Αποτελέσματα live αναζήτησης

83695/22.09.2023 Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-09-2023 ]
Κατηγορία: Κοινωνική Αλληλεγγύη - Πρόνοια - ΔΥΠΑ

83695/22.09.2023
Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024.


Αριθμ. 83695/2023

Υλοποίηση του προγράμματος «Σχολικά Γεύματα» στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024.

(ΦΕΚ Β 5620/22.9.2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ -ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.

α) Το άρθρο 12 του ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών. Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Α' 22), όπως αρχικά συμπληρώθηκε με το άρθρο 40 του ν. 4521/2018 (Α' 38) και ακολούθως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4756/2020 (Α' 235).

β) Το π.δ. 134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α' 168), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 50 του ν. 4554/2018 (Α' 130) και ιδίως την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 2 αυτού.

γ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

δ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

ε) Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων - Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών - Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α' 130) και ιδίως το άρθρο 1 παρ. 2 και 3 και το άρθρο 2 παρ. 1 αυτού.

στ) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).

ζ) Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) και ιδίως τα άρθρα 216 επόμενα.

η) Το άρθρο 55 του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α' 167).

θ) Την υπό στοιχεία Φ.353.1/324/105657/Δ1/08-10-2012 υπουργική απόφαση «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων των διδασκόντων» (Β' 1340).

ι) Την υπό στοιχεία Δ14/9110/167/26-02-2021 υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για τη συγκρότηση, σύνθεση και λειτουργία των Επιτροπών Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων» (Β' 774).

ια) Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α' 31).

ιβ) Το άρθρο 2 του π.δ. 79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων» (Α' 109).

ιγ) Το π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 131).

ιδ) Την υπ' αρ. 4818/08.07.2023 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Δόμνα - Μαρία Μιχαηλίδου» (Β'4407).

ιε) Την υπό στοιχεία Δ14/οικ.21446/488/11.04.2018 υπουργική απόφαση «Ανάθεση της διαχείρισης του προγράμματος με τίτλο "Παροχή Υπηρεσιών παρασκευής -συσκευασίας και διανομής ζεστών γευμάτων (Σχολικά Γεύματα) σε μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης” στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ)» (Β' 1299).

2. Την υπό στοιχεία Φ.14/ΦΔ/74549/100979/Δ1/ 13.09.2023 (ορθή ανακοινοποίηση 14.09.2023) γνώμη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

3. Την υπ' αρ. 83280/21.09.2023 εισηγητική έκθεση οικονομικών επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 5 του ν. 4270/2014 (Α' 130), της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ-καλείται (α) δαπάνη ύψους 40.000.000,00 € σε βάρος των εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ειδικού Φορέα 1033-202 με ΑΛΕ 2310506005, οικονομικού έτους 2023 και (β) δαπάνη ύψους 62.000.000,00 € σε βάρος των προβλεπόμενων πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Ειδικού Φορέα 1034-201 με ΑΛΕ 2310506005, οικονομικού έτους 2024. Η οικονομική επιβάρυνση είναι εντός των ορίων που τίθενται στο τρέχον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής και αφορά αποκλειστικά και μόνο την επιχορήγηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση, υλοποιείται το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» σε δημοτικά σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά στις σχολικές μονάδες του πίνακα του Παραρτήματος (άρθρο 2).

Άρθρο 2

Παράρτημα

Το παρακάτω παράρτημα προσαρτάται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.


ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΔΗΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
1 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΓΟΥΣ
2 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΒΕΡΙΟΥ
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΙΟΥ
4 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΑΦΙΔΑΚΙΟΥ
5 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΥΦΙΟΥ
7 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΩ ΙΡΙΩΝ
8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΑΧΝΑΙΟΥ
9 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΑΛΑΜΑΝΑΡΑΣ
10 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΕΠΑΝΟΥ
11 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΤΙΡΥΝΘΑΣ
12 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΛΟΥ

13 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
14 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
15 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
16 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
17 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
18 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
19 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
20 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
21 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
22 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
23 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
24 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
25 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΣΤΑΝΗΣ
26 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΕΓΕΑΣ
27 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

28 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΟΚΚΩΝΙΟΥ-ΠΟΥΛΙΤΣΑΣ
29 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΒΕΛΟΥ-ΒΟΧΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΟΥ
30 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
31 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
32 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
33 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
34 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
35 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
36 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
37 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
38 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
39 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
40 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΞΑΜΙΛΙΩΝ
41 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΛΟΜΟΥ
42 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΦΙΚΟΥ
43 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

44 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 12ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
45 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 13ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
46 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 14ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
47 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 16ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
48 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 17ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
49 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 18ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
50 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 22ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
51 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
52 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 4ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
53 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 6ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
54 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 9ο ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
55 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΙΟΣ
56 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΡΦΑΡΩΝ
57 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ
58 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΘΟΥΡΙΑΣ
59 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΠΛΑΤΕΟΣ
60 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ

61 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
62 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
63 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
64 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
65 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
66 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ
67 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΟ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
68 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
69 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ
70 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΕΖΑΣ
71 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΓΛΑΣ
72 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΒΡΙΑΣ
73 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ
74 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
75 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΙΑΣ
76 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ
77 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΠΗΣ
78 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ
79 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ
80 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
81 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ
82 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ
83 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΑΧΗΣ
84 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΑΥΓΗΣ
85 ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡΤΑΣ ΑΡΤΑΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ

86 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
87 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
88 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
89 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
90 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ
91 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ
92 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ
93 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
94 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
95 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΛΥΚΗΣ
96 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ
97 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΣΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΗΡΟΛΟΦΟΥ
98 ΗΠΕΙΡΟΥ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ

99 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
100 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
101 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
102 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σ.Α.Π. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

103 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
104 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
105 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
106 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
107 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 9ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
108 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
109 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
110 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
111 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
112 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
113 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
114 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
115 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
116 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
117 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΟΣΟΧΩΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
118 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΣΙΚΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
119 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΕΛΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
120 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΑΝΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
121 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΓΓΑΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
122 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
123 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΠΑΦΡΑΣ-ΝΕΟΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
124 ΗΠΕΙΡΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

125 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
126 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
127 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
128 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
129 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΕΡΩΝ
130 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
131 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΒΑΝΤΑ
132 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΪΣΤΡΟΥ
133 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ
134 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΠΛΟΥ
135 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
136 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
137 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΡΑΣ
138 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΚΡΗΣ
139 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
140 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
141 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
142 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
143 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
144 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ
145 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ
146 ΑΜΘ ΕΒΡΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ

147 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
148 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
149 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
150 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
151 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
152 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
153 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
154 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
155 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 3ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
156 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
157 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΣΜΙΟΥ
158 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΣΤΗΣ
159 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΡΟΔΙΤΗ
160 ΑΜΘ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣΤΑΝΛΗ

161 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ
162 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ
163 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ
164 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΠΕΤΕΙΝΟΥ
165 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
166 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΚΑΡΠΟΥ
167 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΚΥΩΝΗΣ
168 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΒΑΦΕΪΚΩΝ
169 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
170 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. Π. ΖΥΓΟΥ
171 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. Π. ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ
172 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΕΛΕΡΟΥ
173 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
174 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΣΟΥΝΙΟΥ
175 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΕΛΩΝΗΣ
176 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΦΙΛΙΩΝ

177 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
178 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
179 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
180 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ Δ.Σ. ΧΡΥΣΑΣ
181 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
182 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 2ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
183 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 3ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
184 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 6ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
185 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 7ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
186 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 8ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
187 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 9ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
188 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 11ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
189 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 14ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
190 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 15ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
191 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 17ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
192 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 18ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
193 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 20ο Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
194 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Σ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ
195 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Σ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
196 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
197 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΞΑΝΘΗΣ
198 ΑΜΘ ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

199 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
200 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
201 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
202 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ
203 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΡΒΑΛΗΣ
204 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΥΓΟΥ
205 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΙΛΙΠΠΩΝ
206 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
207 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
208 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
209 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
210 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
211 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
212 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
213 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
214 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
215 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
216 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ
217 ΑΜΘ ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ

218 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 1ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
219 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ 2ο ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
220 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΟΞΑΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΥΡΓΙΩΝ
221 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΡΑΜΑΣ
222 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 10ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΡΑΜΑΣ
223 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 12ο ΔΗΜ. Σχ. ΔΡΑΜΑΣ
224 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 16ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΔΡΑΜΑΣ
225 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜ. ΣΧ. ΔΡΑΜΑΣ
226 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΑΛΛΙΦΥΤΟΥ
227 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΔΡΙΑΝΗΣ-ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ
228 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ-ΣΙΤΑΓΡΩΝ
229 ΑΜΘ ΔΡΑΜΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜ.ΣΧ. ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

230 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΑΓΡΑΣ
231 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ ΒΡΙΣΑΣ
232 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΚΑΠΗΣ ΚΛΕΙΟΥΣ ΠΕΛΟΠΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
233 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΜΗΘΥΜΝΑΣ
234 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ
235 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
236 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 1ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
237 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 2ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
238 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 3ο Δ.Σ. ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
239 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 8ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
240 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ 10ο Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
241 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ
242 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
243 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΛΟΥΤΡΩΝ
244 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
245 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ ΜΙΣΤΕΓΝΩΝ
246 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΜΟΡΙΑΣ
247 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΝΕΩΝ ΚΥΔΩΝΙΩΝ
248 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΠΑΜΦΙΛΩΝ
249 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑΣ
250 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
251 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΠΗΓΗΣ
252 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δ.Σ. ΠΛΑΓΙΑΣ
253 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΛΕΣΒΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

254 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 2ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ
255 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
256 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ
257 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΚΚΑΡΙΟΥ
258 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
259 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
260 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ
261 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
262 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΑΚΑΙΪΚΩΝ
263 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΜΕΪΚΩΝ
264 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ
265 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΟΥ
266 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΑΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ

267 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
268 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ
269 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΧΙΟΥ
270 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΧΙΟΥ
271 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ. ΧΙΟΥ
272 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
273 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
274 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
275 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ
276 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ-ΘΥΜΙΑΝΩΝ
277 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΙΣΣΟΥ
278 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΟΠΟΤΑΜΙΟΥ
279 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ
280 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΛΙΜΑΣΙΑΣ
281 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΥΩΝ
282 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΒΑΔΙΩΝ
283 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΘΙΟΥ
284 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΝΗΤΩΝ
285 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΙΟΥ
286 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ
287 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΧ. ΚΕΝ. ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ
288 ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ ΣΧ. ΚΕΝ. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

289 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ 1ο ΔΣ ΚΩ
290 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ 6ο ΔΣ ΚΩ
291 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΔΣ ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑΣ ΚΩ
292 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΩ ΔΣ ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑΣ ΚΩ

293 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 6o ΔΣ ΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ
294 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 10ο ΔΣΠΟΛΕΩΣΡΟΔΟΥ
295 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 15οΔΣΠΟΛΕΩΣΡΟΔΟΥ
296 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 17οΔΣΠΟΛΕΩΣΡΟΔΟΥ
297 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΣ ΔΙΜΥΛΙΑΣΡΟΔΟΥ
298 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΚΑΛΑΒΑΡΔΩΝ ΡΟΔΟΥ
299 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 1ο ΔΣ ΚΑΛΥΘΙΩΝ ΡΟΔΟΥ
300 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 1ο ΔΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
301 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΣ ΛΑΡΔΟΥ ΡΟΔΟΥ
302 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
303 ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΣ ΦΑΝΩΝ ΡΟΔΟΥ

304 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 1ο Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ
305 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 4ο Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ
306 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 5ο Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ
307 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 6ο Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ
308 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 7ο Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ
309 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 8ο Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ
310 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 9ο Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ
311 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 10ο Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ
312 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 1ο Δ.Σ.ΑΚΡΑΤΑΣ
313 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 2ο Δ.Σ.ΑΚΡΑΤΑΣ
314 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΑΙΓΕΙΡΑΣ
315 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ
316 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΕΛΙΚΗΣ
317 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΚΑΜΑΡΩΝ
318 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ
319 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ
320 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΚΑΡΥΑΣ
321 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΣΕΛΙΑΝΙΤΙΚΩΝ
322 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΑΣ
323 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΤΕΜΕΝΗΣ
324 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.ΑΙΓΙΟΥ
325 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 1ο Δ.Σ.ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
326 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 3ο Δ.Σ.ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
327 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
328 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΑΒΥΘΟΥ
329 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΑΙΓΕΙΑΛΕΙΑΣ-ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ Δ.Σ.ΣΑΓΕΙΚΩΝ

330 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1ο Δ.Σ.ΟΒΡΥΑΣ
331 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2ο Δ.Σ.ΟΒΡΥΑΣ
332 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1ο Δ.Σ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ
333 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2ο Δ.Σ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ
334 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 3ο Δ.Σ.ΠΑΡΑΛΙΑΣ
335 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
336 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
337 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
338 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 7ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
339 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 13ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
340 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 14ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
341 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 16ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
342 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 18ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
343 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 19ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
344 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 21ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
345 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 23 ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
346 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 24ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
347 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 29ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
348 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 33ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
349 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 36ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
350 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 41ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
351 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 47ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
352 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 52ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
353 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 54ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
354 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 61ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΑΣ
355 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΧΑΪΑΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 65ο Δ.Σ.ΠΑΤΡΩΝ

356 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
357 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
358 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
359 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
360 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 6ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
361 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 7ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
362 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 9ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
363 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 10ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
364 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 12ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
365 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 13ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
366 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 19ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
367 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 20ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
368 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 21ο ΑΓΡΙΝΙΟΥ
369 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
370 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
371 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΑΒΑΛΟΥΣ
372 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥΣ
373 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΔΟΚΙΜΙΟΥ
374 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο ΘΕΣΤΙΕΩΝ
375 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΘΕΣΤΙΕΩΝ
376 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ
377 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΜΑΡΟΥΛΑΣ
378 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ
379 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΩ ΖΕΥΓΑΡΑΚΙΟΥ
380 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥΣ
381 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥ
382 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΛΕΠΕΝΟΥΣ
383 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
384 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΜΕΣΑΡΙΣΤΑΣ
385 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ
386 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ
387 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 3ο ΝΕΑΠΟΛΗΣ
388 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΟΧΘΙΩΝ
389 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ
390 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ
391 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΠΑΔΑΤΩΝ
392 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ
393 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ
394 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥΛΑΣ
395 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΡΙΓΑΝΗΣ
396 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΚΟΥΤΕΡΑΣ
397 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
398 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
399 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
400 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ "ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ"

401 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ
402 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
403 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
404 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ο ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
405 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΓΟΥΡΙΑΣ
406 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ
407 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΥΗΝΟΧΩΡΙΟΥ
408 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΚΑΤΟΧΗΣ
409 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο ΚΑΤΟΧΗΣ
410 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΥ ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ
411 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΛΕΣΙΝΙΟΥ
412 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
413 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 3ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
414 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 4ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
415 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 5ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
416 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 6ο ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
417 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 1ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
418 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2ο ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
419 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
420 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΣΤΑΜΝΑΣ
421 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΧΡΥΣΟΒΕΡΓΙΟΥ
422 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
423 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ
424 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑΣ
425 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΓΑΥΡΟΛΙΜΝΗ
426 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΔΑΦΝΗΣ
427 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΛΥΓΙΑΣ
428 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 1ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
429 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 2ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
430 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 3ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
431 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 4ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
432 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 5ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
433 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 6ο ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
434 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΞΗΡΟΠΗΓΑΔΟΥ
435 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ
436 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

437 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
438 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
439 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
440 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
441 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
442 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
443 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΓΕΙΟΥ
444 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΙΟΥ
445 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΥΝΕΪΚΩΝ ΗΛΕΙΑΣ
446 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΦΥΡΑΣ
447 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ
448 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΔΑΜΑ
449 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΒΑΛΙΩΝ
450 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ
451 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ
452 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΔΑΣ ΦΟΥΦΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

453 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
454 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
455 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
456 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
457 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ
458 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΝΘΙΟΥ
459 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ
460 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
461 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
462 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
463 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ
464 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
465 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ
466 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ
467 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ
468 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΜΕΡΟΥ
469 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΑΙΩΝΑ
470 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ-ΜΑΓΟΥΛΑΣ
471 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
472 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΥΤΣΟΧΕΡΑΣ
473 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΗΛΕΙΑΣ
474 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ ΗΛΕΙΑΣ
475 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
476 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ
477 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΩΛΕΝΑΣ
478 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΠΥΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

479 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 8οΔΣΑΘΗΝΩΝ
480 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 9οΔΣΑΘΗΝΩΝ
481 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 10ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
482 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 12ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
483 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 16ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
484 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 17ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
485 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 18ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
486 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 20ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
487 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 22ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
488 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 23ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
489 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 24ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
490 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 25ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
491 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 26ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
492 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 27ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
493 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 28ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
494 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 29ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
495 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 30ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
496 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 32ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
497 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 35ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
498 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 36ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
499 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 38ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
500 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 39ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
501 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
502 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 41ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
503 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 44ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
504 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 45ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
505 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
506 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 48ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
507 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
508 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 51ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
509 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 53ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
510 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 54ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
511 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
512 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
513 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 74ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
514 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 79ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
515 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 86ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
516 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 99ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
517 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 101ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
518 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 102ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
519 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 104ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
520 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 106ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
521 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 109ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
522 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 112ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
523 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 113ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
524 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
525 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 129ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
526 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
527 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 132ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
528 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 133ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
529 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 134ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
530 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 135ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
531 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 139ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
532 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 141ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
533 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 142ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
534 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 150ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
535 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 152ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
536 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 172ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
537 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 173ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
538 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 1,5, 6, 7 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 174ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ

539 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
540 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
541 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
542 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
543 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 11ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
544 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 13ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
545 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 31ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
546 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
547 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 52ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
548 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
549 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 57ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
550 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 58ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
551 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 59ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
552 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
553 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 61ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
554 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 62ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
555 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 63ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
556 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
557 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
558 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 67ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
559 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 69ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
560 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 72ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
561 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
562 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
563 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
564 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 77ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
565 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 81ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
566 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
567 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87o ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
568 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 89ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
569 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
570 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 91ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
571 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
572 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
573 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 94ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
574 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
575 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
576 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 103ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
577 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117ο ΔΣΑΘΗΝΩΝ
578 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 123ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
579 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 127ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
580 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
581 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 137ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
582 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 144ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
583 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 145ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
584 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 149ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ
585 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 2, 3, 4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 162ο ΔΣ ΑΘΗΝΩΝ

586 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡΩΝΑ 4ο ΔΣ ΒΥΡΩΝΑ
587 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡΩΝΑ 10οΔΣΒΥΡΩΝΑ
588 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΒΥΡΩΝΑ 12οΔΣΒΥΡΩΝΑ
589 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 4οΔΣΔΑΦΝΗΣ
590 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 5οΔΣΔΑΦΝΗΣ
591 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 6οΔΣΔΑΦΝΗΣ
592 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 8οΔΣΔΑΦΝΗΣ
593 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΔΑΦΝΗΣ-ΥΜΗΤΤΟΥ 9οΔΣΔΑΦΝΗΣ
594 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 4ο ΔΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
595 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 1ο ΔΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
596 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2ο ΔΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
597 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 3ο ΔΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
598 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 4ο ΔΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
599 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 6ο ΔΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
600 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 7ο ΔΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

601 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 2ο ΔΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
602 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 3ο ΔΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
603 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 4ο ΔΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
604 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 5ο ΔΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
605 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 16ο ΔΣ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ
606 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
607 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
608 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 3ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
609 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 4ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
610 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 5ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
611 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 6ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
612 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 7ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
613 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 8ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
614 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 1ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
615 ΑΤΤΙΚΗΣ Α'ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΝΕΑΣΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 2ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

616 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
617 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
618 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
619 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
620 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
621 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
622 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
623 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
624 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
625 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
626 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
627 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
628 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
629 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
630 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
631 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
632 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
633 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
634 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
635 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΙΩΝΙΑΣ
636 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΛΣΟΥΠΟΛΗΣ
637 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
638 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
639 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
640 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
641 ΑΤΤΙΚΗΣ Β ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

642 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
643 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
644 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
645 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
646 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
647 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
648 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
649 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
650 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
651 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
652 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
653 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
654 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
655 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
656 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
657 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
658 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
659 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ-ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
660 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
661 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΝ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
662 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΝ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
663 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΝ ΝΕΣΤΟΡΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ
664 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΙΛΙΟΝ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΛΙΟΥ

665 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
666 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
667 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
668 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
669 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
670 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
671 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
672 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ"
673 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ"
674 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΒΑΦΗΣ
675 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
676 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΚΩΣΤΑΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ"
677 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ
678 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -Κ. ΒΑΡΝΑΛΗΣ
679 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
680 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
681 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΣ
682 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΟΛΩΜΟΣ"
683 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -Γ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ
684 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ "ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΒΑΛΑΩΡΙΤΗΣ"
685 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ
686 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
687 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΥΤΙΣΜΟΥ
688 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΘΗΝΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
689 ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΑΘΗΝΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
690 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
691 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΧΑΪΔΑΡΙ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

692 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
693 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
694 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
695 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
696 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
697 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
698 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
699 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
700 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
701 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
702 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 19ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
703 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
704 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
705 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
706 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
707 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 31ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
708 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
709 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
710 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
711 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
712 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
713 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
714 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
715 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
716 ΑΤΤΙΚΗΣ Γ' ΑΘΗΝΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ

717 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
718 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
719 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
720 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
721 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 8ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
722 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 11ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
723 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
724 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
725 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18ο Δ.Σ. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

726 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
727 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
728 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
729 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
730 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
731 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 8ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
732 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 9ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
733 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 13ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
734 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 14ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
735 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 15ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
736 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΆΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 21ο Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
737 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
738 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
739 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΤΥΦΛΟΚΩΦΩΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
740 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ 1ο Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
741 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟ 2ο Δ.Σ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
742 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΥΡΟΣ 1ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ
743 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΥΡΟΣ 2ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ
744 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΥΡΟΣ 3ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ
745 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΥΡΟΣ 4ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ
746 ΑΤΤΙΚΗΣ Δ'ΑΘΗΝΑΣ ΤΑΥΡΟΣ 5ο Δ.Σ. ΤΑΥΡΟΥ

747 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 3οΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
748 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 5οΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
749 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 6οΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
750 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 7οΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
751 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 11ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
752 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 13ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
753 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 15ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
754 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 16ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
755 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 23ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
756 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 24ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
757 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 26ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
758 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 27ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
759 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 28ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
760 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 29ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
761 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 30ο ΔΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

762 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
763 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
764 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΣ ΒΑΡΝΑΒΑ
765 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ
766 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ Ν. ΜΑΚΡΗΣ-ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ
767 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
768 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 2ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
769 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΔΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΛΙΟΥ
770 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΠΝΑ ΡΑΦΗΝΑΣ
771 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 1οΔΣΡΑΦΗΝΑΣ
772 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 2ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
773 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 3ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
774 ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ 4ο ΔΣ ΡΑΦΗΝΑΣ

775 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 1ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
776 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 2ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
777 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 3ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
778 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 4ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
779 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 5ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
780 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 6ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
781 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 7ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
782 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 8ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
783 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 9ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
784 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 10ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
785 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 11ο Δ.Σ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
786 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
787 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
788 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
789 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 4ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
790 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 5ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
791 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 7ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
792 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 8ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
793 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 9ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
794 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 10ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
795 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 11ο Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
796 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
797 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 1ο Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
798 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 2ο Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ
799 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 3ο Δ.Σ. ΜΑΓΟΥΛΑΣ

800 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Σ. ΒΙΛΙΩΝ
801 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ Δ.Σ. ΕΡΥΘΡΩΝ
802 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 1ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ
803 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ
804 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ
805 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ
806 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΝΔΡΑΣ-ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΜΑΝΔΡΑΣ
807 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
808 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 2ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
809 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 3ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
810 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 4ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
811 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 5ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
812 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 6ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
813 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 7ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
814 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 8ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
815 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 9ο Δ.Σ. ΜΕΓΑΡΩΝ
816 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 1ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
817 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 2ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ
818 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 3ο Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

819 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 1ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
820 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 2ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
821 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 3ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
822 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 4ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
823 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 5ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
824 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 6ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
825 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 7ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
826 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 9ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
827 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 10ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
828 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 11ο Δ.Σ. ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
829 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 1ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
830 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 2ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
831 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 3ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
832 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ 4ο Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
833 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΖΕΦΥΡΙΟΥ
834 ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΛΗΣ Δ.Σ. ΦΥΛΗΣ

835 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
836 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
837 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
838 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
839 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
840 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
841 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
842 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
843 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
844 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
845 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 6ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
846 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 7ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
847 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
848 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
849 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
850 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
851 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
852 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 13ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
853 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
854 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
855 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 18ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
856 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
857 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
858 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
859 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ 24ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ

860 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
861 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
862 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
863 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
864 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 5ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
865 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
866 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
867 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 11ο ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
868 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
869 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
870 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
871 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ
872 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
873 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
874 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
875 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
876 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
877 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
878 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
879 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
880 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
881 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 10ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
882 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
883 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
884 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
885 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
886 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
887 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
888 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
889 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 23ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
890 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
891 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ
892 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΡΕΝΤΗ
893 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ - ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΚΗΣ
894 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
895 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ
896 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

897 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
898 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
899 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΦΑΛΗΡΟΥ
900 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
901 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ "ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ"
902 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ
903 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
904 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
905 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
906 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 8ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
907 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 9ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
908 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ -ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ
909 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
910 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
911 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
912 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
913 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
914 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
915 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 20ό ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
916 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
917 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 22ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
918 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
919 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
920 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 27ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
921 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 28ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
922 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 29ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
923 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 30ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
924 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
925 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 34ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
926 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
927 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
928 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 38ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
929 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 40ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
930 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 41ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
931 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 43ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
932 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 44ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
933 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 46ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
934 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 47ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
935 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 50ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
936 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
937 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 55ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
938 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ 56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

939 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 3/θ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
940 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ - ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
941 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
942 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
943 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 4ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
944 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
945 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
946 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ "ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΛΩΝΗΣ"
947 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΟΥ ΙΚΟΝΙΟΥ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

948 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑ -ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
949 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
950 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
951 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
952 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
953 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
954 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 12/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
955 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΙΑΝΤΕΙΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
956 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
957 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 10/Θ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΛΟΥΚΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
958 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΛΗΝΙΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
959 ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

960 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
961 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
962 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
963 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
964 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΘΗΒΑΙΩΝ 9ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΗΒΑΣ
965 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 10ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
966 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 11ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
967 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 12ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
968 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
969 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 16ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
970 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 17ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
971 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 18ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
972 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 1ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
973 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 20ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
974 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 23ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
975 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 24ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
976 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 26ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
977 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 2ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
978 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 6ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
979 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 8ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
980 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 9ο Δ.Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
981 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Σ ΑΦΡΑΤΙΟΥ
982 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Σ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
983 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Σ ΒΑΤΩΝΤΑ
984 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ ΒΙΤΑΛΩΝ
985 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Σ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ
986 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ ΟΚΤΩΝΙΑΣ
987 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Σ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ
988 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Σ ΦΑΡΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ
989 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Σ ΦΥΛΛΩΝ
990 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ. ΔΥΣΤΟΥ
991 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ. ΖΑΡΑΚΩΝ
992 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ. ΚΟΝΙΣΤΡΩΝ
993 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ. ΚΡΙΕΖΩΝ
994 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ. ΜΕΤΟΧΙΟΥ
995 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ. ΜΟΝΟΔΡΙΟΥ
996 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Δ.Σ. ΜΥΤΙΚΑ
997 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
998 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δ.Σ. ΟΞΥΛΙΘΟΥ
999 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΚΥΜΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
1000 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΕΥΒΟΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

1001 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 11o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1002 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 13o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1003 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 14o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1004 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 16o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1005 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 17o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1006 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 18o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1007 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ
1008 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1009 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 22o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1010 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 23o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1011 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1012 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 5o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1013 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 7o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1014 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 9o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ
1015 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ -ΜΕΞΙΑΤΩΝ
1016 ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 10o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ

1017 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1018 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 2ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1019 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 3ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1020 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 4ο Δ.Σ. ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
1021 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ Δ.Σ. ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ
1022 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ
1023 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1024 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1025 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1026 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1027 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 5ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1028 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 6ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1029 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 7ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1030 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 9ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1031 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 10ο Δ.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
1032 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ
1033 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. ΚΟΡΗΣΟΥ
1034 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
1035 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΩΝ
1036 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ
1037 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ
1038 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΥ
1039 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. ΟΙΝΟΗΣ
1040 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
1041 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. ΤΟΙΧΙΟΥ
1042 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Δ.Σ. ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ
1043 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ.Σ. ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ
1044 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ Δ.Σ. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

1045 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ
1046 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 5ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ
1047 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 10ο Δ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ
1048 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
1049 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
1050 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΑΚΡΙΝΗΣ
1051 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ
1052 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΒΑΤΕΡΟΥ
1053 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ
1054 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 1ο Δ.Σ. ΚΡΟΚΟΥ
1055 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 2ο Δ.Σ. ΚΡΟΚΟΥ
1056 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
1057 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ
1058 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ
1059 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ.Σ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ
1060 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
1061 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 3ο Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
1062 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 6ο Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
1063 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 7ο Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
1064 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 8ο Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
1065 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 10ο Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
1066 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 12ο Δ.Σ. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ
1067 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 2ο Δ.Σ. ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
1068 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ Δ.Σ. ΠΥΡΓΩΝ
1069 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ 1ο Δ.Σ. ΒΕΡΜΙΟΥ
1070 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ 2ο Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
1071 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ 3ο Δ.Σ. ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
1072 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ Δ.Σ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ
1073 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ Δ.Σ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ
1074 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ Δ.Σ. ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
1075 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ Δ.Σ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ
1076 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ Δ.Σ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
1077 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΟΪΟΥ Δ.Σ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
1078 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 1ο Δ.Σ. ΣΕΡΒΙΩΝ
1079 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ 4ο Δ.Σ. ΣΕΡΒΙΩΝ
1080 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ Δ.Σ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ
1081 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΩΝ Δ.Σ. ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ
1082 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Δ.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

1083 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 2ο Δ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
1084 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
1085 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
1086 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΑΕΤΟΥ
1087 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΒΑΡΙΚΟΥ
1088 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΚΕΛΛΗΣ
1089 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΛΕΒΑΙΑΣ
1090 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΛΕΧΟΒΟΥ
1091 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ
1092 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
1093 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ
1094 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Δ.Σ. ΦΙΛΩΤΑ
1095 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 3ο Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1096 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 5ο Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1097 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
1098 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ
1099 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
1100 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΑΧΛΑΔΑΣ
1101 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΒΕΥΗΣ
1102 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
1103 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΙΤΕΑΣ
1104 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
1105 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΜΕΛΙΤΗΣ
1106 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ
1107 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ
1108 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΣΙΤΑΡΙΑΣ
1109 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΣΚΟΠΙΑΣ
1110 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΥΔΡΟΥΣΑΣ
1111 ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Δ.Σ. ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ

1112 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ.Σ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΙΩΝ
1113 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ
1114 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ.Σ. ΧΑΡΑΚΑ
1115 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ-ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ.Σ. ΧΟΥΔΕΤΣΙΟΥ
1116 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ Δ.Σ. ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
1117 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δ.Σ. ΑΓΙΩΝ ΔΕΚΑ
1118 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δ.Σ. ΒΑΓΙΟΝΙΑΣ
1119 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δ.Σ. ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
1120 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Δ.Σ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ
1121 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 2ο Δ.Σ. ΓΑΖΙΟΥ
1122 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ 3ο Δ.Σ. ΓΑΖΙΟΥ
1123 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ Δ.Σ. ΤΥΛΙΣΟΥ
1124 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ.Σ. ΘΡΑΨΑΝΟΥ
1125 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕΔΙΑΔΑΣ Δ.Σ. ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
1126 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ.Σ. ΒΩΡΩΝ
1127 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ.Σ. ΓΑΛΙΑΣ
1128 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 1ο Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ
1129 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 2ο Δ.Σ. ΜΟΙΡΩΝ
1130 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ.Σ. ΠΕΤΡΟΚΕΦΑΛΙΟΥ
1131 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΑΙΣΤΟΥ 1ο Δ.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
1132 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΓΟΥΒΩΝ
1133 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΕΛΙΑΣ
1134 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
1135 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ.Σ. ΜΟΧΟΥ

1136 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1137 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1138 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1139 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 8ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1140 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 10ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1141 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 11ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1142 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 12ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1143 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 13ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1144 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 16ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1145 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 23ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1146 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 26ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1147 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 33ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1148 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 39ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1149 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 40ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1150 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 42ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1151 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 48ο Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1152 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1153 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1154 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΩΦΩΝ & ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1155 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ
1156 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ
1157 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 3ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ
1158 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 4ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ
1159 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 5ο Δ.Σ. Ν. ΑΛΙΚ/ΣΟΥ
1160 ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ.Σ. ΣΚΑΛΑΝΙΟΥ

1161 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
1162 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1163 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΑΡΜΕΝΩΝ
1164 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο Δ.Σ. ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ
1165 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΓΕΡΑΝΙΟΥ
1166 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΓΩΝΙΑΣ
1167 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1168 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
1169 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 1ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1170 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΠΡΙΝΕ
1171 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 9ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1172 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 10ο Δ.Σ. ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1173 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΡΟΥΣΣΟΣΠΙΤΙΟΥ
1174 ΚΡΗΤΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ

1175 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ 1ο
1176 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ 3ο
1177 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ 4ο
1178 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ ΔΣ
1179 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ ΔΣ
1180 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΟΥΔΑΣΔΣ 1ο
1181 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΣΟΥΔΑΣ ΔΣ 2ο
1182 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 1ο
1183 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 6ο
1184 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 7ο
1185 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 14ο
1186 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ 16ο
1187 ΚΡΗΤΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ ΔΣ

1188 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ ΔΣ ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
1189 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ ΔΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ 1οΔΣΕΠΑΝΟΜΗΣ
1191 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ 2ο ΔΣ ΕΠΑΝΟΜΗΣ
1192 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ 2ο ΔΣ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ
1193 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ "ΑΡΧΙΓΕΝΕΙΟ"
1194 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ 1ο ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ
1195 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ 2ο ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ
1196 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΊΚΟΥ 4ο ΔΣ ΠΕΡΑΙΑΣ

1197 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1198 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 5ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1199 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 8ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1200 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 9ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1201 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 11ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1202 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 13ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1203 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 23ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1204 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 24ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1205 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 26ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1206 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 30ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1207 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 34ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1208 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 36ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1209 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 37ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1210 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 45ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1211 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 50ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1212 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 51ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1213 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 53ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1214 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 54ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1215 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 55ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1216 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 59ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1217 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 61ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1218 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 63ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1219 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 64ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1220 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 66ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1221 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 67ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1222 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 80ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1223 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 81ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1224 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 90ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1225 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 100ο ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1226 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1227 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1228 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟ ΔΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΥΦΛΩΝ
1229 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1230 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1231 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1232 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1233 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1234 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1235 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1236 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 13ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
1237 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1238 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1239 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 3ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1240 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1241 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 5ο ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
1242 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ

1243 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΕΘΟΥΣΑΣ
1244 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
1245 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΙΚΡΗΣ ΒΟΛΒΗΣ
1246 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ
1247 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΔΥΤΟΥ
1248 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΒΡΑΣΝΩΝ
1249 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ 1 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
1250 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ
1251 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΡΟΦΗΤΗ - ΕΓΝΑΤΙΑΣ
1252 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
1253 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΚΟΥ
1254 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΣΗΡΟΥ
1255 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑΡΟΥΣ
1256 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΑΓΚΛΙΒΕΡΙΟΥ
1257 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1258 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΡΙΟΥ
1259 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΛΧΙΚΟΥ
1260 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΙΘΙΑΣ
1261 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
1262 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
1263 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
1264 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
1265 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ
1266 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΙΚΙΩΝ
1267 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΓΥΝΩΝ
1268 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΞΥΛΟΠΟΛΗΣ
1269 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΣΣΑΣ
1270 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΟΥ
1271 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΟΧΟΥ
1272 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΑΥΓΗΣ

1273 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ "Η ΒΑΛΜΑΔΑ"
1274 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΡΑΧΙΑΣ
1275 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
1276 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
1277 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΑΒΑΤΩΝ
1278 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
1279 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
1280 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ
1281 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΜΙΝΩΝ
1282 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1283 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
1284 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΜΑΛΓΑΡΩΝ
1285 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ
1286 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ
1287 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΔΟΥ
1288 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
1289 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ
1290 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΕΛΤΑ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ

1291 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
1292 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
1293 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
1294 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
1295 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
1296 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 6ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
1297 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
1298 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
1299 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
1300 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
1301 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 3ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1302 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ 3ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΥΟΣΜΟΥ
1303 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ