Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 20-06-2023 Οργανισμός ΑΑΔΕ - Τροποποίηση - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Α 1083228 ΕΞ 28-6-2023, την Δ.ΟΡΓ.Α 1084058 ΕΞ 2023 και την Δ.ΟΡΓ.Α 1135138 ΕΞ 2023/2.11.2023.
Για τον ανακαθορισμό του χρόνου έναρξης ισχύος των οριζομένων στις διατάξεις αυτής, βλέπε την Δ.ΟΡΓ.Α 1095048 ΕΞ 2023.Δημοσιεύθηκε στις : [ 26-06-2023 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
Αφορά : Αλλαγές στον Οργανισμό της ΑΑΔΕ - Τροποποίηση της Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020

Δ.ΟΡΓ.Α 1079613 ΕΞ 20-06-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος


Αθήνα, 20 Ιουνίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1079613 ΕΞ 2023
 
(ΦΕΚ Β' 4091/23-06-2023)ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Γ.Δ.Α.Δ.Ο.)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Δ.ΟΡΓ.)
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ.Παπαηρακλή
Σ.Σωμαρακάκη
Τηλέφωνο: 2132112912, 902
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ2020/23-10-2020 απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β 4738), ως προς τον ανακαθορισμό των επιχειρησιακών στόχων, της δομής και των αρμοδιοτήτων των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), καθώς και των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης αυτής, των επιχειρησιακών στόχων και των αρμοδιοτήτων των Φορολογικών Περιφερειών και των αρμοδιοτήτων της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.) της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ρύθμιση κάθε άλλου αναγκαίου σχετικού θέματος».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94) και ειδικότερα των άρθρων 2 και 7, των παρ. 1 και 3 του άρθρου 6, των περ. αα', ββ' και γγ' της υποπαρ. θ της παρ. 4 και της παρ. 1 του άρθρου 14, των άρθρων 19, 24 και 37 και των παρ. 1 έως και 5 του άρθρου 41 αυτού και
β) του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α'133),
γ) του π.δ. 16/1989 «Κανονισμός λειτουργίας Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών» (Α' 6),
δ) του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», σε συνδυασμό με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 και της παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

2. Την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β'4738) και ειδικότερα των άρθρων 42Α, 43, 44, 45, 48, 76 και 77 αυτής και του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.».

3. Τις συστατικές πράξεις των Δ.Ο.Υ., όπως ισχύουν, στις οποίες καθορίζεται και η χωρική αρμοδιότητα αυτών.

4. Την υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011 (Β' 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με όμοιες αποφάσεις και με αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016.

5. Τις κατωτέρω αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκαν ή τροποποιήθηκαν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, υπό στοιχεία:
α) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) (Β'2043)»,
β) Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 «Τροποποίηση της αριθ. Δ6Α 1133106ΕΞ2011/21-9- 2011 (Β'2187) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και Κατάργηση των Τμημάτων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και των Γραφείων Ελέγχου Δ.Ο.Υ. Β' Τάξεως, αναστολή λειτουργίας των Τμημάτων Δικαστικού Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως και ανακαθορισμός καθ ύλην αρμοδιότητας Τμημάτων και Γραφείων των Δ.Ο.Υ Α' & Β' Τάξεως.» (Β' 1404 κ' 1544).

6. Τα κατωτέρω μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου:
α) από 04 και 18-04-2023, 12-05-2023, καθώς και 07-06-2023 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.),
β) από 12, 18, 21 και 28-04-2023, καθώς και 05 και 12-05-2023 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.),
γ) από 09-06-2023 της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.),
δ) από 21-04-2023, καθώς και 03, 05 και 10-05-2023 της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Ε.Σ.Ε.Ε.) της Γ.Δ.Φ.Λ.,
ε) από 28-04-2023 της Διεύθυνσης Διαδικασιών Εισπράξεων και Επιστροφών (ΔΙ.Δ.ΕΙΣ.ΕΠ.) της Γ.Δ.Φ. και
στ) από 03 και 08-05-2023 της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.).

7. Το υπό στοιχεία Δ.Π.Δ.Α. ΑΑΔΕ Α 154340 ΕΞ 2023ΕΜΠ/25-04-2023 έγγραφο του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, καθώς και την υπό στοιχεία ΔΟΔ ΑΑΔΕ Δ 1135764ΕΞ2022/19-12-2022 (Α.Δ.Α. ΨΙΘΛ46ΜΠ3Ζ-2ΤΣ) απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, περί ανάληψης υποχρέωσης.

8. Το αρ. πρωτ. (0)52447_23/04-05-2023 έγγραφο της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.

9. Την υπ' αρ. 1 της 20-1-2016 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και τις αποφάσεις υπ'αρ. 39/3/30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) του Συμβουλίου Διοίκησης της ΑΑΔΕ και υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 (Υ.Ο.Δ.Δ. 27) του Υπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.».

10. Την ανάγκη υλοποίησης του Προγράμματος «Κεντρικοποίηση της Είσπραξης», με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των επιχειρησιακών λειτουργιών της ΑΑΔΕ που αφορούν στα θέματα βεβαίωσης και είσπραξης οφειλών, οι οποίες θα διενεργούνται από λιγότερες και ενισχυμένες Υπηρεσίες, στελεχωμένες με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, που θα συμβάλουν στην αποτελεσματικότερη λειτουργία της ΑΑΔΕ και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των φορολογουμένων.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, στο πλαίσιο του ισχύοντος ΜΠΔΣ: α) ποσού ύψους ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τεσσάρων (11.484) € περίπου για το έτος 2023 και ποσού ύψους τριάντα εννέα χιλιάδων εκατό εξήντα πέντε (39.165) € ετησίως για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, η οποία βαρύνει τους ΑΛΕ της Μείζονος Κατηγορίας 21 «Παροχές σε Εργαζομένους» του Προϋπολογισμού του Ειδικού Φορέα 1023-801-0000000 της ΑΑΔΕ, β) ποσού ύψους τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) € περίπου για το έτος 2023 και ποσού ύψους εξακοσίων χιλιάδων (600.000) € ετησίως για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, για τη στέγαση του ΚΕΒΕΙΣ Αττικής, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις της Μείζονος Κατηγορίας 24 «Αγορές αγαθών και υπηρεσιών» του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ και εκατό εβδομήντα πέντε χιλιάδων (175.000) € για το έτος 2023 και ποσού ύψους τριακοσίων χιλιάδων (300.000) € ετησίως για κάθε επόμενο οικονομικό έτος, για τη στέγαση του ΚΕΒΕΙΣ Θεσσαλονίκης, η οποία βαρύνει τις πιστώσεις της Μείζονος Κατηγορίας 24 του Προϋπολογισμού της Δ.Ο.Υ. Ε Θεσσαλονίκης και γ) που σχετίζεται με μεταφορικό έργο και την πραγματοποίηση προμηθειών και λοιπών λειτουργικών εξόδων, το ύψος της οποίας δεν δύναται να προσδιοριστεί, καθώς εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα, αλλά θα αντιμετωπισθεί εντός των ανώτατων ορίων δαπανών του Προϋπολογισμού της ΑΑΔΕ τρέχοντος έτους και επομένων οικονομικών ετών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. 1) Μεταφέρουμε:
α) στα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.):
αα) τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί ή προκύπτουν από την καταχώριση των στοιχείων νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων όλων των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. και του Κ.Φ.Δ., πλην αυτών του Τμήματος Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής,
αβ) τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Εσόδων» των ιδίων Δ.Ο.Υ. των ως άνω Νομών, αντίστοιχα,
αγ) τις αρμοδιότητες των Τμημάτων «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», συμπεριλαμβανομένων και των αρμοδιοτήτων του Γραφείου Ληξιπρόθεσμων Οφειλών αυτών των υφιστάμενων Δ.Ο.Υ. Α1' τάξεως των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, πλην όσων αφορούν στη νομική υποστήριξη επί προσφυγών, ενδικοφανών προσφυγών ή λοιπών ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών που θα εκδίδονται από τις ως άνω Δ.Ο.Υ., οι οποίες παραμένουν σε αυτές και όσων μεταφέρονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. β' της παρούσας υποπαραγράφου και β) στις υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. Α' -Β' τάξεως των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και στη Δ.Ο.Υ Σάμου και Κιλκίς, από τις υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. Α1' τάξεως, την αρμοδιότητα της νομικής υποστήριξης των Τμημάτων «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» αυτών επί προσφυγών, ενδικοφανών προσφυγών ή λοιπών ένδικων βοηθημάτων και ένδικων μέσων κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών που εκδίδονται από τις ίδιες.

2) Καταργούμε τα Τμήματα «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και τα Γραφεία «Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» αυτών, τα Τμήματα «Εσόδων», καθώς και τα Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.

3) Ορίζουμε για τις Δ.Ο.Υ. μία νέα τάξη, «Α2», πέραν των υφιστάμενων τάξεων, στις οποίες διακρίνονται αυτές. Οι Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως είναι επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και σε αυτές δε λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων», «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και «Εσόδων», καθώς και «Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης». Μετατρέπουμε την τάξη όλων των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης από «Α1'» και «Α' -Β'» σε «Α2.».

4) Μετονομάζουμε:
α) την τάξη των Δ.Ο.Υ. Α' - Β' και Β' τάξεως της λοιπής Επικράτειας σε «Α1» και «Α3», αντίστοιχα, διατηρώντας την υφιστάμενη διάρθρωση αυτών και
β) το Τμήμα «Α' - Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού» των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) σε Τμήμα «Α' - Επιθεώρησης και Ελέγχου».

5) Ανακαθορίζουμε:
α) τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητες των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα οποία μετατρέπουμε από Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες σε Περιφερειακές Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ.. Επίσης, καθορίζουμε ή ανακαθορίζουμε τους κλάδους από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι ή οι Υπεύθυνοι των οργανικών τους μονάδων.
β) τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δομή και τις αρμοδιότητες των Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως.
γ) τους επιχειρησιακούς στόχους και τις αρμοδιότητες των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) και
δ) τις αρμοδιότητες της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.).

Β. Ύστερα από τα παραπάνω, τροποποιούμε την υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 απόφαση «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ)» (Β' 4738), ως κατωτέρω:
1) Αντικαθιστούμε τις περ. β) και γ) της παρ. 2 του άρθρου 42Α «V. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.)», ως κατωτέρω:
«β) Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες (Ε.Α.Υ.)
(αα) Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.), οι οποίες εποπτεύουν τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) αυτών, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι οποίες είναι οι εξής:
i) Αθηνών
ii) Πειραιώς
iii) Θεσσαλονίκης
iv) Πατρών
(ββ) Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)
(γγ) Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.)
(δδ) Κέντρο Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.)
γ) Περιφερειακές Υπηρεσίες (Π.Υ.)
(αα) Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.):
i) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής
ii) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής
iii) 3ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής
iv) 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής
ν) 1ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης
vi) 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης
(ββ) Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.):
i) Αττικής
ii) Θεσσαλονίκης
(γγ) Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)
(δδ) Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.):
1) Αττικής
ii) Θεσσαλονίκης
iii) Πάτρας
iv) Ηρακλείου.»

2) Αντικαθιστούμε το άρθρο 43 «Φορολογικές Περιφέρειες» αυτής, ως εξής:
«Άρθρο 43 Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.)
1. - Οι Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, επιπέδου Διεύθυνσης, εποπτεύουν τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.), που υπάγονται στη χωρική τους αρμοδιότητα, συμπεριλαμβανομένων και των Γραφείων Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ) αυτών. Επιπρόσθετα, η Φ.Π. Αθηνών εποπτεύει το 1ο, 2ο και 3ο Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής, καθώς και το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής, η Φ.Π. Πειραιώς εποπτεύει το 4ο ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και η Φ.Π. Θεσσαλονίκης εποπτεύει το 1ο και 2ο ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης, καθώς και το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης.
2. - Ο επιχειρησιακός στόχος των Φ.Π. είναι η αποτελεσματική εποπτεία, από τη δεύτερη γραμμή (επίπεδο) του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ, η οποία συνίσταται σε:
α) επιθεώρηση, ως ελεγκτική λειτουργία και β) παρακολούθηση και αξιολόγηση έργου, ως διοικητική λειτουργία, των Υπηρεσιών, που ορίζονται στην παρ. 1. Επίσης, ο συντονισμός και η καθοδήγηση (με την παροχή συστάσεων και προτάσεων) των Προϊσταμένων αυτών για τη βέλτιστη λειτουργία τους, τη διασφάλιση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής της φορολογικής και συναφούς νομοθεσίας, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών αυτών και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.) ή τυχόν άλλων Γενικών Διευθύνσεων, με προτάσεις για την επίλυσή τους.
3. - Οι Φ.Π. ασκούν τις καθ' ύλην αρμοδιότητές τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία εκτείνεται, ως κατωτέρω:
(α) Για τη Φ.Π. Αθηνών, η οποία έχει έδρα την Αθήνα, στα όρια των Περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, με την επιφύλαξη της υποπαρ. β'.
(β) Για τη Φ.Π. Πειραιώς, η οποία έχει έδρα τον Πειραιά, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πειραιώς και της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των Περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
(γ) Για τη Φ.Π. Θεσσαλονίκης, η οποία έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, στα όρια των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας.
(δ) Για Φ.Π. Πατρών, η οποία έχει έδρα την Πάτρα, στα όρια των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
4. - Η κάθε Φ.Π. διαρθρώνεται σε δύο (2) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α' - Επιθεώρησης και Ελέγχου
β) Τμήμα Β' - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου
5. - Οι αρμοδιότητες των Φ.Π., οι οποίες ασκούνται στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων τους, ως ακολούθως:
Ι. Τμήμα Α' - Επιθεώρησης και Ελέγχου
(α) Η παρακολούθηση της ορθής, ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής από τις Υπηρεσίες που ανήκουν στην εποπτεία τους, περιλαμβανομένων και των Γ.Ε.Φ., των νομοθετικών διατάξεων, κανονιστικών πράξεων, εγκυκλίων και οδηγιών, καθώς και των λειτουργικών διαδικασιών, η παροχή κατευθύνσεων σε αυτές, στις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, καθώς και η επίλυση σχετικών θεμάτων που ανακύπτουν σε αυτές ή η προώθησή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Κ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. ή τυχόν άλλων Γενικών Διευθύνσεων, με προτάσεις για την επίλυσή τους, καθώς και η υποβολή προτάσεων, αρμοδίως, για την απλούστευση των λειτουργικών διαδικασιών που εφαρμόζονται από τις ως άνω Υπηρεσίες και για τη βελτίωση των πληροφοριακών συστημάτων.
(β) Η διενέργεια: αα) δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων της ορθής εφαρμογής της φορολογικής και της λοιπής νομοθεσίας, καθώς και των διαδικασιών από τις Υπηρεσίες, που ανήκουν στην εποπτεία τους, ββ) επιτόπιων ελέγχων αποδοτικότητας, δηλαδή ελέγχων για τη διαπίστωση της εύρυθμης λειτουργίας και της αποδοτικότητας/αποτελεσματικότητας των Υπηρεσιών που ανήκουν στην εποπτεία τους για την εξακρίβωση της εκπλήρωσης των στόχων που θέτει η Διοίκηση, καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία, βάσει σχεδίου ελέγχου επί λειτουργικών διαδικασιών, γγ) δειγματοληπτικών ή στοχευμένων ελέγχων κοινωνικής ευθύνης, οι οποίοι αφορούν θέματα που σχετίζονται με την εξυπηρέτηση συναλλασσομένων, την προστασία του κοινωνικού συνόλου και την αξιοποίηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, δδ) δειγματοληπτικού ελέγχου, επί οφειλών, που έχουν διαγραφεί, λόγω παραγραφής τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η λήψη όλων των νόμιμων και τυχόν ενδεδειγμένων πρόσθετων ενεργειών για τη διακοπή της παραγραφής, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, εε) τακτικού και έκτακτου οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου των δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων και ο καταλογισμός των ευθυνόμενων στις Δ.Ο.Υ. και στα ΚΕ.Β.ΕΙΣ., στστ) ένορκης διοικητικής εξέτασης, σε περίπτωση απώλειας δικαιολογητικών πληρωμής δημόσιας δαπάνης που πραγματοποιείται από Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ., πριν από την έκδοση τίτλου πληρωμής, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις, ζζ) δειγματοληπτικών ελέγχων γνησιότητας των Αποδεικτικών Ενημερότητας και των Βεβαιώσεων Οφειλής που προσκομίζονται σε άλλες υπηρεσίες, καθώς και της απόδοσης των παρακρατούμενων, εξ' αυτών, ποσών και ηη) δειγματοληπτικού ελέγχου τήρησης αρχείων καταγραφής του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1123/2012 (Β' 1665) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθώς και ελέγχου γνησιότητας των αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας, μέσω διαδικτύου, που χρησιμοποιούνται από τους πιστοποιημένους Φορείς, Υπηρεσίες και πρόσωπα.
Τα σχετικά αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων, πλην αυτών της περίπτωσης (στστ) κοινοποιούνται στο Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Λ. και στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου (Δ.ΕΣ.ΕΛ.), καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
(γ) Η διαπίστωση: αα) της εισαγωγής ή μη στη Δ.Ο.Υ. ή στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ., του ποσού που αναγράφεται σε απολεσθέντα αποδεικτικά είσπραξης και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών, ββ) της μη εξόφλησης απολεσθέντων τίτλων πληρωμής και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών, γγ) της απώλειας τίτλων πληρωμής, μετά από την εξόφληση αυτών, οι οποίοι έχουν εκδοθεί ή παραληφθεί από οικεία Δ.Ο.Υ. ή ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και η έγκριση έκδοσης αντιγράφων αυτών για υπηρεσιακή και μόνο χρήση, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.
(δ) Η διαπίστωση της πιστής τήρησης από τις Δ.Ο.Υ. και τα ΕΛ.ΚΕ. των οδηγιών που εκδίδονται από τη ΔΙ.Ε.Σ.ΕΛ. αναφορικά με τις προτεραιοποιημένες υποθέσεις ελέγχου και ειδικότερα τις υποθέσεις που ανακατατάσσονται (εισάγονται ή/και αντικαθίστανται) με σχετική αναφορά στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ..
(ε) Η παροχή οδηγιών στους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, για την: αα) εφαρμογή των διατάξεων περί εκκαθάρισης αρχείων, η παρακολούθηση της έγκαιρης εφαρμογής αυτών και της πορείας των σχετικών διαδικασιών ανά Υπηρεσία, η συγκέντρωση των στοιχείων και η έγκαιρη ενημέρωση του Προϊσταμένου της Γ.Δ.Φ.Λ., ββ) ορθολογική διαχείριση των χώρων στέγασης των Υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους και για τη λήψη των απαιτούμενων μέτρων για την ασφάλεια και υγιεινή αυτών, καθώς και η συγκέντρωση στοιχείων εφαρμογής των ανωτέρω και η ενημέρωση των αρμόδιων επιτελικών υπηρεσιών.
II. Τμήμα B - Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου
(α) Η παρακολούθηση: αα) της πορείας υλοποίησης των ποσοτικών στόχων των Υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, όπως αυτοί τίθενται από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ. και η παροχή οδηγιών για την εντατικοποίηση των δράσεων, σε περιπτώσεις απόκλισης από αυτούς. Η συγκέντρωση των απολογιστικών στοιχείων των τεθέντων, ανά δράση, ποσοτικών στόχων αυτών, η επιχειρησιακή ανάλυσή τους και η υποβολή τους στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. και στις αρμόδιες Διευθύνσεις αυτής. Η αξιολόγηση των τεθέντων στόχων, ανά οργανική μονάδα και η υποβολή προτάσεων στο προαναφερθέν Τμήμα και στις αρμόδιες Διευθύνσεις, για την αναπροσαρμογή αυτών, βάσει των διαμορφούμενων συνθηκών και εξελίξεων, ββ) της ορθής διαχείρισης των αποθεμάτων των εντύπων από τις Δ.Ο.Υ. και τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. και η υποβολή συνολικού αιτήματος στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ. για την εκτύπωση αυτών.
(β) Η μελέτη και η εισήγηση μέτρων, που αφορούν στην καλύτερη επικοινωνία και βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών από τις Υπηρεσίες, που ανήκουν στην εποπτεία τους, η παρακολούθηση εφαρμογής αυτών και η παροχή γενικών κατευθύνσεων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης (Δ.ΕΞΥ.).
(γ) Η μέριμνα για τη συλλογή από τις Υπηρεσίες, που ανήκουν στην εποπτεία τους, των απαιτούμενων, εκάστοτε, προκαθορισμένων ή έκτακτων στοιχείων, η επιχειρησιακή ανάλυση αυτών και η υποβολή τους στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Φ.Λ.. Η συνολική αξιολόγηση αυτών, ως προς την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους, η υποβολή τεκμηριωμένων προτάσεων, τόσο στις αρμόδιες Διευθύνσεις της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης,
όσο και στο Α.Τ.Υ. αυτής, για θέματα που αφορούν στη διοικητική και επιχειρησιακή οργάνωση και λειτουργία τους.
(δ) Η κατανομή του στόχου των μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόληψης, σύμφωνα με τον σχετικό ετήσιο προγραμματισμό ανά Υπηρεσία, που ανήκει στην εποπτεία τους και ο συντονισμός και η παρακολούθηση της διενέργειας αυτών.
(ε) Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν στη λειτουργία των Υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους, η διερεύνηση και η καταγραφή των αναγκών τους σε λειτουργικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και των αναγκών τους σε ανθρώπινο δυναμικό και η υποβολή σχετικών προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ., τόσο για τα ανωτέρω, όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών σχεδίων και εφαρμογών, για την πληρέστερη αξιοποίηση των πόρων.
(στ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών των υπαλλήλων των Υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους και της Φ.Π. και η υποβολή προτάσεων στο Α.Τ.Υ. της Γ.Δ.Φ.Λ., σχετικά με τις απαιτούμενες εκπαιδευτικές ανάγκες αυτών και με τους προς επιμόρφωση υπαλλήλους. Η συνδρομή στη διοργάνωση εξειδικευμένων πρακτικών εκπαιδευτικών δράσεων για τους ως άνω υπαλλήλους μαζί με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και με άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.
(ζ) Η υποβολή εκθέσεων απολογισμού του έργου της Φ.Π., αξιολόγησης της απόδοσης του έργου των Υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους και απολογισμού αυτού, καθώς και προτάσεων βελτίωσης και αναφοράς εκκρεμοτήτων αυτών, σε τακτά χρονικά διαστήματα, που θα ορίζει ο Προϊστάμενος της Γ.Δ.Φ.Λ. και εκτάκτως, σε περιπτώσεις που κρίνεται ότι απαιτείται.
(η) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εκτός έδρας, στο εσωτερικό, για εκτέλεση υπηρεσίας ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
(θ) Η μέριμνα για τη χορήγηση κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών και την παραπομπή στις Υγειονομικές Επιτροπές, καθώς και οι διαδικαστικές ενέργειες για την άσκηση ενδίκων μέσων για θέματα σχετικά με τη γνωμάτευση των παραπάνω Επιτροπών.
(ι) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών Επιτροπών δαπανών αυτοκινήτων των Υπηρεσιών, που ανήκουν στην εποπτεία τους.
(ια) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών, προς κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης και των υφιστάμενων οργανικών μονάδων αυτής.
(ιβ) Η μέριμνα για την υγιεινή και την ασφάλεια των χώρων στέγασης της Διεύθυνσης, για την εξασφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, τη συντήρηση και επισκευή του, η τήρηση των παγίων της υπηρεσίας και η σχετική ενημέρωση του αρμόδιου Τμήματος της Διεύθυνσης Προμηθειών και Κτιριακών Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ.
(ιγ) Η τήρηση και η διαχείριση γενικού αρχείου της Διεύθυνσης και η μέριμνα για την εκκαθάρισή του, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά σχετικές διατάξεις.
(ιδ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.»

3) Αντικαθιστούμε τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 «Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.)», ως κατωτέρω:
«3.- Η Ε.Μ.ΕΙΣ. είναι παράλληλα αρμόδια με τις Δ.Ο.Υ., τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ., το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. για την επιδίωξη της είσπραξης οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή και μη) οφειλέτη,
εφόσον στον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) του έχει βεβαιωθεί ή προκύπτει από την καταχώριση των στοιχείων νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων στις ως άνω Υπηρεσίες στο σύνολο της επικράτειας συνολική βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή που υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ. Η αρμοδιότητα της Ε.Μ.ΕΙΣ. διατηρείται για όσο χρονικό διάστημα η συνολική βεβαιωμένη ή καταχωρισμένη βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή υπερβαίνει το ανωτέρω ποσό. Ταυτόχρονα, οι Δ.Ο.Υ., τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ., το Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και το Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. εξακολουθούν να είναι αρμόδιες/-α για την επιδίωξη είσπραξης οφειλών, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β'3886) απόφαση.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω, μεταξύ των Τμημάτων της Ε.Μ.ΕΙΣ. κατανέμονται και εξειδικεύονται και οι ακόλουθες, πρόσθετες, αρμοδιότητες, ως εξής:
I. Τμήμα Α' -Διοικητικής Μέριμνας, Νομικής Υποστήριξης και Στατιστικής Παρακολούθησης
(α) Η νομική υποστήριξη της Διεύθυνσης, για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης κατά πράξεων της Ε.Μ.ΕΙΣ. ενώπιον των δικαστηρίων, η παρακολούθηση και η μελέτη των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης της Διεύθυνσης, η υποβολή αιτημάτων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), συμπεριλαμβανομένης της εισήγησης προς το Ν.Σ.Κ. για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαία ενέργεια για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της υπηρεσίας στα Πολιτικά και Διοικητικά δικαστήρια.
(β) Η παραλαβή όλων των αιτημάτων, που αφορούν στη λήψη των αναγκαστικών ή διοικητικών ή διασφαλιστικών μέτρων, που λαμβάνονται από την Ε.Μ.ΕΙΣ., εκ μέρους όλων όσοι έχουν έννομο συμφέρον.
(γ) Η αίτηση έγκρισης και παρακολούθησης των αναγκαίων πιστώσεων και η διαβίβαση των δικαιολογητικών στις αρμόδιες υπηρεσίες για την πληρωμή των εξόδων διοικητικής εκτέλεσης της Ε.Μ.ΕΙΣ.
(δ) Η μέριμνα για τη λήψη διοικητικών μέτρων μετά από εισήγηση των Τμημάτων της Ε.Μ.ΕΙΣ..
(ε) Η συλλογή, η επεξεργασία και η μηνιαία παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων των Τμημάτων της Ε.Μ.ΕΙΣ., η αποτίμηση της απόδοσής τους, καθώς και η συλλογή, η επεξεργασία και η αποστολή στατιστικών στοιχείων με τα αποτελέσματα αυτά στα αρμόδια όργανα της ΑΑΔΕ.
(στ) Η εξαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων μέσω βάσεων δεδομένων για τον προσδιορισμό δράσεων των λοιπών Τμημάτων της Ε.Μ.ΕΙΣ..
(ζ) Η εισήγηση στον Προϊστάμενο της Ε.Μ.ΕΙΣ., ύστερα από συνεννόηση με όλα τα Τμήματα της υπηρεσίας, όποτε κρίνεται αυτό απαραίτητο, λόγω εντοπισμού προβλημάτων ή κενών στις υφιστάμενες διαδικασίες που παρεμποδίζουν την είσπραξη ή τον συμψηφισμό αμοιβαίων ανταπαιτήσεων, για νομοθετικές ρυθμίσεις ή για έκδοση κανονιστικών και λοιπών διοικητικών πράξεων ή για τροποποίηση αυτών, εάν απαιτείται.
(η) Η διαχείριση χαρτοφυλακίου υποθέσεων (υφιστάμενων και νέων), αρμοδιότητας της Ε.Μ.ΕΙΣ, με ανάλυση των δεικτών είσπραξης.
(θ) Η διοικητική και η γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης.
II. Τμήμα Β' - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Δράσεων Είσπραξης ανά Οφειλέτη
(α) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων, για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών.
(β) Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας των ενεργειών είσπραξης, που δρομολογούνται ανά δράση και η αναθεώρηση τους, εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα.
(γ) Η παρακολούθηση των αποτελεσμάτων των δρομολογημένων δράσεων του Τμήματος και η μηνιαία αποτίμηση της απόδοσής τους.
(δ) Η έγκριση, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής οφειλών.
III. Τμήμα Γ - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Οφειλών Ειδικών Κατηγοριών Οφειλετών και Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου Ανεπίδεκτων Είσπραξης
(α) Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης, για κατηγορίες οφειλετών, που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007, δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία πιστωτών - επιχείρησης κατ' άρθρο 44 του ν. 1892/1990, δικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ή καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και για οφειλές σχολαζουσών κληρονομιών ή κληρονομιών υπό δικαστική εκκαθάριση, καθώς και η παρακολούθηση της σχετικής διαδικασίας και η συμμετοχή σε αυτή.
(β) H σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για τον χαρακτηρισμό οφειλών (φορολογικών ή/και τελωνειακών) αρμοδιότητας της Ε.Μ.ΕΙΣ. ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
IV. Τμήμα Δ - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού Είσπραξης Μεγάλων Οφειλών και Στοχευμένων Ενεργειών Είσπραξης σε Ομάδες Οφειλετών
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Β' της Διεύθυνσης και για Ομάδες Οφειλετών.
V. Τμήματα Ε και ΣΤ'- Υλοποίησης του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών
(α) Η εκπροσώπηση και η υλοποίηση της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017 (Α' 62) και του ν. 4738/2020 (Α' 207) μέχρι την ολοκλήρωση ή την ανατροπή της σύμβασης.
(β) Η παρακολούθηση της τήρησης ρυθμίσεων οφειλών του ν. 4469/2017 και των άρθρων 5 έως 30 του ν. 4738/2020.
4.- Στις αρμοδιότητες των Τμημάτων Β και Δ' της Ε.Μ.ΕΙΣ. ανήκουν:
(α) Ο χειρισμός και η παρακολούθηση των υποθέσεων εξυγίανσης που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4738/2020 (Α' 207) και ειδικότερα η χορήγηση στον οφειλέτη βεβαίωσης χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η παροχή κάθε απαραίτητου στοιχείου προς το Τμήμα Α' της Ε.Μ.ΕΙΣ. για τη διατύπωση εισήγησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και η εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος οφειλέτη για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης ή για τροποποίηση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχει επικυρωθεί δικαστικά και η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης έως τη λήξη ισχύος αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας αυτής. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του προηγούμενου εδαφίου πρέπει η συνολική βεβαιωμένη ή καταχωρισμένη ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή στις Δ.Ο.Υ. ή/και στα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. ή/και στο Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. ή/και Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. κατά τον χρόνο έναρξης της διαδικασίας εξυγίανσης, με την κατάθεση στο δικαστήριο αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή με την κατάθεση αίτησης προληπτικών μέτρων πριν από την αίτηση επικύρωσης ή με υποβολή στη φορολογική διοίκηση αίτησης για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης, να υπερβαίνει το ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000) ευρώ.
(β) η εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για την έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος οφειλέτη για τροποποίηση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχει επικυρωθεί δικαστικά σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3588/2007 (Α'153) και η υπογραφή της τροποποιητικής συμφωνίας κατ' εφαρμογή της σχετικής απόφασης του Διοικητή ΑΑΔΕ, για οφειλέτες όλης της Επικράτειας ανεξαρτήτως ύψους οφειλών.
(γ) η εισήγηση στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την παροχή ή μη συναίνεσης σε σχέδιο εξυγίανσης προνοιακού φορέα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4262/2014 (Α'114) και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπ' αριθ. 1285/5-1-2023 (Β'25), για οφειλέτες όλης της Επικράτειας ανεξαρτήτως ύψους οφειλών.»

4) Καταργούμε το υφιστάμενο άρθρο 45 «Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)».

5) Προσθέτουμε νέο άρθρο 47Β, το οποίο έπεται του άρθρου 47Α, ως εξής:
«Άρθρο 47Β Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.)
ΕΝΟΤΗΤΑ Α'
Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής
1. - Το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής είναι Περιφερειακή Υπηρεσία, έχει έδρα τον Νομό Αττικής και ο επιχειρησιακός του στόχος είναι η αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων και των εσόδων υπέρ τρίτων, η διακοπή της παραγραφής αυτών, η διενέργεια των επιστροφών, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών, καθώς και ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
2. - Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής διαρθρώνεται σε τέσσερις (4) Υποδιευθύνσεις και δεκαεπτά (17) Τμήματα, εκ των οποίων τα δύο (2) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο, καθώς και πέντε (5) Αυτοτελή Γραφεία, ως κατωτέρω:
Α.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' - ΕΣΟΔΩΝ
α) Τμήμα Α' - Βεβαίωσης Εσόδων
β) Τμήμα Β' - Διαγραφών-Επιστροφών
γ) Τμήμα Γ - Έκδοσης Α.Φ.Ε. και Αποδεικτικών Είσπραξης
δ) Τμήμα Δ' - Λογιστικής Τακτοποίησης
ε) Τμήμα Ε - Εσωτερικών Διαδικασιών
στ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Β.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
α) Τμήμα Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
β) Τμήμα Β' - Οφειλών Ο.Ε. και Ε.Ε.
γ) Τμήμα Γ - Οφειλών Ν.Π.Δ.Δ., Ι.Κ.Ε. και λοιπών νομικών προσώπων
δ) Τμήμα Δ' - Οφειλών Μικρών Οφειλετών
ε) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Γ.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
α) Τμήμα Α' - Οφειλών Φυσικών Προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα
β) Τμήμα Β' - Οφειλών Φυσικών Προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα
γ) Τμήμα Γ - Οφειλών Μικρών Οφειλετών
δ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Δ.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ' - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
α) Τμήμα Α' - Οφειλετών υπό Διαδικασία Εξυγίανσης
β) Τμήμα Β' - Οφειλετών υπό Διαδικασία Πτώχευσης και υπό Άλλες Ειδικές Διαδικασίες
γ) Τμήμα Γ - Χαρακτηρισμού Οφειλών ως Ανεπίδεκτων Είσπραξης δ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Ε.- ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕ.Β.ΕΙΣ.
α) Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης
β) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
γ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
3. - Οι οργανικές μονάδες του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής ασκούν την καθ' ύλην αρμοδιότητά τους, στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία έχει ως εξής:
α) στην Υποδιεύθυνση Α' - Εσόδων και τις οργανικές μονάδες αυτής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, όπως εκάστοτε ισχύει.
β) στις Υποδιευθύνσεις Β' - Διαχείρισης Οφειλών Νομικών Προσώπων, Γ - Διαχείρισης Οφειλών Φυσικών Προσώπων και Δ' - Διαχείρισης Οφειλών Ειδικών Οφειλετών και τις οργανικές μονάδες αυτών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στην περ. γ), αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Σάμου, όπως εκάστοτε ισχύει.
γ) του Τμήματος Α' - Οφειλετών υπό Διαδικασία Εξυγίανσης της Υποδιεύθυνσης Δ' εκτείνεται σε όλη την επικράτεια.
4. - Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής είναι αρμόδιο για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων που αποκτώνται από τα ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και από τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής, πλην αυτών που αποκτώνται από το Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Υπηρεσίας, καθώς και για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων, είτε κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε τον νόμιμο τίτλο, είτε με βάση μόνο τον νόμιμο τίτλο, από τις αρμόδιες αρχές του Δημοσίου και λοιπούς τρίτους.
Επιπλέον, το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή και μη), που μεταφέρθηκαν σε αυτό από τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Αττικής και αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή προκύπτουν από την καταχώριση των στοιχείων νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής ή/και στη Δ.Ο.Υ. Σάμου.
Επιπροσθέτως των ανωτέρω, μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. κατανέμονται και εξειδικεύονται και οι ακόλουθες, πρόσθετες, αρμοδιότητες, ως εξής:
Α.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' - ΕΣΟΔΩΝ
Ι. Τμήμα Α' - Βεβαίωσης Εσόδων
(α) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της βεβαίωσης εσόδων, η οποία διενεργείται από τις Δ.Ο.Υ., τα ΕΛ.ΚΕ., τη Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ., Φορείς του δημοσίου και λοιπούς τρίτους φορείς, καθώς και των οίκοθεν βεβαιώσεων.
(β) Η τήρηση του Βιβλίου Παραλαβής και Βεβαίωσης Χρεών, καθώς και των Λογιστικών Βιβλίων εισπρακτέων εσόδων, ως προς τη βεβαίωση.
(γ) Η φύλαξη και η ασφαλής τήρηση των κατά περίπτωση λογιστικών στοιχείων και δικαιολογητικών της βεβαίωσης.
(δ) Η αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων προς τους οφειλέτες για τις κατά τον ν. 4978/2022 (Α190) (Κ.Ε.Δ.Ε.) βεβαιώσεις.
ΙΙ. Τμήμα Β' - Διαγραφών-Επιστροφών
(α) Η εκκαθάριση των Ατομικών Φύλλων Έκπτωσης (Α.Φ.ΕΚ.), που δημιουργούνται από τις Δ.Ο.Υ., τα ΕΛ.ΚΕ., τις αρμόδιες αρχές, τους λοιπούς τρίτους, καθώς και από το ίδιο το ΚΕ.Β.ΕΙΣ., όταν πρόκειται για επιστροφές και διαγραφές εσόδων που έχουν βεβαιωθεί οίκοθεν μετά την είσπραξή τους.
(β) Η διαχείριση και η εξόφληση των τίτλων επιστροφών και των Γραμματίων Συμψηφιστικής Διαχείρισης.
(γ) Η τήρηση του Βιβλίου Διαγραφών και Επιστροφών.
(δ) Η ασφαλής τήρηση και η φύλαξη των απαιτούμενων λογιστικών στοιχείων των διαγραφών και επιστροφών, καθώς και όλων των συνυποβαλλομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών αυτών.
(ε) Η τήρηση και η κατάρτιση των βιβλίων κατασχέσεων ή εκχωρήσεων ή επισχέσεων. ΙΙΙ. Τμήμα Γ -Έκδοσης Α.Φ.Ε. και Αποδεικτικών Είσπραξης
(α) Η έκδοση Αποδεικτικών Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) και βεβαιώσεων οφειλής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.
(β) Η τήρηση βιβλίων παρακρατηθέντων ποσών από χορήγηση Α.Φ.Ε. και βεβαίωσης οφειλής, καθώς και ο έλεγχος της απόδοσης των ποσών αυτών.
(γ) Η έκδοση αποδεικτικών είσπραξης για έσοδα που βεβαιώνονται οίκοθεν.
(δ) Η είσπραξη κάθε είδους δημοσίων εσόδων, όπως Φόρου Εισοδήματος, Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α), Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ), Ακίνητης Περιουσίας.
IV. Τμήμα Δ - Λογιστικής Τακτοποίησης
(α) Ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ημερησίας λογιστικής συμφωνίας εσόδων από οικείες εισπράξεις, καθώς και από εισπράξεις που διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. και εν γένει των φορέων είσπραξης.
(β) Η διαχείριση και η καταχώρηση των απαιτούμενων λογιστικών εγγραφών από την ημερήσια συναλλακτική κίνηση.
(γ) Η τήρηση των ημερολογίων εισπράξεων και πληρωμών.
(δ) Η παρακολούθηση της συμφωνίας του χρηματικού υπολοίπου σε σχέση με το πραγματικό ποσό που φυλάσσεται στην Υπηρεσία.
(ε) Η τήρηση των λογιστικών βιβλίων εισπρακτέων εσόδων ανά Αριθμό Λογαριασμού Εσόδων (Α.Λ.Ε.) και η παρακολούθηση της συμφωνίας αυτών, ως προς τα βεβαιωθέντα, διαγραφέντα, επιστραφέντα και εισπραχθέντα έσοδα.
(στ) Η τήρηση των στοιχείων των μηνιαίων λογαριασμών χρηματικής διαχείρισης.
(ζ) Ο έλεγχος του ημερησίου και μηνιαίου αποσπάσματος κινήσεων λογαριασμού που τηρείται
στην Τράπεζα της Ελλάδος.
(η) Το λογιστικό κλείσιμο του εκάστοτε μήνα με την απαιτουμένη έκδοση των γραμματίων συμψηφιστικής διαχείρισης για την εισαγωγή των εσόδων στη Δημόσια Ληψοδοσία. (θ) Η απόδοση των εισπραχθέντων εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό και τους κατά περίπτωση Τρίτους.
(ι) Η αποστολή των ετησίων λογαριασμών χρηματικής διαχείρισης και διαχείρισης υλικού προς το Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και των κατά περίπτωση συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών αυτών.
(ια) Η τήρηση και η κατάρτιση των βιβλίων αντιτίμων.
V. Τμήμα Ε - Εσωτερικών Διαδικασιών
(α) Η ομαδοποίηση, η παρακολούθηση, η διαχείριση και η τακτοποίηση των υπερεισπράξεων.
(β) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία και η τακτοποίηση συμψηφισμών από τίτλους επιστροφής (Α.Φ.ΕΚ.) και Γραμματίων Συμψηφιστικής Διαχείρισης.
(γ) Η διαχείριση των αιτημάτων συμψηφισμού εκκαθαρισμένων και βέβαιων απαιτήσεων που αποστέλλονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δημοσιονομικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.).
(δ) Η πίστωση Γραμματίων Συμψηφισμού.
(ε) Η ασφαλής τήρηση και φύλαξη των απαιτούμενων στοιχείων των συμψηφισμών, καθώς και όλων των συνυποβαλλομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών αυτών.
VI. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης.
Β.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ι. Τμήμα Α - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
Οι αρμοδιότητες του Τμήματος αφορούν σε οφειλές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και είναι οι κάτωθι:
(α) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων, καθώς και κάθε άλλης οφειλόμενης ενέργειας κατά τις κείμενες διατάξεις, όπως η αποστολή ατομικών ειδοποιήσεων υπερημερίας, για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών και για τη διακοπή της παραγραφής οφειλών.
(β) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
(γ) Η υποβολή αίτησης άσκησης ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43), καθώς και αναφοράς κατά τις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α' 139).
(δ) Η παροχή συνδρομής στο αρμόδιο για συμψηφισμούς Τμήμα, ως προς την εξέταση των προϋποθέσεων του συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητάς του. (ε) Η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων, σύμφωνα με ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα.
ΙΙ. Τμήμα Β - Οφειλών Ο.Ε. και Ε.Ε.
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της ίδιας Υποδιεύθυνσης, για οφειλές Ο.Ε. και Ε.Ε..
ΙΙΙ. Τμήμα Γ - Οφειλών Ν.Π.Δ.Δ., Ι.Κ.Ε. και λοιπών νομικών προσώπων
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της ίδιας Υποδιεύθυνσης, για οφειλές Ν.Π.Δ.Δ., Ι.Κ.Ε. και λοιπών νομικών προσώπων και οντοτήτων.
IV. Τμήμα Δ - Οφειλών Μικρών Οφειλετών
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της ίδιας Υποδιεύθυνσης, για οφειλές Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, εφόσον η βεβαιωμένη ή καταχωρισμένη, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, συνολική ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή τους δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
V. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης.
Γ.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Ι. Τμήμα Α - Οφειλών Φυσικών Προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Υποδιεύθυνσης Β', για οφειλές Φυσικών Προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΙΙ. Τμήμα Β' - Οφειλών Φυσικών Προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Υποδιεύθυνσης Β', για οφειλές Φυσικών Προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα.
ΙΙΙ. Τμήμα Γ - Οφειλών Μικρών Οφειλετών
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Υποδιεύθυνσης Β', για οφειλές Φυσικών Προσώπων, εφόσον η βεβαιωμένη ή καταχωρισμένη, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, συνολική ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή τους δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
IV. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης.
Δ.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ
Ι. Τμήμα Α - Οφειλετών υπό Διαδικασία Εξυγίανσης
Ο χειρισμός και η παρακολούθηση των υποθέσεων εξυγίανσης όλης της Επικράτειας που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 4738/2020 (Α' 207) και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ε.Μ.ΕΙΣ. και ειδικότερα η χορήγηση στον οφειλέτη βεβαίωσης χρεών για κατάθεση αίτησης επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης, η εισήγηση στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για κάθε δικαστική ενέργεια στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης και για την έκδοση γνωμοδότησης επί αιτήματος οφειλέτη για συμμετοχή του Δημοσίου σε συμφωνία εξυγίανσης ή για τροποποίηση συμφωνίας εξυγίανσης που έχει συναφθεί με τη συμμετοχή του Δημοσίου και έχει επικυρωθεί δικαστικά και η εφαρμογή δικαστικά επικυρωμένης συμφωνίας εξυγίανσης έως τη λήξη ισχύος αυτής με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας αυτής.
ΙΙ. Τμήμα Β - Οφειλετών υπό Διαδικασία Πτώχευσης και υπό Άλλες Ειδικές Διαδικασίες (α) Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Υποδιεύθυνσης Β', για ειδικές κατηγορίες οφειλετών που διέπονται από ειδικές διατάξεις, λόγω υπαγωγής σε διαδικασία αφερεγγυότητας, όπως πτώχευση, προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης του ν. 3588/2007, δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία πιστωτών - επιχείρησης κατ' άρθρο 44 του ν. 1892/1990, δικαστική διαδικασία ρύθμισης χρεών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ή καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, καθώς και για οφειλές σχολαζουσών κληρονομιών ή κληρονομιών υπό δικαστική εκκαθάριση, η παρακολούθηση της διαδικασίας και η συμμετοχή σε αυτή.
(β) Οι αντικρούσεις επί ένδικων βοηθημάτων ή μέσων ενώπιον των δικαστηρίων που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος, καθώς και η υποβολή αιτημάτων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.
ΙΙΙ. Τμήμα Γ - Χαρακτηρισμού Οφειλών ως Ανεπίδεκτων Είσπραξης
Η σύνταξη εκθέσεων και εισηγήσεων για τον χαρακτηρισμό οφειλών αρμοδιότητας της Διεύθυνσης ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
IV. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης.
Ε.- ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕ.Β.ΕΙΣ.
Ι. Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης
(α) Η διοικητική, μηχανογραφική και γραμματειακή υποστήριξη της Υπηρεσίας.
(β) Η εκτίμηση των αναγκών της Υπηρεσίας για αναλώσιμα, έπιπλα, σκεύη, μηχανολογικό και πάσης φύσεως ηλεκτρονικό εξοπλισμό και η μέριμνα για την έγκαιρη προμήθεια αυτών, τη συντήρηση και την επισκευή τους, καθώς και για την εξασφάλιση όλων των απαιτούμενων για την εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της Υπηρεσίας και για την υγιεινή των κτιριακών εγκαταστάσεών της.
(γ) Η τήρηση και η παρακολούθηση του μητρώου παγίων της υπηρεσίας.
(δ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Αυτοτελών Γραφείων Εξυπηρέτησης, η παρακολούθηση, η μέτρηση και η αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης προς τους συναλλασσόμενους με το ΚΕΒΕΙΣ για τη διασφάλιση της ποιότητας αυτών.
ΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
(α) Η νομική υποστήριξη του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. για αντικρούσεις επί ανακοπών και αιτήσεων αναστολής κατά πράξεων που εκδίδονται από αυτό ή από άλλη Υπηρεσία, για τις οφειλές της οποίας έχει την επιδίωξη της είσπραξης το ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ενώπιον των δικαστηρίων, καθώς και η υποβολή αιτημάτων για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και η παροχή απόψεων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της Υπηρεσίας στα Πολιτικά και Διοικητικά δικαστήρια, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στις διατάξεις της υποπερ. (β) της περ. ΙΙ. της υποπαρ. Δ'.
(β) Η παρακολούθηση, η μελέτη και η εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων κατά των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης της Διεύθυνσης.
(γ) Η παροχή νομικής υποστήριξης στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης, κατά τον χειρισμό των υποθέσεων αρμοδιότητάς του.
ΙΙΙ. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
(α) Η διενέργεια εισπράξεων και πληρωμών και η μέριμνα για την κατάθεση των εισπράξεων αυτών.
(β) Ο έγκαιρος εφοδιασμός, με εισήγηση στον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ., με τα αναγκαία ένσημα και λοιπό υλικό του Δημοσίου, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, η παραλαβή και η διαχείριση αυτών και των χρημάτων και η ασφαλής διαφύλαξή τους.
(γ) Η διάθεση των αξιών και του υλικού του Δημοσίου.
(δ) Η κατάρτιση μηνιαίας κατάστασης των πωληθέντων ενσήμων και υλικού κατά κατηγορίες, κλάσεις και σειρές και η παράδοσή της στην Υποδιεύθυνση Εσόδων, καθώς και η τήρηση και η ενημέρωση βιβλίου αποθήκης.
(ε) Η προσυπογραφή των πρωτοκόλλων και αποδείξεων παραλαβής και παράδοσης ενσήμων και λοιπών αξιών του Δημοσίου από κοινού με τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Β.ΕΙΣ..
(στ) Η έγκαιρη απόδοση του ετήσιου λογαριασμού διαχείρισης στο Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
(ζ) Η χρεοπίστωση του Ταμία από τον Υπεύθυνο του Γραφείου.
5. α) Τα όργανα του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, έχουν όλες τις υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ., που απορρέουν από τις διατάξεις, περί Δημοσίου Λογιστικού (ν. 4270/2014), καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 16/1989. β) Η επιδίωξη της είσπραξης των ως άνω οφειλών διενεργείται, κατά προτεραιότητα, στις επιλεγμένες υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του άρθρου 48 του Κ.Φ.Δ., όπως γνωστοποιούνται στην ανωτέρω Υπηρεσία με βάση την ετήσια στοχοθεσία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. γ) Η είσπραξη εσόδων με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α', για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, μπορεί να διενεργείται εκτός της έδρας του ΚΕ.Β.ΕΙΣ., από υπάλληλο αυτού, σε χώρο που θα παραχωρούν οι Δ.Ο.Υ Α2 τάξεως, οι οποίες θα παρέχουν και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή. δ) Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Α' - Εσόδων είναι υπόλογος έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β'
Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης
1. - Το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Θεσσαλονίκης είναι Περιφερειακή Υπηρεσία, έχει έδρα τον Νομό Θεσσαλονίκης και ο επιχειρησιακός του στόχος είναι η αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων και των εσόδων υπέρ τρίτων, η διακοπή της παραγραφής αυτών, η διενέργεια των επιστροφών, η διαχείριση του χαρτοφυλακίου οφειλών, καθώς και ο χαρακτηρισμός οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης.
2. Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης διαρθρώνεται σε τρεις (3) Υποδιευθύνσεις και δεκατέσσερα (14) Τμήματα, εκ των οποίων τα δύο (2) Αυτοτελή, υπαγόμενα απευθείας στον Προϊστάμενο και τέσσερα (4) Αυτοτελή Γραφεία, ως κατωτέρω:
Α.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α - ΕΣΟΔΩΝ
α) Τμήμα Α' - Βεβαίωσης Εσόδων
β) Τμήμα Β' - Διαγραφών-Επιστροφών
γ) Τμήμα Γ - Έκδοσης Α.Φ.Ε. και Αποδεικτικών Είσπραξης
δ) Τμήμα Δ' - Λογιστικής Τακτοποίησης
ε) Τμήμα Ε - Εσωτερικών Διαδικασιών
στ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Β.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
α) Τμήμα Α' - Οφειλών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
β) Τμήμα Β' - Οφειλών Ο.Ε., Ε.Ε., Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών νομικών προσώπων
γ) Τμήμα Γ - Οφειλετών υπό Διαδικασία Πτώχευσης και υπό Άλλες Ειδικές Διαδικασίες
δ) Τμήμα Δ' - Χαρακτηρισμού Οφειλών ως Ανεπίδεκτων Είσπραξης
ε) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Γ.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
α) Τμήμα Α' - Οφειλών Φυσικών Προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα
β) Τμήμα Β' - Οφειλών Φυσικών Προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα
γ) Τμήμα Γ - Οφειλών Μικρών Οφειλετών
δ) Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Δ.- ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕ.Β.ΕΙΣ.
α) Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης
β) Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
γ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
3. Οι οργανικές μονάδες του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης ασκούν την καθ' ύλην αρμοδιότητά τους στα πλαίσια της χωρικής τους αρμοδιότητας, η οποία έχει ως εξής:
α) στην Υποδιεύθυνση Α' -Εσόδων και τις οργανικές μονάδες αυτής, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης, όπως εκάστοτε ισχύει. β) στις Υποδιευθύνσεις Β' -Διαχείρισης Οφειλών, Γ -Διαχείρισης Οφειλών και τις οργανικές μονάδες αυτών, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης, καθώς και της Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, όπως εκάστοτε ισχύει.
4. Το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων που αποκτώνται από τα ΕΛ.ΚΕ. Θεσσαλονίκης και από τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της Υπηρεσίας, καθώς και για την καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων, είτε κατόπιν αποστολής χρηματικού καταλόγου από την αρχή που απέκτησε τον νόμιμο τίτλο, είτε με βάση μόνο τον νόμιμο τίτλο, από τις αρμόδιες αρχές του Δημοσίου και λοιπούς τρίτους.
Επιπλέον, το ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών (ληξιπρόθεσμων ή και μη), που μεταφέρθηκαν σε αυτό από τις Δ.Ο.Υ. του Νομού Θεσσαλονίκης και αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή προκύπτουν από την καταχώριση των στοιχείων νόμιμων ή εκτελεστών τίτλων στο ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης ή/και στη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς. Επιπροσθέτως των ανωτέρω, μεταξύ των Υποδιευθύνσεων, των Τμημάτων και των Αυτοτελών Γραφείων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. κατανέμονται και εξειδικεύονται και οι ακόλουθες, πρόσθετες, αρμοδιότητες, ως ακολούθως: Α.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Α' - ΕΣΟΔΩΝ Ι. Τμήμα Α - Βεβαίωσης Εσόδων
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Α' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
ΙΙ. Τμήμα Β - Διαγραφών-Επιστροφών
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Α' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
ΙΙΙ. Τμήμα Γ -Έκδοσης Α.Φ.Ε. και Αποδεικτικών Είσπραξης
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Α' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
IV. Τμήμα Δ - Λογιστικής Τακτοποίησης
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Α' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
V. Τμήμα Ε - Εσωτερικών Διαδικασιών
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Α' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
VI. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα
αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης.
Β.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Β - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
I. Τμήμα Α' - Οφειλών Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Υποδιεύθυνσης B' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, για οφειλές Α.Ε., Ε.Π.Ε. και I.K.E..
II. Τμήμα Β' - Οφειλών Ο.Ε., Ε.Ε., Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών νομικών προσώπων
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του Τμήματος Α' - Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Υποδιεύθυνσης B' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, για οφειλές Ο.Ε., Ε.Ε., Ν.Π.Δ.Δ. και λοιπών νομικών προσώπων και οντοτήτων.
III. Τμήμα Γ - Οφειλετών υπό Διαδικασία Πτώχευσης και υπό Άλλες Ειδικές Διαδικασίες
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Δ' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
V. Τμήμα Δ - Χαρακτηρισμού Οφειλών ως Ανεπίδεκτων Είσπραξης
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Τμήματος της Υποδιεύθυνσης Δ' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
VI. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης.
Γ.- ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Γ -ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
Ι. Τμήμα Α - Οφειλών Φυσικών Προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα
Αρμοδιότητες ίδιες με του Τμήματος Α' -Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Υποδιεύθυνσης B' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, για οφειλές Φυσικών Προσώπων με επιχειρηματική δραστηριότητα. ΙΙ. Τμήμα Β - Οφειλών Φυσικών Προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα Αρμοδιότητες ίδιες με του Τμήματος Α' -Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Υποδιεύθυνσης B' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, για οφειλές Φυσικών Προσώπων χωρίς επιχειρηματική δραστηριότητα. ΙΙΙ. Τμήμα Γ - Οφειλών Μικρών Οφειλετών
Αρμοδιότητες ίδιες με του Τμήματος Α' -Οφειλών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Υποδιεύθυνσης B' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής, για οφειλές Φυσικών και Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, εφόσον η βεβαιωμένη ή καταχωρισμένη, στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, συνολική ληξιπρόθεσμη βασική οφειλή τους δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
IV. Αυτοτελές Γραφείο Εξυπηρέτησης
Η παροχή απαντήσεων, τηλεφωνικά ή δια ζώσης, σε ερωτήματα φορολογουμένων για θέματα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης.
Δ.- ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΕ.Β.ΕΙΣ.
Ι. Αυτοτελές Τμήμα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Αυτοτελούς Τμήματος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
ΙΙ. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Αυτοτελούς Τμήματος του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
ΙΙΙ. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
Αρμοδιότητες ίδιες με αυτές του ομώνυμου Αυτοτελούς Γραφείου του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής.
5. α) Τα όργανα του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, έχουν όλες τις υποχρεώσεις των Δ.Ο.Υ. που απορρέουν από τις διατάξεις περί Δημοσίου Λογιστικού (ν. 4270/2014), καθώς και από τις ισχύουσες διατάξεις του π.δ. 16/1989. β) Η επιδίωξη της είσπραξης των ως άνω οφειλών διενεργείται, κατά προτεραιότητα, στις επιλεγμένες υποθέσεις που έχουν προτεραιοποιηθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του Κ.Ε.Δ.Ε. και του άρθρου 48 του Κ.Φ.Δ., όπως γνωστοποιούνται στην ανωτέρω Υπηρεσία με βάση την ετήσια στοχοθεσία είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών. γ) Η είσπραξη εσόδων με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α', για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί στους φορείς είσπραξης, μπορεί να διενεργείται εκτός της έδρας του ΚΕ.Β.ΕΙΣ., από υπάλληλο αυτού, σε χώρο που θα παραχωρούν οι Δ.Ο.Υ Α2 τάξεως, οι οποίες θα παρέχουν και την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή.
δ) Ο Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Α' - Εσόδων είναι υπόλογος έναντι του Ελεγκτικού Συνεδρίου.»

6) Στο άρθρο 48 «Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.)»:
α) αντικαθιστούμε την παρ. 1, ως εξής:
«1.- Ι. Οι Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) είναι Περιφερειακές Υπηρεσίες και διακρίνονται σε:
(α) Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές όλης της επικράτειας, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις οποίες λειτουργούν και Τμήματα «Ελέγχων», «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και «Εσόδων», καθώς και «Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης»
(β) Δ.Ο.Υ. Α1 τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές όλης της επικράτειας, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις οποίες δε λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αλλά λειτουργούν Τμήματα «Εσόδων», καθώς και «Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης»
(γ) Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως, επιπέδου Διεύθυνσης, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις οποίες δε λειτουργούν Τμήματα «Ελέγχων», «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και «Εσόδων», καθώς και «Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης» και (δ) Δ.Ο.Υ. Α3 τάξεως, επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, οι οποίες εδρεύουν σε περιοχές όλης της επικράτειας, πλην των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης και στις οποίες δε λειτουργούν Γραφεία «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης», αλλά λειτουργούν Γραφεία «Εσόδων» και «Διαχείρισης».
ΙΙ. α) Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Δ.Ο.Υ. Α', Α1 και Α3 τάξεως είναι οι παρακάτω:
(αα) Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.
(ββ) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών.
(γγ) Η αποτελεσματική είσπραξη των δημοσίων εσόδων, καθώς και των εσόδων υπέρ τρίτων.
β) Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως είναι οι παρακάτω:
(αα) Ο εντοπισμός και η καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής.
(ββ) Η βελτίωση της συμμόρφωσης των φορολογουμένων και η ποιοτική εξυπηρέτηση αυτών.»
β) αντικαθιστούμε την υποπαρ. γ) της παρ. 2 αυτού, ως κατωτέρω:
«γ) Ειδικότερα, οι Δ.Ο.Υ. Α' Τάξεως, κατά το μέρος της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητας της κάθε μίας από αυτές, ασκούν την καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των πρώην Διαπεριφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (Δ.Ε.Κ.) Αθηνών και Θεσσαλονίκης, όπως αυτή προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4141/2013 (Α'81), όπως ισχύουν και η οποία μεταφέρθηκε σε αυτές με την υπό στοιχεία Δ6Α 1058824 ΕΞ2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Τα όργανα των ως άνω Δ.Ο.Υ., που ασκούν τις αρμοδιότητες των πρώην Δ.Ε.Κ., με την επιφύλαξη όσων είχαν υπαχθεί στην αρμοδιότητα των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και Θεσσαλονίκης και μεταφέρθηκαν στα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, στα οποία έχουν μεταβιβασθεί οι κατωτέρω αρμοδιότητες ή έχει εκχωρηθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β 3886) απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει, είναι, αντίστοιχα, αρμόδια:
(αα) για την διενέργεια επανελέγχου σε χρήση που ενώ έχει ελεγχθεί/περαιωθεί από τα Διαπεριφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα προκύπτουν νέα-συμπληρωματικά στοιχεία, (ββ) την παρακολούθηση και τη διεκπεραίωση όλων των εκκρεμών υποθέσεων των πρώην Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, την εκπροσώπηση στα δικαστήρια για τις προαναφερθείσες εκκρεμείς υποθέσεις,
(γγ) τη βεβαίωση και την είσπραξη των φόρων, των τελών, των εισφορών, των προστίμων και των λοιπών επιβαρύνσεων, τη λήψη διασφαλιστικών και αναγκαστικών μέτρων, καθώς και για κάθε άλλη οφειλόμενη ενέργεια, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και για τη λήψη όλων των προβλεπόμενων μέτρων είσπραξης σε βάρος των οφειλετών και των περιουσιακών στοιχείων αυτών και
(δδ) τη φύλαξη, την τήρηση και τη διαχείριση των σχετικών φυσικών και μαγνητικών αρχείων, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις των στοιχείων ββ' και γγ' της παρούσας υποπαραγράφου, τα οποία έχουν περιέλθει στις οργανικές μονάδες στις οποίες μεταφέρθηκε η καθ' ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των Δ.Ε.Κ. Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.» γ) αντικαθιστούμε στην υποπαρ. δ) της παρ. 2 αυτού τη φράση «των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών (Α1'), Α'Πειραιά (Α1'), Ε' Θεσσαλονίκης (Α1') και ΙΒ' Αθηνών (Α'-Β')» με τη φράση «των Τμημάτων Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. ΙΓ' Αθηνών, Α'Πειραιά, Ε' Θεσσαλονίκης και ΙΒ' Αθηνών, Α2 τάξεως ».
δ) διαγράφουμε την παρ. 3.
ε) αντικαθιστούμε τις υποπαρ. ΙΙ., ΙΙΙ. και IV. της παρ. 5, ως κατωτέρω:
«II. Οι Δ.Ο.Υ. Α1 τάξεως, σε τρία (3) Τμήματα και ένα (1) Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ως κάτωθι:
α) Τμήμα Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
β) Τμήμα Β' - Εσόδων
γ) Τμήμα Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
δ) Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
ΙΙΙ. Οι Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως, σε δύο (2) έως τέσσερα (4) Τμήματα, καθώς και ένα (1) Γραφείο, το οποίο υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, ως κάτωθι:
α) Τμήμα Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
β) Τμήμα Α1'- Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής
γ) Τμήμα Α2' - Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής
δ) Τμήμα Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
ε) Τμήμα Γ'- Προϋπολογισμού και Προμηθειών, το οποίο λειτουργεί, μόνο, στις Δ.Ο.Υ. ΙΒ' Αθηνών, ΙΓ Αθηνών, Α'Πειραιά και Ε' Θεσσαλονίκης
στ) Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών, το οποίο προβλέπεται, μόνο, για τη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και δύναται να λειτουργεί εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης.
IV. Οι Δ.Ο.Υ. Α3 τάξεως, σε τέσσερα (4) Γραφεία, ως κάτωθι:
α) Γραφείο Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
β) Γραφείο Β' - Εσόδων
γ) Γραφείο Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
δ) Γραφείο Δ' - Διαχείρισης».
στ) αντικαθιστούμε το στοιχείο (στ) της υποπερ. «ΙΙ. Τμήμα Β'- Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» της περ. «i. - Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως» της υποπαρ. Α' της παρ. 6 αυτού, ως εξής: «(στ) Η παροχή συνδρομής στο αρμόδιο για τους συμψηφισμούς Τμήμα της ίδιας ή άλλης υπηρεσίας, για τις οφειλές της οποίας έχει την αρμοδιότητα επιδίωξης της είσπραξης, ως προς την εξέταση των προϋποθέσεων του συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο σε ειδικές περιπτώσεις που σχετίζονται με θέματα της αρμοδιότητας του δικαστικού, ύστερα από σχετικό αίτημα των Προϊσταμένων των ως άνω Τμημάτων.»
ζ) αντικαθιστούμε τις περ. ii. «Δ.Ο.Υ. Α1'τάξεως», iii. «Δ.Ο.Υ. Α' -Β' τάξεως» και iv. «Δ.Ο.Υ. Β' τάξεως» της υποπαρ. Α' της παρ. 6 αυτού, ως εξής: «ii. - Δ.Ο.Υ. Α1 τάξεως
I. Τμήμα Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως. (β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων. Από το εν λόγω Τμήμα των Δ.Ο.Υ Σάμου και Κιλκίς επιπλέον των ανωτέρω ασκείται και η διαχείριση προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και ενδίκων μέσων κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών που εκδίδονται από τις ίδιες, καθώς και η παρακολούθηση και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για τις προαναφερθείσες πράξεις.
II. Τμήμα Β' - Εσόδων
Το Τμήμα ασκεί αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως.
III. Τμήμα Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως.
IV. Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Αυτοτελούς Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως.
iii. - Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως
I. Τμήμα Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως.
(β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.
(γ) Η διαχείριση προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και ενδίκων μέσων, κατά πράξεων επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών που εκδίδονται από τις ίδιες, καθώς και η παρακολούθηση και η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων που εκδίδονται από τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών για τις προναφερθείσες πράξεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα προβλεπόμενων για το Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής αυτής.
(δ) Η βεβαίωση φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων με βάση τις πράξεις που εκδίδονται από τη Δ.Ο.Υ., στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων του αρμόδιου ΚΕ.Β.ΕΙΣ..
II. Τμήμα Α1 - Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής
(α) H παραλαβή: αα) αιτήσεων και δικαιολογητικών φορολογουμένων, που επιθυμούν να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 5Α, και του ν. 4172/2013 (Α' 167) και η εξέταση της συνδρομής ή μη των απαιτούμενων προϋποθέσεων, ββ) αιτήσεων ανάκλησης της υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 5Α και 5Β του ως άνω νόμου και γγ) αιτήσεων εκ νέου υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 5Α και 5Γ του ίδιου νόμου, καθώς και η εξέταση των σχετικών αρχείων, που τηρούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, για τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ίδιου ως άνω νόμου. (β) Η έκδοση απόφασης έγκρισης ή απόρριψης των αιτήσεων υπαγωγής στις διατάξεις των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ν. 4172/2013 και η σχετική ενημέρωση των φορολογουμένων. (γ) Η πληροφόρηση της Διεύθυνσης Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων (Δ.Δ.ΦΟ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας της ΑΑΔΕ για την ενημέρωση σύμφωνα με τις διατάξεις περί διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, όπως εκάστοτε ισχύουν, των φορολογικών αρχών του κράτους, στο οποίο το φυσικό πρόσωπο είχε την τελευταία φορολογική κατοικία του, μέχρι την υποβολή της αίτησής του, σχετικά με τη μεταφορά αυτής και την υπαγωγή στις διατάξεις των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ν. 4172/2013.
(δ) Η εξέταση των διαθέσιμων στοιχείων που τηρούνται στην υπηρεσία, τα οποία αποδεικνύουν την ολοκλήρωση της επένδυσης της υποπαρ. β' της παρ. 1 του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013 ή την παραλαβή των σχετικών δικαιολογητικών από τον φορολογούμενο.
(ε) Η υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών για την άρση υπαγωγής από την εναλλακτική φορολόγηση του άρθρου 5Α του ν. 4172/2013, φορολογουμένων, που δεν ολοκλήρωσαν την επένδυση, καθώς και για την άρση υπαγωγής από την εναλλακτική φορολόγηση των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γ του ως άνω νόμου για τις περιπτώσεις που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις.
(στ) Η ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) της σχετικής εφαρμογής σε κάθε στάδιο της διαδικασίας υπαγωγής στα άρθρα 5Α, 5Β και 5Γ του ν. 4172/2013.
ΙΙΙ. Τμήμα Α2 - Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου
(α) Η διαχείριση θεμάτων που αφορούν στα ακόλουθα ειδικά καθεστώτα ΦΠΑ, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου για υποκειμένους στον φόρο που επιλέγουν την Ελλάδα ως κράτος - μέλος εγγραφής: αα) μη ενωσιακό καθεστώς (non-Unionscheme OSS), ββ) ενωσιακό καθεστώς (Unionscheme OSS), γγ) καθεστώς εισαγωγής (IOSS).
Ειδικότερα:
(αα) την εγγραφή στα εν λόγω ειδικά καθεστώτα, τη μεταβολή των πληροφοριών εγγραφής και τη διαγραφή / εξαίρεση προσώπων από τα καθεστώτα αυτά,
(ββ) την απόδοση ΑΦΜ/ΦΠΑ, με ηλεκτρονικά μέσα, στα πρόσωπα που εγγράφονται στα ειδικά καθεστώτα, όπου απαιτείται, καθώς και στον μεσάζοντα για την εγγραφή του στο καθεστώς εισαγωγής,
(γγ) την παραλαβή και εν γένει τη διαχείριση δηλώσεων ΦΠΑ των ειδικών καθεστώτων,
(δδ) την αποστολή υπενθύμισης στους υπόχρεους, σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή και μη καταβολής του φόρου,
(εε) τις αναγκαίες ενέργειες για την είσπραξη του φόρου,
(στστ) την κατανομή του φόρου στα κράτη - μέλη κατανάλωσης και την αποστολή των σχετικών εμβασμάτων και
(ζζ) την εναπόθεση των πληροφοριών του υποστοιχείου (αα), κατά το μέρος που αφορούν στο καθεστώς εισαγωγής στο κεντρικό αποθετήριο πληροφοριών του καθεστώτος.
(β) Η διαχείριση θεμάτων σχετικών με την είσπραξη του ΦΠΑ που οφείλεται στην Ελλάδα ως κράτος - μέλος κατανάλωσης, στο πλαίσιο των καθεστώτων του στοιχείου (α) και ανάλογων τέτοιων καθεστώτων άλλων κρατών - μελών.
Ειδικότερα:
(αα) την υποδοχή και επεξεργασία των πληροφοριών και στοιχείων που αποστέλλουν άλλα κράτη - μέλη, ως κράτη - μέλη εγγραφής,
(ββ) εν γένει την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ, τόκων και προστίμων, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής υπενθύμισης για την καταβολή ληξιπρόθεσμων οφειλών και
(γγ) την απόδοση ΑΦΜ σε υποκειμένους στον φόρο που εγγράφονται σε ειδικά καθεστώτα άλλων κρατών μελών, για την είσπραξη οφειλόμενου ΦΠΑ στην Ελλάδα.
(γ) Η καταχώριση των στοιχείων των νόμιμων τίτλων στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων, η λογιστική απεικόνιση της βεβαίωσης, των εισπράξεων, των επιστροφών ή των διαγραφών και η αποστολή των παραστατικών στοιχείων ελέγχου στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
(δ) Η διαχείριση και η παρακολούθηση της διαδικασίας των εισπράξεων που διενεργούνται μέσω του τραπεζικού συστήματος, των ΕΛ.ΤΑ. και εν γένει των φορέων είσπραξης αλλά και μέσω εμβασμάτων προς την Τ.τ.Ε.
(ε) Η διαχείριση και η παρακολούθηση των διαδικασιών διαγραφών και επιστροφών, στην περίπτωση που η Ελλάδα είναι κράτος μέλος εγγραφής ή και κατανάλωσης, συμπεριλαμβανομένης της διενέργειας του μερικού ελέγχου των επιστροφών.
(στ) Η αποστολή και λήψη των προβλεπόμενων από το θεσμικό πλαίσιο πληροφοριών, στοιχείων και ενημερώσεων από και προς τα λοιπά κράτη - μέλη.
(ζ) Η διασταύρωση και η αξιοποίηση των πληροφοριών που συλλέγονται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
(η) Η εξέταση των προϋποθέσεων του αυτεπάγγελτου ή βάσει δήλωσης συμψηφισμού απαιτήσεων οφειλέτη του Δημοσίου έναντι χρεών αυτού προς το Δημόσιο και η διενέργεια συμψηφισμών από κάθε νόμιμη αιτία.
(θ) Η λήψη αναγκαστικών, διασφαλιστικών και λοιπών μέτρων, καθώς και κάθε άλλης οφειλόμενης ενέργειας κατά τις κείμενες διατάξεις, για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών και για τη διακοπή της παραγραφής οφειλών. (ι) Η έγκριση προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής.
(ια) Η υποβολή αίτησης άσκησης ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α' 43), καθώς και αναφοράς κατά τις διατάξεις του ν. 4557/2018 (Α' 139).
(ιβ) Η ανάληψη δράσεων για την πλήρη επίτευξη των στόχων, σύμφωνα με ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα.
(ιγ) Η παρακολούθηση υποθέσεων και η διαχείριση των προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών και λοιπών ένδικων βοηθημάτων και μέσων, κατά πράξεων αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ιδ) Η υποδοχή και η απάντηση επί ερωτημάτων για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
(ιε) Κάθε άλλη ενέργεια η οποία προκύπτει από το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ειδικών καθεστώτων.
IV. Τμήμα Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως.
V. Τμήμα Γ' - Προϋπολογισμού και Προμηθειών
(α) Η κατάρτιση και η εκτέλεση του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύει.
(β) Η σύνταξη των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης του νομαρχιακού προϋπολογισμού του Φορέα.
(γ) Η κατάρτιση και η αποστολή αιτημάτων προς το Τμήμα Α'- Τακτικού Προϋπολογισμού και Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών (Δ.Π. & Δ.Α.) της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) της ΑΑΔΕ, για την ενίσχυση του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού του Φορέα.
(δ) Η υποβολή στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ. τακτικών μηνιαίων και ετήσιων στοιχείων, αναφορών και εκθέσεων εκτέλεσης του Νομαρχιακού Προϋπολογισμού του Φορέα και αναφορών της πορείας υλοποίησης των διαδικασιών προμηθειών.
(ε) Η διαρκής τήρηση και η αποστολή σε μηνιαία βάση προς την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής της εξέλιξης των δαπανών και των απλήρωτων υποχρεώσεων για το σύνολο των Δ.Ο.Υ., αρμοδιότητας του διατάκτη, στα πλαίσια τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων της ΑΑΔΕ.
(στ) Η διενέργεια όλων των προβλεπόμενων διαδικαστικών ενεργειών για την υποστήριξη του διατάκτη, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου περί προμηθειών, για την ανάθεση προμηθειών και υπηρεσιών προς κάλυψη, μέσω των Νομαρχιακών Προϋπολογισμών της Φορολογικής Διοίκησης, των αναγκών των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου, αρμοδιότητάς του και των υφιστάμενων υπηρεσιών αυτών, οι οποίες προβλέπονται στη στήλη 3 του Πίνακα της περ. α' της υποπαρ. 4 της παρ. Α' της υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ. Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) απόφασής μας, όπως εκάστοτε ισχύει.
(ζ) Η σύσταση, η συγκρότηση και ο ορισμός μελών συλλογικών οργάνων/επιτροπών, που απαιτούνται σε όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως, για τη διενέργεια διαγωνισμών προμηθειών ή υπηρεσιών, εξέτασης ενστάσεων και παραλαβής αυτών.
(η) Η διενέργεια ερευνών αγοράς για την τεκμηρίωση της διαθεσιμότητας των αναγκαίων προμηθειών και υπηρεσιών και για τη λήψη στοιχείων κοστολόγησης αυτών.
(θ) Η μέριμνα για τη συλλογή και τον έλεγχο των τεχνικών προδιαγραφών των προμηθειών αγαθών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των υπηρεσιών αρμοδιότητάς τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Ο.Υ., κατά περίπτωση. Σε περίπτωση, που έχουν καθοριστεί και γνωστοποιηθεί τεχνικές προδιαγραφές αγαθών και υπηρεσιών από τη Γ.Δ.Ο.Υ., ακολουθούνται αυτές.
(ι) Η υλοποίηση και η συνολική παρακολούθηση της πορείας διενέργειας των διαδικασιών προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών, καθώς και η κατάρτιση των αποφάσεων αναθέσεων και των συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το σύνολο των Υπηρεσιών Φορολογικού Αντικειμένου, αρμοδιότητας του διατάκτη.
(ια) Η παροχή πληροφοριών και διευκρινήσεων σε ζητήματα που σχετίζονται με τους διενεργηθέντες διαγωνισμούς ή με την εκτέλεση των προμηθειών, γενικότερα, σε υποψήφιους αναδόχους και σε ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες της Αρχής.
(ιβ) Η μέριμνα για τη διαβίβαση των ολοκληρωμένων φακέλων προμήθειας ειδών και υπηρεσιών, με τα νόμιμα δικαιολογητικά προς πληρωμή, στην αρμόδια για την εκκαθάριση Υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ..
(ιγ) Η καταγραφή της προόδου διεξαγωγής των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων, η τήρηση σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή του «Φακέλου δημόσιας σύμβασης» και των σχετικών στοιχείων, καθώς και η επεξεργασία αυτών.
(ιδ) Η συνεργασία με την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.), στα πλαίσια άσκησης από αυτή των αρμοδιοτήτων των άρθρων 24, 26, 66 και 69Γ του ν. 4270/2014, όπως εκάστοτε ισχύουν.
(ιε) Κάθε άλλη διαδικαστική ενέργεια που προβλέπεται για την υποστήριξη του έργου του διατάκτη, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.»
VI. Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών
Η απόδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών, που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας και οι μεταβολές ατομικών στοιχείων των ως άνω προσώπων, αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. Α' και ΙΓ Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία Δ. ΟΡΓ. Α 1065199 ΕΞ 2022/20-07-2022 (Β 3886) απόφαση, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως εκάστοτε ισχύει. iv. - Δ.Ο.Υ. Α3 τάξεως
I. Γραφείο Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους
(α) Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, πλην του στοιχείου στ' αυτού.
(β) Η εφαρμογή των διατάξεων περί τήρησης βιβλίων και έκδοσης στοιχείων.
II. Γραφείο Β' - Εσόδων
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως.
III. Γραφείο Γ' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Τμήματος των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως.
IV. Γραφείο Δ' - Διαχείρισης
Αρμοδιότητες ίδιες με τις αρμοδιότητες του ομώνυμου Γραφείου των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως.»
η) την υποπαρ. Β' «Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)» της παρ. 6 αυτού, ως εξής:
«Β.- Γραφεία Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Γ.Ε.Φ.)
(α) Σε ορισμένες Δ.Ο.Υ. προβλέπεται η λειτουργία Γ.Ε.Φ., εκτός του κεντρικού κτιρίου στέγασης αυτών, στις έδρες ή σε περιοχές Δήμων, τα οποία καθορίστηκαν με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών ή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..
(β) Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και των Γραφείων των Δ.Ο.Υ., των ΕΛ.ΚΕ. και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., οι οποίες ασκούνται και από τα Γ.Ε.Φ., είναι οι κατωτέρω:
αα) Η παραλαβή: i) οποιασδήποτε αίτησης, δήλωσης, γνωστοποίησης, υπεύθυνης δήλωσης ή άλλων εγγράφων που υποχρεούνται να παραλαμβάνουν οι ως άνω Υπηρεσίες, με τα συνημμένα δικαιολογητικά και στοιχεία και η διαβίβασή τους στην οικεία Υπηρεσία, ii) δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων για όλες τις φορολογίες (αρχικών, συμπληρωματικών, τροποποιητικών), σε περίπτωση που προβλέπεται χειρόγραφη υποβολή ή δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής, λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας, καθώς και των τυχόν συνυποβαλλόμενων στοιχείων και δικαιολογητικών και η καταχώρηση τους στις εφαρμογές του Νέου TAXIS, στις περιπτώσεις που αυτό είναι τεχνικά εφικτό, iii) δηλώσεων απόδοσης Α.Φ.Μ./μεταβολής ατομικών στοιχείων, δηλώσεων έναρξης, μεταβολής και διακοπής εργασιών, των συνυποβαλλόμενων δηλώσεων και δικαιολογητικών, καθώς και έκδοση των σχετικών βεβαιώσεων, στις περιπτώσεις που οι εν λόγω δηλώσεις υποβάλλονται εμπρόθεσμα, iv) λοιπών δηλώσεων Μητρώου με τα απαιτούμενα για την κάθε περίπτωση δικαιολογητικά και η διαβίβαση αυτών στη Δ.Ο.Υ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, v) της άδειας και των πινακίδων κυκλοφορίας για τη θέση των οχημάτων σε ακινησία, vi) ενδικοφανών προσφυγών και η διαβίβασή τους στην οικεία Δ.Ο.Υ. Α' και Α2 Τάξεως ή στο οικείο ΕΛ.ΚΕ.. ββ) Η χορήγηση στους φορολογουμένους: i) των απαντητικών εγγράφων που αποστέλλονται από την οικεία Υπηρεσία, ii) πάσης φύσεως πιστοποιητικών, βεβαιώσεων & λοιπών φορολογικών στοιχείων, που αφορούν στους ίδιους και διατηρούνται ηλεκτρονικά στις εφαρμογές του Taxis, iii) εντύπων όλων των φορολογιών, iv) αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής, στις περιπτώσεις που αυτά εκδίδονται από οποιονδήποτε υπάλληλο, v) κλειδαρίθμων.
γγ) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων, τόσο για την ηλεκτρονική, όσο και για τη χειρόγραφη υποβολή φορολογικών δηλώσεων, τη συγκέντρωση και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.
δδ) Η κοινοποίηση πράξεων ή εγγράφων, κατόπιν παραγγελίας του Προϊσταμένου της οικείας Υπηρεσίας, καθώς και αποφάσεων της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών.
εε) Η είσπραξη εσόδων, με την έκδοση διπλοτύπου παραστατικού είσπραξης τύπου Α', μόνο για τα έσοδα των οποίων η είσπραξη δεν μπορεί να διενεργηθεί σε πιστωτικά ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ. Η προαναφερθείσα είσπραξη διενεργείται αποκλειστικά με επιταγές ή με τη χρήση πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών.
στστ) Η έκδοση μοναδικού κωδικού πληρωμής για τις οφειλές, οι οποίες μπορούν να πληρωθούν σε Πιστωτικά Ιδρύματα ή στα ΕΛ.ΤΑ.
(γ) Οι αιτήσεις, οι δηλώσεις, τα έντυπα και τα λοιπά έγγραφα των συναλλασσομένων θα παραλαμβάνονται και θα πρωτοκολλούνται στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο της οικείας Υπηρεσίας και εν συνεχεία θα διεκπεραιώνονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Γ.Ε.Φ., εφόσον πρόκειται για διαδικασία που προβλέπεται η ολοκλήρωσή της από το Γ.Ε.Φ.. Εφόσον το αίτημα του συναλλασσομένου δεν μπορεί να διεκπεραιωθεί από τους υπαλλήλους του Γ.Ε.Φ., θα πρωτοκολλείται και θα αποστέλλεται, με τα επισυναπτόμενα σε αυτό δικαιολογητικά, με ηλεκτρονική αλληλογραφία στην οικεία Υπηρεσία, η οποία, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις και με την επιφύλαξη ειδικών διατάξεων, θα εκδίδει την τελική πράξη και θα την αποστέλλει με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο Γ.Ε.Φ., για την επίδοσή της στον ενδιαφερόμενο. Για την υποβολή της πράξης αυτής από τον ενδιαφερόμενο στις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς ισχύουν τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.) και σε άλλες ειδικές διατάξεις.
Για την ασφάλεια των συναλλαγών και για την ορθή τήρηση του αρχείου από την οικεία Υπηρεσία, ο αρμόδιος υπάλληλος του Γ.Ε.Φ. θα αποστέλλει ταχυδρομικώς ή με άλλο νόμιμο τρόπο, τα πρωτότυπα των εγγράφων, εντύπων, αιτήσεων, δηλώσεων, κ.λπ. που παρέλαβε. (δ) Οι υπάλληλοι των Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Α1 (πλην των Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Σάμου και Κιλκίς) και Α3 Τάξεως, θα αποστέλλουν τις αιτήσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι και αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των Τμημάτων «Ελέγχων» και «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» των Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως στις Δ.Ο.Υ. Α1 και Α3 τάξεως, οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαβιβάζουν στη Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως, με εξαίρεση τις ενδικοφανείς προσφυγές, οι οποίες θα διαβιβάζονται απευθείας από τα Γ.Ε.Φ. στην οικεία Δ.Ο.Υ. Α' τάξεως προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων των φορολογουμένων.
(ε) Οι υπάλληλοι των Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Α2 Τάξεως, καθώς και των Γ.Ε.Φ. των Δ.Ο.Υ. Σάμου και Κιλκίς (Α1 τάξεως) τις αιτήσεις, τα έγγραφα και τα λοιπά στοιχεία που προσκομίζουν οι φορολογούμενοι και αφορούν σε θέματα αρμοδιότητας των ΕΛ.ΚΕ. και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. θα τα αποστέλλουν απευθείας στις ως άνω Υπηρεσίες.»

7) Στο άρθρο 76 «Κλάδοι Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων των Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Υπηρεσιών», αντικαθιστούμε:
α) το πρώτο εδάφιο της υποπαρ. 3 της παρ. Α', ως εξής:
«3. Στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.), στα Κέντρα Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π.) και Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), στα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις Φορολογικές Περιφέρειες (Φ.Π.), στην Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (Ε.Μ.ΕΙΣ.), στα Κέντρα Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕ.Β.ΕΙΣ.) Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Α' τάξεως, προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α' της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης. Όπου προβλέπονται Υποδιευθύνσεις στις ως άνω Υπηρεσίες, μπορούν να προΐστανται και υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α' της περ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας, με εξαίρεση τις Υποδιευθύνσεις στις οποίες υπάγονται Τμήματα Νομικής Υποστήριξης ή Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης, τις Υποδιευθύνσεις Β; Γ' και Δ' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και τις Υποδιευθύνσεις Β' και Γ' του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, στις οποίες προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α' της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας.»
β) την υποπαρ. 4 της παρ. Α' , ως εξής:
«4. στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες Α1 και Α2 τάξεως, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 1 της παραγράφου 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερίπτωση α' της περίπτωσης 3 της παραγράφου 2 του άρθρου 70 της παρούσας.»

8) Αντικαθιστούμε την υποπαρ. 8 της παρ. Α’ του άρθρου 77 «Κλάδοι Προϊσταμένων Αυτοτελών Τμημάτων, Τμημάτων και Αυτοτελών Γραφείων των Υπηρεσιών», ως εξής:
«8.Ι. α) στα Τμήματα των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Διευθύνσεων Φορολογίας (Γ.Δ.Φ.) και Φορολογικών Λειτουργιών (Γ.Δ.Φ.Λ.), πλην της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε. β) στα Αυτοτελή Τμήματα Υποστήριξης (Α.Τ.Υ.) της Γ.Δ.Φ. και της Γ.Δ.Φ.Λ., γ) στα Τμήματα της Ε.Μ.ΕΙΣ. δ) στα Τμήματα των Υποδιευθύνσεων Α’ Εσόδων, στα Αυτοτελή Τμήματα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης, καθώς και στα Αυτοτελή Γραφεία Εξυπηρέτησης των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ε) στα Τμήματα Β’ Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Έργου των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, στ) στα Τμήματα Ελέγχου του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. και στα Τμήματα Ελέγχων των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως και των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ζ) στο Αυτοτελές Τμήμα Διαχείρισης Σχέσεων με τους Μεγάλους Φορολογουμένους του Κ.Ε.ΜΕ. ΕΠ., η) στο Αυτοτελές Τμήμα Κεφαλαίου Αθηνών και στο Τμήμα Κεφαλαίου Θεσσαλονίκης του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., θ) στα Αυτοτελή Τμήματα Ψηφιακής Υποστήριξης και Οργάνωσης των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ι) στα Αυτοτελή Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., ια) στα Τμήματα Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους και Εσόδων των Δ.Ο.Υ. Α’, Α1 και Α2 τάξεως, κατά περίπτωση ιβ) στα Τμήματα Προϋπολογισμού και Προμηθειών των Δ.Ο.Υ. Α2 τάξεως, ιγ) στο Τμήμα Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/ κής Φορ/σης Φορ/κών Κατοίκων Ημεδαπής και ιδ) στις Δ.Ο.Υ. Α3 τάξεως προΐστανται ή ορίζονται Υπεύθυνοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας.
ΙΙ. α) στα Τμήματα Α’ Επιθεώρησης και Ελέγχου των Φ.Π. Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Πατρών, β) στα Αυτοτελή Τμήματα Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. και του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π., γ) στο Τμήμα Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’ τάξεως, δ) στα Αυτοτελή Τμήματα Νομικής Υποστήριξης των ΕΛ.ΚΕ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, ε) στο Τμήμα Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατοίκων Ημεδαπής, στ) στα Τμήματα των Υποδιευθύνσεων Β’, Γ’και Δ’ του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και των Υποδιευθύνσεων Β’ και Γ’ του ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Θεσσαλονίκης, καθώς και στα Αυτοτελή Τμήματα Νομικής Υποστήριξης των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης.
IΙΙ. α) στα Τμήματα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α’, Α1 και Α2 τάξεως της Γ.Δ.Φ.Λ. και β) στα Αυτοτελή Γραφεία Διαχείρισης των Δ.Ο.Υ. Α’ και Α1 τάξεως, καθώς και των ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης και στο Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών της Δ.Ο.Υ. Α’ Αθηνών προΐστανται υπάλληλοι ή ορίζονται Υπεύθυνοι, αντίστοιχα, κατηγορίας ΠΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 1 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας απόφασης ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην υποπερ. α’ της περ. 3 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας και μόνο, όταν δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Εφοριακών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ οποιουδήποτε κλάδου που πληρούν τις αντίστοιχες προϋποθέσεις διορισμού, όπως αυτές ορίζονται στην περ. 6 της παρ. 2 του άρθρου 70 της παρούσας.».

9) Στον Πίνακα του Παραρτήματος 1 «ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.» αντικαθιστούμε:
α) στη στήλη «ΤΑΞΗ» των περ. 3, 18, 19, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 39, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 54, 56, 84, 91, 92 και 93, τον χαρακτηρισμό από «Α-Β» σε «Α1»
β) στη στήλη «ΤΑΞΗ» των περ. 53, 96, 97, 98 και 99 τον χαρακτηρισμό από «Β» σε «Α3» και γ) τις περ. με α/α 8, 10 έως και 12, 14 έως και 17, 57 έως και 72, 74 έως και 83, ως εξής:

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΠΙΝΑΚΑΣ Δ.Ο.Υ.
Α/Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΜΟΣ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΑΞΗ ΥΠΟΔΙΕΥ­ΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΗΜΟΣ- ΕΔΡΑ/ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ (Γ.Ε.Φ.)
«8. Κεντρικής Μακεδονίας Θεσσαλονίκης Αμπελοκήπων, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Αμπελοκήπων Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
            Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης   »
«10. Δ' Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
11. Ε' Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
Γ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών  
12. Ζ' Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   »
Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
«14 ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Θεσσαλονίκης Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
15. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, με έδρα τις Δημοτικές Κοινότητες Νέας Μαγνησίας και Διαβατών Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   Χαλκηδόνος (Άγιος Αθανάσιος)
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
16. Καλαμαριάς με έδρα τον Δήμο Καλαμαριάς Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
17.     Λαγκαδά, με έδρα τη Δημοτική Κοινότητα Λαγκαδά Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   α) Λαγκαδά (Ζαγκλιβέρι)
β) Λαγκαδά (Σοχός)»
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
«57 Αττικής Αττικής Αγίων Αναργύρων, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Αγίων Αναργύρων Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
58. Α' Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
  Αυτοτελές Γραφείο Χορήγησης Α.Φ.Μ. και Κλειδαρίθμου και Μεταβολών  
59. Δ' Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
60. ΙΒ' Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
Γ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών  
61. ΙΓ' Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
            Γ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών    
62. ΙΖ' Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
63. ΦΑΕ Αθηνών, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
64. Αιγάλεω, με έδρα τον Δήμο Αιγάλεω Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
65. Αμαρουσίου, με έδρα τον Δήμο Αμαρουσίου Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
66. Γλυφάδας, με έδρα τον Δήμο Γλυφάδας Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   Παλαιού Φαλήρου (Παλαιό Φάληρο)
Β'-Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
67. Ελευσίνας, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Ελευσίνος Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   Μεγαρέων (Μέγαρα)
Β' -Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
68. Ηλιούπολης, με έδρα τον Δήμο Ηλιουπόλεως Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β' -Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
69.     Καλλιθέας, με έδρα τον Δήμο Καλλιθέας Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β' -Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
70. Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/κών Κατ. Ημεδαπής, με έδρα τον Δήμο Αθηναίων Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Α1 - Εφαρμογής Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής  
Α2'- Ειδικών Καθεστώτων ΦΠΑ στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού εμπορίου  
Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
71. Κηφισιάς, με έδρα τον Δήμο Κηφισιάς Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   Διονύσου (Άγιος Στέφανος)
Β' -Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
72. Κορωπίου, με έδρα τον Δήμο Κρωπίας Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   α)Λαυρεωτικής (Λαύριο)
β) Κέας (Κέα)»
Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
«74 Νέας Ιωνίας, με έδρα τον Δήμο Νέας Ιωνίας Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   Ηρακλείου (Ηράκλειο)
Β' -Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
75. Νίκαιας, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Νίκαιας Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
76.     Παλλήνης, με έδρα τον Δήμο Παλλήνης Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   Άνδρου (Άνδρος)
Β' -Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
77. Α' Πειραιά, με έδρα τον Δήμο Πειραιώς Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   α) Αίγινας (Αίγινα)
β) Κυθήρων (Κύθηρα)
γ) Πόρου (Πόρος)
δ) Σπετσών (Σπέτσες)
ε)Ύδρας (Υδρα)
στ) Μήλου (Μήλος)
Β' -Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
Γ'-Προϋπολογισμού και Προμηθειών  
78. Ε' Πειραιά, με έδρα τον Δήμο Πειραιώς Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   Σαλαμίνας (Σαλαμίνα)
Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
79. ΦΑΕ Πειραιά, με έδρα τον Δήμο Πειραιώς Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
80. Περιστερίου, με έδρα τον Δήμο Περιστερίου Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
81. Πλοίων, με έδρα τον Δήμο Πειραιώς Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β' - Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
82.     Χολαργού, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Χολαργού Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους    
Β' -Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  
83. Ψυχικού, με έδρα τη Δημοτική Ενότητα Ψυχικού Α2   Α'- Συμμόρφωσης και Σχέσεων με τους Φορολογουμένους   »
Β' -Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης  

Γ. 1) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρονται ή ορίζονται:
α) οργανικές μονάδες, οι οποίες παύουν να λειτουργούν, νοούνται, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, οι οργανικές μονάδες της παρούσας απόφασης, στις οποίες περιέρχονται οι αρμοδιότητες αυτών.
β) οι Δ.Ο.Υ. Α' - Β'τάξεως, πλην αυτών στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης και οι Δ.Ο.Υ. Β'τάξεως, νοούνται, από την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, οι Δ.Ο.Υ. Α1 και Α3 τάξεως, αντίστοιχα.
γ) Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται ή ορίζεται: το Τμήμα «Α' - Εποπτείας, Ελέγχου και Συντονισμού» των Φορολογικών Περιφερειών (Φ.Π.) από την ημερομηνία ισχύος των σχετικών διατάξεων της παρούσας, νοείται το Τμήμα «Α' - Επιθεώρησης και Ελέγχου».

2) Με πράξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κατά την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων της παρούσας, οι υπάλληλοι των Τμημάτων «Δικαστικό και Νομικής Υποστήριξης» και «Εσόδων», καθώς και του Αυτοτελούς Γραφείου Διαχείρισης των Δ.Ο.Υ. Αττικής και Θεσσαλονίκης μετακινούνται στα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα ή παραμένουν στις ίδιες ως άνω Δ.Ο.Υ. ή μετακινούνται ή μετατίθενται σε άλλες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ εντός του ίδιου Νομού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3) Η νομική υποστήριξη επί αντικρούσεων προσφυγών και ενδικοφανών προσφυγών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και επί ενδίκων μέσων, η παρακολούθηση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και των αποφάσεων της ΔΕΔ και εν γένει η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της Υπηρεσίας ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, για υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που εκκρεμούν ενώπιων αυτών, ασκείται, ως εξής:
α) από τα ΕΛ.ΚΕ., κατά λόγο αρμοδιότητας, για υποθέσεις που αφορούν σε πράξεις μετά από φορολογικό έλεγχο, πλην των αναφερομένων στην περ. β) της παρούσας παραγράφου, οι οποίες είχαν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των ΕΛ.ΚΕ. και παρέμειναν μετά από την ημερομηνία αυτή στις υφιστάμενες Δ.Ο.Υ. Α1 τάξεως των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
β) από τη Δ.Ο.Υ., από την οποία έχει εκδοθεί η εκάστοτε πράξη, για υποθέσεις που αφορούν σε πράξεις επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή ειδικών εισφορών που εκδίδονται, χωρίς να έχει προηγηθεί φορολογικός έλεγχος, καθώς και σε πράξεις που εκδίδονται κατόπιν μερικού επιτόπιου ελέγχου διαπίστωσης της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, της τήρησης των βιβλίων και της έκδοσης των φορολογικών στοιχείων.

4) Η νομική υποστήριξη επί αντικρούσεων ανακοπών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων, καθώς και επί ενδίκων μέσων, η παρακολούθηση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων και εν γένει η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της Υπηρεσίας ενώπιον δικαστικών αρχών, για υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που εκκρεμούν ενώπιων αυτών, ασκείται από τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, κατά λόγο αρμοδιότητας, για υποθέσεις που αφορούν σε μέτρα διοικητικής εκτέλεσης ή/και σε ατομικές ειδοποιήσεις προς τους οφειλέτες.

4α) Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στις Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 29 του άρθρου 66 του ν.4646/2019 και για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί πράξεις αποδοχής ή απόρριψης έως τις ημερομηνίες μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Δικαστικού και Νομικής Υποστήριξης στα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα, διαβιβάζονται σε αυτά, από τα οποία και εκδίδονται οι ως άνω πράξεις.
Η νομική υποστήριξη επί αντικρούσεων ενδικοφανών προσφυγών, προσφυγών ή λοιπών ενδίκων βοηθημάτων και συναφών ενδίκων μέσων, η παρακολούθηση και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, η άσκηση ένδικων βοηθημάτων ή μέσων και εν γένει η πραγματοποίηση κάθε αναγκαίας ενέργειας για την επιτυχή υποστήριξη των απόψεων της Υπηρεσίας ενώπιον διοικητικών ή δικαστικών αρχών, για τις εκκρεμείς ενώπιων αυτών υποθέσεις των Δ.Ο.Υ. των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης που αφορούν σε πράξεις αποδοχής ή απόρριψης της προαναφερθείσας αίτησης, εκτός αυτών που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, ασκείται από τα ΚΕ.Β.ΕΙΣ. Αττικής και Θεσσαλονίκης, αντίστοιχα.


5) Τα σχετικά φυσικά και τα ηλεκτρονικά αρχεία σε μεταφερόμενα μέσα αποθήκευσης, που αφορούν στις εκκρεμείς υποθέσεις περιέρχονται στις Υπηρεσίες, στις οποίες μεταφέρονται αυτές.
Δ.- Οι Προϊστάμενοι των Φορολογικών Περιφερειών Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης οφείλουν να επιβλέψουν τους Προϊσταμένους των Δ.Ο.Υ., που υπάγονται στην εποπτεία τους και μεταφέρονται αρμοδιότητές τους στα ΚΕ.Β.ΕΙΣ., ως προς την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών και του χρονοδιαγράμματος ολοκλήρωσής τους και να συντονίσουν τη συνεργασία αυτών με τις υπηρεσίες των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών (Γ.Δ.Ο.Υ.) και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της ΑΑΔΕ, κατά λόγο αρμοδιότητας και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή με όποια άλλη υπηρεσία ή φορέα χρειαστεί, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα τους δοθούν από τον Προϊστάμενο της Γ.Δ.Φ.Λ., προκειμένου να ολοκληρωθούν έγκαιρα όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εξασφαλισθεί, από την καθοριζόμενη με την παρούσα απόφαση ημερομηνία, η εύρυθμη λειτουργία των ΚΕ.Β.ΕΙΣ., καθώς και των Δ.Ο.Υ., από τις οποίες αποσπώνται αρμοδιότητες, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

Ε.- 1) Κατά τα λοιπά ισχύουν:
α) η υπό στοιχεία Δ.ΟΡΓ.Α 1125859 ΕΞ 2020/23.10.2020 (Β' 4738) απόφασή μας,
β) οι αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, υπό στοιχεία:
βα) Δ6Α 1126601 ΕΞ 2013/08-08-2013 (Β'2043),
ββ) Δ6Α 1092694 ΕΞ 2013/6.6.2013 (Β' 1404 κ' 1544).
γ) η υπό στοιχεία Δ6Α 1133106 ΕΞ 2011/21-09-2011 (Β' 2187) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2) Από την ημερομηνία ισχύος της παρούσας, παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις υπό στοιχεία:
α) Δ6Α 1053300 ΕΞ 2013/27-03-2013 (Β 705), του Υφυπουργού Οικονομικών και
β) Δ. ΟΡΓ. Α 1111775 ΕΞ 2019/07-08-2019 (Β' 3159) του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

3) Διατάξεις που αφορούν σε οργανικές μονάδες των Δ.Ο.Υ., με τις οποίες έχει προβλεφθεί ότι η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτών θα καθορισθεί με μεταγενέστερη όμοια απόφαση ή με τις οποίες έχει καθορισθεί διαφορετική ημερομηνία ισχύος, εξακολουθούν να ισχύουν.
4) Η παρούσα απόφαση ισχύει από 04/09/2023.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
 

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης