Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2073/1989 Υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου υποχρεώσεων που απορέουν από σύμβαση η οποία καταρτίστηκε στο εξωτερικό , όταν ένα μέρος της σύμβασης είναι εκτελεστέω στην ελλάδα.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1989 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 2073/1989
Υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου υποχρεώσεων που απορέουν από σύμβαση η οποία καταρτίστηκε στο εξωτερικό , όταν ένα μέρος της σύμβασης είναι εκτελεστέω στην ελλάδα.
Σ.τ.Ε Αριθ. 2073/1989 Υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου υποχρεώσεων που απορέουν από σύμβαση η οποία καταρτίστηκε στο εξωτερικό , όταν ένα μέρος της σύμβασης είναι εκτελεστέω στην ελλάδα.


....................................


Επειδή στο άρθρο 15 παρ. 5, εδαφ. γ' του Κ.Ν.Τ. όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3300/1955, ορίζεται ότι "προκειμένου περί δανείων χορηγουμένων υπό των εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς εμπορικάς εν γένει εταιρίας ή επιχειρήσεις και τ'ανάπαλιν, οφείλεται το κατά τας γενικάς διατάξεις του παρόντος προσήκον αναλογικόν τέλος, έστω και αν τα δάνεια ταύτα αποδεικνύονται εκ μόνης της εγγραφής εις τα βιβλία".

 

Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής η εγγραφή στα βιβλία ως αναπληρώνουσα το σχετικό έγγραφο περί δανείου, πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της συμβάσεως του δανείου, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνον να προκύπτει η συνομολόγηση της συμβάσεως αυτής. Απαραίτητα δε στοιχεία της συμβάσεως δανείου είναι κατά το άρθρο 806 του Α.Κ., όχι μόνο η δόση ορισμένου ποσού χρημάτων αλλά και η συμφωνία περί αποδόσεώς των και, συνεπώς, και η συμφωνία αυτή πρέπει να προκύπτει από την εγγραφή στα βιβλία. Επειδή, στην προκειμένη υπόθεση, με την προσβαλλομένη απόφαση έγινε δεκτό, ότι στα βιβλία της αναιρεσείουσης εμφανίζονται ποσά 53.820.000 και 65.780.000, που κατέβαλαν σ'αυτήν οι μέτοχοί της "Marriot sun line inc" και Χαράλαμπος Κιοσέογλου, αντιστοίχως, με τις εξής εγγραφές: στο μεν γενικό ημερολόγιο υπό τον τίτλο "Προκαταβολαί μετόχων", στο δε βιβλίο απογραφών-ισολογισμών υπό τον τίτλο εισφοραί μετόχων, ως αιτιολογία δε εισπράξεις των κονδυλίων αναφέρεται "κατάθεση εμβάσματος".

 

Από τις εγγραφές αυτές όμως δεν προκύπτουν τα στοιχεία της συμβάσεως του δανείου των μετόχων της αναιρεσείουσας προς αυτήν και μάλιστα η συμφωνία μεταξύ αυτών περί αποδόσεως των παραπάνω χρηματικών ποσών. Συνεπώς, η περί του αντιθέτου κρίση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου δεν είναι νόμιμη και ως εκ τούτου, η προσβαλλόμενη απόφαση είναι αναιρετέα κατά το μέρος της αυτό για έλλειψη νομίμου βάσεως, κατά τον βασίμως προσβαλλόμενο σχετικό λόγο αναιρέσεως.


Επειδή, με την παρ. 1 του άρθρου 8 του Κ.Ν.Τ.Χ. ορίζεται ότι: "Εγγραφα, έχοντα αντικείμενον κινητήν ή ακίνητον περιουσίαν κειμένην εν Ελλάδι ή υποχρεώσεις εκτελεστέαι ε αυτή, συνταχθέντα εν τη αλλοδαπή, αλλ'ουχί ενώπιον Ελληνικής Αρχής επί πληρωμή του οικείου τέλους, υποβάλλονται εις τα κατά τον παρόντα νόμον τέλη, υπό τας κατωτέρω διακρίσεις: α) Εάν μεν τα έγγραφα ταύτα συνετάγησαν εν Ευρώπη, Τουρκία και Αιγύπτω, χαρτοσημαίνονται δια του απλού τέλους εντός προθεσμίας τριών ετών από της εκδόσεώς των, προσαγόμενα εις οιονδήποτε εν Ελλάδι Οικονομικών Εφορον, άλλως υπόκεινται εις τα εν άρθρω 40 παρ. 3 ποινάς, β) Εάν τα αυτά έγγραφα συνετάγησαν εν τη αλλοδαπή, πλην ουχί εν Ευρώπη, Τουρκία ή Αιγύπτω, υπόκεινται εις το απλούν κατά τον παρόντα νόμον τέλος και μόνον εφόσον προσάγονται ενώπιον Δικαστηρίων ή άλλης του Κράτους Αρχής" Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, έγγραφα, τα οποία συντάσσονται στην Ευρώπη, Τουρκία και Αίγυπτο και έχουν ως αντικείμενο υποχρεώσεις εκτελεστέας εν μέρει μόνο στην Ελλάδα, υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου κατά το μέρος τους αυτό.


Επειδή, στην προκειμένη υπόθεση, με την προσβαλλομένη απόφαση έγινα δεκτά τα εξής: Η αναιρεσείουσα εταιρία με ιδιωτικά συμφωνητικά, που συντάχθηκαν στην Ευρώπη, εχρονοναύλωσε τα κρουαζιερόπλοιά της "Stella Maris" II και "Stella Sollaris" σε αλλοδαπές εταιρίες, προκειμένου να εκτελέσουν κρουαζιέρες στη Μεσόγειο με λιμένες προσεγγίσεως ελληνικούς και ξένους. Ο Οικονομικός έφορος έκρινε ότι η προσέγγιση των πλοίων σε ελληνικά λιμάνια και η παραμονή τους στα ελληνικά ύδατα συνιστούν μερική εκτέλεση στην Ελλάδα των παραπάνω συμβάσεων και ότι τούτο συνεπάγεται την υπαγωγή σε τέλη χαρτοσήμου του τμήματος του ναύλου που αναλογεί στις μέρες παραμονής των πλοίων στα ελληνικά ύδατα.

 

Η κρίση αυτή του Οικονομικού Εφόρου είναι νόμιμη σύμφωνα με τα εκτιθέμενα στην προηγούμενη σκέψη, και συνεπώς ορθά την θεώρησε και τέτοια και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο θα έπρεπε δε να απορριφθεί ως αβάσιμος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμενος λόγος αναιρέσεως. Λόγω όμως της σπουδαιότητας του ζητήματος που ανακύπτει ως προς την ορθή έννοια των διατάξεων του άρθρου 8 παρ. 1 του Κ.Ν.Τ.Χ. η υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί κατά το μέρος τούτο στο Τμήμα υπό επταμελή σύνθεση σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 5 του Π.Δ. 18/1989 "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας".

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης