ΠΟΛ.1031/8.4.2004

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.

8 Απρ 2004

Taxheaven.gr
Αθήνα, 8 Απριλίου 2004
Αριθμ.Πρωτ.: 1030473/853/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ 1031

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες υποχρέων.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34Α') με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Την κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 14650/ΔΙΟΕ85/Ί 7.3.2004 (ΦΕΚ Ε' 519) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.

3. Τις διατάξεις των άρθρων 62,64 και 107 του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'), που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

4. το γεγονός ότι οι πιο πάνω οριζόμενες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων λήγουν εντός των ημερών των εορτών του Πάσχα.

5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.


ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


1. Οι προθεσμίες υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φυσικών προσώπων σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν.2238/1994, που λήγουν στις 13 14 15 και 16 Απριλίου 2004, παρατείνονται μέχρι και τις 19 Απριλίου 2004. Οι καταληκτικές προθεσμίες των άλλων υπόχρεων παραμένουν ως έχουν, ανάλογα με το καταληκτικό ψηφίο του Α.Φ.Μ. τους.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων εταιριών, κοινωνιών κλπ που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.2238/1994 η οποία λήγει στις 15 Απριλίου 2004 παρατείνεται μέχρι και τις 20 Απριλίου 2004.

3. η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 101 του ν 2238/1994 η οποία λήγει στις 15 Απριλίου 2004 παρατείνεται μέχρι και τις 20 Απριλίου 2004
Taxheaven.gr