Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΔΘΕΚΑ Β 1029596 ΕΞ 2023 Πρόσκληση προς τις Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν εξαγωγές σε Προτιμησιακές Χώρες, να αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την προτιμησιακή καταγωγή ή/και την ελεύθερη κυκλοφορία (απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της προτιμησιακής καταγωγής)


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2023 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

ΔΔΘΕΚΑ Β 1029596 ΕΞ 2023
Πρόσκληση προς τις Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν εξαγωγές σε Προτιμησιακές Χώρες, να αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την προτιμησιακή καταγωγή ή/και την ελεύθερη κυκλοφορία (απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της προτιμησιακής καταγωγής)


Αθήνα, 28/2/23
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1029596 ΕΞ 2023ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Γεωργία Μπουργανού
Τηλέφωνο: 210 6987493
E-Mail: [email protected]
Url: www.aade.gr

Θέμα: Πρόσκληση προς τις Ελληνικές Εξαγωγικές Επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν εξαγωγές σε Προτιμησιακές Χώρες, να αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την προτιμησιακή καταγωγή ή/και την ελεύθερη κυκλοφορία (απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της προτιμησιακής καταγωγής).

Σχετ.: 1.Η υπ' αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο. (Απλοποιημένη διαδικασία απόδειξης της Προτιμησιακής Καταγωγής ή της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των εμπορευμάτων από Εγκεκριμένο Εξαγωγέα και καθορισμός αρμοδιότητας για τη χορήγηση της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα»).
2. Η υπ' αριθ. Δ17Γ 5026804 ΕΞ 2012/26-06-2012 (Πρόσκληση προς τις Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, που πραγματοποιούν εξαγωγές σε Προτιμησιακές Χώρες, να αποκτήσουν «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την καταγωγή ή την ελεύθερη κυκλοφορία , ΑΔΑ: Β4ΛΝΗ-5Ξ3)
3. Η υπ' αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 5010631 ΕΞ 2015/14.5.2015 (Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα για την προτιμησιακή καταγωγή, ΑΔΑ: 6230Η-ΤΝ7)
4. Η υπ' αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 5010775 ΕΞ 2015/15.5.2015 (Εξαγωγές στην Κορέα, ΑΔΑ: 7ΛΝ1Η-34Χ)
5. Η υπ' αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β 1176336 ΕΞ 2016/1.12.2016 (Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX)
6. Η υπ' αριθ. ΔΔΘΤΟΚ Β' 1032953 ΕΞ 2017/1.3.2017 (Παροχή οδηγιών σχετικά με την υπ' αριθ. ΔΔΘΕΚΑ Β' 1085520 ΕΞ 2017/2.6.2017)

Με σκοπό την συνεχή ενημέρωση των οικονομικών φορέων, η Υπηρεσία μας απευθύνει την παρούσα πρόσκληση σε ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις που εξάγουν καταγόμενα προϊόντα σε χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει Προτιμησιακές Συμφωνίες.

Δεδομένου ότι η προώθηση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας εξαρτάται και από την εφαρμογή απλοποιημένων διαδικασιών, καλούνται οι Ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, να αποκτήσουν την «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ως προς την προτιμησιακή καταγωγή ή/και την ελεύθερη κυκλοφορία. 

Στο πλαίσιο των απλοποιημένων διαδικασιών απόδειξης της καταγωγής, έχει τεθεί σε εφαρμογή και το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, το οποίο προβλέπεται κυρίως στις νέες Προτιμησιακές Συμφωνίες και δεν αντικαθιστά την άδεια «Εγκεκριμένου Εξαγωγέα», Επομένως, η δυνατότητα απόκτησης «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» ή η εγγραφή στο σύστημα «Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων RΕΧ», καθορίζεται στο νομικό πλαίσιο κάθε Προτιμησιακής Συμφωνίας και ειδικότερα στο Πρωτόκολλο Καταγωγής.

Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας παρατίθενται τα κατωτέρω:

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ

Η «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» επιτρέπει στον εξαγωγέα να πιστοποιεί ο ίδιος την προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων που εξάγει, συμπεριλαμβάνοντας ειδική δήλωση στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο, στο οποίο προσδιορίζονται τα εξαγόμενα προϊόντα με επαρκείς λεπτομέρειες, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίησή τους, στο πλαίσιο των Προτιμησιακών Συμφωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες. Το κείμενο της ειδικής δήλωσης περιλαμβάνεται στο σχετικό παράρτημα του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής Συμφωνίας.

Το κυριότερο πλεονέκτημα της «Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» είναι ότι δεν παρίσταται ανάγκη μετάβασης του εξαγωγέα στο αρμόδιο Τελωνείο Εξαγωγής για την έκδοση πιστοποιητικών κυκλοφορίας EUR.1, EUR-MED ή A.TR, οπότε η διαδικασία των εξαγωγών γίνεται σε συντομότερο χρόνο.

Γενικά στο πλαίσιο των προτιμησιακών δασμολογικών καθεστώτων τα εμπορεύματα που διακινούνται έχουν εμπορικό όφελος, καθώς χορηγείται προτιμησιακή μεταχείριση (μηδενικός ή μειωμένος δασμός) σε περισσότερες από 50 τρίτες χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει Προτιμησιακές Συμφωνίες.

Νομικό Πλαίσιο: Τα Πρωτόκολλα Καταγωγής, που περιλαμβάνονται σε όλες τις Προτιμησιακές Συμφωνίες που έχει συνάψει η Κοινότητα με τρίτες χώρες και η υπ' αριθ. Δ17Γ 5005477 ΕΞ 2012/03-02-2012 Α.Υ.Ο., ΦΕΚ αριθ. 588/Τεύχος Β'/05-03-2012.

Το νομικό πλαίσιο σχετικά με την Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα καθώς και τα δικαιολογητικά είναι αναρτημένα στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., στην παρακάτω διαδρομή: https://www.aade.gr → Τελωνειακές Υπηρεσίες → Οικονομικοί Φορείς → Προτιμησιακά Καθεστώτα → Εγκεκριμένος Εξαγωγέας - Απλοποιημένη Διαδικασία Απόδειξης Προτιμησιακής Καταγωγής

Υποβολή δικαιολογητικών: Τα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας καθώς και στα ακόλουθα Τελωνεία : Καβάλας, Βόλου, Ρόδου, Κέρκυρας, Ηρακλείου, Λέσβου και Σύρου, ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης της εξαγωγικής επιχείρησης.

Διενεργείται εκ των προτέρων έλεγχος από τις αρμόδιες ΕΛ.Υ.Τ. ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων για την απόκτηση της καταγωγής του προϊόντος.

Β. ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΑ


Η «Άδεια Εγκεκριμένου Εξαγωγέα» εφαρμόζεται στο παρόν στάδιο στο πλαίσιο των ακόλουθων Προτιμησιακών Συμφωνιών για εξαγωγές καταγόμενων εμπορευμάτων προς τις ακόλουθες χώρες:

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΥΡΩΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ: Αίγυπτο, Αλγερία, Ελβετία, Ιορδανία, Ισλανδία, Ισραήλ, Λίβανο, Μαρόκο, Νορβηγία, Δυτική Όχθη και Λωρίδα της Γάζας, Τουρκία (Συμφωνία Γεωργικών, Συμφωνία ΕΚΑΧ και Τελωνειακή Ένωση-Πιστοποιητικά AT.R), Τυνησία και Νήσοι Φερόε

ΧΩΡΕΣ ΤΩΝ ΔΥΤΙΚΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ: Αλβανία, Βοσνία - Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Σερβία και Κοσσυφοπέδιο

ΧΩΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ: Δημοκρατία της Μολδαβίας, Ουκρανία και Γεωργία

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ, ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ: Κεντρική Αμερική (Νικαράγουα, Παναμάς, Ονδούρα, Κόστα Ρίκα, Ελ Σαλβαδόρ, Γουατεμάλα), Κολομβία-Περού-Δημοκρατία του Ισημερινού (γνωστή και ως Εκουαδόρ), Μεξικό, Χιλή

ΧΩΡΕΣ ΑΦΡΙΚΗΣ, ΚΑΡΑΪΒΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ:

• Κράτη CARIFORUM (Αντίγκουα και Μπαρμπούντα, Κοινοπολιτεία των Μπαχάμας, Μπαρμπάντος, Μπελίζε, Κοινοπολιτεία της Δομινίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Γρενάδα, Δημοκρατία της Γουϊάνας, Τζαμάικα, ο Άγιος Χριστόφορος και Νέβις, Αγία Λουκία, Άγιος Βικέντιος και Γρεναδίνες, η Δημοκρατία του Σουρινάμ και Δημοκρατία του Τρινιδάδ και Τομπάγκο)
• Δημοκρατία του Καμερούν
• Κράτη Ειρηνικού (Παπούα Νέα Γουινέα, Νησιά Φίτζι, Σαμόα, Νησιά Σολομώντος)
• Χώρες της κοινότητας για την ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής (Δημοκρατία της Μποτσουάνας, Βασίλειο του Λεσόθο, Δημοκρατία της Ναμίμπιας, Δημοκρατία της Νότιας Αφρικής, Βασίλειο της Σουαζιλάνδης, Δημοκρατία της Μοζαμβίκης)

ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΑΣΙΑΣ: Δημοκρατία της Κορέας (Νότια Κορέα)

ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ: Ανδόρα (γεωργικά προϊόντα), Θέουτα και Μελίλια

Οι εφαρμοζόμενες Προτιμησιακές Συμφωνίες σε μορφή πίνακα είναι αναρτημένες στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε. και ειδικότερα στην διαδρομή:
Τελωνειακές Υπηρεσίες → Οικονομικοί Φορείς → Προτιμησιακά Καθεστώτα → Πίνακας Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων

Όταν προκύπτει τροποποίηση σχετικά με τις υπάρχουσες Συμφωνίες ή τίθεται σε εφαρμογή μία νέα Προτιμησιακή Συμφωνία, ο πίνακας των Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων επικαιροποιείται άμεσα από την Υπηρεσία μας. Για το λόγο αυτό συνίσταται οι οικονομικοί φορείς να συμβουλεύονται τον πίνακα σε τακτική βάση.

Γ. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ REX


Στο πλαίσιο του Συστήματος Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX, κάθε εξαγωγέας που εγγράφεται, μπορεί να πιστοποιεί ο ίδιος την προτιμησιακή καταγωγή των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβάνοντας ειδική δήλωση στο τιμολόγιο ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο. Το κείμενο της ειδικής δήλωσης περιλαμβάνεται στο σχετικό παράρτημα του Πρωτοκόλλου Καταγωγής της κατά περίπτωση εφαρμοζόμενης Προτιμησιακής Συμφωνίας.

Το νομικό πλαίσιο σχετικά με το Σύστημα REX βρίσκεται στον ιστότοπο της ΑΑΔΕ, στην παρακάτω διαδρομή:
https://www.aade.gr → Τελωνειακές Υπηρεσίες → Οικονομικοί Φορείς → Προτιμησιακά Καθεστώτα → Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX (Registered Exporters).

Υποβολή δικαιολογητικών: Η υποβολή αίτησης γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πύλης REX Trader Portal ή χειρόγραφα στις Τελωνειακές Περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλονίκης και Αχαΐας ανάλογα με τον τόπο εγκατάστασης της εξαγωγικής επιχείρησης, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Ε.2039/2022 ανακοίνωση (ΑΔΑ: 6Υ4Ρ46ΜΠ3Ζ-Ε2).

Διενεργείται εκ των υστέρων έλεγχος από τις αρμόδιες ΕΛ.Υ.Τ. ως προς την ικανοποίηση των κριτηρίων για την απόκτηση της καταγωγής του προϊόντος.

Δ. ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ REX

Η εγγραφή στο Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX εφαρμόζεται στο παρόν στάδιο στο πλαίσιο των ακόλουθων Προτιμησιακών Συμφωνιών για εξαγωγές καταγόμενων εμπορευμάτων προς τις ακόλουθες χώρες:
• Ηνωμένο Βασίλειο
• Ιαπωνία
• Καναδά
• Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ
• Δημοκρατία της Σιγκαπούρης
• Κράτη Ανατολικής και Μεσημβρινής Αφρικής (Μαδαγασκάρη, Μαυρίκιος, Σεϋχέλλες, Ζιμπάμπουε και Κομόρες)
• Γκάνα
• Ακτή Ελεφαντοστού
• Ορισμένες από τις Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη: Νέα Καληδονία, Γαλλική Πολυνησία, Σαιν-Πιερ και Μικελόν

Προοδευτικά το Σύστημα Εγγεγραμμένων Εξαγωγέων REX μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες Προτιμησιακές Συμφωνίες. Σε κάθε περίπτωση αναρτώνται άμεσα οι σχετικές πληροφορίες στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., στον πίνακα Προτιμησιακών Δασμολογικών Καθεστώτων όπως έχει αναφερθεί και στο σημείο Β της παρούσας.

Ε. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

Για τους ειδικούς κανόνες καταγωγής των προϊόντων (επαρκής επεξεργασία), έχουν δοθεί διευκρινίσεις με την αριθ. πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1091335 ΕΞ 26-9-2022/ΑΔΑ: 6Δ1Ζ46ΜΠ3Ζ-4ΦΑ εγκύκλιο, η οποία είναι αναρτημένη και στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε (Προτιμησιακά Καθεστώτα).

Για τις Δηλώσεις Προμηθευτή έχουν δοθεί οδηγίες με τις παρακάτω εγκυκλίους:
1. ΔΔΘΤΟΚ Β 1073504 ΕΞ 2016/12.5.2016/ΑΔΑ: 7ΑΩ3Η-ΗΗΙ
2. ΔΔΘΕΚΑ Β' 1134127 ΕΞ 2017/13.9.2017/ ΑΔΑ: Ψ4Π546ΜΠ3Ζ-Μ2Β,
3. ΔΔΘΕΚΑ Β 1172184 ΕΞ 10-12-2019/ ΑΔΑ: Ω41646ΜΠ3Ζ-ΠΓΣ (κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Επίσης στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., υπάρχουν σχετικές αναρτήσεις οι οποίες επικαιροποιούνται όπως: Οδηγοί για τις νέες Προτιμησιακές Συμφωνίες (Ιαπωνία, Βιετνάμ, Καναδά, Ηνωμένο Βασίλειο), το επικαιροποιημένο παράρτημα των κωδικών συμπλήρωσης της θέσης 36 και 44.1, οδηγίες σχετικά με την Πανευρωμεσογειακή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών και τους εναλλακτικούς κανόνες καταγωγής, οδηγίες για Επανεισαγόμενα εμπορεύματα, τα Παραρτήματα των Δηλώσεων Προμηθευτή κ.α. (διαδρομή: https://www.aade.gr → Τελωνειακές Υπηρεσίες → Οικονομικοί Φορείς → Προτιμησιακά Καθεστώτα).
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης