Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ.Γνωμ.ΝΣΚ 296/22.02.01 Καταβολή τέλους επιτροπής ανταγωνισμού σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου από αναπροσαρμογή ακινήτων,ιδρυτικού κεφαλαίου από μετατροπή ή συγχώνευση εταιριών, απο αυξήσεις κεφαλαίου που γίνονται με κεφαλοποίηση χρεών της εταιρίας προς μετόχους ή τρίτους, κεφαλοποίηση κερδών αποθεματικών κλπ.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-02-2001 ]
Κατηγορία: Εταιρικό Δίκαιο (ΑΕ-ΕΠΕ-ΙΚΕ)

Αρ.Γνωμ.ΝΣΚ 296/22.02.01
Καταβολή τέλους επιτροπής ανταγωνισμού σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου από αναπροσαρμογή ακινήτων,ιδρυτικού κεφαλαίου από μετατροπή ή συγχώνευση εταιριών, απο αυξήσεις κεφαλαίου που γίνονται με κεφαλοποίηση χρεών της εταιρίας προς μετόχους ή τρίτους, κεφαλοποίηση κερδών αποθεματικών κλπ.


Καταβολή τέλους επιτροπής ανταγωνισμού σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου από αναπροσαρμογή ακινήτων,ιδρυτικού κεφαλαίου από μετατροπή ή συγχώνευση εταιριών, απο αυξήσεις κεφαλαίου που γίνονται με κεφαλοποίηση χρεών της εταιρίας προς μετόχους ή τρίτους, κεφαλοποίηση κερδών αποθεματικών κλπ.

Αριθμός Γνωμοδοτήσεως 296/2001 Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Συνεδρίαση 8.5.2001

Σύνθεση:
Προεδρεύων: Δημήτριος Λάκκας, Νομικός Σύμβουλος
Σύμβουλοι: Ηλ. Παπαδόπουλος, Κ. Μπακάλης, Κλ. Παλαιολόγου, Φ. Τάτσης, Ν. Κανιούρας
Εισηγητής: Δημήτριος Λάκκας, Νομικός Σύμβουλος
Αριθμ. Ερωτήματος: Κ2-1472/22.2.2001 της Δ/νσεως Ανων. Εταιριών και Πίστεως.
Περίληψη Ερωτήματος: Ι. - Με το αριθ. Κ2-1472/22.2.2001 έγγραφο της Δ/νσεως Ανωνύμων Εταιριών και Πίστεως και ενόψει της διατάξεως της παρ. 8 του άρθρου 1 του ν. 2837/2000, με την οποία θεσπίστηκε η επιβολή ανταποδοτικού τέλους, ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001), επί του ιδρυτικού ή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης εταιρίας υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού τέθηκαν τα ερωτήματα εάν η καταβολή του επιβληθέντος αυτού τέλους καταλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Το Ιδρυτικό Κεφάλαιο ή την αύξηση κεφαλαίου εταιριών που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση επιχειρήσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993.
β) Αυξήσεις κεφαλαίου που γίνονται με αναπροσαρμογή αξίας παγίων στοιχείων βάσει υποχρεωτικής διάταξης νόμου άρθρα 20-27 του ν. 2065/92.
γ) Αυξήσεις κεφαλαίου που γίνονται με κεφαλοποίηση χρεών της εταιρίας προς μετόχους ή τρίτους, κεφαλοποίηση κερδών αποθεματικών κ.λπ.
δ) Αυξήσεις κεφαλαίου εταιριών που σύμφωνα με διάταξη νόμου απαλλάσσεται από κάθε δημόσιο, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή φόρο άμεσο ή έμμεσο εισφορά υπέρ τρίτου κ.λπ. (π.χ. άρθρ. 5 παρ. 6-19 του ν. 2229/1994 - έγγραφο 77/26.1.2001 της Α.Ε. -Ενοποίηση Αρχαιολογικών χώρων Αθήνας-.
ε) Εάν σε περίπτωση εταιρίας που έχει καταβάλλει το τέλος για το μετοχικό της κεφάλαιο (αρχικό - αυξήσεις) και συγχωνεύεται, στη συνέχεια, με άλλη, πρέπει να καταβληθεί, εκ νέου, το αρχικό τέλος.

------------------------------

Επί των ερωτημάτων τούτων το Ε΄ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ομόφωνα γνωμοδότησε, ως ακολούθως:
Ι. - Με την παρ. 8 του άρθρου 1 του πρόσφατου νόμου 2837/2000 αντικαταστάθηκε η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του ν. 703/1977 -περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασία του ελευθέρου ανταγωνισμού-, ως εξής:
-2. Στις ανώνυμες εταιρίες που ιδρύονται ή αυξάνουν το κεφάλαιό τους επιβάλλεται ανταποδοτικό τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις (0,001) υπολογιζόμενου επί του ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τα έσοδα αυτά εισπράττονται στο όνομα και για λογαριασμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό τη διαχείριση του οποίου έχει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαχείρισής της---
II. Είναι φανερό, ότι με τις διατάξεις αυτές θεσπίστηκε, ως έσοδο υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ως Ανεξάρτητης Αρχής, για να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της και την εν γένει αποστολή της, που συνιστάται στην προστασία του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού η επιβολή -ανταποδοτικού τέλους- εις βάρος των Ανώνυμων Εταιριών σε ποσοστό 0,001 δρχ., επί του ιδρυτικού κεφαλαίου, κατά την ίδρυση αυτών, ή του ποσού του αυξητικού του κεφαλαίου κατά την εν γένει αύξηση του κεφαλαίου των εταιριών τούτων, ανεξάρτητα εάν η καταβολή του κεφαλαίου τούτου (ιδρυτικό ή αυξητικό) γίνεται σε μετρητά ή σε εισφορά σε είδος, αφού ο νόμος, περί τούτου, ουδόλως, διακρίνει. Άλλωστε, το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, κατ' άρθρο 8 παρ. 5 και 9 του ν. 2190/1920, αποτελείται από στοιχεία ενεργητικού που δύνανται να τύχουν χρηματικής αποτίμησης. Επομένως, και κάθε εισφορά σε είδος, που δύναται να τύχει χρηματικής αποτίμησης, υπόκειται στην επιβάρυνση του εν λόγω ανταποδοτικού τέλους.
Είναι βεβαίως αυτονόητο, ότι στην περίπτωση που έχει καταβληθεί η νόμιμη εισφορά κατά την ίδρυση της Ανωνύμου Εταιρίας για το ιδρυτικό της κεφάλαιο και στη συνέχεια γίνει αύξηση του κεφαλαίου αυτού της εταιρίας η καταβλητέα εισφορά, προς αποφυγή καταβολής πολλαπλού τέλους επί του ιδίου κεφαλαίου, πρέπει να υπολογισθεί επί του ποσού της αυξήσεως του κεφαλαίου και σε περίπτωση δε και νέας περαιτέρω αύξησης το καταβλητέο τέλος θα υπολογισθεί επί του ποσού της νέας αύξησης.

ΙΙΙ. - Περαιτέρω κατά την έννοια του νόμου το ανταποδοτικό αυτό τέλος επιβάλλεται σε όλες τις περιπτώσεις, που κατά νόμο (άρθρ. 13 α.ν. 2190/1920) συντελείται καθ- οιονδήποτε τρόπο, άντληση κεφαλαίων είτε από αποθησαυρισθέντα κέρδη, είτε από αποθεματικά ή από παρακράτηση και κεφαλοποίηση κερδών, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις που η αύξηση κεφαλαίου γίνεται με αναπροσαρμογή της αξίας παγίων στοιχείων κατά τους όρους των οικείων διατάξεων (άρθρ. 20-27 ν. 2065/1992) ή με -κεφαλοποίηση των χρεών- της εταιρίας αφού και η τελευταία αυτή περίπτωση συνιστά κατά νόμο αύξηση κεφαλαίου δια της εκδόσεως νέων μετοχών της εταιρίας. Άλλωστε, ο νόμος αδιαστίκτως ορίζει για κάθε αύξηση κεφαλαίου.
ΙV. - Εξ- άλλου, επί του ερωτήματος, εάν στην υποχρέωση καταβολής του άνω ανταποδοτικού τέλους, περιλαμβάνονται και οι Ανων. Εταιρίες οι οποίες υπήχθησαν στις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 και ν. 2166/1993, καθώς και οι εταιρίες οι οποίες με ειδικές προνομιακές διατάξεις ως εκ του σκοπού των έχουν τύχει απαλλαγής από φόρους, τέλη και εισφορές υπέρ τρίτων πρέπει να λεχθούν τα εξής:
Α. Είναι γνωστό ότι οι άνω -αναπτυξιακοί- νόμοι 1297/1972 και 2166/1992 θέσπισαν, ως κίνητρα, ευεργετικές διατάξεις που στοχεύουν στην αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας των επιχειρήσεων προς τούτο δε απαλλάσσουν ρητώς από κάθε φόρο, τέλος και εισφορά υπέρ οιουδήποτε τρίτου τις πράξεις εκείνες των επιχειρήσεων που συντελούν στη συγχώνευση, μετατροπή ή εν γένει μετασχηματισμό σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των νόμων αυτών.

Έτσι η θεσπισθείσα με τις άνω διατάξεις ιδιαίτερη κρατική προστασία - ως εκ του σκοπού των - περιορίζεται ασφαλώς μόνο στις προβλεπόμενες απ- αυτές περιπτώσεις συγχώνευσης, μετατροπής ή μετασχηματισμού των εταιριών τούτων και μόνο ενόσο κατ- αυτές (τις συγχωνεύσεις) έτυχαν εφαρμογής οι όροι και προϋποθέσεις των εν λόγω προστατευτικών διατάξεων.
Είναι πρόδηλο ότι οι ως άνω διατάξεις αποβλέπουν στην αύξηση της ανταγωνιστικής ικανότητας των επιχειρήσεων και την προστασία της Εθνικής Οικονομίας και εξυπηρετούν, συνακόλουθα, το δημόσιο συμφέρον. Εκ του λόγου αυτού μπορούν να χαρακτηρισθούν ως όλως ειδικές και εξαιρετικής σημασίας και σπουδαιότητας για την προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας.
Ως εκ της ειδικότητας δε αυτής και του σκοπού των οι διατάξεις του άνω άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 2837/2000 με τις οποίες επιβλήθηκε ανταποδοτικό τέλος γενικώς επί του ιδρυτικού ή του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ανωνύμου εταιρίας χωρίς ρητή και ειδική αναφορά ότι το θεσπισθέν αυτό τέλος καταλαμβάνει και επιβαρύνει και τις δυνάμει προνομιακών διατάξεων γενομένων συγχωνεύσεων και μετασχηματισμών, δεν δύνανται να τύχουν εφαρμογής στην εξαιρετική και ειδική αυτή περίπτωση. Άλλωστε κατά την γενική ερμηνευτική αρχή του δικαίου οι εξαιρετικές προνομιακές διατάξεις μόνο με ρητή και ειδική προς τούτο διάταξη δύνανται να καταργηθούν ενώ εξάλλου θα ήταν -αντιφατικό και ασυνεπές- η Πολιτεία να θεσπίζει κίνητρα απαλλαγής εκ φόρων (ατέλειες κ.λπ.) χάριν των επιδιοκομένων σκοπών και ακολούθως να αυτοαναιρείται χωρίς ρητή και αιτιολογημένη, προς τούτο, αναφορά.


Β. Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 6 - 19 ν. 2229/1994 (τροποποίηση διατάξεων για τα Δημόσια Έργα) προβλέπεται ότι με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να ιδρύονται νομικά πρόσωπα, ιδιωτικού δικαίου, χωριστά για κάθε μεγάλο έργο ύψους άνω των 25.000.000 δρχ. με την μορφή της Ανων. Εταιρίας που θα διέπονται κατά τα λοιπά από τον κ.ν. 2190/1920 για τις ανώνυμες εταιρίες. Οι εταιρίες αυτές κατά νόμο λειτουργούν χάριν του δημοσίου συμφέροντος και είναι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και απαλλάσσονται ρητώς από κάθε δημόσιο κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος ή άλλο φόρο, εισφορά υπέρ τρίτου, δικαίωμα ή κράτηση και συμπαρομαρτούντες φόρους και τέλη (εκτός του Φ.Π.Α.), ενώ, ακόμη, απολαύουν όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου.
Καθίσταται όθεν, άμεσα, προφανές, από τις διατάξεις αυτές, ότι οι εν λόγω κοινής ωφελείας εταιρίες λειτουργούσες χάριν του δημοσίου συμφέροντος και απολαυούσες ειδικής προνομιακής μεταχειρίσεως ως εκ του σκοπού των εξαιρούνται από κάθε φόρο, τέλος και εισφορά υπέρ τρίτων κ.λπ. επομένως μόνο με ειδική και ρητή αναφορά στις εταιρίες αυτές αιτιολογημένη βεβαίως από τα πράγματα θα ήταν δυνατή η επιβολή ανταποδοτικού τέλους εις βάρος αυτών.

Ως εκ τούτου και στην τελευταία αυτή περίπτωση η γενική αναφορά της ως άνω διατάξεως του άρθρου 1 του ν. 2837/2000 δεν δύναται να καταλάβει και τις ειδικές αυτές εταιρίες που με ειδικές και εξαιρετικές διατάξεις απολαύουν προνομιακής ατέλειας και συνακόλουθα δεν δύνανται να υποχρεωθούν στην καταβολή του διαλαμβανόμενου τέλους.
V. - Κατόπιν των ανωτέρω η ομόφωνη γνώμη του Ε΄ Τμήματος στα διαληφθέντα ερωτήματα είναι αυτή που ειδικά και διεξοδικά για το καθένα προαναφέρθηκε.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης