Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1030/8.4.2004 Απογραφή ανέλεγκτων υποθέσεων, προγραμματισμός ελέγχων έτους 2004 και πιστή τήρηση διαδικασιών ελέγχου.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 08-04-2004 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

ΠΟΛ.1030/8.4.2004
Απογραφή ανέλεγκτων υποθέσεων, προγραμματισμός ελέγχων έτους 2004 και πιστή τήρηση διαδικασιών ελέγχου.


Αθήνα, 8 Απριλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1030469/1281/ΔΕ-Α΄

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄, Β΄, Δ΄

ΠΟΛ 1030

ΘΕΜΑ: Απογραφή ανέλεγκτων υποθέσεων, προγραμματισμός ελέγχων έτους 2004 και πιστή τήρηση διαδικασιών ελέγχου.

Αναφορικά με τα παραπάνω θέματα, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

1. Απογραφή ανέλεγκτων υποθέσεων.

Με στόχο τον καλύτερο προγραμματισμό, οργάνωση και συντονισμό των ελέγχων, κάθε ελεγκτική υπηρεσία (Ελεγκτικά Κέντρα και όλες γενικά οι Δ.Ο.Υ.) θα πραγματοποιήσει απογραφή των υποθέσεων με εισοδήματα Δ' και Ζ' πηγής ελεγκτικής αρμοδιότητας της και θα ξεχωρίσει τις ανέλεγκτες υποθέσεις της, το πλήθος των οποίων θα γνωστοποιήσει στην υπηρεσία μας, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Νο.1 «Απογραφικό Δελτίο πλήθους υποθέσεων ττρος έλεγχο».

Για διευκόλυνση σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε κάθε διαθέσιμο αρχείο δεδομένων, όπως π.χ τα αρχεία και τις καταστάσεις σχετικά με τις υποθέσεις αρμοδιότητας σας, τα οποία σας έχουν αποσταλεί από τη Δ/νση Ελέγχου και τη Γ.Γ.Π.Σ.

Το παραπάνω απογραφικό δελτίο πλήθους υποθέσεων προς έλεγχο, πρέπει να αποσταλεί από τα Ελεγκτικά Κέντρα και τις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. (ΦΑΕΕ, ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ θεσ/νίκης) μέχρι την 30/4/2004 και από τις λοιπές Δ.Ο.Υ. μέχρι το τέλος Μαΐου, σε αρχείο excel στο email του Δ' Τμήματος της Δ/νσης Ελέγχου (kyd9_4@gsis) ή συμπληρωμένο σε Η/Υ στο fax 210-3375401.

2. Προγραμματισμός ελέγχων έτους 2004.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών μέσα στα πλαίσια άσκησης των αρμοδιοτήτων του και επίτευξης των στόχων του δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κατάρτιση ετησίων προγραμμάτων φορολογικών ελέγχων.

Με τα ετήσια προγράμματα φορολογικών ελέγχων και τον προγραμματισμό του υπηρεσιών, όσο και Υπουργείου συνολικά, ελεγκτικού έργου, τόσο σε επίπεδο επιμέρους εξυπηρετείται τόσο η χάραξη στρατηγικής ελέγχων, όσο και η ομαλή πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού.

Για το έτος 2004, ο προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου, ο οποίος θα πρέπει να ολοκληρωθεί έγκαιρα από όλες τις υπηρεσίες, θα αφορά όλο το έτος, δηλαδή από 1/1 έως 31/12/2004, συνυπολογίζοντας και το ελεγκτικό έργο που έχει επιτευχθεί από 1/1/2004 μέχρι και σήμερα, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτό και τυχόν έλεγχοι υποθέσεων πτωχευμένων επιχειρήσεων ή υποθέσεων για τις οποίες οι οικείες καταλογιστικές πράξεις οριστικοποιήθηκαν χωρίς συμβιβασμό και χωρίς να ασκηθεί προσφυγή.

Προς τούτο, τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΘ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ.) και οι Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. (ΦΑΕΕ, ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά και ΦΑΕ θεσ/νίκης) καλούνται να καταρτίσουν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα σχέδιο (πλάνο) ελέγχου για το έτος 2004, αξιοποιώντας και τα αποτελέσματα της παραπάνω απογραφής ανέλεγκτων υποθέσεων που θα πραγματοποιήσουν. Το επιχειρησιακό σχέδιο (πλάνο ελέγχου) έτους 2004 θα καταρτιστεί από τις παραπάνω υπηρεσίες με βάση:

Τις προτεραιότητες του ελέγχου, οι οποίες είναι οι εξής:

- Ο έλεγχος των επιχειρήσεων με ανέλεγκτη τη χρήση 1998 (σικ. έτος 1999), καθόσον η χρήση αυτή παραγράφεται στο τέλος του έτους.

- Ο έλεγχος των επιχειρήσεων με ανέλεγκτες χρήσεις τη χρήση 1997 και παλαιότερες, για τις οποίες έχει παραταθεί η παραγραφή λόγω έκδοσης και κοινοποίησης μέχρι 27/2/04 Α.Ε.Π. για πλαστά - εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία ή λόγω ανεπίσημων βιβλίων και στοιχείων που κατασχέθηκαν μέχρι 31/12/03 ή 27/2/04, κατά περίπτωση, ή λόγω άλλης αιτίας (π.χ. μη υποβολή δήλωσης).

- Ο έλεγχος των επιχειρήσεων που βαρύνονται με ουσιαστικές παραβάσεις του ΚΒΣ, ανεξαρτήτως παλαιότητας ανέλεγκτων χρήσεων.

Τις πραγματικές ελεγκτικές δυνατότητες και ιδιαιτερότητες κάθε υπηρεσίας.

Την ανάγκη ορθολογικότερης αξιοποίησης του υπάρχοντος ελεγκτικού δυναμικού.

Με βάση τον προγραμματισμό ελέγχου που θα γίνει από κάθε μια από τις παραπάνω υπηρεσίες, θα αποσταλεί το αργότερο μέχρι την 30/4/2004 σε αρχείο excel στο e-mail του Δ' Τμήματος της Δ/νσης Ελέγχου (kyd'9_4@gsis) ή συμπληρωμένο σε Η/Υ στο fax 210-3375401, το σχετικό για κάθε υπηρεσία υπόδειγμα, ως εξής:

- Από το ΕΘ.Ε.Κ το συνημμένο υπόδειγμα Νο.2.

- Από τα Π.Ε.Κ το συνημμένο υπόδειγμα Νο.3.

- Από τις Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. το συνημμένο υπόδειγμα Νο.4.

Σημειώνεται ότι στον προγραμματισμό του ελεγκτικού έργου έτους 2004, θα ληφθούν υπόψη οι σημερινές συνθήκες λειτουργίας των υπηρεσιών και το ελεγκτικό δυναμικό που διαθέτουν τώρα. Στις περιπτώσεις που μέσα στο 2004 επέλθουν σημαντικές μεταβολές στους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή αρνητικά το ελεγκτικό έργο, θα πρέπει να υποβληθούν αναθεωρημένα σχέδια (πλάνα) ελέγχου για το υπόλοιπο του έτους.

Τα στοιχεία που θα υποβληθούν για το 2004 από τις παραπάνω ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΘ.Ε.Κ, Π.Ε.Κ, και Δ.Ο.Υ ΦΑΕ) θα αξιολογηθούν από τη Δ/νση Ελέγχου, λαμβάνοντας υπόψη τις νέες μορφές ανάπτυξης φαινομένων φοροδιαφυγής, καθώς και το γεγονός ότι στις 31.12.2004 παραγράφεται το οικονομικό έτος 1999 (χρήση 1998) και στις περιπτώσεις που κριθεί ότι υπάρχει εμφανής δυσαρμονία με τις πραγματικές υπηρεσιακές δυνατότητες και ανάγκες, τότε ο προγραμματισμός θα αναμορφώνεται από τη Δ/νση Ελέγχου με υποχρέωση πλέον υλοποίησης του νέου αναμορφωμένου προγραμματισμού.

Από τα ΤΕΚ και τις λοιπές Δ.Ο.Υ., πλην δηλαδή των Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε., δεν θα υποβληθούν στοιχεία προγραμματισμού ελέγχου, σημειώνεται όμως ότι όλες οι Δ.Ο.Υ. γενικά, πέραν των τακτικών ελέγχων με βάση τις αποφάσεις ΠΟΛ.1144/98 ή 1168/01 ή κατά τις γενικές διατάξεις, κατά περίπτωση, θα πρέπει παράλληλα να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση και στη διενέργεια προσωρινών ελέγχων, όπου αυτοί απαιτούνται και κυρίως στον έλεγχο της ορθής απόδοσης του Φ.Π.Α. και των παρακρατουμένων φόρων.

3. Επιλογή υποθέσεων για έλεγχο στο πλαίσιο της απόφασης ΠΟΛ.1144/98 με βάση τυχαίο δείγμα.

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της απόφασης ΠΟΛ 1144/98, ποσοστό 5% έως 10% των επιλεγόμενων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγμα επιτηδευματιών, για τους οποίους δεν συντρέχουν τα κριτήρια της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου της υπόψη απόφασης.

Από της εφαρμογής της πιο πάνω απόφασης, κριτήριο υπαγωγής των υποθέσεων στο τυχαίο δείγμα απετέλεσε το τελευταίο ψηφίο του Α.Φ.Μ.

Ειδικότερα, για το έτος 2003, το ανωτέρω ποσοστό λήφθηκε από υποθέσεις επιτηδευματιών των οποίων ο Α.Φ.Μ. λήγει σε 6.

Για το έτος 2004, το ανωτέρω ποσοστό 5% έως 10% των επιλεγομένων για έλεγχο υποθέσεων με βάση την ΠΟΛ 1144/1998, θα προέρχεται από επιτηδευματίες των οποίων ο Α.Φ.Μ λήγει σε 9.

Για τις τυχόν υποθέσεις για τις οποίες εκδόθηκε ήδη εντολή ελέγχου με βάση το τυχαίο δείγμα έτους 2003, για τις οποίες δεν άρχισε ή δεν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος ή ολοκληρώθηκε αλλά δεν περαιώθηκε η υπόθεση με συμβιβασμό, ο έλεγχος θα συνεχίζεται και πρέπει να ολοκληρώνεται σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατόν.

4. Πιστή τήρηση των διαδικασιών ελέγχου.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει θέσει πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση και την προαγωγή της διαφάνειας και της ακεραιότητας των φορολογικών ελέγχων, καθώς και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των φορολογουμένων και τη μείωση των αμφισβητήσεων επί θεμάτων φορολογικού ελέγχου.

Σε σχέση με το ανωτέρω θέμα, υπενθυμίζεται η εγκύκλιος 1073254/1564/ΔΕ-Α/11.8.2003, με την οποία τονίστηκε ιδιαίτερα ότι κατά τους διενεργούμενους τακτικούς ιδίως ελέγχους, οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις και οι σχετικές εγκύκλιοι, οι οποίες έχουν θεσπισθεί για να διασφαλισθεί και να προαχθεί η διαφάνεια στην επιλογή των υποθέσεων για έλεγχο και για την εν γένει ελεγκτική διαδικασία καθώς και η αντικειμενικότητα των αποτελεσμάτων, πρέπει να τηρούνται πιστά και να γίνεται ακριβής εφαρμογή των διατάξεων και εγκυκλίων μέχρι και την ολοκλήρωση όλων των σταδίων ελέγχου και τη βεβαίωση των τυχόν διαφορών φόρων. 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης