Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ε.2054/2023 Υποβολή ΕΔΕ εισαγωγής κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικού εμπορίου - καθιέρωση ηλεκτρονικής επικύρωσης του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT


Δημοσιεύθηκε στις : [ 12-09-2023 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Ε.2054/2023
Υποβολή ΕΔΕ εισαγωγής κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικού εμπορίου - καθιέρωση ηλεκτρονικής επικύρωσης του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT


Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2054/5.9.2023ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α' ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΩΝ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Ε' ΦΠΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ-ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
E-Mail: [email protected]
[email protected]
URL: www.aade.gr

Θέμα: Υποβολή ΕΔΕ εισαγωγής κατά τη διενέργεια ηλεκτρονικού εμπορίου - καθιέρωση ηλεκτρονικής επικύρωσης του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT

Σχετ.:  α) Η αριθμ. Ε.2133/30.06.2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: ΩΚΥΤ46ΜΠ3Ζ-8ΑΠ)

β) Η αριθμ. Ε.2202/27-10-2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ (ΑΔΑ: Ω5ΤΜ46ΜΠ3Ζ-ΑΞ7)
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Με την παρούσα εγκύκλιο καθιερώνεται η ηλεκτρονική επικύρωση του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT στο ΕΔΕ Εισαγωγής, για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία αποστολών χαμηλής αξίας (έως 150 ευρώ) που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων και για τις οποίες δεν είναι δυνατή η χρήση της υπεραπλουστευμένης διασάφησης Η7. Παράλληλα, ρυθμίζονται οι λοιπές παράμετροι για την εισαγωγή των εν λόγω αποστολών με χρήση ειδικού καθεστώτος απόδοσης ΦΠΑ μέσω υποβολής ΕΔΕ Εισαγωγής.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με τις περιπτώσεις υποχρέωσης υποβολής ΕΔΕ Εισαγωγής για εμπορεύματα ίδιας αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται στο πλαίσιο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) με χρήση είτε του ειδικού καθεστώτος εισαγωγής IOSS (Import One Stop Shop) είτε των ειδικών ρυθμίσεων για τη δήλωση και καταβολή του ΦΠΑ (special arrangements) και για τα οποία δεν είναι δυνατή η υποβολή υπεραπλουστευμένης διασάφησης Η7. Προσδιορίζονται οι απαιτούμενες τελωνειακές διατυπώσεις και δίνονται ειδικότερες οδηγίες για τη συμπλήρωση ορισμένων θέσεων του ΕΔΕ Εισαγωγής, ιδίως ως προς τη δήλωση του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT του πωλητή στις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων μέσω IOSS.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα εγκύκλιος αφορά εμπορεύματα ίδιας αξίας έως 150 ευρώ που εισάγονται με χρήση ειδικού καθεστώτος απόδοσης ΦΠΑ (IOSS ή ειδικές ρυθμίσεις) και για τα οποία δεν είναι δυνατή η υποβολή διασάφησης Η7. Εφαρμόζεται από τους οικονομικούς φορείς που εμπλέκονται στη διεκπεραίωση τελωνειακών διατυπώσεων για την εισαγωγή των εν λόγω εμπορευμάτων (ΕΛΤΑ, εταιρείες ταχυμεταφορών, τελωνειακούς αντιπροσώπους), καθώς και από τα αρμόδια τελωνεία εισαγωγής.

Με την α) ανωτέρω σχετική εφαρμόστηκε στη χώρα μας, από 1/7/2021, η νομοθετική δέσμη των μέτρων ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο για τις εισαγωγές αγαθών χαμηλής αξίας, έως του ποσού των 150 ευρώ, με την καθιέρωση των δύο ειδικών καθεστώτων είσπραξης και απόδοσης ΦΠΑ (ειδικό καθεστώς εισαγωγής IOSS και ειδικές ρυθμίσεις), με παράλληλη θέσπιση της νέας υπεραπλουστευμένης διασάφησης Η7 για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εν λόγω εμπορευμάτων.

Εντούτοις, για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς, τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της διασάφησης Η7, απαιτείται η υποβολή συνήθους διασάφησης εισαγωγής (ΕΔΕ Εισαγωγής).

Λαμβάνοντας υπόψη αφενός την υποχρέωση υποβολής συνήθους τελωνειακής διασάφησης για τα ανωτέρω εμπορεύματα αφετέρου την ανάγκη εξάλειψης φαινομένων επαναχρέωσης του ΦΠΑ στον εισαγωγέα/παραλήπτη στις περιπτώσεις εισαγωγής των εν λόγω εμπορευμάτων μέσω IOSS, όπου ο ΦΠΑ προπληρώνεται από τον αγοραστή/παραλήπτη στον πωλητή κατά την αγορά των αγαθών, η Υπηρεσία μας προχώρησε στις αναγκαίες μηχανογραφικές προσαρμογές ώστε να διασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ IOSS.

Ως εκ τούτου και έπειτα από την υλοποίηση των απαραίτητων αναβαθμίσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων ICISnet, καθίσταται δυνατή η εισαγωγή των εμπορευμάτων που εξαιρούνται από τη χρήση της υπεραπλουστευμένης διασάφησης Η7, μέσω υποβολής ΕΔΕ Εισαγωγής με κατάλληλη συμπλήρωση των θέσεων αυτού. Καθιερώνεται η αυτοματοποιημένη επικύρωση του αναγνωριστικού αριθμού IOSS VAT που δηλώνεται στη διασάφηση εισαγωγής προκειμένου να αναγνωρίζεται ότι έχει προπληρωθεί ο ΦΠΑ από τον αγοραστή/παραλήπτη και να μην χρεώνεται εκ νέου κατά την εισαγωγή.

Ειδικότερα επισημαίνουμε ότι η συμπλήρωση και η αυτοματοποιημένη επικύρωση του αριθμού IOSS αφορά μόνο τις περιπτώσεις όπου τυγχάνουν εφαρμογής οι σχετικές διατάξεις για το ηλεκτρονικό εμπόριο, δηλαδή τις εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών που εισάγονται από τρίτες χώρες ή τρίτα εδάφη, σε αποστολές (δέματα) ιδίας αξίας έως 150 ευρώ, οι οποίες πραγματοποιούνται από επιχείρηση προς ιδιώτη/καταναλωτή (συναλλαγές B2C) και όχι τις περιπτώσεις συναλλαγών μεταξύ υποκείμενων προσώπων (Β2Β) ή περιπτώσεις απαλλαγών από ΦΠΑ οι οποίες προβλέπονται από διατάξεις της νομοθεσίας ΦΠΑ και για τις οποίες απαιτούνται πρόσθετες υποχρεώσεις (π.χ. υποβολή δικαιολογητικών απαλλαγής).

Προς διευκόλυνση των συναλλασσομένων, στο Παράρτημα Ι της παρούσας παρατίθεται πίνακας όσον αφορά το τελωνειακό παραστατικό που πρέπει να υποβάλλεται ανάλογα με το είδος και την αξία των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ενώ στο Παράρτημα ΙΙ καταγράφονται οι υποχρεωτικές θέσεις συμπλήρωσης του ΕΔΕ Εισαγωγής.

Α) Διατυπώσεις για την είσοδο και θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων

Για τα εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς, τα οποία εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής της διασάφησης Η7 και τα οποία εισέρχονται στη χώρα με σκοπό τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία με υποβολή ΕΔΕ Εισαγωγής, απαιτείται καταρχήν η προσωρινή εναπόθεσή τους στους αδειοδοτημένους χώρους των ΕΛΤΑ και των εταιρειών ταχυμεταφορών, λόγω μη δυνατότητας υποβολής διασάφησης πριν από την άφιξη των εμπορευμάτων.

Όσον αφορά τα ΕΛΤΑ, τα ΓΕΤΑ αποτελούν τους χώρους προσκόμισης και προσωρινής εναπόθεσης των εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα, με την είσοδό τους στη χώρα μας, καταχωρίζονται στο βιβλίο λογιστικής αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης και λαμβάνουν ΑΚΛΑ. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών υποβάλλουν δηλωτικό/διασάφηση προσωρινής εναπόθεσης στο Υποσύστημα Δηλωτικών του ICISnet.

Για τα εμπορεύματα που διακινούνται υπό καθεστώς διαμετακόμισης, είναι δυνατός ο άμεσος τελωνισμός τους με την υποβολή διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία με τη λήξη του καθεστώτος διαμετακόμισης.

Για τη θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία υποβάλλεται ΕΔΕ Εισαγωγής μέσω του Υποσυστήματος Εισαγωγών του ICISnet.

Β) Οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση ορισμένων θέσεων του ΕΔΕ Εισαγωγής

Κατωτέρω παρέχονται ειδικότερες οδηγίες ως προς τη συμπλήρωση ορισμένων θέσεων του ΕΔΕ για τις εισαγωγές αποστολών χαμηλής αξίας που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων στο πλαίσιο χρήσης των ειδικών καθεστώτων απόδοσης και είσπραξης ΦΠΑ:

Θέση 6 - Σύνολο δεμάτων

Δεδομένου ότι η κάθε εισαγωγή αφορά μεμονωμένη αποστολή, ήτοι μεμονωμένο δέμα, η θέση 6 συμπληρώνεται με την τιμή 1.

Θέση 8 - Παραλήπτης

Η θέση 8 συμπληρώνεται με τον ΑΦΜ του εισαγωγέα εφόσον η συγκεκριμένη πληροφορία είναι διαθέσιμη στο πρόσωπο που υποβάλει την τελωνειακή διασάφηση. Σε αντίθετη περίπτωση, απαιτείται η συμπλήρωση ad hoc αριθμού EORI ο οποίος εκδίδεται από το αρμόδιο για την εισαγωγή των εμπορευμάτων τελωνείο.

Θέση 19 - Εμπορευματοκιβώτιο

Συμπληρώνεται με την τιμή 0.

Θέση 21 - Ταυτότητα και εθνικότητα ενεργού μεταφορικού μέσου

Συμπληρώνεται η ένδειξη «ταχυδρομική αποστολή».

Θέση 25 - Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

Συμπληρώνεται με την τιμή 5 (ταχυδρομική αποστολή).

Θέση 26 - Τρόπος εσωτερικής μεταφοράς

Δεν συμπληρώνεται όταν το τελωνείο εισόδου ταυτίζεται με το τελωνείο εισαγωγής.

Θέση 36 - Προτίμηση

Δεδομένου ότι οι αποστολές χαμηλής αξίας υπόκεινται σε ατέλεια, η θέση 36 συμπληρώνεται με την τιμή 100.

Θέση 37 - Καθεστώς

Ως προς την πρώτη υποδιαίρεση (37α), συμπληρώνεται, κατά περίπτωση, αποκλειστικά με τον κωδικό 40 ή τον κωδικό 49.

Ως προς τη δεύτερη υποδιαίρεση (37β), ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την α) σχετική εγκύκλιο ως προς το στοιχείο 11 10 000 000 (Κωδικοί συμπληρωματικού καθεστώτος) της διασάφησης Η7.

Θέση 40 - Συνοπτικό δηλωτικό/Προηγ. Παραστατικό

Ανάλογα με τον χώρο/αποθήκη προσωρινής εναπόθεσης στον οποίο βρίσκονται τα εμπορεύματα πριν από τη θέση τους σε ελεύθερη κυκλοφορία, η θέση 40 συμπληρώνεται με:

• τον αριθμό ΑΚΛΑ για τα ΕΛΤΑ ή

• το MRN και τον σχετικό αριθμό είδους του δηλωτικού/διασάφησης προσωρινής εναπόθεσης για τις εταιρείες ταχυμεταφορών.

Όταν έχει προηγηθεί διασάφηση διαμετακόμισης και ακολουθεί άμεσος τελωνισμός των εμπορευμάτων, τότε συμπληρώνεται με το MRN της διασάφησης διαμετακόμισης ή τον αριθμό NID ή LRN του ETD.

Θέση 44 - Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά και άδειες

Συμπληρώνεται με τους κωδικούς και τους αριθμούς αναφοράς των επισυναπτόμενων στη διασάφηση εγγράφων, μεταξύ των οποίων και τα πιστοποιητικά/άδειες που αφορούν απαγορεύσεις/περιορισμούς. Επιπλέον, στην ίδια θέση συμπληρώνονται οι εξής πληροφορίες:

• Για την εισαγωγή εμπορευμάτων μέσω IOSS: ο κωδικός FR5 και ο αναγνωριστικός αριθμός IOSS VAT του πωλητή.

• Για την εισαγωγή εμπορευμάτων με χρήση του καθεστώτος ειδικών ρυθμίσεων: ο κωδικός FR7 και ο ΑΦΜ του υπόχρεου για την καταβολή του ΦΠΑ.

Εφιστάται η προσοχή των οικονομικών φορέων στην ορθή συμπλήρωση της εν λόγω θέσης, ειδικά όσον αφορά την ως άνω πρώτη περίπτωση (εισαγωγή μέσω 1033) προκειμένου να αποτραπεί η πιθανότητα επιβολής διπλής φορολόγησης στον παραλήπτη/εισαγωγέα.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η συμπλήρωση των κωδικών ΕΡ5 και ΕΡ7 αφορά μόνο τις περιπτώσεις που πληρούνται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων περί εξ αποστάσεως πωλήσεων (ηλεκτρονικό εμπόριο) όπως αναφέρονται ανωτέρω (αποστολές ίδιας αξίας έως 150 ευρώ, οι οποίες πραγματοποιούνται από επιχείρηση προς ιδιώτη/καταναλωτή-συναλλαγές Β2C.

Θέση 46 - Στατιστική αξία

Ισχύουν οι οδηγίες που δόθηκαν με την α) σχετική εγκύκλιο ως προς το στοιχείο 14 14 000 000 (Ίδια αξία) της διασάφησης Η7.

Θέση 47 - Υπολογισμός επιβαρύνσεων/Τρόπος πληρωμής

Δεν συμπληρώνεται για τις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων μέσω 1033.

Θέση 48 - Αναστολή πληρωμής

Δεν συμπληρώνεται για τις περιπτώσεις εισαγωγής εμπορευμάτων μέσω 1033.

Θέση 49 - Ταυτότητα αποθήκης

Συμπληρώνεται με τον αναγνωριστικό αριθμό του ΓΕΤΑ ή της αποθήκης προσωρινής εναπόθεσης της εταιρείας ταχυμεταφορών, εκτός από τις περιπτώσεις άμεσου τελωνισμού των εμπορευμάτων μετά από καθεστώς διαμετακόμισης.

Οι Προϊστάμενοι των Τελωνειακών Αρχών με αρμοδιότητα επί της εισαγωγής εμπορευμάτων χαμηλής αξίας στο πλαίσιο εξ αποστάσεως πωλήσεων με υποβολή ΕΔΕ Εισαγωγής, παρακαλούνται για τη διασφάλιση της ορθής εφαρμογής των ανωτέρω.

Τυχόν διευκρινίσεις θα παρέχονται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Περιφέρειες στις εξής διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:

Τελωνειακή Περιφέρεια Αττικής: [email protected]

Τελωνειακή Περιφέρεια Θεσσαλονίκης: [email protected]Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΑΑΔΕ
Γ. ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (e-commerce)

ΑΞΙΑ

ΕΙΔΟΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ

έως 150 ευρώ

1) Αποστολές που αφορούν συναλλαγές Β2C και εισάγονται με χρήση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ, με εξαίρεση:
• εμπορεύματα που υπόκεινται σε τελωνειακή ατέλεια βάσει άρθρων του Καν. (ΕΚ) 1186/2009 διαφορετικών από τα άρθρα 23 και 25 αυτού (π.χ. εμπορικά δείγματα, επανεισαγόμενα εμπορεύματα κ.λπ.),
• εμπορεύματα που υπόκεινται σε απαγορεύσεις και περιορισμούς,
• εμπορεύματα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία με αιτούμενο καθεστώς 42 ή 63,
• εμπορεύματα που υπόκεινται σε δασμούς αντιντάμπινγκ ή αντισταθμιστικούς δασμούς.
2) Αποστολές που αφορούν συναλλαγές Β2Β και εισάγονται χωρίς χρήση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ.

Η7

έως 1.000ευρώ

Εμπορεύματα που αφορούν συναλλαγές Β2C ή Β2Β αλλά:
• δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ (για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ)
• δεν υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς
• δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε άλλη ειδική διατύπωση που προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία και την οποία απαιτείται να εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές

ΕΔΕ Άνευ Στατιστικής

έως 150 ευρώ

Εμπορεύματα που αφορούν συναλλαγές Β2C, υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς και εισάγονται με χρήση ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ

ΕΔΕ Εισαγωγής

άνω των 150 ευρώ

Εμπορεύματα που αφορούν συναλλαγές Β2C ή Β2Β και υπόκεινται σε:
• απαγορεύσεις/περιορισμούς ή
• οποιαδήποτε άλλη ειδική διατύπωση που προβλέπεται από την ενωσιακή νομοθεσία και την οποία απαιτείται να εφαρμόζουν οι τελωνειακές αρχές

άνω των 1.000 ευρώ

Όλα τα είδη εμπορευμάτων ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους ή μη σε απαγορεύσεις/περιορισμούς ή άλλες ειδικές διατυπώσεις που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΗΘΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΣΑΦΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1 (α,β)

Διασάφηση

2

Αποστολέας/Εξαγωγέας

5

Είδη

6

Σύνολο δεμάτων

8

Παραλήπτης

14

Διασαφιστής/Αντιπρόσωπος

15α

Κωδικός χώρας εξαγωγής/αποστολής

17α

Κωδικός χώρας προορισμού

19

Εμπορευματοκιβώτιο

21

Ταυτότητα και εθνικότητα ενεργού μεταφορικού μέσου

22α

Νόμισμα

25

Τρόπος μεταφοράς στα σύνορα

26

Τρόπος εσωτερικής μεταφοράς

30

Τόπος εμπορευμάτων

31-1

Δέματα και περιγραφή εμπορευμάτων: Σημεία και αριθμοί

31-2

Δέματα και περιγραφή εμπορευμάτων: Αριθ. εμπορευματοκιβωτίων

31-3

Δέματα και περιγραφή εμπορευμάτων: Αριθμός και είδος

32

Αριθ. είδους

33

Κωδικός εμπορευμάτων

34α

Κωδικός χώρας καταγωγής

35

Μικτή μάζα (χ/μα)

36

Προτίμηση

37α

Καθεστώς

37β

38

Καθαρή μάζα (χ/μα)

40

Συνοπτικό δηλωτικό/Προηγ. παραστατικό

41

Συμπληρωματικές μονάδες

42

Τιμή προϊόντος

43

Κωδ. Μ.Ε.

44-1

Ειδικές μνείες/προσκομιζόμενα έγγραφα/πιστοποιητικά και άδειες

46

Στατιστική αξία

47

Υπολογισμός επιβαρύνσεων

48

Αναστολή πληρωμής

49

Ταυτότητα αποθήκης

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης