Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 460/1994 Δάνεια χορηγούμενα από εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα σε εμπορικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και αντίστροφα. Υπαγωγή αυτών σε τέλη χαρτοσήμου. Προυποθέσεις απόδειξης της καταβολής του δανείου από την εγγραφή στα βιβλία. Απαραίτητο στοιχείο η συμφωνία περί αποδόσεως των χρημάτων.

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΣτΕ 460/1994
Δάνεια χορηγούμενα από εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα σε εμπορικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και αντίστροφα. Υπαγωγή αυτών σε τέλη χαρτοσήμου. Προυποθέσεις απόδειξης της καταβολής του δανείου από την εγγραφή στα βιβλία. Απαραίτητο στοιχείο η συμφωνία περί αποδόσεως των χρημάτων.


ΣτΕ 460/1994 Δάνεια χορηγούμενα από εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα σε εμπορικές εταιρείες ή επιχειρήσεις κ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 Σ.τ.Ε  460/1994 Δάνεια χορηγούμενα από εταίρους ή μετόχους ή άλλα πρόσωπα σε εμπορικές εταιρείες ή επιχειρήσεις και αντίστροφα. Υπαγωγή αυτών σε τέλη χαρτοσήμου. Προυποθέσεις απόδειξης της καταβολής του δανείου από την εγγραφή στα βιβλία. Απαραίτητο στοιχείο η συμφωνία περί αποδόσεως των χρημάτων.


3. Επειδή. κατά το άρθρο 15 παρ. 5 περ. γ' εδάφιο δεύτερο και, μετά  το άρθρο 21 του ν. 12/1975 (Α' 34), εδάφιοτέταρτοτου Κ.Ν.Τ.Χ. "προκειμένου περί δανείων χορηγουμένων υπό των εταίρων ή μετόχων ή άλλων προσώπων προς εμπορικάς εν γένει εταιρείας ή επιχειρήσεις και τ' ανάπαλιν,οφείλεται το κατά τας γενικάς διατάξεις του παρόντος προσήκον αναλογικόν τέλος, έστω και αν τα δάνεια ταύτα αποδεικνύωνται εκ μόνης της εγγραφής εις τα βιβλία". Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.δ. 3717/1957 (Α' 131) "η αληθής έννοια των διατάξεων της περί τελών χαρτοσήμου νομοθεσίας, καθ' όσον αφορά την υπαγωγήν των εν αυτή αναφερομένων συμβάσεων, πράξεων κ.λπ. εις τέλη χαρτοσήμου, είναι στι ως έγγραφον,αποδεικνύον την σύμβασιν, πράξιν κ.λπ. λογίζεται και πάσα σχετική εγγραφή εις τα βιβλία των επιτηδευμστιών, ήτις και υποβάλλεται εις το οικείον δια την ούτω αποδεικνυομένην δικαιοπραξίαν τέλος χαρτοσήμου... ". Κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, η εγγραφή στα βιβλία, ως αναπληρώνουσα το σχετικό έγγραφο περί δανείου, πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία της συμβάσεως του δανείου, ώστε από την εγγραφή αυτή και μόνο να προκύπτει η συνομολόγηση της συμβάσεως αυτής. Απαραίτητα δε στοιχεία της συμβάσεως δανείου είναι, κατά το άρθρο 806 του Α.Κ., όχι μόνον η δόση ορισμένου ποσού χρημάτων, αλλά και η συμφωνία περί αποδόσεώς του και, συνεπώς, και η συμφωνία αυτή πρέπει να προκύπτει από την εγγραφή στα βιβλία.

4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, με την ένδικη πράξη καταλογίστηκαν εις βάρος της αναιρεσίβλητης εταιρείας τέλη χαρτοσήμου δανειακών συμβάσεων δραχμών 1.000, 164.000,135.000 και 145.000 αντίστοιχα για καθένα από τα έτη 1976, 1977, 1978 και 1979 καθώς επίσης και αντίστοιχα πρόστιμα, με την αιτιολογία ότι δανείστηκε σύμφωνα με τις σχετικές εγγραφές των βιβλίων της: α) το έτος 1976 από Ν. Γιαννόπουλο δρχ. 50.000, β) το έτος 1977 από Α.Ε. Ζ..... δρχ. 4.500.000, από Α.Ε. Σ..... δρχ. 3.000.000, από Εξαρχόπουλο δρχ. 200.000, από Π. Ηλιόπουλο δρχ. 300.000 και από Θ.
Καραμπάτση δρχ. 200.000, γ) το έτος 1978 από Α.Ε. Ι.... δρχ. 4.000.000, από Α.Ε. Σ..... δρχ. 750.000 και από Π.Παπαδομενάκη δρχ. 2.000.000 και δ) το έτος 1979 από Α.Ε. Ι.... δρχ. 6.500.000 και από Α.Ε. Σ..... δρχ. 750.000.

Η αναιρεσίβλητη με τις προσφυγές της ισχυρίστηκε ότι τα ποσά αυτά δεν αφορούν δάνεια. Με την πρωτόδικη απόφαση ο εν λόγω ισχυρισμός απορρίφθηκε ως αναπόδεικτος. Κατόπιν εφέσεως της εταιρείας, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο, αφού δέχθηκε ότι το σχετικό βάρος αποδείξεως φέρει η φορολογική αρχή, εξέδωσε προδικαστική απόφαση με την οποία διέταξε τη διενέργεια επανελέγχου προκειμένου να διαπιστωθεί το περιεχόμενο των εγγραφών των βιβλίων και στοιχείων της αναιρεσίβλητης των σχετικών με τα ανωτέρω ποσά. Στη συνέχεια έγινε δεκτό από το διοικητικό εφετείο ότι σύμφωνα με τη σχετική από 1.8.1986 έκθεση επανελέγχου, για το έτος 1976 δεν επιδείχθηκαν στον επανέλεγχο βιβλία και στοιχεία, ενώ για τα έτη 1977, 1978 και 1979 οι αιτιολογίες των βιβλίων και στοιχείων, οι σχετικές με τα πιο πάνω ως δάνεια φερόμενα ποσά, έχουν τις ενδείξεις α) "χορήγηση χρημάτων" β) "χορήγηση μετρητών" γ) "χορήγηση δραχμών" και αντίστοιχα α) "λήψη χρημάτων" β) "λήψη μετρητών" γ) "λήψη δραχμών". Επίσης διαπιστώθηκε ότι ειδικά ως προς το ποσό των 750.000 δρχ. που αφορά την Α.Ε. Σ...... για το έτος 1978, αναγράφονται και οι λέξεις "DAN STUMH " και "XOR DAN ST" ενώ για την Π. Παπαδομενάκη υπάρχουν και οι αιτιολογίες "ανάληψη επιταγών", "αντιλογισμός της 3525/24.7.78" και "ανάληψη επιταγής Νο 412495/24.7.78 από Τράπεζα Πίστεως (Κεντρικό)".

Το διοικητικό εφετείο έκρινε ότι από τις αιτιολογίες αυτές και τις λοιπές ενδείξεις και λέξεις των εγγραφών των βιβλίων και στοιχείων της αναιρεσίβλητης δεν προκύπτει ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δανειακές συμβάσεις και ότι επομένως μη νομίμως καταλογίστηκε στη αναιρεσίβλητη τέλος χαρτοσημου δανειακών συμβάσεων.

Η κρίση αυτή του διοικητικού εφετείου είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη δεδομένου ότι από την περιεχόμενη στην προσβαλλόμενη απόφαση περιγραφή των εγγραφών των βιβλίων και στοιχείων προκύπτει μεν η καταβολή διαφόρων ποσών όχι όμως και συμφωνία περί αποδόσεως των ποσών αυτών, όπως απαιτείται για την ύπαρξη δανείου, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί. Εξ άλλου, δεν μπορεί να συναχθεί η ύπαρξη δανειακής σχέσεως από το γεγονός ότι στην προσβαλλόμενη απόφαση δεν βεβαιώνεται για ποια άλλη αιτία δόθηκαν ή λήφθηκαν τα ένδικα ποσά, ούτε άλλωστε χρειαζόταν περαιτέρω για την πληρότητα της αιτιολογίας της αποφάσεως αυτής να αναγράφεται ποια άλλη σχέση προέκυπτε από τις σχετικές εγγραφές. Επομένως τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμα, καθώς και η κρινόμενη αίτηση στο σύνολό της.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης