ΣτΕ 1379/1998

Διατάξεις νόμου, προβλέπουσες ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρας ανήλικου τέκνου, έχουν εφαρμογή και υπέρ του πατέρα, αν αυτός έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμναΣχόλια:


1 Ιαν 1998

Taxheaven.gr
Ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης πατέρα - Ιση μεταχείριση ανδρών,γυναικών Σ.τ.Ε.: 1379/1998 Διατάξεις νόμου, προβλέπουσες ευνοϊκές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μητέρας ανήλικου τέκνου, έχουν εφαρμογή και υπέρ του πατέρα, αν αυτός έχει αποκλειστικά τη γονική μέριμνα <------> 6. Επειδή, στην υπό κρίση υπόθεση, με την προσβαλλόμενη απόφαση έγιναν δεκτά τα εξής: Ο αναιρεσίβλητος, ασφαλισμένος του ΙΚΑ, έχοντας συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας του και 8.656 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του Ιδρύματος, ζήτησε, με την από 9.9.1987 αίτηση που υπέβαλε στο Υποκατάστημα του ΙΚΑ Αμαρουσίου, την χορήγηση σ' αυτόν σύνταξης γήρατος, βάσει του άρθρου 28, παρ. 5 του Α.Ν.1846/1951, επειδή ήταν πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, του οποίου είχε τη γονική μέριμνα λόγω διαζυγίου. Ο Διευθυντής του Υποκαταστήματος, με την υπ' αριθ. 2003/1987 απόφασή του, απέρριψε το αίτημα αυτό, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνο στις μητέρες και όχι και στους πατέρες με ανήλικα παιδιά. Ενσταση του αναιρεσείοντος, με την οποία προέβαλε ότι η επίμαχη διάταξη είναι αντισυνταγματική, ως αντίθετη στην ισότητα των φύλων, απερρίφθη με την υπ' αριθ. 237/20.4.1988 απόφαση της οικείας Τοπικής Διοικητικής Επιτροπής, με την αιτιολογία ότι η διατήρηση της διάταξης αυτής δικαιολογείται κατ' άρθρο 116, παρ. 2 του Συντάγματος. Με τα δεδομένα αυτά, το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, με την προσβαλλόμενη απόφασή του, έκρινε ότι η διάταξη αυτή (άρθρο 28, παρ. 5 του Α.Ν.1846/1951, όπως τροποποιήθηκε), είναι αντισυνταγματική, ως αντίθετη στην ισότητα των φύλων, κατά το μέρος που ευνοεί μόνο τις ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικα παιδιά και, επομένως, θα πρέπει να εφαρμοσθεί και στους ασφαλισμένους πατέρες με ανήλικα παιδιά και συγκεκριμένα στον αναιρεσίβλητο, που είναι πατέρας με ανήλικο παιδί, του οποίου έχει τη γονική μέριμνα λόγω διαζυγίου. Με τις σκέψεις αυτές, το εν λόγω Διοικητικό Δικαστήριο δέχθηκε την προσφυγή του αναιρεσίβλητου, ακύρωσε την απόφαση της ΤΔΕ και παρέπεμψε την υπόθεση στα αρμόδια όργανα του ΙΚΑ, προκειμένου αυτά να ερευνήσουν αν συντρέχουν στο πρόσωπο του αναιρεσίβλητου και οι λοιπές προϋποθέσεις για τη χορήγηση σ' αυτόν σύνταξης γήρατος κατ' εφαρμογή της επίμαχης διάταξης. Η κρίση αυτή του δικάσαντος Δικαστηρίου, είναι, ενόψει των ανωτέρω εκτιθεμένων, σύμφωνη με το Σύνταγμα και το νόμο και επαρκώς αιτιολογημένη, απορριπτομένου του περί του αντιθέτου μόνου λόγου αναιρέσεως, ως αβασίμου...
Taxheaven.gr