Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2493/1994 Σε τέλος χαρτοσήμου υπόκειται κάθε εγγραφή στα βιβλία σχετικά με την κατάθεση ή την ανάληψη χρημάτων από τους εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα προς ή από τις εταιρείες. Εγγραφή στα βιβλία θεωρείται εκείνη που υπάρχει στα επίσημα βιβλία της εταιρείας ή της επιχείρησης. Αναλήψεις ποσών που προκύπτουν από πρόχειρες καταστάσεις μόνο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 01-01-1994 ]
Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 2493/1994
Σε τέλος χαρτοσήμου υπόκειται κάθε εγγραφή στα βιβλία σχετικά με την κατάθεση ή την ανάληψη χρημάτων από τους εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα προς ή από τις εταιρείες. Εγγραφή στα βιβλία θεωρείται εκείνη που υπάρχει στα επίσημα βιβλία της εταιρείας ή της επιχείρησης. Αναλήψεις ποσών που προκύπτουν από πρόχειρες καταστάσεις μόνο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.Σ.τ.Ε 2493/2004 Σε τέλος χαρτοσήμου υπόκειται κάθε εγγραφή στα βιβλία σχετικά με την κατάθεση ή την ανάληψη χρημάτων από τους εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα προς ή από τις εταιρείες. Εγγραφή στα βιβλία θεωρείται εκείνη που υπάρχει στα επίσημα βιβλία της εταιρείας ή της επιχείρησης. Αναλήψεις ποσών που προκύπτουν από πρόχειρες καταστάσεις μόνο δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

..........
3. Επειδή το τέταρτο εδάφιο της περιπτώσεως γ' της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του Π.Δ. της 28.7.1931 "περί Κώδικος των Νόμων περί των τελών Χαρτοσήμου" (Κ.Ν.Τ.Χ.) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 του Ν. 1041/1980 (φ. 75) ορίζει ότι: "Πάσα εν γένει εγγραφή εις τα βιβλία περί καταθέσεως ή αναλήψεως χρημάτων υπό εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς ή από εμπορικάς εν γένει εταιρίας ή επιχειρήσεις, ή τις δεν ανάγεται εις σύμβασιν, πράξιν, κ.λπ. υποβληθείσαν εις τα οικεία τέλη χαρτοσήμου ή απαλλαγείσαν νομίμως των τελών τούτων, υπόκειται εις αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου εν επί τοις εκατόν (1%).

Εις την περίπτωσιν, εκ της εγγραφής ή εξ ετέρου εγγράφου, αποδεικνύεται ότι η κατάθεσις ή ανάληψις αφορά σύμβασιν, πράξιν κτλ. υποκειμένην εις μεγαλύτερον ή μικρότερον τέλος χαρτοσήμου, οφείλεται το δια την σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. προβλεπόμενον τέλος". Ως εγγραφή στα βιβλία υποκειμένη σε τέλη χαρτοσήμου, κατά την έννοια της πρώτης περιόδου της διατάξεως αυτής, νοείται η εγγραφή στα επίσημα βιβλία της εμπορικής εταιρίας ή επιχειρήσεως. Αλλωστε, οπότε ο νομοθέτης θέλησε το αντίθετο (όπως στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας διατάξεως όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76 του Ν. 1041/1980, όπου ορίζει ότι τα τέλη χαρτοσήμου στην περίπτωση εκείνη οφείλονται "και οσάκις δεν τηρούνται βιβλία και στοιχεία"), εκφράσθηκε σαφώς.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, με την προσβαλλόμενη απόφαση έγινε δεκτό ότι η φορολογική αρχή, με την πράξη της 26- Β/28.6.1984 περί καταλογισμού τελών χαρτοσήμου που εξέδωσε σε βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρίας, υπέβαλε σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 1% τα ποσά που είχε αναλάβει από αυτήν κατά τα έτη 1981 και 1982 ο Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου Χρήστος Γιοβάνης. Οι αναλήψεις αυτές δεν προέκυψαν από τα επίσημα βιβλία της αναιρεσίβλητης, αλλά από πρόχειρες καταστάσεις που είχαν κατασχεθεί από την Υ.ΠΕ.Δ.Α. Τόσο το Πρωτοδικείο, όσο και το Εφετείο, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, έκριναν με σκέψεις ανάλογες προς την προηγούμενη, ότι η πράξη φορολογικής αρχής δεν ήταν νόμιμη γιατί, ελλείψει εγγραφής στα επίσημα βιβλία της επιχειρήσεως, η κρινόμενη διάταξη δεν είχε πεδίο εφαρμογής.

Η κρίση αυτή αιτιολογείται νομίμως, ο δε λόγος αναιρέσεως με τον οποίο υποστηρίζεται το αντίθετο, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος, καθώς και η κρινόμενη αίτηση.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης