ΠΟΛ.1108/15.7.2005

(Αρ.Πρ.1071849/4381) Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.Σχόλια:


15 Ιούλ 2005

Taxheaven.gr


Αθήνα, 15 Ιουλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.:1071849/4381/891/0014ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Α. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
2. Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΆ
Β. Γ.Γ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
1. Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΒΆ
2. Δ/ΝΣΗ 32η ΕΙΣΑΓ. & ΕΛ. ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Η/Υ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ

ΠΟΛ.: 1108


ΘΕΜΑ:Τύπος & περιεχόμενο, της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005.


ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3336/05 (ΦΕΚ 96 Α΄)

2. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.2859/00 (ΦΕΚ 248 Α΄) όπως ισχύουν:

α) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9 του άρθρου 36 
β) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 και των παραγράφων 2 και 9 του άρθρου 38.
γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 59 
δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 64 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 69 του Π.Δ.16/1989 (ΦΕΚ 6 Α΄)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) περί αποδεικτικών εισπράξεως,
5. Την 14650/ΔΙΟΕ 85/17.3.04 (ΦΕΚ 519 8) κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία έγινε ανάθεση αρμοδιο­τήτων του Υπουργού Οικονομίας και οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την ανάγκη αλλαγής των εντύπων Φ.Π.Α., που προέκυψε λόγω της αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. από την 01/04/2005.

7. Ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Αρθρο 1

Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α., για το έτος δύο χιλιάδες πέντε (έντυπο 009/05 Φ.Π.Α. . ΕΚΔΟΣΗ 2005, Φ1 ΤAXIS). όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται, ως παράρτημα της παρούσας.

Το ίδιο έντυπο. θα χρησιμοποιηθεί και από τους υποκείμενους που θα διακόψουν τη δραστηριότητά τους ή η διαχειριστική τους περίοδος λήξει, μετά την 1-1-2005 και μέχρι τη θέσπιση νεώτερου εντύπου εκκαθαριστικής δήλωσης.


Αρθρο 2

Όσον αφορά, τον τρόπο και το χρόνο υποβολής. την αρμόδια Δ.Ο.Υ. υποβολής, καθώς και την διαδικασία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. έτους 2005, ισχύουν όσα ορίζονται στην A.Y.Ο.. ΠΟΛ.1001/04.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Taxheaven.gr