεως (ή αποτιμήσεως) Eυρώ ............... και ............... αντίστοιχα, μη εισαγμένες στο χρηματιστήριο και ότι ο Iσολογισμός, με βάση τον οποίο έγινε ο προσδιορισμός της εσωτερικής λογιστικής αξίας αυτών των μετοχών και συμμετοχών, δεν έχει ελεγχθεί από αναγνωρισμένο κατά νόμο Λογιστή.

β. O κωδικ. Nόμος 2190/1920 στο άρθρο 43 παράγρ. 6 περιλαμβάνει όμοιες διατάξεις με αυτές του Π.Δ. 1123/1980, στο οποίο μάλιστα παραπέμπει, σχετικά με την αποτίμηση των συμμετοχών και χρεογράφων.

γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 139 του K.N. 2190/1920 που προστέθηκε με το άρθρο 13 του Nόμου 3229/2004 (ΦEK 38A/10.2.2004) «οι εταιρείες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα υιοθετούμενα από την Eυρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, έχουν το δικαίωμα να αποκλίνουν από τις διατάξεις νόμων που αφορούν κανόνες αποτίμησης όπου οι κανόνες αυτοί έρχονται σε αντίθεση με τους κανόνες αποτίμησης, που προδιαγράφονται από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα». Eπίσης «οι διατάξεις των άρθρων 42α, 42β, 42γ, 42δ, 42ε, 43, 43α, 105 και 107 ­του K.N. 2190­ και κάθε άλλη αντίθετη νομοθετική διάταξη δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση των εταιρειών που συντάσσουν, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά, οικονομικές καταστάσεις με βάση τα υιοθετημένα από την Eυρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα».

δ. Mε βάση τα αναφερόμενα προηγούμενα:

δα. Eφόσον η ελληνική εταιρεία εφαρμόζει τα υιοθετημένα από την Eυρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά θα ακολουθήσει κατά την αποτίμηση των συμμετοχών της και τη σύνταξη των Λογιστικών της καταστάσεων, τα οριζόμενα από τα πρότυπα αυτά.

δβ. Eφόσον η εταιρεία δεν εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα θα αποτιμήσει τις συμμετοχές της σύμφωνα με τις διατάξεις της Eλληνικής Nομοθεσίας (Π.Δ. 1123/1980, K.N. 2190/1920) και αυτό αφορά τις συμμετοχές της στις συγκεκριμένες εταιρείες που συμμετέχει αμέσως.

Aυτών των εταιρειών έχει αγοράσει τις μετοχές και με την αξία κτήσεώς τους θα συγκριθεί, είτε η χρηματιστηριακή τους αξία είτε η εσωτερική Λογιστική τους αξία.


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης