Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΓΓΚΑ 6358/251/23.03.2004 Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3232/2004. (Προυποθέσεις συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας ασφάλισης)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 23-03-2004 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

ΓΓΚΑ 6358/251/23.03.2004
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3232/2004. (Προυποθέσεις συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας ασφάλισης)


ΓΓΚΑ 6358/251/23.03.2004
Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3232/2004. (Προυποθέσεις συνταξιοδότησης από τον φορέα κύριας ασφάλισης)


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 48/12-2-2004 τεύχος Α, έχει δημοσιευθεί ο ν. 3232/2004 « Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις ». Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 παρέχεται στους ασφαλισμένους φορέων επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου μας δυνατότητα συνταξιοδότησής τους από τους φορείς αυτούς ταυτόχρονα με τη συνταξιοδότηση από το φορέα κύριας ασφάλισης με ορισμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής σας γνωρίζουμε τα εξής :

Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής

1. Με το πρώτο εδάφιο ορίζεται ότι ασφαλισμένοι, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από το φορέα κύριας ασφάλισης με τις προϋποθέσεις (όριο ηλικίας και χρόνος ασφάλισης) των πρώτου και δευτέρου εδαφίων της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν ή τις προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 ή τις προϋποθέσεις του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.  Τ.Α.Ε.  Τ.Σ.Α.) που απαιτούν τον ίδιο συνολικό χρόνο ασφάλισης με τις προαναφερόμενες διατάξεις, συνταξιοδοτούνται και από το φορέα επικουρικής ασφάλισής τους, εφ όσον έχουν πραγματοποιήσει επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) ημέρες ασφάλισης.
Mε τη ρύθμιση αυτή επιτρέπεται η ταυτόχρονη συνταξιοδότηση των ασφαλισμένων των επικουρικών Ταμείων μισθωτών, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από το φορέα κύριας ασφάλισης λόγω συμπλήρωσης προϋποθέσεων συνταξιοδότησης πλήρους ασφαλιστικού βίου (χρόνος ασφάλισης 35 ή 37 ετών), χωρίς όμως να συμπληρώνουν τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις και στο φορέα επικουρικής ασφάλισης.

2. Πρός ενημέρωσή σας οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το φορέα κύριας ασφάλισης έχουν αναλυτικά ως εξής :
α.Με τα εδάφια πρώτο και δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 825/1978 (189 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 2556/1997 (270 Α) και το άρθρο 32 του ν. 2874/2000 (286 Α), ορίζεται ότι ο ασφαλισμένος του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. δικαιούται σύνταξης εάν κατά την υποβολή της αίτησης έχει πραγματοποιήσει δέκα χιλιάδες πεντακόσιες (10.500) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στην πραγματική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. και έχει συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας ( πρώτο εδάφιο ). Κατ εξαίρεση ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει τον ανωτέρω αριθμό ημερών εργασίας, εκ των οποίων επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας δικαιούται πλήρη σύνταξη, ενώ εάν έχει συμπληρώσει το 53ο έτος της ηλικίας, δικαιούται μειωμένη σύνταξη κατά 1/267 της πλήρους σύνταξης για κάθε μήνα που υπολείπεται από το οριζόμενο στο εδάφιο αυτό όριο ηλικίας της πλήρους σύνταξης (δεύτερο εδάφιο).
β.Με την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3029/2002 (160 Α) ορίζεται, ότι ασφαλισμένοι μέχρι 31.12.1992 στο Ι.Κ.Α. και από 1.1.1983 μέχρι 31.12.1992 στα αναφερόμενα από την παρ. 1 του ιδίου άρθρου Ταμεία θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με τη συμπλήρωση τριάντα επτά (37) ετών υποχρεωτικής ασφάλισης ή ένδεκα χιλιάδων εκατό (11.100) ημερών εργασίας ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
γ.Σύμφωνα με τη νομοθεσία του Ο.Α.Ε.Ε. (Τ.Ε.Β.Ε.-Τ.Α.Ε.-Τ.Σ.Α.) ο ασφαλισμένος δικαιούται σύνταξη, εάν έχει συμπληρώσει ηλικία εξήντα (60) ετών και έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση αυτού χρόνο ασφάλισης τριάντα πέντε ετών.
δ.Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3232/2004 ορίζεται, ότι οι ασφαλισμένοι των συγκεκριμένων Ταμείων (ταμεία τύπου) θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα, εάν έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης 35 ετών και το 58ο έτος της ηλικίας τους.

3. Όπως προκύπτει σαφώς από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου, για την εφαρμογή της απαιτείται να συντρέχουν :
α) συνταξιοδότηση από το φορέα κύριας ασφάλισης λόγω συμπλήρωσης των συγκεκριμένων προϋποθέσεων και
β) πραγματοποίηση στο φορέα επικουρικής ασφάλισης επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ημερών ασφάλισης.
Στα πλαίσια του σκοπού της για ταυτόχρονη συνταξιοδότηση η ρύθμιση έχει κατ αρχήν εφαρμογή στις περιπτώσεις ασφαλισμένων, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα στον κύριο φορέα λόγω συμπλήρωσης των συγκεκριμένων προϋποθέσεων και για το λόγο αυτό έχουν πλέον το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν και από τον επικουρικό φορέα, εάν έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ασφάλισης (συνυπολογίζεται και ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης).
Συνταξιοδοτούμενοι από φορέα κύριας ασφάλισης κατά τη διατύπωση της διάταξης είναι επίσης και οι ασφαλισμένοι που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης στον κύριο φορέα λόγω συμπλήρωσης των προαναφερόμενων προϋποθέσεων (πρόκειται να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση) και συνεπώς έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησής τους και στο φορέα επικουρικής ασφάλισης, εάν έχουν συμπληρώσει 7.500 η.α.
Οι απαιτούμενες 7.500 ημέρες επικουρικής ασφάλισης είναι δυνατό να έχουν συμπληρωθεί ή και να συμπληρωθούν με προαιρετική ασφάλιση του ασφαλισμένου, δεδομένου ότι η προαιρετική ασφάλιση εξομειώνεται ως πρός τη θεμελίωση του δικαιώματος με την πραγματική.
Ειδικά στην περίπτωση συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα λόγω συμπλήρωσης 10.500 η.α. και του 58ου έτους της ηλικίας, είναι δυνατή η συμπλήρωση των 7.500 η.α. με αναγνώριση χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του ν. 1358/ 1983, όπως ισχύουν.

4. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση δεν έχει εφαρμογή στο Ε.Τ.Ε.Α.Μ., δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία του οι ασφαλισμένοι του συνταξιοδοτούνται ταυτόχρονα με τη συνταξιοδότησή τους από το φορέα κύριας ασφάλισης, εφ όσον έχουν πραγματοποιήσει και τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης.

Β. Καταβολή εισφοράς σε ειδική κατηγορία συνταξιοδότησης

1. Με το δεύτερο εδάφιο προβλέπεται ότι σε περίπτωση συνταξιοδότησης από το φορέα κύριας ασφάλισης με την προϋπόθεση πραγματοποίησης 10.500 ημερών ασφάλισης (7.500 η.α. σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα) και τη συμπλήρωση του 55ου (ή 53ου) έτους της ηλικίας, για να είναι δυνατή η συνταξιοδότηση από το φορέα επικουρικής ασφάλισης στα πλαίσια της θεσπιζόμενης ρύθμισης θα πρέπει να καταβληθεί από τους ασφαλισμένους μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% για 4.500 ημέρες ασφάλισης (αφού η εισφορά είναι μηνιαία για την εξεύρεση του τελικού ποσού της εξαγοράς οι 4.500 η.α. διαιρούνται δια του αριθμού των 25 ημερών). Η πρόβλεψη αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη δεδομένου ότι στο φορέα κύριας ασφάλισης έχει καταβληθεί η προβλεπόμενη ειδική εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων για 7.500 ημέρες ασφάλισης.
Εάν η εισφορά του 2% έχει καταβληθεί για ορισμένες από τις ανωτέρω ημέρες (περιπτώσεις χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε επικουρικό φορέα που προβλέπει ρητώς πρόσθετη εισφορά βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων) θα καταβληθεί για τις υπόλοιπες μέχρι τις 4.500, υπολογιζόμενες με τον ίδιο τρόπο.

2. Με τις διατάξεις των εδαφίων τρίτο έως και πέμπτο καθορίζεται ότι το ποσό της εξαγοράς υπολογίζεται επί του εικοσιπενταπλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κατά το μήνα υποβολής της αίτησης και ο ασφαλισμένος έχει την ευχέρεια να επιλέξει ή την εφάπαξ εξόφληση του προκύπτοντος ποσού με την προβλεπόμενη έκπτωση 15% ή την εξόφλησή του σε εξήντα μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου το 1/3 του ποσού καταβάλλεται εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε 40 μηνιαίες δόσεις, παρακρατούμενες από τη σύνταξη.
Με το έκτο εδάφιο ορίζεται ότι από την υποχρέωση καταβολής της εισφοράς εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι φορέων, των οποίων οι οικείες διατάξεις της νομοθεσίας τους προέβλεπαν ρητώς τη δυνατότητα συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων τους με τις προϋποθέσεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων κατ αντιστοιχία με τις ανάλογες προϋποθέσεις του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις αυτές πρέπει να ίσχυαν ήδη πρίν την 1/1/1998, ημερομηνία έναρξης ισχύος του άρθ. 53 του ν. 2084/92 (οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις των επικουρικών φορέων έχουν εναρμονισθεί με τις αντίστοιχες προϋποθέσεις του κυρίου ασφαλιστικού φορέα των ασφαλισμένων). Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτει το Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων, που προέβλεπε τη δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων (δεύτερο εδάφιο της περίπτ. α της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κανονισμού Ασφαλιστικών Παροχών).
Επειδή είναι δυνατό να υπάρξουν περιπτώσεις στις οποίες οι 4.500 η.α. θα έχουν διανυθεί σε διαδοχικούς επικουρικούς φορείς, με το έβδομο εδάφιο προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις αυτές η καταβολή της ανωτέρω εισφοράς σύμφωνα με τον οριζόμενο τρόπο γίνεται στους φορείς στους οποίους έχει διανυθεί. Τονίζεται ότι με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3232/2004 θεσπίζονται ειδικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και για το λόγο αυτό έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης για την άμεση καταβολή του ποσού σύνταξης του συμμετέχοντος φορέα.

Γ. Ποσό σύνταξης

1. Με το όγδοο εδάφιο ορίζεται ότι το ποσό της σύνταξης του ασφαλισμένου που θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων καταβάλλεται μειωμένο. Η μείωση ανέρχεται σε 3% για κάθε έτος που λείπει από το έτος που έπεται εκείνου στο οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης στον επικουρικό φορέα, μέχρι το έτος ηλικίας στο οποίο ο ασφαλισμένος θα θεμελίωνε κανονικά συνταξιοδοτικό δικαίωμα για πλήρη σύνταξη, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισής του.
Η μείωση αυτή έχει προβλεφθεί πρός αντιμετώπιση της επιβάρυνσης των επικουρικών φορέων, δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι τους θα έχουν τη δυνατότητα συνταξιοδότησής τους ταυτόχρονα με τη συνταξιοδότησή τους από τον κύριο φορέα, με λιγότερο όμως χρόνο ασφάλισης (7.500 η.α. τουλάχιστον) αντί του πλήρους χρόνου ασφάλισης στον κύριο φορέα (35 ή 37 έτη).

2. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις ασφαλισμένων με κύριο φορέα το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (στα πλαίσια των διατάξεων του άρθ. 53 του ν. 2084/92 για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στον επικουρικό φορέα απαιτούνται οι προϋποθέσεις του φορέα κύριας ασφάλισης των ασφαλισμένων), για τη μείωση του ποσού της σύνταξης θα λαμβάνεται υπ όψη το 65ο έτος ηλικίας για όσους ασφαλισμένους έχουν συμπληρώσει λιγότερες των 10.000 η.α. και το 62ο έτος ηλικίας για όσους ασφαλισμένους έχουν συμπληρώσει 10.000 η.α. Για τη συμπλήρωση των 10.000 η.α. συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις.
Για τους ασφαλισμένους που θα καταβάλουν την εισφορά του 2% για 4.500 η.α. σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα ληφθεί υπόψη το 60ο έτος ηλικίας, επειδή με την αναγνώριση αυτή θεωρείται ότι θα έχουν και τις απαιτούμενες ειδικότερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

Δ. Παροχή δικαιώματος και στους ήδη συνταξιούχους

1. Με το ένατο εδάφιο ορίζεται ότι δικαίωμα συνταξιοδότησης από το φορέα επικουρικής ασφάλισης με τις διατάξεις των προηγουμένων εδαφίων της παραγράφου αυτής έχουν και τα πρόσωπα τα οποία έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από τον κύριο φορέα με τις ανωτέρω συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις κατά την έναρξη ισχύος του νόμου 3232/2004.
Στο πλαίσιο αυτό όσοι ασφαλισμένοι συνταξιοδοτήθηκαν από τον κύριο φορέα με τις αναφερόμενες προϋποθέσεις και έχουν συμπληρώσει 7.500 η.α. ή θα τις συμπληρώσουν σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στην παρούσα εγκύκλιό μας (Α, 2), δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης στον οικείο φορέα επικουρικής ασφάλισής τους, που θα προσδιορίσει την έναρξη καταβολής της σύνταξης.
Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που είχαν υποβληθεί από τους ασφαλισμένους στον επικουρικό φορέα πρίν από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου παράλληλα με την αίτηση για συνταξιοδότηση στον κύριο φορέα λόγω συμπλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων, θα κριθούν με τις παρούσες διατάξεις εφ όσον πληρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις, η σύνταξη όμως θα αρχίσει να καταβάλλεται από την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόμου. Σε περίπτωση που η αρχική αίτηση έχει απορριφθεί θα πρέπει να υποβλθεί νέα αίτηση, από την οποία θα καθορισθεί η έναρξη καταβολής της σύνταξης.

Εάν κατά την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθ. 20 του ν. 3232/2004 παρουσιασθούν περιπτώσεις, οι οποίες δεν καλύπτονται από την ανωτέρω ανάλυση των επί μέρους διατάξεων, παρακαλούμε να υποβάλετε σχετικά ερωτήματα, ώστε μετά την εξέτασή τους να δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες για την αντιμετώπισή τους. 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης