ΣτΕ 4463/1997

Οποιαδήποτε εγγραφή στα βιβλία της εταιρίας περί δόσεως ανλήψεων ή καταθέσεων χρημάτων χωρίς την μνεία της αιτίας αυτών , υπόκειτε σε τέλος χαροτσήμου 1%, εκτός εάν αποδειχθεί οτί οι εξεταζόμενες καταθέσεις ή αναλήψεις ανάγονται σε σύμβαση δανείου για την οποία έχι καταβληθεί το τέλος χαροτσήμου.Πιστωτικό υπόλοιπο ημεδαπής εταιρείας σε μητρική αλλοδαπή. Υπαγωγή των σχετικών ποσών στο τέλος χαρτοσήμου, αφού πρόκειται περί δόσεως χρημάτων.

20 Φεβ 1997

Taxheaven.gr


Σ.τ.Ε. 4463/1997 Οποιαδήποτε εγγραφή στα βιβλία της εταιρίας περί δόσεως ανλήψεων ή καταθέσεων χρημάτων χωρίς την μνεία της αιτίας αυτών , υπόκειτε σε τέλος χαροτσήμου 1%, εκτός εάν αποδειχθεί οτί οι εξεταζόμενες καταθέσεις ή αναλήψεις ανάγονται σε σύμβαση δανείου για την οποία έχι καταβληθεί το τέλος χαροτσήμου.Πιστωτικό υπόλοιπο ημεδαπής εταιρείας σε μητρική αλλοδαπή. Υπαγωγή των σχετικών ποσών στο τέλος χαρτοσήμου, αφού πρόκειται περί δόσεως χρημάτων.
...............................

1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη και το παράβολο (διπλότυπα 7935711-2/91 της Δ.Ο.Υ. Δικαστικών Εισπράξεων Αθήνας και ειδικά γραμμάτια παραβόλου 4379162-3/91, σειράς Α'), ζητείται παραδεκτώς η αναίρεση της αποφάσεως 653/91 του Διοικητικού Εφετείου Αθήνας, με την οποία απορρίφθηκε έφεση της αναιρεσείουσας κατά της αποφάσεως 1636/87 του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθήνας. Με την τελευταία αυτή απόφαση είχε γίνει εν μέρει δεκτή προσφυγή της αναιρεσείουσας κατά της υπ' αριθ. 530/30-6-1986 πράξεως καταλογισμού τελών χαρτοσήμου του οικονομικού εφόρου Φ.Α.Β.Ε. Αθηνών και είχε μεταρρυθμισθεί η πράξη αυτή.

2. Επειδή, στο τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28/7/1931 "Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου" (Α' 239), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 1041/80 (Α' 75) ορίζεται ότι : "Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων
προσώπων προς η από εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις, ήτις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν κ.λπ., υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 1%. Εις ην περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου οφείλεται το δια την σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. προβλεπόμενον τέλος". Από την ως άνω διάταξη, αναφερόμενη σε κάθε εν γένει εγγραφή των βιβλίων περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων, συνάγεται ότι ο όρος "κατάθεση" χρησιμοποιείται υπό την έννοια της εν γένει δόσεως χρημάτων και δεν περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις καταθέσεως χρημάτων με δικαίωμα αναλήψεώς τους. Επομένως, κατά την έννοια της εν λόγω διατάξεως, κάθε εγγραφή στα βιβλία περί δόσεως ή αναλήψεως χρημάτων χωρίς μνεία της αιτίας υπόκειται κατ' αρχήν σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, εκτός αν ο φορολογούμενος ισχυρισθεί και αποδείξει ότι η εγγραφή αυτή ανάγεται σε σύμβαση, πράξη κ.λπ. που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε νομίμως από αυτά (ΣτΕ 1039/96).

3. Επειδή στην προκειμένη περίπτωση, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση, από τον έλεγχο των βιβλίων της αναιρεσείουσας αν. εταιρείας, η οποία έχει ως αντικείμενο εργασιών την παραγωγή καλσόν για λογαριασμό και κατ' αποκλειστικότητα της μητρικής της εταιρείας υπό την επωνυμία "HUDSON TEXTIL WERK GMBH" που εδρεύει στη Γερμανία, διαπιστώθηκε ότι κατά τη χρήση 1982 παρέμεινε πιστωτικό υπόλοιπο 68.954.856 δρχ. και κατά τη χρήση 1983 34.224.984 δρχ. Τα ποσά αυτά η φορολογική αρχή χαρακτήρισε ως καταθέσεις της μητρικής εταιρείας προς την αναιρεσείουσα και τα υπέβαλε σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, μή δεχθείσα τον ισχυρισμό της ότι δεν επρόκειτο περί καταθέσεων αλλά περί προκαταβολών της μητρικής της εταιρείας. Το διοικητικό εφετείο, αφού απέρριψε ως αναπόδεικτο τον ισχυρισμό της αναιρεσείουσας ότι τα πιο πάνω χρηματικά ποσά αποτελούσαν στην πραγματικότητα προκαταβολής προς αυτή της μητρικής της εταιρείας έναντι των συνεχιζόμενων εργασιών της κατά τις επόμενες χρήσεις με την παρατιθέμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση ειδικότερη αιτιολογία, έκρινε, κατ' επικύρωση της αποφάσεως του διοικητικού πρωτοδικείου, ότι τα εν λόγω χρηματικά ποσά που παρέμειναν ως πιστωτικά υπόλοιπα κατά τις χρήσεις 1982 και 1983 αποτελούσαν καταθέσεις της μητρικής της εταιρείας προς την αναιρεσείουσα και, συνεπώς, ορθώς υπήχθησαν σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1%, σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 43 του Ν. 1041/80. Η κρίση αυτή του διοικητικού εφετείου περί υπαγωγής των ποσών των ως άνω πιστωτικών υπολοίπων σε τέλος χαρτοσήμου κατά τη διάταξη αυτή είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, αφού, όπως προκύπτει από τα γενόμενα δεκτά με την προσβαλλόμενη απόφαση, στην προκειμένη περίπτωση επρόκειτο περί δόσεως χρημάτων, χωρίς μνεία της αιτίας, προς την αναιρεσείουσα από τη μητρική της εταιρεία, δεν προκύπτει δε από την εφετειακή απόφαση, ούτε δε και η αναιρεσείουσα προβάλλει ότι είχε ισχυρισθεί με την προσφυγή της (ούτε άλλωστε και είχε ισχυρισθεί), ότι η σχετική εγγραφή στα βιβλία της αναγόταν σε σύμβαση ή πράξη που υποβλήθηκε στα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλάχθηκε νομίμως από αυτά. Επομένως, οι λόγοι αναιρέσεως με τους οποίους υποστηρίζεται το αντίθετο πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι, ως αλυσιτελείς δε κατά το μέρος που με αυτούς πλήσσεται περαιτέρω η επάρκεια της αιτιολογίας της προσβαλλόμενης αποφάσεως περί του ότι τα πιο πάνω ποσά δεν απεδείχθη ότι αποτελούσαν προκαταβολές προς την αναιρεσείουσα από τη μητρική της εταιρεία, εφόσον, όπως προελέχθη, η αναιρεσείουσα δεν προβάλλει ότι είχε ισχυρισθεί με την προσφυγή της ότι τα πιο πάνω πιστωτικά υπόλοιπα αφορούσαν σύμβαση (π.χ. μισθώσεως έργου), η οποία υπεβλήθη στο οικείο τέλος χαρτοσήμου. Ενόψει αυτού, και ο τελευταίος λόγος αναιρέσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα, γιατί δεν δόθηκε απάντηση στον προβληθέντα με την έφεση της αναιρεσείουσας και τα επ' αυτής υπομνήματα ισχυρισμό της ότι οι περί των ως άνω πιστωτικών υπολοίπων εγγραφές στα βιβλία της αναφέρονταν σε συναφθείσα με την μητρική της εταιρεία σύμβαση μισθώσεως έργου η οποία υπεβλήθη σε τέλος χαρτοσήμου, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, γιατί ο σχετικός ισχυρισμός της αναιρεσείουσας εταιρείας δεν προεβλήθη, όπως έπρεπε κατά τα προεκτεθέντα, με την προσφυγή της, αλλά το πρώτον κατ' έφεση.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου και

Επιβάλλει στην αναιρεσείουσα τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η
οποία ανέρχεται σε δέκα τέσσερες χιλιάδες (14.000) δραχμές.


 


Taxheaven.gr