Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1101/15.7.2005 (Αρ. Πρ. 1071017/2709) Καταχώρηση στο Μητρώο των στοιχείων ταυτότητας των ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες.

Κατηγορία: Δ.Ο.Σ. (Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων)

ΠΟΛ.1101/15.7.2005
(Αρ. Πρ. 1071017/2709) Καταχώρηση στο Μητρώο των στοιχείων ταυτότητας των ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες.


ΠΟΛ.1101/15.7.2005 (Αρ. Πρ. 1071017/2709) Καταχώρηση στο Μητρώο των στοιχείων ταυτότητας των ομογενών με λατι

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:1071017/2709/ΔΜ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΑ:Α – Β
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ:ΒΆ

ΠΟΛ.: 1101


ΘΕΜΑ: Καταχώρηση στο Μητρώο των στοιχείων ταυτότητας των ομογενών με λατινικούς χαρακτήρες.

Αναφορικά με το παραπάνω θέμα, κρίνουμε απαραίτητο να θέσουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων του άρθρου 31 του ν. 2515/97 εκδόθηκε η 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (ΦΕΚ 193/Β) ΑΥΟ με τις διατάξεις της οποίας, όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (1081369/2857/ΔΜ/14-10-1999 ΦΕΚ 2001/Β ΑΥΟ και 1044039/972/ΔΜ/ 9-5-2002 ΦΕΚ 625/Β ΑΥΟΟ), καθορίζεται η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και οι διαδικασίες απόδοσής του.

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 της ανωτέρω Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών για την απόδοση ΑΦΜ στα φυσικά πρόσωπα υποβάλλεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το έντυπο Απόδοσης ΑΦΜ / Μεταβολής ατομικών στοιχείων.

Με το έντυπο αυτό δηλώνονται:

α) Τα προσωπικά στοιχεία του υπόχρεου ήτοι, επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, πατρικό επώνυμο και όνομα μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης στην Ελλάδα ή χώρα γέννησης στο Εξωτερικό.

β) Τα στοιχεία ταυτότητας του υπόχρεου,

γ) Η υπηκοότητα, το επάγγελμα και η οικογενειακή κατάστασή του,

δ) Η πλήρης διεύθυνση κατοικίας του,

Κατά την υποβολή της παραπάνω δήλωσης, επιδεικνύεται υποχρεωτικά η ταυτότητα ή σε περίπτωση αλλοδαπού, το διαβατήριο του υπόχρεου.

Τα ανωτέρω στοιχεία όπως αυτά αποτυπώνονται στην ταυτότητα ή στο διαβατήριο κατά περίπτωση, εισάγονται στο μηχανογραφικό σύστημα TAXIS το οποίο λειτουργεί έχοντας τη δυνατότητα να δέχεται την καταχώρηση των προσωπικών στοιχείων των φυσικών προσώπων με ελληνικούς χαρακτήρες για τους έχοντες την ελληνική υπηκοότητα και με λατινικούς χαρακτήρες για τους έχοντες αλλοδαπή υπηκοότητα. Με αυτό τον τρόπο διευκολύνεται το έργο του ελεγκτικού και του εισπρακτικού μηχανισμού του Υπουργείου Οικονομικών καθώς ο ΑΦΜ αποτελεί κωδικό αναγνώρισης μοναδικό για το κάθε φυσικό πρόσωπο.

Με την 1099808/2991/εγκύκλιο «Διευκρινίσεις για τις διαδικασίες και τα δικαιολογητικά απόδοσης ΑΦΜ καθώς και οδηγίες για την εισαγωγή των στοιχείων στο σύστημα», δόθηκε η δυνατότητα χορήγησης ΑΦΜ, στους ομογενείς κατόχους του Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς (ΕΔΤΟ), με την καταχώρηση του εν λόγω Δελτίου.

Με την 1037248/907/ΔΜ/ εγκύκλιο «Καταχώρηση στοιχείων ομογενών και αλλοδαπών», δόθηκαν διευκρινίσεις ώστε η χορήγηση ΑΦΜ στους ομογενείς να μπορεί να πραγματοποιείται με την καταχώρηση των στοιχείων τους με ελληνικούς χαρακτήρες.

Έως σήμερα από τις Δ.Ο.Υ. της χώρας δεν υπήρξε ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, διότι σε ορισμένες κατηγορίες ομογενών το ΕΔΤΟ αναγράφει τα στοιχεία τους με διπλή γραφή. Το αποτέλεσμα είναι ότι:

α) σε πολλές Δ.Ο.Υ., έχουν χορηγηθεί ΑΦΜ στα εν λόγω πρόσωπα και όλα τα στοιχεία τους έχουν καταχωρηθεί με Λατινικούς χαρακτήρες,

β) σε άλλες με Ελληνικούς, και

γ) σε άλλες με Λατινικούς και μόνο το επώνυμο και το όνομα αυτών με Ελληνικούς.

Ύστερα από τα παραπάνω για την ενιαία και ομοιόμορφη αντιμετώπιση του θέματος και για τη διασφάλιση της μοναδικότητας του ΑΦΜ, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:

1. Η χορήγηση ΑΦΜ στους ομογενείς, κατόχους του ΕΔΤΟ θα πραγματοποιείται πλέον με την καταχώρηση των στοιχείων τους μόνο με Λατινικούς χαρακτήρες, δεδομένου ότι πρόκειται για πρόσωπα αλλοδαπής υπηκοότητας. Τυχόν στοιχεία που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του εντύπου Μ1 και δεν αναγράφονται στο ΕΔΤΟ (όπως πατρικό επώνυμο μητέρας), θα καταχωρούνται μόνο με Λατινικούς χαρακτήρες.

Στις περιπτώσεις δε που έχει χορηγηθεί ΑΦΜ στα εν λόγω πρόσωπα και τα προσωπικά τους στοιχεία έχουν καταχωρηθεί όπως αναφέρεται στην πιο πάνω (β) ή (γ) κατηγορία, θα πρέπει με την πρώτη συναλλαγή τους στη Δ.Ο.Υ., να υποβάλλουν Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων (έντυπο Μ1) για την καταχώρηση των στοιχείων τους μόνο με Λατινικούς χαρακτήρες.

2. Στις περιπτώσεις των ομογενών που προσέρχονται στις Δ.Ο.Υ. και αιτούνται τη χορήγηση ΑΦΜ μόνο με τη σχετική βεβαίωση κατάθεσης των δικαιολογητικών για τη χορήγηση του ΕΔΤΟ, η χορήγηση ΑΦΜ θα πραγματοποιείται με την καταχώρηση των στοιχείων του διαβατηρίου και όχι της βεβαίωσης.

3. Αναφορικά με τους χαρακτήρες (ελληνικούς ή λατινικούς), με τους οποίους πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, βάσει των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 18 του Π.Δ.186/92, επί των φορολογικών στοιχείων που εκδίδουν τα παραπάνω πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση ή επάγγελμα, ανεξάρτητα εάν προσκομίζονται για θεώρηση ή εκδίδονται αθεώρητα ή με ειδική σήμανση ΕΑΦΔΣΣ, αυτό πρέπει να αναγράφεται με λατινικούς χαρακτήρες σύμφωνα με όσα αναφέρονται ανωτέρω.­

Τα φορολογικά στοιχεία που διαθέτουν οι ως άνω επιτηδευματίες (θεωρημένα ή αθεώρητα) που ενδεχομένως φέρουν προεκτυπωμένο το ονοματεπώνυμο με ελληνικούς χαρακτήρες, θα εξακολουθήσουν να χρησιμοποιούνται μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματός τους και από τη λήψη της παρούσας και μετά, δεν θα θεωρούνται αυτά που προσκομίζονται για θεώρηση, εφόσον το ονοματεπώνυμο δεν είναι προεκτυπωμένο με λατινικούς χαρακτήρες.

Οι υπόχρεοι που δεν θεωρούν τα φορολογικά τους στοιχεία αλλά αποτυπώνουν τα στοιχεία του ονοματεπωνύμου κατά την έκδοσή τους με εκτύπωση, συνήθως μέσω Η/Υ ή ΦΤΜ ή με σφραγίδα, πρέπει να φροντίσουν έγκαιρα για την κατάλληλη προετοιμασία τους (τυχόν τροποποίηση λογισμικού, αλλαγή λεκτικών, αλλαγή σφραγίδας κ.λ.π.), ώστε το ονοματεπώνυμο να αναγράφεται πλέον με λατινικούς χαρακτήρες.

Με την παρούσα ανακαλείται η περίπτωση (Α) της 1037248/907/ΔΜ/ΠΟΛ.1135/23.4.­2002 εγκυκλίου «Καταχώρηση στοιχείων ομογενών και αλλοδαπών» αναφορικά με την καταχώρηση στο σύστημα TAXIS των στοιχείων των ομογενών.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης