Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1104/15.7.2005 (Αρ. Πρ. 1047014/348). Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 33 του v. 3320/2005, σχετικά με το φόρο επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων.

Σχόλια:


Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1104/15.7.2005
(Αρ. Πρ. 1047014/348). Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 33 του v. 3320/2005, σχετικά με το φόρο επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων.


ΠΟΛ.1104/15.7.2005 (Αρ. Πρ. 1047014/348). Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 3

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Αθήνα, 15 Ιουλίου 2005
Αριθμ.Πρωτ.: 1047014/348/Τ.&Ε.ΦΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
-Δ/ΝΣΗ 14η Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
-Δ/ΝΣΗ 15η Κ.Β.Σ.
-Δ/ΝΣΗ 16η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
-Δ/ΝΣΗ 30η ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

ΠΟΛ.: 1104

ΘΕΜΑ:. Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 18 και του άρθρου 33 του v.3320/2005, σχετικά με το φόρο επί του ζύθου υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων.

Κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3320/2005 (ΦΕΚ 48 Α΄) «(Ρυθμίσεις θεμάτων για το προσωπικό του Δημοσίου και των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και για τους Ο.Τ.Α.» και παρέχουμε οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του v. 1080/1980 έχει επιβληθεί φόρος υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος ανέρχεται σε 3% στην αξία του πωλούμενου ζύθου στο εσωτερικό, από τις επιχειρήσεις παραγωγής ζύθου. Οδηγίες για το φόρο αυτό έχουν δοθεί με την εγκ. 31/1980 (Τ.3839/1257/20-12-1980).

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επεκτείνονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 1080/1980 και στον πωλούμενο στο εσωτερικό της χώρας ζύθο ο οποίος εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες.

Με τον τρόπο αυτό ο πωλούμενος στο εσωτερικό της χώρας ζύθος που εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες αντιμετωπίζεται από την πλευρά του φόρου ζύθου ομοιόμορφα, με τον παραγόμενο ζύθο.

ΙΙ. ΕΙΔΙΚΑ.

Ειδικότερα για το φόρο που επιβάλλεται στον πωλούμενο στο εσωτερικό της χώρας ζύθo που εισάγεται ή προέρχεται από άλλες χώρες διευκρινίζονται τα εξής:

1. Αντικείμενο του φόρου.

Αντικείμενο του φόρου αποτελεί η πώληση στο εσωτερικό της χώρας του εισαγόμενου ή προερχόμενου από άλλες χώρες ζύθου, η πώληση δηλαδή που γίνεται από τον εισαγωγέα από τρίτη χώρα, μη μέλος της Ε.Ε. ή τον αποκτώντα το ζύθο από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. ή αντιπρόσωπό τους η από τρίτο για λογαριασμό τους.

Επειδή από το νόμο δεν γίνεται διάκριση ο φόρος αφορά το ζύθο ανεξάρτητα από τη μορφή που πωλείται (σε μπουκάλια, σε βαρέλια κ.τ.λ.). Εξάλλου, ο φόρος επιβάλλεται τόσο στις χονδρικές όσο και στις τυχόν λιανικές πωλήσεις από τα ανωτέρω πρόσωπα.

2. Υποκείμενο του φόρου.

Υποκείμενο του φόρου είναι ο εισαγωγέας ή ο αποκτών το ζύθο από άλλες χώρες, ο οποίος πωλεί αυτόν στο εσωτερικό της χώρας.

3. Συντελεστής του φόρου.

Ο φόρος ανέρχεται σε ποσοστό 3%.

4. Βάση υπολογισμού του φόρου.

Ο φόρος επιβάλλεται στην αξία του πωλούμενου ζύθου στο εσωτερικό από τα ανωτέρω πρόσωπα. Στην περίπτωση χονδρικής πώλησης ζύθου ο φόρος αναγράφεται διακεκριμένα επί των κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. εκδιδομένων στοιχείων. Στην περίπτωση λιανικής πώλησης ο φόρος εξευρίσκεται με εσωτερική υφαίρεση αφού πρώτα αφαιρεθεί ο επιβαλλόμενος Φ.Π.Α. Σε κάθε περίπτωση ο φόρος βαρύνει τον αγοραστή, ο οποίος καταβάλλει το φόρο στον πωλητή μαζί με το τίμημα της πώλησης.

5. Υπόχρεος σε απόδοση, χρόνος και τρόπος απόδοσης.

Υπόχρεοι σε απόδοση είναι οι πωλητές στο εσωτερικό του εισαγόμενου ή αποκτώμενου από άλλες χώρες ζύθου. Ως προς το χρόνο και τρόπo απόδοσης του φόρου ισχύει ανάλογα ότι και για τον παραγόμενο ζυθό. Ο φόρος δηλαδή αποδίδεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μέχρι και τις είκοσι των μηνών Φεβρουαρίου, Μαΐου, Αυγούστου και Νοεμβρίου κάθε έτους με δήλωση για τις πωλήσεις που πραγματοποιήθηκαν το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό τρίμηνο.

6. Κυρώσεις για μη νόμιμη απόδοση του φόρου. Καταλογισμός.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης ή ανακριβούς απόδοσης του φόρου ή μη υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου ή μη υποβολής δήλωσης απόδοσης του φόρου καταλογίζεται σε βάρος του υποχρέου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εκτός του φόρου και πρόσθετος φόρος κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2 του ν. 2523/1997 , όπως ισχύει για τους επιρριπτόμενους ή παρακρατούμενους φόρους.

Για τον καταλογισμό του φόρου, την εξώδικη λύση της διαφοράς και την εν γένει διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του φόρου και του πρόσθετου φόρου, εφαρμόζονται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος. Επίσης εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 18 του ΝΔ 4242/1962 για την προσωρινή βεβαίωση του φόρου.

7. Εισαγωγή Εσόδου.

Οι εισπράξεις κατά την προαναφερόμενη διαδικασία, του φόρου επί του ζύθου υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων εισάγονται στον Κ.Α.Ε. 81543 και αποδίδονται στο λογαριασμό 103543 του Ταμείού Παρακαταθηκών και Δανείων.

8. Έναρξη ισχύος

Η επέκταση του φόρου, σύμφωνα με τη κοινοποιούμενη διάταξη του άρθ. 33 ισχύει από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 23/2/2005.

Επομένως, πωλήσεις ζύθου που πραγματοποιήθηκαν ή θα πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία αυτή υπόκεινται στον προαναφερόμενο φόρο έστω και αν ο ζύθος είχε εισαχθεί ή είχε αποκτηθεί πριν από την ημερομηνία αυτήν. Με βάση τα ανωτέρω, η πρώτη δήλωση απόδοσης του φόρου έπρεπε να είχε υποβληθεί στη Δ.Ο.Υ. την 20/05/2005.

Επειδή, όμως διαπιστώθηκε ότι λόγω μη έγκαιρης ενημέρωσής τους οι υπόχρεοι δεν έχουν αποδώσει εμπρόθεσμα το φόρο που αντιστοιχεί στις πωλήσεις που πραγματοποίησαν από 23-2 έως 31-3-2005 εγκρίνομε την απόδοση του φόρου για το διάστημα αυτό, χωρίς κυρώσεις, μέχρι την προθεσμία απόδοσης του φόρου που αντιστοιχεί στο δεύτερο ημερολογιακό τρίμηνο του 2005, δηλαδή μέχρι 20/08/2005, με ξεχωριστή δήλωση.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης