Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠ.310/ΦΕΚ 558/Β/02.04.04 Τροποποίηση της 268/73/25.11.2002 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 1617/Β/2002) και Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-04-2004 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΑΠ.310/ΦΕΚ 558/Β/02.04.04
Τροποποίηση της 268/73/25.11.2002 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 1617/Β/2002) και Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου.


ΑΠΟΦΑΣΗ 310/16/2004 ΦΕΚ 558/Β/2.4.2004 Τροποποίηση της 268/73/25.11.2002 απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων «Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr» (ΦΕΚ 1617/Β/2002) και Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου.

310

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:

α. το Ν. 2867/2000 "Οργάνωση και Λειτουργία των Τηλεπικοινωνιών και άλλες Διατάξεις" (ΦΕΚ 273/Α/2000), ιδίως το άρθρο 3, παραγρ. 14, στοιχεία α' και κη',β. την απόφαση της ΑΠ.: 268/73/25.11.2002 "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr" (ΦΕΚ 1617/Β/2002) και ιδίως το άρθρο 2 σχετικά με τον ορισμό του Μητρώου,

γ. την απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 288/154/4.7.2003 "Κατακύρωση του διενεργηθέντος Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής Αναδόχου για την ανάθεση του Έργου της Μελέτης, Ανάπτυξης, Εγκατάστασης, Λειτουργίας και Διαχείρισης του Μητρώου Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου για το Χώρο .gr", σύμφωνα με την οποία κατακυρώθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με την από Μάρτιο 2003 σχετική Προκήρυξη για την υλοποίηση και διαχείριση του Μητρώου για τον Xcopo.gr,

δ. το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

ε. την από 31 Ιουλίου 2003 Σύμβαση Υπηρεσιών της ΕΕΤΤ με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΠ-ΙΤΕ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποφασίζει:Α.

Αρθρο 1

Τροποποίηση της Απόφασης της ΕΕΤΤ: ΑΠ 268/731 25.11.2002 "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr" (ΦΕΚ 1617/Β/2002)

Τροποποιεί την Απόφαση της ΕΕΤΤ 268/73/25.11.2002 "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr" (ΦΕΚ 1617/Β'/ 31.12.2002), ως εξής:

1. Η παράγραφος α του σημείου 1 του άρθρου 5 τροποποιείται ως εξής:

Αν η Αίτηση δεν είναι πλήρης και ακριβής σύμφωνα με την παρούσα.

2. Το σημείο 1 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: Κάθε πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να του εκχωρηθεί συγκεκριμένο Όνομα Χώρου με κατάληξη .gr υποχρεούται να συμπληρώσει και να υποβάλλει Αίτηση Εκχώρησης σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή παρέχοντας κάθε αναγκαία προς τούτο πληροφορία. Η Αίτηση Εκχώρησης βασίζεται σε σχετικό υπόδειγμα το οποίο παρέχεται από τις ιστοσελίδες της ΕΕΤΤ. Η Αίτηση συνοδεύεται από τα αναλογούντα τέλη τα οποία καθορίζονται από τον Καταχωρητή κατά αποκλειστική του βούληση και τα οποία περιλαμβάνουν τυχόν τέλη τα οποία έχει ορίσει η ΕΕΤΤ.

3. Το σημείο 2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

Η Αίτηση Εκχώρησης συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή του Καταχωρούμε-νου ότι:

(α) όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή

(β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο

(γ) στην έκταση που δύναται να γνωρίζει με το αιτηθέν Όνομα Χώρου δεν παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων.

4. Το σημείο 9 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής:

Ο Καταχωρητής μετά την υποβολή της Αίτησης ερευνά εάν Εκχώρηση του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr που είναι αντικείμενο της Αίτησης, εμπίπτει σε κάποιον από τους απόλυτους λόγους μη Εκχώρησης σύμφωνα με το άρθρο 5 σημείο 1 παράγραφοι (α), (β), (ζ) και (η) της παρούσης απόφασης.

5. Το σημείο 10 του άρθρου 7 τροποποιείται ως εξής: Ο Καταχωρητής σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2)

ημερών από την υποβολή της Αίτησης Εκχώρησης προωθεί την Αίτηση Εκχώρησης Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr στην ΕΕΤΤ ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου, βεβαιώνοντας ταυτόχρονα την καταβολή των νομίμων τελών από τον Καταχωρούμενο, με χρήση κατάλληλης προς τούτο εφαρμογής η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση του Καταχωρητή και εξασφαλίζει τη μη αλλοίωση των στοιχείων με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής. Η Αίτηση συνοδεύεται από έκθεση με την οποία ο Καταχωρητής εισηγείται την Εκχώρηση ή μη του συγκεκριμένου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr. Σε κάθε περίπτωση ο Καταχωρητής διατηρεί τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία τυχόν συνοδεύουν την Αίτηση. Η τήρηση των πρωτοτύπων εγγράφων αποτελεί υποχρέωση του Καταχωρητή.

6. Το σημείο 3 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:

Ο Καταχωρητής παραλαμβάνει την Αίτηση του Φορέα η οποία συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση στην οποία ο Φορέας δηλώνει ότι:

(α) όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή και

(β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο

Η ανωτέρω αίτηση και δήλωση μπορεί να υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Ο Καταχωρητής ενημερώνει άμεσα το Μητρώο. Το Μητρώο ενημερώνει άμεσα το αρχείο του μετά στοιχεία του Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr τα οποία μετεβλήθησαν και προβαίνει, εφόσον χρειάζεται, στις αντίστοιχες τεχνικές αλλαγές στους Εξυπηρετητές Ονομάτων.

Υπόδειγμα Αίτησης το οποίο πρέπει να συμπληρώνεται σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων διατίθεται στην Ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ.

7. Η παράγραφος γ του σημείου 2 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:

Δήλωση του προσώπου προς το οποίο γίνεται η μεταβίβαση, στην οποία να δηλώνει ότι: (α) όσα δηλώνει είναι ακριβή και αληθή και (β) σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι ο δηλών δεσμεύει το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο

8. Στο τέλος του σημείου 2 του άρθρου 11 προστίθεται νέα παράγραφος (ε) που έχει ως εξής:

Οι δηλώσεις ή βεβαιώσεις οι οποίες υποβάλλονται σύμφωνα με το παρόν δύναται να είναι σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

9. Το σημείο 3 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής:

Ο Καταχωρητής σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών από την υποβολή της Αίτησης Μεταβίβασης προωθεί την Αίτηση στην ΕΕΤΤ ηλεκτρονικά μέσω Διαδικτύου με χρήση κατάλληλης προς τούτο εφαρμογής η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση του Καταχωρητή και εξασφαλίζει τη μη αλλοίωση των δεδομένων μέσω χρήσης προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό και δημιουργείται από ασφαλή διάταξη δημιουργίας υπογραφής, βεβαιώνοντας ταυτόχρονα την καταβολή των νομίμων τελών από τον Καταχωρούμενο. Η Αίτηση συνοδεύεται από έκθεση των απόψεων του Καταχωρητή ως προς το αν πληρούνται ή όχι οι όροι για τη μεταβίβαση, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 2. Τα τυχόν πρωτότυπα έγγραφα τηρεί ο Καταχωρητής. Η έκθεση δεν είναι δεσμευτική για την ΕΕΤΤ. Εντός δέκα (10) ημερών από την παραλαβή της Αίτησης, η ΕΕΤΤ με Απόφαση της αποδέχεται ή απορρίπτει την Αίτηση και σε περίπτωση αποδοχής, ενημερώνει άμεσα το Μητρώο, περί τούτου. Η Αίτηση μεταβίβασης απορρίπτεται μόνο εάν η Αίτηση δεν γίνει προσηκόντως ή η δήλωση του μεταβιβάζοντος δεν είναι επαρκής, σύμφωνα με τη ν παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η αποδοχή της Αίτησης τεκμαίρεται αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του επταημέρου.

10. Το σημείο 4 του άρθρου 11 τροποποιείται ως εξής: Σε περίπτωση που ο Μεταβιβάζων έχει επιτρέψει ή ανεχθεί την χρήση του εκχωρηθέντος σε αυτόν και μεταβιβαζόμενου Ονόματος Χώρου με κατάληξη .gr ως συστατικού Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .gr, συνεχίζει να είναι υπαίτιος για τη χρήση η οποία έγινε από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα τα οποία συναίνεσε ή ανέχθηκε να προβαίνουν σε χρήση Ονόματος Χώρου 3ου ή επόμενου επιπέδου με κατάληξη .grro οποίο συντίθεται από το Όνομα Χώρου με κατάληξη .grra οποίο αποτελεί αντικείμενο της μεταβίβασης, μέχρι την ολοκλήρωση της μεταβίβασης.

11. Το σημείο 1 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: Οι Καταχωρητές, είναι πρόσωπα τα οποία πληρούν τις

προδιαγραφές τις οποίες θέτει κατά καιρούς η ΕΕΤΤ και αναφέρονται στο Παράρτημα Β της παρούσας Απόφασης, όπως εκάστοτε ισχύει. Καταχωρητές μπορεί να είναι και αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία έχουν έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λειτουργούν σύμφωνα με το δίκαιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα.

12. Το σημείο 2 του άρθρου 13 τροποποιείται ως εξής: Πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να καταστούν Καταχωρητές και πληρούν τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Β, προβαίνουν σε απλή Γνωστοποίηση στην ΕΕΤΤ. Η Γνωστοποίηση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Β. Σε περίπτωση Νομικών Προσώπων, η Γνωστοποίηση συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση του νομίμου εκπροσώπου τους ότι αποδέχονται πλήρως τις υποχρεώσεις τους και ικανοποιούν πλήρως τα κριτήρια που απορρέουν από την παρούσα Απόφαση της ΕΕΤΤ. Υπόδειγμα της Γνωστοποίησης διατίθεται στις ιστοσελίδες της ΕΕΤΤ.

13. Το σημείο 3 του άρθρου 16 τροποποιείται ως εξής: Οι Καταχωρητές αποδίδουν τα οφειλόμενα στην ΕΕΤΤ

τέλη συνολικά εντός των πρώτων δεκαπέντε εργάσιμων ημερών κάθε μήνα για τέλη που οφείλονται για τον προηγούμενο μήνα.

14. Το σημείο 1 του Παραρτήματος Β τροποποιείται ως εξής:

Πρόσωπα ιδρυθέντα και διεπόμενα από το δίκαιο κράτους μέλους της ΕΕ.Αρθρο 2

Έναρξη λειτουργίας του Μητρώου

Η έναρξη λειτουργίας του Μητρώου ορίζεται για την 5η Απριλίου 2004.Αρθρο 3

Μεταβατικές διατάξεις

1. Μεταβατικά το Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας - Ινστιτούτο Πληροφορικής (ΙΤΕ-ΙΠ) λειτουργεί σαν Καταχωρητής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα και την υπ' αριθμ. 268/73/25.11.2002 Απόφασης της ΕΕΤΤ "Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr" (ΦΕΚ 1617/Β/31.12.2002) για διάστημα ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας.

2. Έγγραφα τα οποία αφορούν Εκχώρηση, Ανανέωση, Μεταβίβαση Ονομάτων Χώρου για τα οποία το ΙΤΕ-ΙΠ ενήργησε ως Καταχωρητής μέχρι και την πάροδο ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας διατηρούνται στο ΙΤΕ-ΙΠ.Β. Η παρούσα απόφαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης