Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 1102/1997 Ο ασφαλισμένος στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων των Επαγγελματικών Οργανώσεων Αυτοκινητιστών, που μέχρι 5.4.1985 (ημερομηνία κατάργησης του κλάδου με το Ν.1539/1985) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί από τον κλάδο αυτό για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή εντόκως των καταβληθέντων εισφορών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 1102/1997
Ο ασφαλισμένος στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων των Επαγγελματικών Οργανώσεων Αυτοκινητιστών, που μέχρι 5.4.1985 (ημερομηνία κατάργησης του κλάδου με το Ν.1539/1985) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί από τον κλάδο αυτό για οποιοδήποτε λόγο, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή εντόκως των καταβληθέντων εισφορών

ΣτΕ 1102/1997 Ο ασφαλισμένος στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων των Επαγγελματικών Οργανώσεων Αυτοκ

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία


Επιστροφή εισφορών κλάδου επικουρικής ασφάλισης ΤΣΑ
Σ.τ.Ε.: 1102/1997

Ο ασφαλισμένος στον κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων των Επαγγελματικών
Οργανώσεων Αυτοκινητιστών, που μέχρι 5.4.1985 (ημερομηνία κατάργησης του κλάδου
με το Ν.1539/1985) δεν έχει συνταξιοδοτηθεί από τον κλάδο αυτό για οποιοδήποτε
λόγο, δικαιούται να ζητήσει την επιστροφή εντόκως των καταβληθέντων εισφορών

<


 

7. Επειδή, ούτως έχουσα η προσβαλλομένη απόφασις, δεχθείσα δηλαδή ότι η
αναιρεσίβλητος εδικαιούτο εις έντοκον επιστροφήν των ατομικών ασφαλιστικών
εισφορών, τας οποίας είχε καταβάλει εις το αναιρεσείον Ταμείον δια τον κλάδον
επικουρικής ασφαλίσεως των εκπροσώπων των επαγγελματικών εργοδοτικών οργανώσεων
των αυτοκινητιστών, εφόσον δεν είχε συνταξιοδοτηθή μέχρι της κατά την 5.4.1985
ενάρξεως της ισχύος του Ν.1539/1985, αλλά ήτο ησφαλισμένος εις τον άνω κλάδον
υπό την ιδιότητα του Κεντρικού Συμβούλου της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, την οποίαν διετήρησε μέχρι της 8.5.1987
και η οποία απετέλει, κατά τα προεκτεθέντα, προϋπόθεσιν υπαγωγής αυτού εις την
ασφάλισιν του ως είρηται επικουρικού κλάδου, παρίσταται νομίμως και επαρκώς
ητιολογημένη, διότι, ενόψει των εκτεθέντων εις την τετάρτην σκέψιν, οι μεν
έχοντες συνταξιοδοτηθή κατά την ανωτέρω κρίσιμον ημερομηνία (5.4.1985) θα
συνεχίσουν να συνταξιοδοτούνται από το Ταμείον, οι δε ησφαλισμένοι θα τύχουν
της εντόκου επιστροφής των παρ' αυτών καταβληθείσων εισφορών. Συνεπώς, τα περί
του αντιθέτου προβαλλόμενα δια του μοναδικού λόγου αναιρέσεως, ερειδόμενα
μάλιστα επί της εσφαλμένης εκδοχής, ότι οι έχοντες τύχει συντάξεως εκ του
κλάδου της κυρίας ασφαλίσεως του ΤΣΑ δεν δικαιούνται επιστροφής των
καταβληθεισών δια τον επικουρικόν κλάδον ατομικών ασφαλιστικών εισφορών, είναι
απορριπτέα, ως αβάσιμα...

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης