Αποτελέσματα live αναζήτησης

49339/15.5.2023 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40494/3.5.2022 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 2302)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 19-05-2023 ]
Κατηγορία: Λοιπά

49339/15.5.2023
Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40494/3.5.2022 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 2302)


Αριθμ. 49339

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 40494/3.5.2022 κοινής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 2302).

(ΦΕΚ Β' 3289/18.05.2023)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Των άρθρων 1 και 2 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής Προστασίας από φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (Α’ 213).

2. Της υποπαρ. Ε9 του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» (Α’ 107).

3. Του ν. 4538/2018 «Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 85).

4. Του ν. 4837/2021 «Πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης ανηλίκων, Πρόγραμμα «Κυψέλη» για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, διατάξεις για την προ ώθηση της αναδοχής και της υιοθεσίας, «Προσωπικός Βοηθός για τα Άτομα με Αναπηρία» και άλλες διατάξεις» (Α’ 178).

5. Του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79).

6. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024)Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184).

7. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (L119/1).

8. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).

9. Της υπό στοιχεία 40494/3.5.2022 κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 2302).

10. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (Π.Δ.63/2005, Α’ 98) και το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

11. Του Π.Δ.41/2018 «Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 80).

12. Του Π.Δ.83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

13. Του Π.Δ.84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α’ 123).

14. Του Π.Δ.134/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» (Α’ 168).

15. Του Π.Δ.132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (Α’ 160).

16. Του Π.Δ.62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

17. Της υπό στοιχεία 33168/Δ1.11369/25.7.2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου» (Β’ 3053).

18. Της υπ’ αρ. 2/7.1.2021 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β’ 45).

Β. 1. Την ηλεκτρονική αλληλογραφία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Τμήμα Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

2. Την υπ’ αρ. 47743/10-05-2023 εισηγητική έκθεση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, καθώς αυτή ρυθμίζει τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Η παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία 40494/03.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 2302) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία του κατά το νόμο υπεύθυνου του νομικού προσώπου, την επωνυμία, την έδρα, την δυναμικότητα, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή των άρθρων 2 και 6 της παρούσης, καθώς και τον διακριτικό τίτλο της ΜοΠΠ.
β) Έγκριση Σκοπιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσης.
γ) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου συνοδεύει την παρούσα ως Παράρτημα.
δ) Βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από ιδιώτη μηχανικό, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, αναφορικά με τη νομιμότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων για την εν λόγω χρήση και τη συμμόρφωση τους με τον Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό, τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, καθώς και τις κτιριολογικές προδιαγραφές της ειδικής νομοθεσίας για τη δραστηριότητα, όπως καθορίζεται στα άρθρα 6 και 7 ανάλογα με τη δυναμικότητα ανά ηλικιακή κατηγορία της ΜοΠΠ. Στην εν λόγω βεβαίωση γίνεται επιπρόσθετα για τη συγκεκριμένη χρήση ειδική μνεία στην επάρκεια ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης. Η βεβαίωση συνοδεύεται από:
δα. Αντίγραφα όλων των δημοσίων εγγράφων περί συμμόρφωσης με την πολεοδομική νομοθεσία (οικοδομικής άδειας, αναθεώρησης ή ενημέρωσης οικοδομικής άδειας, έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, απόφασης εξαίρεσης από κατεδάφιση, άδειας νομιμοποίησης, βεβαίωσης περαίωσης της διαδικασίας υπαγωγής σε διατάξεις εξαίρεσης από την κατεδάφιση, βεβαίωση εξόφλησης ποσού 30% του ενιαίου ειδικού προστίμου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου).
δβ. Αντίγραφα εγκεκριμένων κατόψεων των χώρων όπου πρόκειται να λειτουργήσει η δραστηριότητα. Τα αντίγραφα των εγκεκριμένων κατόψεων προέρχονται είτε από το πληροφοριακό σύστημα έκδοσης οικοδομικών αδειών e-adeies είτε από το πληροφοριακό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων είτε από το έντυπο αρχείο της ΥΔΟΜ ανάλογα με το είδος της νομιμοποιητικής πράξης της περ. i. (ηλεκτρονικής ή έντυπης).
ε) τοπογραφικό διάγραμμα του οικοπέδου όπου θα στεγασθεί η ΜοΠΠ, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.
στ) σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών, το οποίο υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του Φορέα και υλοποιείται με ευθύνη του υπευθύνου κάθε Μονάδας.
ζ) Υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας που να αναφέρει ότι κατά τον χρόνο υποβολής της:
ζα. δεν εκκρεμεί εις βάρος του ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη,
ζβ. δεν έχει στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών του δικαιωμάτων,
ζγ. δεν έχει τεθεί υπό δικαστική συμπαράσταση,
ζδ. μετά τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας θα προσλάβει το προσωπικό που προβλέπεται στην παρούσα απόφαση για τη λειτουργία της Μονάδας,
ζε. ο τεχνικός ασφαλείας είναι ο.....(ονοματεπώνυμο).... με AM TEE......(αρ. Μητρώου). ο οποίος σύμφωνα με τον
ν. 1568/1985 πληροί τις προϋποθέσεις τεχνικού ασφαλείας,
ζστ. πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 5, 6 και 7 σχετικά με τις προδιαγραφές καταλληλότητας οικοπέδου και κτιρίων και της διαμόρφωσης των εσωτερικών χώρων, η) αντίγραφο ποινικού Μητρώου του νόμιμου εκπροσώπου του ΝΠΙΔ, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που να αναφέρει ότι δεν έχει κατά δικαστεί αμετάκλητα για τα εγκλήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178) και σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελή ματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφάντησης, δυσφήμησης, παραχάραξης,
θ) υπεύθυνη δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ που να αναφέρει ότι, κατά τον χρόνο υποβολής της, δεν εκκρεμεί εις βάρος τους ποινική δίωξη και ότι δεν βρίσκεται σε ισχύ οριστική ή τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178), η οποία δεν έχει καταστεί αμετάκλητη. Σε περίπτωση αντικατάστασης ή προσθήκης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ, θα πρέπει να προσκομίζεται στην αδειοδοτούσα αρχή η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση από το νέο μέλος,
ι) επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού του ΝΠΙΔ ή της ιδρυτικής του πράξης,
ια) αντίγραφο συμβολαιογραφικού τίτλου κτήσης ή παραχωρητηρίου ή σύμβασης χρησιδανείου ή συμφωνητικού μίσθωσης σε περίπτωση που το κτίριο είναι νοικιασμένο και το αποδεικτικό κατάθεσης θεωρημένο από την αρμόδια ΔΟΥ με αναγραφόμενο τον αριθμό δήλωσης,
ιβ) βεβαίωση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου του άρ θρου 52 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της,
ιγ) πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 13/2021 Πυροσβεστική Διάταξη (Β’ 5519), για μονάδες με δυναμικότητα άνω των 10 παιδιών,
ιδ) βεβαίωση χρήσεων γης από την οικεία ΥΔΟΜ,
ιε) ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα του φορέα ΝΠΙΔ,
ιστ) πιστοποιητικό εγγραφής του φορέα στο Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας, σύμφωνα με την παρ. 5 α, β του άρθρου 7 του ν. 4455/2017 (Α’ 22)».

Άρθρο 2

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 προστίθεται η φράση «και ε)» και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«Για τις περ. γ) και ε), το ΝΠΙΔ ενημερώνει εγγράφως την αδειοδοτούσα αρχή για να ενημερώσει το φάκελο και να εκδώσει αναθεωρημένη άδεια μόνο ως προς τα τροποποιούμενα στοιχεία».

Άρθρο 3

1. Μετά την υποπερ. III της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 6 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Κατ’ εξαίρεση για Μονάδες με δυναμικότητα έως 10 παιδιά, οποιασδήποτε ηλικίας, το κτίριο στέγασης της ΜοΠΠ μπορεί να υπάγεται και στην κατηγορία χρήσης «Κατοικία» με εφαρμογή του οικοδομικού, κτιριοδομικού κανονισμού και του Κανονισμού Πυροπροστασίας για τη χρήση αυτή.

2. Η υποπερ. IV της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 6 καταργείται και διαγράφονται οι λέξεις «και πρέπει».

3. Η υποπερ. βα) της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 6 τροποποιείται ως ακολούθως: «βα) σε κτίρια, τμήματα των οποίων χρησιμοποιούνται για άλλη χρήση, εκτός κι αν αυτή είναι συναφής ή/και συμπληρωματική της λειτουργίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών της Μονάδας και με την προϋπόθεση να κρίνεται συμβατή, μη βλαπτική και σύμφωνη με την εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών από την αδειοδοτούσα αρχή, και».

Άρθρο 4

1. Η περ. β) της υποπαρ. 2.2 της παρ. 2 του άρθρου 7 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Παιδική Ηλικιακή Ομάδα
Για παιδιά από 5 έως 12 ετών οι χώροι υγιεινής περιλαμβάνουν για κάθε 8 παιδιά 2 WC, 2 μπάνια με ντουζιέρες, 2 νιπτήρες».

2. Μετά την περ. β) της υποπαρ. 2.2 της παρ. του άρθρου 7 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι χώροι υγιεινής για την νηπιακή και παιδική ηλικιακή ομάδα μπορεί να είναι κοινοί με την προϋπόθεση τήρησης των ως άνω αναλογιών».

3. Η υποπαρ. 2.6 της παρ. 2 του άρθρου 7 καταργείται.

4. Η υποπαρ. 2.7 της παρ. 2 του άρθρου 7 αναριθμείται σε 2.6, η υποπαρ. 2.8 σε 2.7 και η υποπαρ. 2.9 σε 2.8.

5. Η περίπτωση α) της νέας υποπαρ. 2.6 αντικαθίσταται ως εξής: «α) Χώρος ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, ο οποίος μπορεί να είναι ανεξάρτητος ή να εξυπηρετείται σε οποιοδήποτε χώρο που διαθέτει η Μονάδα, εφόσον λαμβάνονται μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας παιδιών και εργαζομένων».

6. Η περ. β) της νέας υποπαρ. 2.6 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Χώρος κατάλληλα εξοπλισμένος για την παροχή πρώτων βοηθειών και νοσηλευτικής φροντίδας, ο οποίος μπορεί να είναι ανεξάρτητος ή να εξυπηρετείται σε οποιοδήποτε χώρο που διαθέτει η Μονάδα».

7. Η νέα υποπαρ. 2.7 της παρ. 2 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.7. Χώροι υποδοχής, διοίκησης και συναντήσεων α) Γραφεία Διοίκησης και επιστημονικού προσωπικού (κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, κ.λπ.).
β) Χώρος υποδοχής και επικοινωνίας γονέων και παιδιών, ο οποίος μπορεί να είναι ανεξάρτητος ή να εξυπηρετείται σε οποιοδήποτε χώρο που διαθέτει η Μονάδα, εφόσον λαμβάνονται μέτρα προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικότητας παιδιών και γονέων.
γ) Χώρος υγιεινής για τους επισκέπτες και τους εργαζομένους, με πρόβλεψη για ΑμεΑ, εφόσον η Μονάδα δεν έχει προβλεφθεί να λειτουργεί ειδικά για ΑμεΑ, με την επιφύλαξη του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 (Α’ 79).

Άρθρο 5

Μετά την παρ. 3 του άρθρου 9 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Για την εκπλήρωση των ανωτέρω, οι Μονάδες ΝΠΔΔ οφείλουν να αποστέλλουν εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) τις διαθέσιμες θέσεις τους ανά ηλικιακή ομάδα, με κοινοποίηση στη Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το ΕΚΚΑ αποστέλλει αμελλητί το σύνολο των στοιχείων στις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων και στις εισαγγελικές αρχές».

Άρθρο 6

1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 διαγράφεται η φράση «όπως προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«Οι εργαζόμενοι στις ΜοΠΠ κάνουν χρήση τυποποιημένων καθηκοντολογίων».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 προστίθεται η φράση «κατ’ ελάχιστο» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Στο αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία των ΜοΠΠ προσωπικό περιλαμβάνονται κατ ’ ελάχιστο οι εξής ειδικότητες, ανά κατηγορία προσωπικού και ανά ηλικιακή ομάδα των φιλοξενούμενων παιδιών:».

3. Στο πρώτο εδάφιο της περ. 3α) της παρ. 3 του άρθρου 13 προστίθεται η φράση «πλήρους απασχόλησης» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής: «Ένας Κοινωνικός λειτουργός ΠΕ ή TE, κάτοχος πτυχίου τμήματος κοινωνικής εργασίας ΑΕΙ ή TEI της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής, με άδεια άσκησης επαγγέλματος και βεβαίωσης εγγραφής στο ΣΚΛΕ, πλήρους απασχόλησης ανά Μονάδα».

4. Στην παρ. 3 του άρθρου 13, στην αναφορά για την Παιδική Ηλικιακή ομάδα προστίθενται στο 1. οι λέξεις «ή Παιδαγωγός ή» και το εδάφιο διαμορφώνεται ως εξής:
«Για την Παιδική Ηλικιακή Ομάδα 1. Ένας Κοινωνικός Επιμελητής -Φροντιστής Πρόνοιας, κάτοχος πτυχίου ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής μαθητείας ΟΑΕΔ ή άλλου ισότιμου τίτλου σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ή Παιδαγωγός ή οποιοσδήποτε άλλος από το προαναφερόμενο επιστημονικό προσωπικό, ανά 10 παιδιά για την πρωινή βάρδια».

5. Στην παρ. 3 του άρθρου 13, στην αναφορά για την Εφηβική Ηλικιακή ομάδα, προστίθενται στο 2 και 3 η φράση «ή Παιδαγωγός» και το 2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής αντιστοίχως:
«2. Ένας Κοινωνικός Λειτουργός με πτυχίο ΑΕΙ ή TEI ή ένας Κοινωνικός Επιμελητής Φροντιστής Πρόνοιας κάτοχος πτυχίου όπως παραπάνω ή ένας Παιδαγωγός, ανά 15 παιδιά για την απογευματινή βάρδια.
3. Ένας Κοινωνικός Λειτουργός με πτυχίο ΑΕΙ ή TEI ή ένας Κοινωνικός Επιμελητής Φροντιστής Πρόνοιας κάτοχος πτυχίου όπως παραπάνω ή ένας Παιδαγωγός, ανά 15 παιδιά σε μία νυχτερινή βάρδια».

6. Στην υποπερ. 3β της παρ. 3 του άρθρου 13 με τίτλο «Διοικητικό/Βοηθητικό προσωπικό», η περ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: «3. Προσωπικό Καθαριότητας και φροντίδας των χώρων της Μονάδας σε αναλογία 1 εργαζόμενος ανά 20 παιδιά, ανά 8ωρο, σε 2 βάρδιες».

Άρθρο 7

Στην παρ.3 του άρθρου 14 προστίθεται η φράση «Διοικητικά Υπεύθυνο/Διευθυντή/ντρια και τον» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Οι ΜοΠΠ μεριμνούν για την υποχρεωτική εκπαίδευση των εθελοντών πριν από την έναρξη της δράσης το υς, καθώς και για τη διαρκή αξιολόγηση τους από τον Διοικητικά Υπεύθυνο/ Διευθυντή/τρία και τον Κοινωνικό Λειτουργό».

Άρθρο 8

Στην υποπερ. εε) της περ. ε) της παρ. 1 του άρθρου 15 προστίθενται οι λέξεις «πρότυπο του οποίου συνοδεύει την παρούσα ως Παράρτημα» και η περίπτωση εε) διαμορφώνεται ως εξής:

«εε. Ατομικό Σχέδιο Φροντίδας, πρότυπο του οποίου συνοδεύει την παρούσα ως Παράρτημα».

Άρθρο 9

1. Η παρ. 2 του άρθρου 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι υφιστάμενες MoΠΠ οφείλουν έως τις 31-12-2023 να προσαρμόσουν την λειτουργία τους προς τις διατάξεις αυτής».

2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 προστίθεται η φράση «καθώς και των υποπερ. Ι, II, III της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 6» και διαμορφώνεται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, οι υφιστάμενες ΜοΠΠ δύναται να συνεχίσουν νομίμως τη λειτουργία τους, ακόμα και εάν βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 καθώς και των υποπερ. Ι, II, III της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 6».

3. Η παρ. 4 του άρθρου 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι ΜοΠΠ των παρ. 1 και 2 οφείλουν να προσαρμοστούν ως προς την προσβασιμότητα τους στο άρθρο 26 του ν. 4067/2012 (Α' 79), μέχρι την προθεσμία όπως αυτή ορίζεται στην υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του εν λόγω άρθρου.».

Άρθρο 10

Στο τέλος της υπό στοιχεία 40494/03.05.2022 κοινής υπουργικής απόφασης των Υφυπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας (ΜοΠΠ) από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» (Β’ 2302) προστίθενται τα ακόλουθα δύο παραρτήματα (Ι και II) και κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η τροποποιούμενη υπό στοιχεία 40494/03.05.2022 κοινή υπουργική απόφαση.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Στο παρόν Παράρτημα αποτυπώνεται το ελάχιστο περιεχόμενο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των ΜοΠΠ σύμφωνα με την παρούσα κοινή υπουργική απόφαση, της οποίας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος. Κύριος σκοπός του εσωτερικού κανονισμού είναι η καθιέρωση κοινών και ενιαίων διαδικασιών για το πλαίσιο λειτουργίας των ΜοΠΠ και αφορά ιδίως στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, στους ρόλους και στις αρμοδιότητες του απασχολούμενου προσωπικού, στις διαδικασίες εισαγωγής, ένταξης κι υποστήριξης των παιδιών και στις διαδικασίες ανταπόκρισης σε έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά.

Ο εσωτερικός κανονισμός θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει και Πολιτική Διασφάλισης Παιδικής Προστασίας της οποίας το περιεχόμενο δύναται η κάθε ΜοΠΠ να προσαρμόζει και να εξειδικεύει βάσει των εσωτερικών διαδικασιών και τρόπου λειτουργίας της. Η Πολιτική Διασφάλισης Παιδικής Προστασίας θα πρέπει να αποτελείται από συγκεκριμένο πλαίσιο διαδικασιών ώστε να διασφαλίζεται ότι τόσο το προσωπικό όσο και τα παιδιά είναι πρωτίστως ασφαλή, καθώς και ότι προάγεται η ευημερία και προστασία των παιδιών καθώς και ότι οποιαδήποτε πράξη αντίθετη στην Πολιτική Διασφάλισης Παιδικής Προστασίας του φορέα εντοπίζεται, αντιμετωπίζεται άμεσα και αποτελεσματικά σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες του φορέα και την κείμενη νομοθεσία.

Η Πολιτική Διασφάλισης Παιδικής Προστασίας δεσμεύει τα μέλη, το προσωπικό, τους εξωτερικούς συνεργάτες, εθελοντές, επισκέπτες, δημοσιογράφους, χορηγούς και εταίρους του φορέα, οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τα παιδιά στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων ή προγραμμάτων.

1. Σκοπός δομής και πλαίσιο λειτουργίας Μονάδας Ενδεικτικά περιεχόμενα
• Περιγραφή δομής, σκοπός φιλοξενίας, χαρακτηριστικά των ατόμων που φιλοξενεί
• Θεσμικό πλαίσιο και αδειοδότηση

2. Προσωπικό Μονάδας Ενδεικτικά περιεχόμενα
• Περιγραφή ρόλων και αρμοδιοτήτων προσωπικού
• Περιγραφή διαδικασίας επιλογής προσωπικού (βάσει δηλαδή ποιας διαδικασίας και με ποιους τρόπους στελεχώνεται η ΜοΠΠ)
• Εκπαίδευση προσωπικού
(τόσο κατά τη διαδικασία πρόσληψης όσο και κατά τη διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού)
• Διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού Εποπτεία προσωπικού και υποστήριξη
• υπεύθυνος παιδικής προστασίας
• Εθελοντές
(π.χ. προσόντα, επιλογή, εκπαίδευση. Η επιλογή των εθελοντών θα πρέπει να γίνεται βάσει διαδικασίας αξιολόγησης των τυπικών και ατομικών τους προσόντων. Πριν την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές υποβάλλουν αντίγραφο ποινικού Μητρώου στο Δικαιούχο Φορέα βάσει και της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).

3. Παρεχόμενες υπηρεσίες και είδη Ενδεικτικά περιεχόμενα
• Υγιεινή και καθαριότητα χώρων
• Φροντίδα ατομικής υγιεινής και προσωπικών ειδών
• Σίτιση
• Ένδυση-υπόδηση
• Εξασφάλιση πρόσβασης παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
• Εξασφάλιση πρόσβασης παροχής εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων
• Αναλώσιμα είδη που πρέπει να παρέχονται στα παιδιά (υγιεινής, σχολικά, δημιουργικής απασχόλησης)

4. Διαδικασίες παροχής φροντίδας Ενδεικτικά περιεχόμενα
• Διαδικασία υποδοχής, μετακίνησης σε άλλη μονάδα ή πλαίσιο εναλλακτικής φροντίδας, επιστροφής στην οικογένεια ή αποχώρηση κατόπιν ενηλικίωσης
• Διαδικασία συμπλήρωσης και τήρησης ΑΣΦ και ΑΣΟΑ
• Συνεργασία διεπιστημονικής ομάδας και προσωπικού φροντίδας για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των ωφελούμενων
• Συνεργασία -διασύνδεση με φορείς (θεσμικούς, δημόσιους/ιδιωτικούς οργανισμούς, εθελοντές)
• Διαδικασία ανταπόκρισης σε έκτακτα ή επείγοντα περιστατικά (καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου)
• Διαδικασία υποβολής παραπόνων εκ μέρους των φιλοξενούμενων (διαμόρφωση μηχανισμού αναφοράς παραπόνων και της καταγραφής τους καθώς και αναλυτικές οδηγίες σε σχέση με τους τρόπους επικοινωνίας, το χρόνο ανταπόκρισης και τα βήματα που ακολουθούνται)
• Πρωτόκολλο τήρησης απορρήτου

5. Κανόνες τήρησης αρχείου
(Θα πρέπει να περιγράφονται οι τρόποι με τους οποίους η ΜοΠΠ θα διασφαλίζει την ασφάλεια των αρχείων έντυπης ή/και ηλεκτρονικής μορφής, την εμπιστευτικότητα σε ότι αφορά την τήρηση προσωπικών δεδομένων και την ταξινόμηση/αρχειοθέτηση των όλων των στοιχείων που τηρούνται στη δομή).

6. Εποπτεία προσωπικού και υποστήριξη
(θα πρέπει να περιγράφεται με ποιους τρόπους η ΜοΠΠ θα διασφαλίζει την εποπτεία και την υποστήριξη του προσωπικού. Για παράδειγμα, μέσω τακτικών ή/ και ομαδικών συναντήσεων με μέλη του προσωπικού με στόχο τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων των παιδιών, την καθοδήγηση για την επίλυση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν, καθώς και τον προγραμματισμό ενεργειών).

7. Πολιτική Διασφάλισης Παιδικής Προστασίας Ενδεικτικά περιεχόμενα
• Σκοπός
• Ορισμοί
(πχ κακοποίηση ανηλίκου, σωματική/σεξουαλική κακοποίηση, εργασιακή εκμετάλλευση)
• Προσλήψεις προσωπικού και αξιολόγηση
(Η ΜοΠΠ διασφαλίζει τόσο κατά τη συνέντευξη όσο και κατά την διάρκεια της απασχόλησης ότι οι εργαζόμενοι είναι κατάλληλοι να εργαστούν με παιδιά, καθώς και ότι έχουν ενημερωθεί για την ευθύνη τους να τηρούν την Πολιτική Διασφάλισης Παιδικής Προστασίας της δομής)
• Εκπαίδευση και κατάρτιση προσωπικού
(Η ΜοΠΠ παρέχει εκπαίδευση επί της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδικής Προστασίας σε όλο το προσωπικό και εξειδικευμένη εκπαίδευση ή περαιτέρω κατάρτιση στους επαγγελματίες που απαιτείται, όπως ιδίως σε Υπεύθυνους Προστασίας Ανηλίκων)
• Προστασία προσωπικών δεδομένων και MME και δικτύωσης
• Κώδικας Δεοντολογίας.
(Κάθε ΜοΠΠ οφείλει να διαμορφώνει ορισμένο κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος να διασφαλίζει ότι κάθε εργαζόμενος, εθελοντής και συνεργάτης λειτουργεί σύμφωνα με τις ευρύτερες αρχές παιδικής προστασίας)
• Διαδικασία αναφοράς, διαχείρισης παραβιάσεων. (Ο φορέας διασφαλίζει ότι οι παραβιάσεις της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδικής Προστασίας καταγγέλλονται, διερευνώνται και αντιμετωπίζονται έγκαιρα, με διαφάνεια και συνέπεια. Ενδεικτικά η συγκεκριμένη διαδικασία θα μπορούσε να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
-Ορισμός Υπεύθυνου Προστασίας Ανηλίκων του ν. 4837/2021.
-Διαμόρφωση ορισμένου εντύπου αναφοράς και κοινοποίηση του σε όλους τους εργαζόμενους, μέλη, συνεργάτες, εθελοντές και σε όποιο άλλο πρόσωπο έρχεται σε επαφή με τα παιδιά
-Διαδικασία διερεύνησης της αναφοράς από το αρμόδιο Πρόσωπο ή Τμήμα εντός του φορέα, αξιολόγησης της αναφοράς και σε περίπτωση παραβίασης εφαρμογή του ισχύοντος από το φορέα κυρωτικού πλαισίου (ενδεικτικά απομάκρυνση εργαζομένου και τοποθέτηση του σε άλλη θέση μέχρι να διερευνηθεί και εσωτερικά η υπόθεση αλλά και από τις αρχές)
-Αναφορά, όπου απαιτείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας, στις αρμόδιες αρχές.
-Παροχή υποστήριξης στο παιδί είτε από τον ίδιο το φορέα είτε μέσω παραπομπής σε εξειδικευμένους φορείς παροχής υπηρεσιών.

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ:Η έναρξη ισχύος της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 15 Μαΐου 2023

Οι Υφυπουργοί

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΔΟΜΝΑ -ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης