Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/15-05-2023 Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων - Νόμος 4014/2011


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-05-2023 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το ν. 4014/2011 - Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 17185/1069/2022

ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/15-05-2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/ 17185/1069/2022 υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ.37674/2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α΄ 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β΄ 2471)» (Β΄ 841), όπως τροποποιημένη ισχύει


Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/53510/3616/2023

(ΦΕΚ Β' 3327/19-05-2023)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις παρ. 1 και 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α' 209) για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων.
 
2. Την υπ’ αρ. 2/2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

3. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/13.1.2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β' 2471)» (Β΄ 841).

4. Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/23.06.2022 (Β' 3636) υπουργική απόφαση περί τροποποίησης της υπουργικής απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 (Β' 841).

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:
 

Άρθρο 1


Τροποποιείται η υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17185/1069/21.02.2022 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπό στοιχεία ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 υπουργικής απόφασης “Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/13.1.2012 Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4014/21.9.2011 (Α' 209), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει” (Β' 2471)» (Β΄ 841), όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64712/4464/23.06.2022 (Β' 3636) και ισχύει, ως ακολούθως:

1. Στον πίνακα της 1ης Ομάδας (Παράρτημα Ι):
1.1. Εισάγεται η ακόλουθη παρατήρηση στον α/α 11 που αφορά στις δασικές οδούς:
«Εξαιρούνται τα έργα δασικής οδοποιίας προσωρινού χαρακτήρα που απαιτούνται για την υλοποίηση προγραμμάτων αναδασώσεων, ως συνοδευτικά ή υποστηρικτικά έργα, τα οποία δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση.»
1.2. Η παρατήρηση που αφορά στους α/α 20 και 21 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συμπεριλαμβάνονται οι υποστηρικτικές εγκαταστάσεις (αμαξοστάσια, σταθμοί διαλογής, τερματικοί σταθμοί, τεχνικές βάσεις, συνοριακοί σταθμοί κ.ά.). Η σιδηροδρομική σύνδεση βιομηχανικών μονάδων/εγκαταστάσεων αποτελεί σιδηροδρομικό έργο και αδειοδοτείται ως μέρος της σιδηροδρομικής γραμμής, με τη σύμφωνη γνώμη του φορέα λειτουργίας της, χωρίς να επηρεάζεται η κατάταξη των συνδεόμενων μονάδων/ εγκαταστάσεων.»

2. Στον πίνακα της 3ης Ομάδας (Παράρτημα ΙΙΙ), η γραμμή με α/α 5 που αφορά στις μεμονωμένες πλωτές εξέδρες με ή χωρίς προβλήτα σύνδεσης με την ακτή, αντικαθίσταται με την ταυτάριθμη γραμμή του πίνακα Α του Παραρτήματος της παρούσας.

3. Στον πίνακα της 4ης Ομάδας (Παράρτημα ΙV), προστίθεται η νέα γραμμή με α/α 17α του πίνακα B του Παραρτήματος της παρούσας.

4. Στον πίνακα της 9ης Ομάδας (Παράρτημα ΙΧ), η παρατήρηση του α/α 4, ο οποίος αφορά σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δυναμικότητα αναφέρεται σε αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ.
Μονάδες ΣΗΘΥΑ ισχύος έως 0,5 MW που τοποθετούνται εντός υφιστάμενων εγκαταστάσεων δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν απαιτείται για την εγκατάσταση υποδοχής η τήρηση διαδικασιών του άρθρου 6 του ν. 4014/2011 όπως ισχύει.»

5. Στον πίνακα της 10ης Ομάδας (Παράρτημα Χ), προστίθεται νέα γραμμή με α/α 2.γ, αντικαθίστανται οι γραμμές 10 και 11, προστίθενται παρατηρήσεις υπ’ αρ. 7 και 8 και ο πίνακας διαμορφώνεται κατά τον πίνακα Γ του Παραρτήματος της παρούσας.

6. Στον πίνακα της 11ης Ομάδας (Παράρτημα ΧΙ), η παρατήρηση του α/α 7, ο οποίος αφορά σε σταθμούς υποδοχής υγροποιημένων αέριων καυσίμων, αντικαθίσταται ως εξής:
«Περιλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις επαναεριοποίησης. Αφορά σε αυτοτελή έργα.
Μονάδα ή σταθμός υποδοχής και επαναεριοποίησης υγροποιημένων αέριων καυσίμων για ιδιοκατανάλωση εντός βιομηχανικής εγκατάστασης ακολουθεί την κατάταξη της τελευταίας και δεν κατατάσσεται αυτοτελώς.
Εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου σε δίκτυα χαμηλής πίεσης, μαζί με τις μονάδες επαναεριοποίησης που περιλαμβάνουν, κατατάσσονται σύμφωνα με τον α/α 205 της 9ης ομάδας της υπό στοιχεία 92108/1045/Φ.15/2020 (Β' 3833) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει.»

7. Στον πίνακα της 12ης Ομάδας (Παράρτημα ΧΙΙ), η γραμμή με α/α 21 που αφορά στις εργασίες διαρρύθμισης και αναβάθμισης έργων υποδομής Επιχειρηματικών Πάρκων και Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων, αντικαθίσταται με την ταυτάριθμη γραμμή του πίνακα Δ του Παραρτήματος της παρούσας.

Άρθρο 2

Η περιβαλλοντική αδειοδότηση έργου ή δραστηριότητας του οποίου η κατάταξη μεταβάλλεται βάσει της παρούσας απόφασης, και για το οποίο έχει κατατεθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ή Μελέτη Περιβάλλοντος για την τροποποίηση ή ανανέωση ΑΕΠΟ ή αίτηση Υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, διενεργείται κατά τις προϊσχύσουσες διατάξεις, εκτός εάν ο φορέας του έργου ή της δραστηριότητας αιτηθεί την υπαγωγή στις διατάξεις της παρούσας.

Άρθρο 3

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2023

Ο Υφυπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης