Αποτελέσματα live αναζήτησης

21615/09-03-2023 Business Growth Fund


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2023 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα, Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

21615/09-03-2023
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund»


Αριθμ. 21615/2023

(ΦΕΚ Β' 1574/15-03-2023)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Τον ν. 3912/2011 «περί Σύστασης Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης» (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 4608/2019 «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις»(Α’ 66) και ειδικότερα το άρθρο 4 του άρθρου δεύτερου.

3. Τον ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’ 143).

4. Τον ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147) και ειδικότερα το άρθρο 12.

5. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
 
6. Το π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15).

7. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).

8. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121).

9. Το π.δ. 62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 155).

10. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α’ 155).

11. Την υπό στοιχεία Υ70/30.10.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, Θεόδωρο Σκυλακάκη» (Β’ 4805).

12. Την υπ’ αρ. 51875/7.05.2021 (Β’ 1867) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ιωάννη Τσακίρη.

13. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου (2021/C 508/01).

14. Την ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C 155/02).

15. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά.

17. Την υπ’ αρ. 134453/23.12.2015 (Α’ 155) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ» (Α’ 155) (Τροποποίηση και αντικατάσταση της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ. 46274/26.09.2014 (Β’ 2573).

18. Την υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 κοινή υπουργική απόφαση για την «Υλοποίηση Προγράμματος ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕΣΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.» (Β’ 4880), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει των υπ’ αρ. 56706/3.6.2020 (Β’ 2143), 57281/4.6.2020 (Β’ 2187), 81858/21.07.2021 (Β’ 3267) και 138825/20.12.2021 (Β’ 6050) κοινών υπουργικών αποφάσεων.

19. Την υπ’ αρ. 135915/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινή υπουργική απόφαση για την «Υλοποίηση Προγράμματος ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε»,.

20. Την υπ’ αρ. 135532/27-12-2019 με ΑΔΑ: ΨΟ-Α846ΜΤΛΡ-ΦΔΤ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί Έγκρισης της Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224, του έργου «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη δημιουργία χρηματοδοτικών εργαλείων» (Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22400000, Προϋπολογισμός: 300.000.000,00 ευρώ).

21. Την υπ’ αρ. 135533/27-12-2019 με ΑΔΑ: Ρ96246ΜΤΛΡ-ΛΨΧ απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων περί Έγκρισης της Ένταξης στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2019, στη ΣΑΕ 224/2 του έργου «Επιχορήγηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, μέσω εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης» (Κωδικός έργου: 2019ΣΕ22420000, Προϋπολογισμός: 290.000.000 ευρώ).

22. Την υπ’ αρ. 92.378/22.06.2021 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ελληνικής Δημοκρατίας όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.05.2022 υπ’ αρ. 1 τροποποίηση της ως άνω Συμφωνίας.

23. Την από 22.06.2021 υπό στοιχεία OPS/OSD/ 4-CID/CAU/20200377/EMW/av Συνοδευτική Επιστολή της υπ’ αρ. 92.378/22.06.2021 Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

24. Την υπ’ αρ. 16337/21.02.2023 εισήγηση του προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε Ορθή Επανάληψη από 07.03.2023.

25. Το γεγονός ότι η δαπάνη για τη σύσταση του Ταμείου ανέρχεται σε 840.000.000 ευρώ, εκ των οποίων Α) ποσό 440.000.000 ευρώ, το οποίο κατανέμεται σε α) 400.000.000 ευρώ τα οποία αποτελούν μέρος του κεφαλαίου «Business Growth Fund» και β) 40.000.000 ευρώ τα οποία θα καλύψουν την επιδότηση των τόκων, θα καλυφθεί από τις επιχορηγήσεις από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων προς την ΕΑΤ που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δυνάμει των υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 (Β’ 4880) και 135915/30.12.2019 (Β’ 4880) κοινών υπουργικών αποφάσεων όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν και Β) ποσό 400.000.000 ευρώ θα καλυφθεί από το δάνειο που χορηγήθηκε δυνάμει της υπ’ αρ. 92.378/22.06.2021 συμφωνίας χρηματοδότησης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ελληνικού Δημοσίου όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Επομένως δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη στο κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:
 
Άρθρο 1
Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund»


1. Συστήνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 του καταστατικού της «Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ», εφεξής ΕΑΤ, που περιλαμβάνεται στο άρθρο δεύτερο του ν. 3912/2011 (Α’ 17), όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4608/2019 (Α’ 66) «Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και προσέλκυση Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλες διατάξεις», Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund» εφ’ εξής «Business Growth Fund» ως ανεξάρτητη χρηματοδοτική μονάδα στο πλαίσιο της ΕΑΤ.

2. Σκοπός της σύστασης του «Business Growth Fund» είναι η στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (εφεξής ΜΜΕ) καθώς και οι επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της δεκαετούς οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, αναφορικά με την έλλειψη πρόσβασης σε πηγές χρηματοδότησης, καθώς και η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης. Για την επίτευξη του σκοπού ανατίθεται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα η δημιουργία Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Business Growth Fund» το οποίο αναπτύσσει κατ’ αρχήν τα ακόλουθα χρηματοδοτικά εργαλεία: α) «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)» β) «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization Co-Financing Loans)»και γ) «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)», εφεξής τα «Ταμεία» ή «Χρηματοδοτικά Εργαλεία», και έκαστο το «Ταμείο» ή «Χρηματοδοτικό Εργαλείο».
Ειδικότερα, μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων του «Business Growth Fund» επιτυγχάνεται: (α) η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επενδύσεων σε έργα Πράσινης Μετάβασης, καθώς μέσω των «Πράσινων Συγχρηματοδοτούμενων Δανείων» θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις στους τομείς ενεργειακής απόδοσης, ηλεκτροκίνησης και παραγωγής ενέργειας μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με απώτερο στόχο τη μείωση των εκπομπών και την προστασία του περιβάλλοντος, (β) η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των επενδύσεων σε έργα ψηφιοποίησης, καθώς μέσω «Δανείων Ψηφιακής Αναβάθμισης» θα παρέχονται συγχρηματοδοτούμενα δάνεια επενδυτικού σκοπού με ευνοϊκούς όρους σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις με σκοπό την ψηφιοποίηση και ψηφιακή αναβάθμιση των εργασιών/ δραστηριοτήτων τους ώστε να αυξήσουν τη παραγωγικότητά τους, το μέγεθός τους και να δημιουργήσουν πρόσθετες θέσεις εργασίας, (γ) η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των «Δανείων Ρευστότητας Επιχειρήσεων» τα οποία θα παρέχουν συγχρηματοδοτούμενα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, προκειμένου οι επιχειρήσεις να πετύχουν την ομαλή λειτουργία του συναλλακτικού τους κύκλου, να αντιμετωπίσουν τις αυξημένες λειτουργικές δαπάνες ως απόρροια της ενεργειακής κρίσης, των πληθωριστικών πιέσεων, της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών και των αποτελεσμάτων της κρίσης της πανδημίας του κορωνοϊού.

3. Η ΕΑΤ, με εισήγησή της και έγκριση της Επενδυτικής Επιτροπής του άρθρου 4, μπορεί να προβεί στο σχεδιασμό πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων εντός των ορίων του υφιστάμενου προϋπολογισμού του «Business Growth Fund» ή και στην ανακατανομή των πόρων των ανωτέρω ταμείων, βάσει των διαμορφούμενων αναγκών της αγοράς.

4. Κατά τον σχεδιασμό των χρηματοδοτικών εργαλείων διασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων. Ειδικότερα, διασφαλίζεται η συμβατότητα με τα οριζόμενα: α) στον Κανονισμό περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας 1407/2013 της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, β) στον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό ΕΕ/651/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γ) στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για τις Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την προώθηση των επενδύσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικού κινδύνου (2021/C 508/01, δ) στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις με τη μορφή εγγυήσεων (2008/C 155/02).

5. Επιλέξιμες επιχειρήσεις για χρηματοδότηση από τους πόρους του Ταμείου Χαρτοφυλακίου θεωρούνται οι πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης που διατηρούν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Άρθρο 2
Πόροι του «Business Growth Fund»


1. To «Business Growth Fund» χρηματοδοτείται με πόρους ύψους οκτακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 840.000.000) προερχόμενους από α) χρηματοδοτική συνεισφορά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) προς την ΕΑΤ, ύψους τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ, (€ 440.000.000), β) χρηματοδοτική συνεισφορά από την υπ’ αρ. 92.378/22.06.2021 Συμφωνία Χρηματοδότησης όπως αυτή τροποποιήθηκε με την από 19.05.2022 υπ’ αρ. 1 τροποποίηση της ως άνω Συμφωνίας, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και της Ελληνικής Δημοκρατίας όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ύψους τετρακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 400.000.000). Η χρηματοδοτική συνεισφορά, που βάσει της ως άνω Συμφωνίας Χρηματοδότησης, καταβάλλεται σε λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος συνιστά δανειακό έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού. Μετά την εμφάνιση του εσόδου εγγράφεται ισόποση πίστωση στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και μέσω ειδικού για τον σκοπό αυτό έργου του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων επιχορηγείται εν συνεχεία η ΕΑΤ. Από τους πόρους που προέρχονται από το ΠΔΕ, ποσό ύψους σαράντα εκατομμυρίων ευρώ €40.000.000 θα διατεθεί για την διετή επιδότηση μέρους του επιτοκίου των συγχρηματοδοτούμενων δανείων των Ταμείων: «Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια (Green Co-financing Loans)» και «Δάνεια Ψηφιακής Αναβάθμισης (Digitalization CoFinancing Loans)», καθώς και την μερική επιδότηση του επιτοκίου για τα «Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων (Liquidity Co-Financing Loans)» αποκλειστικά των επιχειρήσεων που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση έως σήμερα από πρόγραμμα της ΕΑΤ.

2. Στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δημιουργηθούν θα συμμετέχουν οι Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί (εφεξής ΕΧΟ) σταδιακά με κεφάλαια ύψους κατ’ ελάχιστον ενός δισεκατομμυρίων διακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€ 1.200.000.000), προκειμένου να επιτευχθεί μέσω μόχλευσης συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων κατ’ ελάχιστον δύο δισεκατομμυρίων σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (2.040.00.000 €).

3. Η χρηματοδοτική συνεισφορά του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων προς το «Business Growth Fund» αποτελεί μέρος του κεφαλαίου που έχει ήδη εκταμιευθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δυνάμει των υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 και 135915/30.12.2019 κοινών υπουργικών αποφάσεων των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ειδικότερα, ποσό ύψους τριακοσίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000) προέρχεται από την επιχορήγηση δυνάμει της ως άνω υπ’ αρ. 135915/30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης και ποσό εκατόν σαράντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 140.000.000) προέρχεται από την επιχορήγηση δυνάμει της ως άνω υπ’ αρ. 135912/30.12.2019 κοινής υπουργικής απόφασης.

4. Μέρος της δημόσιας χρηματοδοτικής συνεισφοράς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, το οποίο αντιστοιχεί σε Χρηματοδοτικά Εργαλεία επιλέξιμα για το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του ΕΣΠΑ 2021-2027, δύναται να χρηματοδοτηθεί εκ των υστέρων από διακριτή πράξη, η οποία θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027, και υπό την προϋπόθεση τήρησης των κριτηρίων επιλεξιμότητας του Προγράμματος. Ειδικότερα η πράξη δύναται να ενταχθεί στον Στόχο Πολιτικής ΣΠ1 «Μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική και πιο έξυπνη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού και της περιφερειακής συνδεσιμότητας ΤΠΕ», στην Προτεραιότητα 3: Βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση και συμβάλλει στον Ειδικό Στόχο 1. iii Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και δημιουργία θέσεων εργασίας στις ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων» του Προγράμματος.

5. Τα ανωτέρω ποσά της παρ. 1, πιστώνονται σε ένα ή περισσότερους έντοκους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα ανοιχθούν για το «Business Growth Fund» στην Τράπεζα της Ελλάδος, επ’ ονόματι της ΕΑΤ και για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης του άρθρου 7.

6. Τα έσοδα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή των χρηματοδοτικών εργαλείων καθώς και η διαχείριση αυτών καθορίζονται και εξειδικεύονται κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις τους στη Συμφωνία Χρηματοδότησης. Στην ίδια συμφωνία καθορίζονται η Πολιτική Εξόδου και οι Κανόνες Εκκαθάρισης του Ταμείου.

Άρθρο 3
Ανάθεση καθηκόντων εφαρμογής του «Business Growth Fund»


1. Η ΕΑΤ αναλαμβάνει εκτελεστικά καθήκοντα διαχειριστή του «Business Growth Fund», ήτοι την διαχείριση και λειτουργία των χρηματοδοτικών εργαλείων του «Business Growth Fund» σύμφωνα με την παρούσα και τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 4 του καταστατικού της. Η ΕΑΤ εκπληρώνει τα εκτελεστικά της καθήκοντα ως διαχειριστής του «Business Growth Fund» και ενεργεί με τον βαθμό επαγγελματικής μέριμνας, αποτελεσματικότητας, διαφάνειας και προσήκουσας επιμέλειας που αναμένεται από επαγγελματικό φορέα, ο οποίος διαθέτει πείρα στην εφαρμογή χρηματοδοτικών μέσων, υπέχουσα την εφαρμογή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε κάθε επίπεδο υλοποίησης του «Business Growth Fund».

2. Η ΕΑΤ κατά την εφαρμογή του «Business Growth Fund» υποχρεούται στη συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που καλύπτουν τις κρατικές ενισχύσεις, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής. Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΑΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της συμπεριλαμβάνει τις εν λόγω προϋποθέσεις στις συμβάσεις της με τους ΕΧΟ. Επίσης, διασφαλίζει την τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης μεταχείρισης, της αμεροληψίας και της αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Η ΕΑΤ, στο πλαίσιο εκτέλεσης των καθηκόντων της, λειτουργεί επίσης ως πάροχος, συγχρηματοδοτήσεων δανείων, και επιχορηγήσεων. Συμβάλλεται με τους επιλεγμένους ΕΧΟ με σκοπό την υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων του «Business Growth Fund» και διασφαλίζει, υπό την ευθύνη της, ότι αυτοί πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και στις σχετικές προσκλήσεις προς τους ΕΧΟ. Οι ανωτέρω Οργανισμοί επιλέγονται με ανοικτές, διαφανείς και χωρίς διακρίσεις διαδικασίες, εφαρμόζοντας κανόνες για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων.

4. Η ΕΑΤ δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει τα εκτελεστικά καθήκοντα που της ανατίθενται με την παρούσα σε οιονδήποτε τρίτο, ούτε να υποκατασταθεί κατά την άσκηση αυτών από οιονδήποτε τρίτο.

5. Η ΕΑΤ υποχρεούται να αποδέχεται τους ελέγχους που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να παρέχει σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.

6. Η ΕΑΤ στο πλαίσιο υλοποίησης των καθηκόντων αυτών, αναλαμβάνει υποχρεώσεις όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

7. Η ΕΑΤ σε περίπτωση που κατόπιν ελέγχων/επαληθεύσεων διαπιστωθεί παρατυπία βάσει του κανονιστικού πλαισίου υλοποίησης του «Business Growth Fund», μεριμνά σύμφωνα με τα εφαρμοστέα συμβατικά και νομικά μέτρα που τη διέπουν ενεργώντας με τη δέουσα επιμέλεια για την εφαρμογή δημοσιονομικών διορθώσεων ή ανακτήσεων των τυχόν αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών είτε σε επίπεδο ΕΧΟ είτε και σε επίπεδο Τελικού Αποδέκτη. Σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις των Επιχειρησιακών Συμφωνιών που θα συναφθούν μεταξύ ΕΑΤ και ΕΧΟ, οι τελευταίοι υποχρεούνται να προβαίνουν σε ενέργειες ανάκτησης από τον τελικό αποδέκτη όλων των πλεονεκτημάτων που έλαβε από το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με τον νόμιμο τόκο δυνάμει ειδικής πρόβλεψης που θα περιέχει η εκάστοτε σύμβαση τελικού αποδέκτη και να αποδώσουν αμέσως το ποσό ανάκτησης στην ΕΑΤ.

8. Η ΕΑΤ διασφαλίζει ότι δεν μπορεί να προβληθεί έναντι του Ελληνικού Δημοσίου από οιονδήποτε καμία απαίτηση πέραν του ποσού που έχει δεσμευτεί απ’ αυτήν στο χρηματοδοτικό μέσο.

Άρθρο 4
Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες Επενδυτικής Επιτροπής


1. Για την εφαρμογή της επενδυτικής στρατηγικής και τον συντονισμό της υλοποίησης των χρηματοδοτικών εργαλείων του «Business Growth Fund» και για την επίτευξη των στόχων του, συστήνεται Επενδυτική Επιτροπή.

2. H Επενδυτική Επιτροπή αποτελείται από 3 μέλη ως ακολούθως:
α) τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ως Πρόεδρο,
β) έναν εκπρόσωπο του αρμοδίου για το ΕΣΠΑ Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο οποίος θα ορίζεται μέσω γραπτής επιστολής του προς την ΕΑΤ,
γ) τον εκάστοτε πρόεδρο του ΕΒΕΑ.
Σε περίπτωση ανάγκης αναπλήρωσης των μελών της Επενδυτικής Επιτροπής λόγω προσωρινού κωλύματος οι αναπληρωτές τους θα ορίζονται μέσω γραπτής επιστολής του αρμοδίου για το ΕΣΠΑ Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων προς την ΕΑΤ.
Στις συνεδριάσεις της Επενδυτικής Επιτροπής συμμετέχουν έως δύο (2) εκπρόσωποι της ΕΑΤ ως εισηγητές και παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Επίσης, δύναται να συμμετέχουν ως παρατηρητές, χωρίς δικαίωμα ψήφου:
- ένα στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ,
- ένα στέλεχος του Υπουργείου Οικονομικών,
- ένα στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΕΥΚΕ-ΧΕ).
Την γραμματεία της Επενδυτικής Επιτροπής αναλαμβάνει η ΕΑΤ.
Η συγκρότηση, οι αρμοδιότητες και ο τρόπος λειτουργίας της Επενδυτικής Επιτροπής καθορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

3. Τα μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής δεν λαμβάνουν αμοιβή για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Τα έξοδα συνεδριάσεων και μετακινήσεων των μελών και των παρατηρητών καλύπτονται από το Ταμείο Χαρτοφυλακίου.
 
Άρθρο 5
Αμοιβές και δαπάνες διαχείρισης


1. Για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων στο πλαίσιο του «Business Growth Fund», θα καταβληθούν στην ΕΑΤ αμοιβές διαχείρισης, ως εξής:
α) κατά την Περίοδο Επιλεξιμότητας: 0.5% ετησίως επί της Καταβληθείσας Δημόσιας Συνεισφοράς στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, η οποία υπολογίζεται pro rata temporis από την ημερομηνία της πραγματικής καταβολής στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία λήξης της περιόδου επιλεξιμότητας, ημερομηνία επιστροφής του συνόλου των συνεισφορών στην ΑΑ ή στο Ταμείο ή ημερομηνία εκκαθάρισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και
β) μετά την Περίοδο Επιλεξιμότητας: μια αμοιβή 0,5% ετησίως επί του ποσού της Καταβληθείσας Δημόσιας Συνεισφοράς στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου, η οποία έχει εκταμιευθεί σε Τελικούς Αποδέκτες και υπολογίζεται pro rata temporis από την ημερομηνία εκταμίευσης στον Τελικό Αποδέκτη έως την προγενέστερη από τις ακόλουθες ημερομηνίες: ημερομηνία επιστροφής του συνόλου των συνεισφορών στη ΑΑ ή στο Ταμείο Χαρτοφυλακίου ή ημερομηνία εκκαθάρισης του Ταμείου Χαρτοφυλακίου.

2. Η πληρωμή των αμοιβών διαχείρισης της ΕΑΤ γίνεται από το κεφάλαιο του «Business Growth Fund», ενώ λοιπές δαπάνες που αφορούν την λειτουργία του και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αμοιβή της ΕΑΤ καταβάλλονται με τις διαδικασίες που ορίζονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης.

3. Η ΕΑΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα σχετικά παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν.

Άρθρο 6
Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Ενδιάμεσοι Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί


1. Η ΕΑΤ, με βάση τα αναφερόμενα στη Συμφωνία Χρηματοδότησης, ενημερώνει την Επενδυτική Επιτροπή αναφορικά με τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία που θα περιληφθούν στο «Business Growth Fund».

2. Οι ΕΧΟ, θα επιλεγούν βάσει ανοικτών, διαφανών και χωρίς διακρίσεις διαδικασιών, με την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, όπως ορίζεται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης και με την επιφύλαξη εφαρμογής του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, και θα παρέχουν, βάσει σύμβασης, συγκεκριμένα χρηματοδοτικά προϊόντα στους Τελικούς Αποδέκτες.

3. Η ΕΑΤ προτείνει στην Επενδυτική Επιτροπή τις προσκλήσεις προς τους ΕΧΟ, οι οποίες περιλαμβάνουν και τα σχετικά κριτήρια επιλογής αυτών.

4. Οι ΕΧΟ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις αναφορών προόδου όπως αυτές προσδιορίζονται στις αντίστοιχες επιχειρησιακές συμφωνίες.

5. Οι ΕΧΟ υποχρεούνται να αποδέχονται όλες τις επαληθεύσεις και ελέγχους που προβλέπονται στη Συμφωνία Χρηματοδότησης, καθώς και αυτούς που διενεργούνται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και να παρέχουν σε αυτά όλα τα αναγκαία στοιχεία για την απρόσκοπτη διενέργεια αυτών.
 
Άρθρο 7
Συμφωνία Χρηματοδότησης


1. Συνάπτεται Συμφωνία Χρηματοδότησης μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της ΕΑΤ.

2. Η Συμφωνία Χρηματοδότησης περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις της διαχείρισης από την ΕΑΤ των συνεισφορών στο «Business Growth Fund» και περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, τη χρήση των πόρων του Ταμείου Χαρτοφυλακίου και των εσόδων λειτουργίας, την αμοιβή διαχείρισης και τις λοιπές δαπάνες, τις αρμοδιότητες της Επενδυτικής Επιτροπής, την επενδυτική στρατηγική του Ταμείου με τα χαρακτηριστικά των χρηματοδοτικών εργαλείων αυτού, τα κριτήρια επιλογής των ΕΧΟ και τις υποχρεώσεις αυτών, καθώς και την διαδικασία λύσης της συμφωνίας και εκκαθάρισης του «Business Growth Fund».

Άρθρο 8
Διαδρομή ελέγχου


1. Η ΕΑΤ τηρεί ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για τους πόρους του «Business Growth Fund» καθώς και για κάθε Χρηματοδοτικό Εργαλείο του «Business Growth Fund» του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Οι ΕΧΟ οι οποίοι υλοποιούν χρηματοδοτικά εργαλεία βάσει σύμβασης οφείλουν να τηρούν επίσης ξεχωριστό λογαριασμό λογιστικής παρακολούθησης για κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, ο οποίος θα λειτουργεί αποκλειστικά και μόνο για την παρακολούθηση και την διαχείριση των πόρων που συνεισφέρουν, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρούσας απόφασης.

3. Οι φορείς εφαρμογής των χρηματοδοτικών εργαλείων (ΕΑΤ και ΕΧΟ) οφείλουν να τηρούν όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα σχετικά με τις δαπάνες που αφορούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία του «Business Growth Fund», καθώς και να θέτουν αυτά στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων.

4. Οι ΕΧΟ και οι Τελικοί Αποδέκτες διατηρούν τα αρχεία της επένδυσης ή άλλης οικονομικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε από το χρηματοδοτικό μέσο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την τελευταία συναλλαγή.

5. Η ΕΑΤ και οι ΕΧΟ δεν επιβάλλουν στους Τελικούς Αποδέκτες απαιτήσεις τήρησης αρχείων πλέον των όσων είναι απαραίτητες για να τους διευκολύνουν στο να εκπληρώνουν την υποχρέωση της διασφάλισης της διαθεσιμότητας των εγγράφων.

Άρθρο 9
Πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB»


H ΕΑΤ έχει αναπτύξει το πληροφοριακό σύστημα «ΕΑΤ ΕΡΓΟ KYC & KYB»» με σκοπό διάθεσης διαδικτυακών υπηρεσιών άντλησης βασικών στοιχείων του υποψήφιου Τελικού Αποδέκτη και την δημιουργία ενός σημείου επαφής για την καταχώριση απαραίτητων στοιχείων των ελληνικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα (ατομικών ή μη) ώστε αφού γίνει έλεγχος των Κριτηρίων Επιλεξιμότητας από την ΕΑΤ, να δρομολογηθεί η υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος της επιχείρησης για την ένταξή της στα προϊόντα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας ΑΕ, με τελικό σκοπό την διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας και την εξεύρεση χρηματοδότησης. Η διάθεση των ως άνω διαδικτυακών υπηρεσιών στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, διενεργείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η ισχύς της παρούσας ισχύει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Μαρτίου 2023
 
Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης