Αποτελέσματα live αναζήτησης

47160/19.5.2023 Αποζημιώσεις συμμετεχόντων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-2023 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα
Αφορά : Αποζημιώσεις συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών νόμων

47160/19.5.2023
Καθορισμός αποζημιώσεων των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδυτικών σχεδίων των αναπτυξιακών νόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4887/2022


Αριθμ. 47160/2023

(ΦΕΚ Β' 3408/20-05-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 4887/2022 «Αναπτυξιακός Νόμος - Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη» (Α' 16) και ειδικότερα τα άρθρα 124 και 129 αυτού.

2. Το άρθρο 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α' 176).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 11 του Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον ν. 3908/2011» (Α' 83).

4. Τις περ. δ και θ του άρθρου 23 του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129).

5. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διόρθωσης» (Α' 133).

6. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133).

7. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 119).

8. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α' 123).

9. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121) και το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 155).

10. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α' 15).

11. Την υπό στοιχεία Υ35/22.09.2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νικόλαο Παπαθανάση» (Β' 4405).

12. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β' 4805).

13. Την υπ' αρ. 51875/07.05.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη» (Β' 1867).

14. Την ιδιαίτερη σημασία των Γνωμοδοτικών Επιτροπών και των λοιπών Οργάνων αξιολόγησης και ελέγχου των επενδύσεων που υπάγονται στα καθεστώτα των επενδυτικών νόμων για την οικονομία της χώρας, καθώς και ότι στις διατάξεις των ν. 4887/2022, ν. 4399/2016, ν. 3908/2011 και ν. 3299/2004, έχουν θεσπιστεί διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση από τους φορείς των επενδυτικών σχεδίων των οποίων επενδυτικά σχέδια υποβάλλονται και υπάγονται στις διατάξεις των νόμων αυτών, καταβολής παραβόλων για την κάλυψη των δαπανών των διαδικασιών αξιολόγησης, ελέγχου και παρακολούθησης των επενδύσεων.

15. Την υπ' αρ. 39284/27.4.2023 εισήγηση (άρθρο 24 παρ. 5 περ. ε του ν. 4270/2014) του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

16. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, για το τρέχον έτος, ύψους εξακοσίων πενήντα χιλιάδων (650.000€) ευρώ. Για τα επόμενα ημερολογιακά έτη προκύπτει ετήσια δαπάνη που ανέρχεται στο ύψος των εξακοσίων χιλιάδων ευρώ (600.000€) κατ' έτος.

Γ ια την ανωτέρω δαπάνη εγγράφεται πίστωση εντός των ορίων του εθνικού σκέλους του προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ίση με το 8%ο των ετήσιων πιστώσεων για καταβολή ενισχύσεων των ν. 4887/2022 (άρθρο 124), ν. 4399/2016 (άρθρο 80 παρ. 3, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 6 του ν. 4441/2016), ν. 3908/2011 (άρθρο 12 παρ. 5) και ν. 3299/2004 (άρθρο 7 παρ. 18) και με το 4%ο των ετήσιων πιστώσεων για καταβολή ενισχύσεων των ν. 1161/1981, ν. 1262/1982, ν. 1682/1987, ν. 1892/1990 και ν. 2601/1998 σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 22 περ. α του ν. 2601/1998,

αποφασίζουμε:


Άρθρο 1
Αποζημιώσεις Προέδρων, Μελών, Γραμματέων και (αξιολογητών) εισηγητών των Γνωμοδοτικών Επιτροπών


Ορίζεται αποζημίωση, ανά συνεδρίαση,

1. Διακοσίων ευρώ (200€) για τον πρόεδρο, και εκατόν πενήντα ευρώ (150€) για τα μέλη, μετά ή άνευ δικαιώματος ψήφου,

α. των Γνωμοδοτικών Επιτροπών, που συστήνονται, σύμφωνα με το άρθρο 122, σε συνδυασμό με το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4399/2016, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στο Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας - Θράκης) και στις Περιφέρειες της χώρας.

β. της Ειδικής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων της Γενικής Γραμματείας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων (σημερινή ονομασία: Γενική Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) που ορίζεται στο άρθρο 7 παρ. 15 περ. ε' του ν. 3299/2004.

2. Εκατόν είκοσι ευρώ (120€), για τους γραμματείς και τους αναπληρωτές βοηθούς γραμματείς των Γνωμοδοτικών επιτροπών της παρ. 1.

3. Εκατό ευρώ (100€), ανά αξιολογούμενο θέμα, για τους εισηγητές θεμάτων, αρμοδιότητας των Γνωμοδοτικών Επιτροπών της παρ. 1.

Άρθρο 2
Αποζημιώσεις Προέδρων, Μελών, Γραμματέων και ειδικών εισηγητών των Επιτροπών Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων


Ορίζεται αποζημίωση, ανά συνεδρίαση, για τις Επιτροπές Αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 118 του ν. 4887/2022,

1. Διακοσίων ευρώ (200€), για τον πρόεδρο και εκατόν πενήντα ευρώ (150€) για τα μέλη.

2. Εξήντα ευρώ (60€), για τους γραμματείς.

3. Εκατόν είκοσι ευρώ (120€), ανά αξιολογούμενο θέμα, για τους ειδικούς εισηγητές.

Άρθρο 3
Αποζημιώσεις Προέδρων, Μελών, Γραμματέων και εισηγητών των Επιτροπών Ενστάσεων


Ορίζεται αποζημίωση, ανά συνεδρίαση, για τις Επιτροπές Ενστάσεων που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 119 του ν. 4887/2022,

1. Διακοσίων ευρώ (200€) για τον πρόεδρο και εκατόν πενήντα ευρώ (150€) για τα μέλη.

2. Εξήντα ευρώ (60€), για τους γραμματείς.

3. Εκατόν είκοσι ευρώ (120€), ανά αξιολογούμενο θέμα, για τους ειδικούς εισηγητές θεμάτων.

Άρθρο 4
Αποζημιώσεις Προέδρων, Μελών, Γραμματέων και εισηγητών των Επιτροπών Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής


Ορίζεται αποζημίωση, ανά συνεδρίαση, για τις Επιτροπές Αξιολόγησης Τροποποιήσεων Αποφάσεων Υπαγωγής που συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 123 του ν. 4887/2022,

1. Διακοσίων ευρώ (200€) για τον πρόεδρο, και εκατόν πενήντα ευρώ (150€) για τα μέλη.

2. Εξήντα ευρώ (60€) για τους γραμματείς.

3. Εκατόν είκοσι ευρώ (120€), ανά αξιολογούμενο θέμα, για τους ειδικούς εισηγητές θεμάτων.

Άρθρο 5
Αποζημιώσεις Μελών Επιτροπής Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών


Ορίζεται αποζημίωση, ανά συνεδρίαση, για την Επιτροπή που συστήνεται σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 4887/2022,

1. Διακοσίων ευρώ (200€), για τον πρόεδρο και εκατόν πενήντα ευρώ (150€) για τα μέλη.

2. Εξήντα ευρώ (60€) για τους γραμματείς.

Άρθρο 6
Αποζημιώσεις Μελών Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών


Σε κάθε μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) του άρθρου 7 του π.δ. 33/2011 (Α' 83), στο οποίο ανατίθεται η αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4887/2022, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ.

Στην περίπτωση ανάθεσης μέρους της αξιολόγησης η αποζημίωση κατανέμεται στο 50% για το στάδιο του ελέγχου νομιμότητας (άρθρο 18 περ. α), και 50% για το στάδιο της αξιολόγησης του ευλόγου κόστους και του ελέγχου δεικτών (άρθρο 18 περ. β).

Άρθρο 7
Αποζημιώσεις Μελών Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών


Σε κάθε μέλος του Μητρώου Ορκωτών Ελεγκτών -Λογιστών του άρθρου 117 του ν. 4887/2022, στο οποίο ανατίθεται η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4887/2022, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

Άρθρο 8
Αποζημιώσεις Μελών Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών


1. Σε κάθε μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011, στο οποίο ανατίθεται ο έλεγχος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων του ν. 4887/2022, καθώς και των προγενέστερων επενδυτικών νόμων (ν. 4399/2016, ν. 3908/2011, ν. 3299/2004, ν. 2601/1998 κ.λπ.), καθορίζεται αποζημίωση, ανά επιτόπιο έλεγχο, και ανεξάρτητα του είδους, του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου καθώς και του τόπου διενέργειας του, στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

2. Σε κάθε μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011, στο οποίο ανατίθεται ο δειγματοληπτικός έλεγχος υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4887/2022, καθορίζεται αποζημίωση, ανά επιτόπιο έλεγχο, και ανεξάρτητα του είδους, του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου καθώς και του τόπου διενέργειας του, στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

3. Σε κάθε μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του άρθρου 11 του π.δ. 33/2011, ή σε κάθε στέλεχος της υπηρεσίας, στο οποίο ανατίθεται ο διοικητικός έλεγχος των επενδυτικών σχεδίων, σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 2 περ. α, σε συνδυασμό με το άρθρο 120 παρ. 5, του ν. 4887/2022, καθορίζεται αποζημίωση στο ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

Στην περίπτωση διοικητικού ελέγχου των μακροχρονίων υποχρεώσεων των φορέων των επενδυτικών σχεδίων καθορίζεται αποζημίωση στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 9

α. Οι αποζημιώσεις που ορίζονται στα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και 8 της παρούσας απόφασης δεν μπορούν να είναι κατά μήνα, μεγαλύτερες από χίλια διακόσια (1.200) ευρώ και υπολογίζονται σωρευτικά σε ετήσια βάση και όχι πέραν του ποσού των έξι χιλιάδων οκτακοσίων (6.800) ευρώ.

β. Επισημαίνεται ότι για την καταβολή των ανωτέρω αποζημιώσεων, θα πρέπει να έχει προηγηθεί η σύσταση και η συγκρότηση των ανωτέρω επιτροπών, καθώς και η δημοσίευση της αντίστοιχης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, όπου απαιτείται.

Άρθρο 10

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και παύει να ισχύει η υπ' αρ. 26226/3.3.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 117) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης