ΣτΕ 76/2004

Ο αντικειμενικός προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος ενός Νομού, που δεν βασίζεται σε πίνακες οι οποίοι εκδίδονται από την προβλεπόμενη στο άρθρο 42 του v.2238/1994 Νομαρχιακή Επιτροπή, δεν είναι νόμιμος.Σχόλια:


1 Ιαν 2004

Taxheaven.gr
 <------> ............... 6. ... Τα οριζόμενα στην παρ. 3 της προσβαλλόμενης απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, από τα οποία προκύπτει ότι με αυτή καθορίστηκε ως καθαρό γεωργικό εισόδημα για τα γεωργικά προϊόντα του Νομού Κυκλάδων (για τον οποίο δεν είχαν καταρτιστεί πίνακες από την επιτροπή του Νομού) το μέσο καθαρό γεωργικό εισόδημα των ίδιων προϊόντων για όλη την Επικράτεια, δεν είναι νόμιμα, διότι αφενός μεν θεσπίστηκαν κατά παράβαση των ως άνω διατάξεων του άρθρου 42 του Ν.2238/1994, αφού με αυτά ο Υπουργός, χωρίς να τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου αυτού και χωρίς να υπάρχει απόφαση της Επιτροπής Αντικειμενικού Προσδιορισμού του Γεωργικού Εισοδήματος (ΕΑΠΓΕ), προέβη ο ίδιος στον καθορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος για τον Νομό Κυκλάδων (και όχι σε έγκριση πινάκων που κατάρτισε η ΕΑΠΓΕ, έστω και με οριστικοποίηση των "αρχικών της εκτιμήσεων" ελλείψει πινάκων καταρτισθέντων από την Επιτροπή του Νομού), αφετέρου δε διότι από αυτά προκύπτει ότι ο προσδιορισμός του καθαρού γεωργικού εισοδήματος για τους Νομούς για τους οποίους οι Τοπικές Επιτροπές δεν κατάρτισαν πίνακες, με τον καθορισμό ως καθαρού γεωργικού εισοδήματος των Νομών αυτών (μεταξύ των οποίων και ο Νομός Κυκλάδων) του μέσου καθαρού γεωργικού εισοδήματος για όλη την Επικράτεια, δεν είναι σύμφωνος με τις ως άνω διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.2238/1994 και της υπ' αριθ. 1135648/2415/Α0012/21.11.1994 κοινής απόφασης του Υπουργού Γεωργίας και του Υφυπουργού Οικονομικών, αφού με τον καθορισμό αυτόν δεν λήφθηκαν υπόψη τα κριτήρια προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές (εκτίμηση προσόδων εδάφους, εργασίας και κεφαλαίου, κατά Νομό και τρόπος καθορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, κατά Νομό, με αφαίρεση από την ακαθάριστη πρόσοδο των χρηματικών δαπανών της γεωργικής εκμετάλλευσης). Συνεπώς, για τον βασίμως προβαλλόμενο σχετικό λόγο ακύρωσης, πρέπει να ακυρωθεί εν μέρει η προσβαλλόμενη απόφαση, καθόσον δηλαδή αφορά στον καθορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος από την καλλιέργεια αμπελώνων με κοινά σταφύλια (πεδινά μη αρδευόμενα) στο ποσό των 69,18 ευρώ για τον Νομό Κυκλάδων. ...............
Taxheaven.gr