Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο.3012/28-02-2023 Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5021/2023


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-03-2023 ]
Κατηγορία: Λοιπά
Αφορά : Κοινοποίηση διατάξεων ν. 5021/2023 «Εκσυγχρονισμός μουσειακής πολιτικής»

Ο.3012/28-02-2023
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 20 (παρ. 1), 82 και 85 του ν. 5021/2023 («Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων - Ν.Π.Δ.Δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών, λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», Α' 31/15.2.2023)


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2023
Ο. 3012/28-02-2023

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΒΕΙ Α.Δ.Α.
 


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης
Ταχ. Κώδικας : 183 46, Μοσχάτο
Τηλέφωνο : 2104802703
Email : [email protected]
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ B'
Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας : 106 72, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Email : [email protected]
3. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ B'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 105 62, Αθήνα
Τηλέφωνο : 2103375312
Email : [email protected]

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 20 (παρ. 1), 82 και 85 του ν. 5021/2023 («Εκσυγχρονισμός της μουσειακής πολιτικής και ζητημάτων διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: ίδρυση μουσείων - Ν.Π.Δ.Δ., κρατική ασφάλιση της κινητικότητας των πολιτιστικών αγαθών, δράσεις του Ο.Δ.Α.Π. και του Μουσείου Ακρόπολης, ρυθμίσεις ποινικής προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, Συμβούλια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Μητρώο Προσωπικού Αρχαιολογικών Εργασιών, λοιπές διατάξεις σχετικά με το προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας στον πολιτισμό και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις», Α' 31/15.2.2023)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ


Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 3, 20 (παρ. 1), 82 και 85 του ν. 5021/2023

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ


Κοινοποίηση των διατάξεων των κάτωθι άρθρων του ν. 5021/2023:
- Άρθρο 3 «Ίδρυση, εποπτεία, επωνυμία, έδρα, αρμοδιότητες και προνόμια»
- Άρθρο 20 (παρ. 1) «Παραχώρηση ακινήτων και κινητών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου»
- Άρθρο 82 «Συγχώνευση - Απορρόφηση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Τροποποίηση άρθρου 296 ν.4957/2022»
- Άρθρο 85 «Έναρξη ισχύος»

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Το άρθρο 3 αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», «Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου», «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο» και «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού»
- Το άρθρο 20 (παρ. 1) αφορά τα Μουσεία που προβλέπονται στις περ. α) έως ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου
- Το άρθρο 82 αφορά την συγχώνευση - απορρόφηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
- Το άρθρο 85 αφορά την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου νόμου

Σας κοινοποιούμε συνημμένα για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις των άρθρων 3, 20 (παρ. 1), 82 και 85 ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ Α': Ίδρυση του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου», του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο» και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού»

Άρθρο 3 «Ίδρυση - Εποπτεία - Επωνυμία - Έδρα -Αρμοδιότητες - Προνόμια»


Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζεται η ίδρυση νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενων από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, αναφερομένων ως «Μουσεία», οι αρμοδιότητες και τα προνόμια αυτών ως εξής:
«1. Ιδρύονται τα κάτωθι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), εποπτευόμενα από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού: α) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο», με έδρα την Αθήνα, β) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, γ) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου», με έδρα το Ηράκλειο, δ) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο», με έδρα την Αθήνα και ε) το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού», με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για τους σκοπούς του παρόντος Μέρους τα Ν.Π.Δ.Δ., έκαστο και από κοινού, αναφέρονται ως «Μουσείο» και «Μουσεία», αντίστοιχα.
2. Έκαστο των Μουσείων των περ. α) έως ε) της παρ. 1 του παρόντος αναλαμβάνει αντίστοιχα τις αρμοδιότητες των μουσείων που λειτουργούν ως ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες, σύμφωνα με τις περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018 (Α' 7). Οι ειδικές περιφερειακές υπηρεσίες του πρώτου εδαφίου καταργούνται, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 85 του παρόντος.
3. Τα Μουσεία συνιστούν μορφές οργάνωσης της κρατικής μέριμνας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, δεν έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα και απολαμβάνουν όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου, με εξαίρεση τους φόρους δωρεάς και κληρονομίας και τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Ως προς τον φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), εφαρμόζεται ο Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248).
4. Οι επωνυμίες των Μουσείων δύνανται να αποδίδονται πιστά σε ξένη γλώσσα και προτάσσεται ο αγγλικός όρος «Hellenic» ή ο αντίστοιχος άλλης ξένης γλώσσας.».

Άρθρο 20 παρ. 1 «Παραχώρηση ακινήτων και κινητών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου»

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 ρυθμίζεται η παραχώρηση ακινήτων και κινητών περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου προς έκαστο των Μουσείων που προβλέπονται στις περ. α) έως ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του κοινοποιούμενου νόμου ως εξής: «1. Τα ακίνητα και ο κινητός εξοπλισμός του ελληνικού Δημοσίου που έχουν διατεθεί προς στέγαση, χρήση ή εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών εκάστης των ειδικών περιφερειακών υπηρεσιών που προβλέπονται στις περ. α) έως ε) του άρθρου 28 του π.δ. 4/2018 (Α' 7), περιέρχονται προς στέγαση, χρήση ή εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών αντίστοιχα σε έκαστο των Μουσείων που προβλέπονται στις περ. α) έως ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, αυτοδίκαια χωρίς αντάλλαγμα και χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου. Η παραχώρηση και κάθε άλλη πράξη που συνδέεται με αυτή απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εισφορά, τέλος ή οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.».

ΜΕΡΟΣ Ε': Άλλες επείγουσες ρυθμίσεις

Άρθρο 82 «Συγχώνευση - Απορρόφηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης -Τροποποίηση άρθρου 296 ν. 4957/2022»

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου αυτού επέρχονται λεκτικές βελτιώσεις στο άρθρο 296 του ν. 4957/2022 (Α' 141), περί της συγχώνευσης - απορρόφησης Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καταργείται η παρ. 3 αυτού, αντικαθίσταται στις παρ. 4, 7, 8 και 9 η παραπομπή στις παρ. «1 έως 3», προς τον σκοπό της εναρμόνισης με την προηγούμενη τροποποίηση, από την παραπομπή στις παρ. «1 και 2» και προστίθεται παρ. 10, με την οποία ορίζονται τα εξής:
«10. Τα Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 3974 της 4ης/7ης.9.1959 (Α' 188) και διέπεται από το π.δ. 207/2005 (Α' 251), το «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με τον α.ν. της 25ης.1.1936 (Α' 52) και το β.δ. της 6ης.6.1936 (Α' 275) και το «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με τον ν. 1881/1951 (Α' 210), καταργούνται την 30ή.6.2023 ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται - απορροφώνται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις τους, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα. Εκκρεμείς δίκες με διάδικο τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα συνεχίζονται από το Α.Π.Θ. χωρίς διακοπή της δίκης. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλόγως οι παρ. 4 έως 9, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις αναφορικά με τις ημερομηνίες των παραγράφων αυτών: α) Το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό, το οποίο υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Ν.Π.Δ.Δ. της παρούσας, όπως και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, μετατάσσεται ή μεταφέρεται στο Α.Π.Θ. την 30ή.6.2023. β) Οι πιστώσεις για τις λειτουργικές δαπάνες και τη μισθοδοσία των καταργούμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται από την 1η.7.2023 στον προϋπολογισμό του Α.Π.Θ. που απορροφά τα καταργούμενα νομικά πρόσωπα.
γ) Το Α.Π.Θ. ασκεί όλες τις εκ του νόμου αρμοδιότητες που ανατέθηκαν στα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα με προϊσχύσασες διατάξεις, οι οποίες για τον σκοπό αυτόν παραμένουν σε ισχύ, από την 1η.7.2023.
δ) Το σύνολο της κινητής και ακίνητης περιουσίας των καταργούμενων νομικών προσώπων μεταβιβάζεται στο Α.Π.Θ. από την 1η.7.2023. Από την ίδια ημερομηνία το Α.Π.Θ. υπεισέρχεται σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα των καταργούμενων νομικών προσώπων, με τα οποία συγχωνεύτηκε, σε σχέση με τη μεταφερόμενη στο ίδρυμα κινητή και ακίνητη περιουσία. ε) Ο Πρύτανης του Α.Π.Θ. υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων πραγμάτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του Α.Π.Θ., καθώς και όλων των συμβάσεων αυτών που μεταφέρονται στο ίδρυμα έως την 31η.8.2023.».
Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται η ισχύς της παρ. 1 από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022 (Α' 141/21.07.2022).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: Έναρξη ισχύος

Άρθρο 85 «Έναρξη ισχύος»


Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 85 του Μέρους Στ' Έναρξη Ισχύος» ορίζεται ότι η ισχύς του κοινοποιούμενου νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3, 4, 5 και 6 του αυτού άρθρου.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης