Αποτελέσματα live αναζήτησης

17991/2.5.2023 Δήλωση πόθεν έσχες


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-05-2023 ]
Κατηγορία: Πόθεν Έσχες
Αφορά : Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης ν. 5026/2023 (πόθεν έσχες)

17991/2.5.2023
Εξειδίκευση της προβλεπόμενης στον ν. 5026/2023 (Α' 45) Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.), καθορισμός των οδηγιών συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και των πινάκων παραμετρικών τιμών, της λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023, της ημερομηνίας έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της εφαρμογής, των αναγκαίων διαλειτουργικότητων, καθώς και κάθε άλλου τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 21 του ν. 5026/2023


Αριθμ. 17991/2023

(ΦΕΚ Β' 2963/04-05-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ - ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 5026/2023 (Α' 45) και ειδικότερα τα άρθρα 20, 21 και την παρ. 1 του άρθρου 45,
β. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων),
γ. του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α' 134),
δ. του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 «Επιτάχυνση και απλούστευση της ενίσχυσης οπτικοακουστικών έργων, ενίσχυση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 133), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 146),
ε. του μέρους Α' του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α' 184),
στ. του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 121, διόρθωση σφάλματος Α' 126).
ζ. της υπ' αρ. 339/18-07-2019 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών, Απόστολο Βεσυρόπουλο» (Β' 3051),
η. του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α' 85),
θ. του π.δ. 6/2021 «Οργανισμός του Υπουργείου Δικαιοσύνης» (Α' 7),
ι. του π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 181),
ια. της υπ' αρ. 1/20.1.2016 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών» (Υ.Ο.Δ.Δ. 18), σε συνδυασμό με το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016 και την υπ' αρ. 39/3/30.11.2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Α.Δ.Ε. και την υπό στοιχεία 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Yπουργού Οικονομικών «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 27),
ιβ. της υπό στοιχεία Υ6/9.7.2019 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β' 2902),
ιγ. της υπό στοιχεία 118944 ΕΞ 23-10-2019 απόφασης του Υπουργού Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β' 3990),
ιδ. την υπό στοιχεία 3981 ΕΞ 2020/25-02-2020 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας «Παροχή Υπηρεσίας Αυθεντικοποίησης Χρηστών oAuth2.0 σε Πληροφοριακά Συστήματα τρίτων Φορέων» (Β' 762).

2. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με την υπ' αρ. 20658/26-4-2023 εισήγηση δημοσιονομικών επιπτώσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και με την υπ' αρ. 20505/28-4-2023 εισήγηση του άρθρου 24 παρ. 5, στ.ε' του ν. 4270/2014 της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δικαιοσύνης,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης

Το περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάσταση (Δ.Π.Κ.) καθορίζεται και εξειδικεύεται στο επισυναπτόμενο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Άρθρο 2
Οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και πίνακες παραμετρικών τιμών

Οι οδηγίες συμπλήρωσης των πεδίων της Δ.Π.Κ. και οι πίνακες παραμετρικών τιμών καθορίζονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ «ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΔΙΩΝ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ» το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος.

Άρθρο 3
Ενιαία Ηλεκτρονική Εφαρμογή www.pothen.gr

1. Μέσω της ενιαίας ηλεκτρονικής εφαρμογής www.pothen.gr που είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), διεκπεραιώνονται:

α) Η ηλεκτρονική υποβολή αντιγράφων συμβολαιογραφικών εγγράφων του άρθρου 8 του ν. 5026/2023 από τους συμβολαιογράφους,

β) η ηλεκτρονική καταχώριση και οριστικοποίηση καταστάσεων υπόχρεων προσώπων του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 από τους αρμόδιους φορείς ή τα όργανα διοίκησης,

γ) η ηλεκτρονική υποβολή Δ.Π.Κ. του άρθρου 21 του ν. 5026/2023 από τα υπόχρεα πρόσωπα,

δ) η ηλεκτρονική υποβολή Δ.Ο.Σ. του άρθρου 23 του ν. 5026/2023 από τα υπόχρεα πρόσωπα.

Άρθρο 4
Υποβολή Αντιγράφων Συμβολαιογραφικών Εγγράφων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του ν. 5026/2023 (Α' 45), οι συμβολαιογράφοι υποχρεούνται να υποβάλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά, αντίγραφο κάθε συμβολαιογραφικού εγγράφου που συντάσσεται από αυτούς, με το οποίο αναλαμβάνεται η υποχρέωση ή μεταβιβάζεται από ή προς δικαστικό ή εισαγγελικό λειτουργό, σύζυγο, πρόσωπο με το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνο του, οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο, κινητό ή ακίνητο, ή δικαίωμα, εφόσον οι εν λόγω λειτουργοί είναι εν ενεργεία και μέχρι και δύο (2) χρόνια από την παύση της ιδιότητας.

2. Η υποβολή των εγγράφων της παρ. 1 από τους συμβολαιογράφους γίνεται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής αφού διαπιστώνεται προηγουμένως η ιδιότητά τους μέσω διαλειτουργικότητας με το Μητρώο συμβολαιογράφων που τηρεί η Α.Α.Δ.Ε. ή άλλο Μητρώο συμβολαιογράφων που τηρείται από δημόσια αρχή.

Άρθρο 5
Καταχώριση και Οριστικοποίηση Καταστάσεων Υπόχρεων Προσώπων

1. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του ν. 5026/2023, της υποβολής των Δ.Π.Κ. προηγείται και είναι απαραίτητη η καταχώριση και οριστικοποίηση των μηνιαίων και ετήσιων καταστάσεων υπόχρεων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του ν. 4356/2015 (Α' 181) εντός των πρώτων δεκαπέντε (15) ημερών κάθε μήνα για τις αρχικές Δ.Π.Κ. και μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους για τις ετήσιες Δ.Π.Κ., από τον αρμόδιο φορέα ή τα όργανα διοίκησης του φορέα στον οποίο υπάγονται ή από τον οποίο εποπτεύονται.

2. Για τον σκοπό της παρ. 1 οι αρμόδιοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι εκάστου φορέα εισέρχονται στην εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 κατόπιν αυθεντικοποίησης με τους κωδικούς-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

3. Η καταχώριση των υπόχρεων προσώπων περιλαμβάνει και ηλεκτρονική διασταύρωση με τα στοιχεία του Μητρώου φορολογίας και του Εθνικού Μητρώου Επικοινωνίας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου είναι τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης φυσικού προσώπου, επικοινωνίας όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι αριθμοί τηλεφώνων, η διεύθυνση κατοικίας, και τα στοιχεία έναρξης και λήξης των σχέσεων μεταξύ των συζύγων, εν διαστάσει συζύγων ή μελών συμφώνου συμβίωσης.

4. Τα στοιχεία των υπόχρεων προσώπων καθώς και των συζύγων τους, των εν διαστάσει συζύγων τους ή των μελών συμφώνου συμβίωσης που περιλαμβάνονται στις καταστάσεις των φορέων, οριστικοποιούνται από τους αρμόδιους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους και αποστέλλονται από την εφαρμογή ηλεκτρονικές ειδοποιήσεις σε όλους τους υπόχρεους προς ενημέρωσή τους καθώς και τα ΑΦΜ αυτών.

Άρθρο 6
Υποβολή Δ.Π.Κ.

1. Για την υποβολή Δ.Π.Κ. ο υπόχρεος εισέρχεται στην εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 5026/2023 (www.pothen.gr), προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (ΕΨΠ-gov.gr), κατόπιν αυθεντικοποίησης με χρήση των προσωπικών κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α' 184), ενώ τα στοιχεία επικοινωνίας του υπόχρεου αντλούνται υποχρεωτικά από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Για τους σκοπούς του προηγούμενου εδαφίου, η εφαρμογή διαλειτουργεί α) με το σύστημα TAXISnet για την αυθεντικοποίηση των χρηστών και β) με το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για την άντληση των στοιχείων επικοινωνίας.

2. Κατά την υποβολή της δήλωσης από τον υπόχρεο, τα προσωπικά και φορολογικά στοιχεία αυτού, ιδίως ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, η Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, εφόσον έχει δηλωθεί από τον υπόχρεο, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας/Αριθμός Γενικού Μητρώου, το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο, το Μητρώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση κατοικίας, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εμφανίζονται όπως τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης. Ειδικότερα τα ανωτέρω αναφερόμενα στοιχεία επικοινωνίας δύναται να αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Σε περίπτωση ανακρίβειας αυτών, απαιτείται, πριν από την υποβολή της δήλωσης, η διόρθωση των ανακριβών στοιχείων από τον υπόχρεο. Τα λοιπά στοιχεία, όπως υπηρεσιακά και οικογενειακά, καθώς και η ιδιότητα του υπόχρεου δηλώνονται όπως ίσχυαν κατά το έτος που αφορά η δήλωση. Για την άντληση των παραπάνω στοιχείων η εφαρμογή διαλειτουργεί με το φορολογικό Μητρώο που τηρείται στην Α.Α.Δ.Ε.

3. Ο υπόχρεος μπορεί να επιλέξει να μεταφέρει στη Δ.Π.Κ.:
α) τα δεδομένα της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) του έτους στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., η οποία υποβλήθηκε ηλεκτρονικά,
β) τα στοιχεία των ακινήτων, που περιλαμβάνονται στην περιουσιακή του κατάσταση κατά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, όπως έχει δηλωθεί στη φορολογική αρχή, στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι αρχική ή του τρέχοντος έτους, εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι ετήσια, όπως αυτά τα στοιχεία τηρούνται ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.),
γ) το ύψος των υπολοίπων των καταθετικών και χορηγητικών λογαριασμών και των επενδυτικών προϊόντων, καθώς και
δ) στοιχεία θυρίδων, όπου ο ίδιος ήταν δικαιούχος, τα οποία τηρούνται κατά την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους και τελούσαν κατά την ίδια ημερομηνία υπό τη διαχείριση ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων, χρηματοπιστωτικών οργανισμών και εταιρειών μίσθωσης θυρίδων.

Οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στην εφαρμογή δεδομένα στα οποία αφορούν οι περ. γ' και δ' μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020. Η άντληση των παραπάνω στοιχείων από την δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και των στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας με τα συστήματα της Α.Α.Δ.Ε. Η προσυμπλήρωση στην Δ.Π.Κ. των στοιχείων των καταθετικών και χορηγητικών λογαριασμών και των επενδυτικών προϊόντων καθώς και των στοιχείων των θυρίδων, θα γίνεται μέσω διαλειτουργικότητας με τα συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων και των χρηματοπιστωτικών οργανισμών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της διασύνδεσης με τα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την άντληση των παραπάνω δεδομένων διαπιστώνεται με πράξη του Γενικού Γραμματέα των Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

4. Σύμφωνα με τον ν. 5026/2023 όλα
α) τα δεδομένα των ανωτέρω δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία οριστικής υποβολής της Δ.Π.Κ. από την υποβολή τροποποιητικών και συμπληρωματικών δηλώσεων εισοδήματος για το έτος που αφορά η Δ.Π.Κ.,
β) τα στοιχεία της περιουσιακής κατάστασης του υπόχρεου κατά την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους στο οποίο αφορά η Δ.Π.Κ., εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι αρχική ή του τρέχοντος έτους, εφόσον η Δ.Π.Κ. είναι ετήσια και
γ) τα δεδομένα που διαβιβάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κατά τη συμπλήρωση της Δ.Π.Κ., σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 5026, επισυνάπτονται αυτόματα ηλεκτρονικά στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ. Η αυτόματη επισύναψη των παραπάνω ηλεκτρονικών παραστατικών στην υποβαλλόμενη Δ.Π.Κ. θα γίνεται με την διαλειτουργικότητα της εφαρμογής με τα συστήματα των πιστωτικών ιδρυμάτων και χρηματοπιστωτικών οργανισμών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

5. Στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης, οι οποίες ελέγχονται υποχρεωτικά και κατά προτεραιότητα, επισυνάπτονται ηλεκτρονικά τα αναγκαία έγγραφα από τον υπόχρεο, εφόσον αυτά δεν έχουν επισυναφθεί αυτόματα. Η επισύναψη γίνεται άπαξ κατά την υποβολή της αρχικής δήλωσης και όποτε υπάρχουν μεταβολές κατά την υποβολή κάθε ετήσιας δήλωσης, από τα οποία προκύπτει η δηλούμενη περιουσιακή κατάσταση.

6. Στο άρθρο 22 του ν. 5026/2023 προβλέπεται η υποβολή εκπρόθεσμης Δ.Π.Κ. με την πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου.
Για την έκδοση και την διαπίστωση της πληρωμής του εν λόγω παραβόλου, η εφαρμογή του άρθρου 21 διαλειτουργεί με το σύστημα ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. προκειμένου να επιτραπεί η οριστικοποίηση της δήλωσης.

Άρθρο 7
Υποβολή Δ.Ο.Σ.

1. Οι υπόχρεοι σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. συμπληρώνουν επιπρόσθετα της Δ.Π.Κ. και τα απαιτούμενα πεδία της Δ.Ο.Σ. πριν την οριστικοποίηση της υποβαλλόμενης δήλωσης.

Άρθρο 8
Προσωπικά Δεδομένα

1. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679-GDPR του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων/Γ.Κ.Π.Δ.) και τον ν. 4624/2019.

2. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. για την ενιαία εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας ορίζεται η Επιτροπή του άρθρου 25 και από κοινού υπεύθυνα είναι τα όργανα του άρθρου 27 του ίδιου νόμου, στα οποία κατανέμεται το έργο της Επιτροπής Ελέγχου.

3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. εκτελεί την επεξεργασία κατ' εντολή του υπευθύνου επεξεργασίας λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δικαιωμάτων των υποκειμένων από την επεξεργασία των δεδομένων τους.

4. Υποκείμενα δεδομένων αποτελούν όλα τα πρόσωπα, των οποίων τα δεδομένα καταχωρίζονται στην εφαρμογή.

Άρθρο 9
Τεχνικά και Οργανωτικά Μέτρα Ασφαλείας

1. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει την υποχρέωση λήψης και διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ' ελάχιστον, της καταγραφής και παρακολούθησης των προσβάσεων, της διασφάλισης ιχνηλασιμότητας και της προστασίας και κρυπτογράφησης όπου απαιτείται των διακινούμενων και τηρούμενων δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.

2. Η αξιοποίηση των διαδικτυακών υπηρεσιών της παρούσας για την άντληση των απαιτούμενων δεδομένων διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Το απόρρητο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του υπόχρεου με τα συστήματα της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. διασφαλίζεται με τη χρήση ψηφιακού πιστοποιητικού από την εφαρμογή του άρθρου 3 της παρούσας. Τα απόρρητα στοιχεία των Δ.Π.Κ. τηρούνται κρυπτογραφημένα στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της εφαρμογής. Η ηλεκτρονική εφαρμογή συνοδεύεται από πολιτικές ασφάλειας, που καλύπτουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και εξασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των στοιχείων της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων.

Άρθρο 10
Έναρξη Παραγωγικής Λειτουργίας

1. Η έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της ενιαίας εφαρμογής του άρθρου 3 της παρούσας ορίζεται ως εξής:

α) για την εφαρμογή του άρθρου 4 της παρούσας η 1/11/2023.

β) για την εφαρμογή του άρθρου 5 της παρούσας:

i) η 16/5/2023 για τις ετήσιες καταστάσεις και

ii) η 16/11/2023 για τις μηνιαίες καταστάσεις αρχικών δηλώσεων.

γ) για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 7 της παρούσας:

i) ένα μήνα από τη λήξη της αναφερόμενης στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 5026/2023 προθεσμίας για την υποβολή των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. και το αργότερο μέχρι την 01/11/2023 και

ii) η 16/12/2023 για τις αρχικές δηλώσεις.

2. Όλοι οι υπόχρεοι που απέκτησαν ιδιότητα από την 28/2/2023 καταχωρίζονται σωρευτικά στην κατάσταση αρχικών δηλώσεων του άρθρου 17 του ν. 5026/2023 που θα οριστικοποιηθεί την 15/12/2023.

3. Οι αρχικές δηλώσεις των υπόχρεων που απέκτησαν ιδιότητα από την 28/2/2023 υποβάλλονται από την έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της περ. γ-ii της παρ. 1.
Ειδικά για τους υπόχρεους που απέκτησαν ιδιότητα έως και την 15/12/2023 η προθεσμία υποβολής ορίζεται σε 90 ημέρες από την ημερομηνία έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της περ. γ-ii.

Άρθρο 11
Έναρξη Ισχύος

1. Η απόφαση αυτή ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται κάθε άλλη προγενέστερη διάταξη που ρυθμίζει τα ίδια με την παρούσα απόφαση θέματα.

Παραρτήματα

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Μαΐου 2023

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης