Αποτελέσματα live αναζήτησης

IKA.:Γ99/1/38/09.03.04 Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2004 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-03-2004 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

IKA.:Γ99/1/38/09.03.04
Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2004 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.


: Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2004 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους.

Η καταβολή Δωροσήμου στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους θα διενεργηθεί με τρείς διαφορετικούςτρόπους και ειδικότερα:
Α) μέσω Υποκαταστημάτων (σύμφωνα με την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία)
Β) μέσω Τραπεζών, για τους οικοδόμους που υπέβαλαν το έντυπο «Δήλωση Τραπεζικού
Λογαριασμού Πληρωμής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων».
Γ) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος.
1. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
1.1 Καταβολή Δωροσήμου σε οικοδόμους για τους οποίους έχει εκδοθεί Απόδειξη Πληρωμής
Για την καταβολή του Δωροσήμου σε οικοδόμους για τους οποίους έχει εκδοθεί Απόδειξη Πληρωμής
εκτυπώνονται και αποστέλλονται:
- Ανά Υποκατάστημα - Παράρτημα ΙΚΑ κατοικίας των οικοδόμων:
- Αποδείξεις Πληρωμής Δωροσήμο - Ενημερωτικά Σημειώματα Δωροσήμου και
- Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου Οικοδόμων
- Ανά Περειφερειακό Υποκατάστημα
- Συγκεντρωτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου Οικοδόμων
Η καταβολή πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο Γενικό Έγγραφο Γ99/1/109/18-7-2002. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι για τον έλεγχο της παραγραφής του δικαιώματος είσπραξης Δωροσήμου των χειρόγραφων Καταστάσεων Απλήρωτων Επιταγών που σας έχουν αποσταλεί από το ΚHΥΚY, θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Γ.Ε. Ε20/02/10/6 -12-2000.
Αναφορικά με τον υπολογισμό του καταβλητέου ποσού, σας υπενθυμίζουμε ότι από την ονομαστική αξία του Δωροσήμου αφαιρούνται οι κρατήσεις ασφαλισμένου ανεξαρτήτως ηλικίας, οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 19,45% (15,20% ΙΚΑ, 4,25% ΤΕΑΜ).
Όσον αφορά τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι εργατοτεχνίτες οικοδόμοι,
διευκρινίζεται ότι πέραν της αστυνομικής ταυτότητας, με κριτήριο το χρόνο απογραφής τους στα Μητρώα του ΙΚΑ απαιτούνται επιπλέον τα κατωτέρω:
- Για τους απογραφέντες μέχρι 3/2/2002, η προσκόμιση ΔΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης
- Για τους απογραφέντες από 4/2/2002 και μετά, η προσκόμιση της Βεβαίωσης Απογραφής
Ασφαλισμένου.
1.2 Διαχείριση Απλήρωτων Αποδείξεων πληρωμής Δωροσήμου
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου καταβολής του Δωροσήμου τα Υποκαταστήματα και
Παραρτήματα ΙΚΑ αποστέλλουν στο Κέντρο Επεξεργασίας τις απλήρωτες αποδείξεις πληρωμής Δωροσήμου με το έντυπο: «Κατάσταση αποστελλομένων εντύπων άλλων πλην ΑΠΔ», στο οποίο αναγράφεται το πλήθος (αριθμός) των αποδείξεων πληρωμής που δεν πληρώθηκαν και το αντίστοιχο προς πληρωμή ποσό.
Η ενημέρωση του Κέντρου Επεξεργασίας με τις απλήρωτες αποδείξεις πληρωμής Δωροσήμου είναι απαραίτητη προκειμένου τα ποσά που δεν καταβλήθηκαν, να υπολογιστούν στο Δωρόσημο της επόμενης χρονικής περιόδου.
Για τον έγκαιρο υπολογισμό του επόμενου Δωροσήμου (Αυγούστου 2004) παρακαλούμε με
ευθύνη των Προϊσταμένων Τμημάτων οι απλήρωτες αποδείξεις πληρωμής Πάσχα 2004 να
επιστραφούν το αργότερο έως 30/4/04
Το Κέντρο Επεξεργασίας εκτυπώνει και αποστέλλει στις Μονάδες ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙΣΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, προκειμένου να ελέγξουν αν το σύνολο τωναποδείξεων πληρωμής που εστάλησαν, παρελήφθησαν και επεξεργάστηκαν από το Κέντρο Επεξεργασίας. Επισημαίνεται επίσης ότι το Κέντρο Επεξεργασίας παρακολουθεί και την παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης Δωροσήμου με βάση το τετράμηνο έκδοσης της εντολής πληρωμής.
Σε όσες περιπτώσεις παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επόμενου έτους της έκδοσης εντολής πληρωμής το αντίστοιχο ποσό παραγράφεται και δεν συμπεριλαμβάνεται σε επόμενη Απόδειξη Πληρωμής.
2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
2.1.Αποστολή Καταστάσεων με τους Οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που θα
πληρωθούν το Δωρόσημο μέσω πίστωσης των τραπεζικών τους λογαριασμών
Για τους οικοδόμους κάθε Υποκαταστήματος που εντάχθηκαν στο νέο εναλλακτικό τρόπο καταβολής Δωροσήμου, εκτυπώνεται και αποστέλλεται «Ενημερωτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου μέσω Τραπεζών», η οποία περιέχει: τον ΑΜΑ οικοδόμου, το Επώνυμο και το Όνομά του, το Όνομα πατρός, το συνολικό ποσό πληρωμής ( ακαθάριστο), τις κρατήσεις, το καθαρό ποσό (πληρωτέο), το συγκεκριμένο τετράμηνο και συμπληρωματικά την τράπεζα στην οποία έγινε η πίστωση του Δωροσήμου και τον αριθμό του λογαριασμού.
Για τους προαναφερόμενους οικοδόμους δεν θα εκδοθεί «Απόδειξη Πληρωμής Δωροσήμου», αλλά μόνο «Ενημερωτικό Σημείωμα Δωροσήμου», το οποίο θα αποσταλεί απευθείας στη διεύθυνση κατοικίας τους.
2.2. Διαχείριση Καταβολής Δωροσήμου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων που η πίστωση των
υπαρκτών Λογαριασμών τους απορρίφθηκε για οποιονδήποτε λόγο από τις Τράπεζες όταν
στάλθηκε το οριστικό αρχείο των δικαιούχων.
Το αρχείο με τα στοιχεία των οικοδόμων στους οποίους θα καταβληθεί το Δωρόσημο μέσω
πίστωσης των Τραπεζικών τους Λογαριασμών στάλθηκε αρχικά για έλεγχο στις Τράπεζες
προκειμένου να εντοπιστούν οι απορριπτόμενες για οποιοδήποτε λόγο περιπτώσεις και οι δικαιούχοι οικοδόμοι να προφτάσουν να συμπεριληφθούν στις αποστελλόμενες καταστάσεις για να πληρωθούν από τα Υποκαταστήματα.
Δεν αποκλείεται ωστόσο στο τελικό αρχείο που προέκυψε μετά τις απορρίψεις των Τραπεζών κατά τη διαδικασία του ελέγχου, να περιλαμβάνονται οικοδόμοι (εκτιμάται ότι θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις αν όχι καμία) που έκλεισαν το λογαριασμό τους στο διάστημα που μεσολάβησε μεταξύ του χρόνου ελέγχου του δοκιμαστικού αρχείου και του οριστικού.
Οι περιπτώσεις αυτές θα συμπεριληφθούν σε έκτακτες καταστάσεις που θα εκτυπωθούν και θα σας αποσταλούν από το Κέντρο Επεξεργασίας μετά την ημερομηνία έναρξης πληρωμής του Δωροσήμου από τα Υποκαταστήματα.
Η διαχείριση της καταβολής Δωροσήμου αυτών των περιπτώσεων θα γίνει όπως ακριβώς των ειδικών περιπτώσεων πληρωμής Δωροσήμου. Επισημαίνεται ότι το «Ενημερωτικό Σημείωμα Δωροσήμου» για τους εν λόγω οικοδόμους έχει ήδη αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας τους.
3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
3.1. Για τους οικοδόμους που διαμένουν στην ασφαλιστική περιοχή των Υποκ/των στα οποία
εφαρμόζεται το Ο.Π.Σ. Ι.Κ.Α. δεν θα εκδοθούν Αποδείξεις Πληρωμής Δωροσήμου -
Ενημερωτικά Σημειώματα.
Η καταβολή Δωροσήμου στους προαναφερόμενους οικοδόμους θα διενεργηθεί μέσω του
συστήματος, στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο ΑΜΑ του οικοδόμου, εκτυπώνεται το Ενημερωτικό Σημείωμα εις διπλούν.
Στο Ενημερωτικό Σημείωμα εκτυπώνεται, πέραν των γνωστών στοιχείων (στοιχεία δικαιούχου - επωνυμία εργοδότη - ΑΜΟΕ - χρονική περίοδος απασχόλησης - ημέρες αποδοχές - ποσό Δωροσήμου) και ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου- εφόσον αυτός είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ασφαλισμένων.
Σε περίπτωση που ο αριθμός δεν εκτυπωθεί ή αυτός που εκτυπώνεται διαφέρει απ' αυτόν που
αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του δικαιούχου οικοδόμου, ο εκδότης καταχωρεί τον ελλείποντα ή ορθό. Το Ενημερωτικό Σημείωμα υπογράφεται από τον εκδότη και παραδίδεται στον δικαιούχο οικοδόμο.
Απόδειξη πληρωμής Δωροσήμου εκδίδεται από το Ταμείο στο οποίο παραδίδεται το ένα αντίγραφο του Ενημερωτικού Σημειώματος από τον δικαιούχο οικοδόμο.
Στα παραπάνω Υποκ/τα θα σταλεί «Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου Οικοδόμων» την οποία θα πρέπει να φυλάσσει ο Προϊστάμενος του Τμήματος και να αξιοποιήσει σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του συστήματος.
3.2. Καταβολή Δωροσήμου σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του Συστήματος (έκτακτη
ανάγκη) Σε περίπτωση που κατά τις ημερομηνίες πληρωμής Δωροσήμου δεν έχουμε διαθεσιμότητα του συστήματος, τότε, μετά από συνεννόηση με την Δ/νση Ασφάλισης - Εσόδων της Διοίκησης, θα καταβληθεί Δωρόσημο με χειρόγραφη διαδικασία ως κατωτέρω:
- Αναζητείται ο δικαιούχος οικοδόμος από την «Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής
Δωροσήμου», την οποία όπως προαναφέρθηκε φυλάσσει ο Προϊστάμενος και
αξιοποιεί μόνο στην συγκεκριμένη περίπτωση.
- Ελέγχεται η ταυτοπροσωπία του δικαιούχου οικοδόμου και συντάσσεται Υπηρεσιακό Σημείωμα, εις διπλούν, με τα ατομικά του στοιχεία και το δικαιούμενο ποσό Δωροσήμου. (Μικτό - Κρατήσεις - Πληρωτέο). Το Υπηρεσιακό Σημείωμα υπογράφεται από τον συντάξαντα και τον Προϊστάμενο του Τμήματος.
- Διαγράφεται ο οικοδόμος από την Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου, στην οποία καταχωρείται ο Α/ Α του Υπηρεσιακού Σημειώματος και η ημερομηνία έκδοσής του.
- Τηρείται Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου, στην οποία καταχωρούνται, κατά τα γνωστά, τα ατομικά στοιχεία του δικαιούχου οικοδόμου και το ποσό Δωροσήμου, η οποία υπογράφεται από τον δικαιούχο οικοδόμο ή τον νόμιμο αντιπρόσωπό του.
- Παραλαμβάνεται από τον δικαιούχο οικοδόμο το ένα αντίγραφο του Υπηρεσιακού Σημειώματος, το οποίο, αφού υπογράψει, παραδίδει στο Ταμείο για να του καταβληθεί το δικαιούμενο ποσό Δωροσήμου.
- Στο τέλος της ημέρας γίνεται συμφωνία μεταξύ Ταμείου και Τμήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το σύνολο των Υπηρεσιακών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από το Τμήμα παραδόθηκαν στο Ταμείο. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ο οικοδόμος για τον οποίο εκδόθηκε Υπηρεσιακό Σημείωμα δεν προσήλθε στο Ταμείο για πληρωμή, θα πρέπει το σχετικό Υπηρεσιακό Σημείωμα να ακυρωθεί, να διαγραφεί από την κατάσταση πληρωμής Δωροσήμου και να γίνει η σχετική διόρθωση ή ακύρωση στην Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δωροσήμου.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα α) αριθμούνται σε ετήσια βάση β)ακυρώνονται με
υπογραφή του Προϊσταμένου του Τμήματος.
- Όταν επανέλθει το σύστημα και πριν αρχίσει η επόμενη πληρωμή καταχωρούνται στο σύστημα, μέσω της ειδικής οθόνης όλα τα Υπηρεσιακά Σημειώματα Δωροσήμου που εκδόθηκαν για την αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης και εκτυπώνονται τα Ενημερωτικά Σημειώματα Δωροσήμου, τα οποία αποστέλλονται ταχυδρομικά στους ασφαλισμένους οικοδόμους.
- Τα Υπηρεσιακά Σημειώματα που εκδίδονται για την αντιμετώπιση της μη διαθεσιμότητας του
συστήματος και η/οι αντίστοιχη/χες Καταστάσεις Πληρωμής Δωροσήμου κλασάρονται σε ειδικά κλασέρ, με σχετική ένδειξη και φυλάσσονται με ευθύνη του Προϊσταμένου του Τμήματος.
- Οι συνάδελφοι των Υποκ/των που θα απασχοληθούν στην καταβολή Δωροσήμου μέσω του ΟΠΣ- ΙΚΑ, παρακαλούνται να συμβουλεύονται το εγχειρίδιο βημάτων διαδικασιών που τους χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
4. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ
Επειδή από την επεξεργασία των Α.Π.Δ. χρονικής περιόδου απασχόλησης 1/9/03 - 31/12/03
προέκυψαν και πάλι προβλήματα (λάθη - παραλείψεις) εκτυπώνεται και σας αποστέλλεται
κατάσταση ειδικών περιπτώσεων πληρωμής Δωροσήμου.
Για τη διαχείριση των παραπάνω καταστάσεων έχουν δοθεί οδηγίες με τα με αριθμ. Γ99/1/110/22-7- 02, Γ99/1/177/3-12-02 και Γ99/1/161/1-4-2003 Γενικά Έγγραφα.
Ειδικά για τα υποκαταστήματα στα οποία έχει τεθεί σε λειτουργία το Λογισμικό Διόρθωσης
Λαθών ΑΠΔ ισχύουν οι οδηγίες των προαναφερομένων Γενικών Εγγράφων, με τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις:
- Τα στοιχεία του ασφαλισμένου που ταυτοποιείται καταχωρούνται αρχικά στην Κατάσταση Ειδικών Περιπτώσεων Πληρωμής Δωροσήμου και σε επόμενο χρόνο (πιθανά μετά τη λήξη της ημερομηνίας πληρωμής Δωροσήμου) στην οθόνη Διόρθωσης Λαθών της σχετικής ΑΠΔ. Συγκεκριμένα ανακαλείται η εγγραφή του αταυτοποίητου ασφαλισμένου στην ΑΠΔ του εργοδότη που αναγράφεται στην Κατάσταση και καταχωρούνται τα ελλείποντα στοιχεία ή διορθώνονται τα λανθασμένα.
- Στο ΚΕπ αποστέλλεται μόνο η Κατάσταση Προκαταβολών. Η αποστολή της Κατάστασης Ειδικών Περιπτώσεων Πληρωμής Δωροσήμου στο Κεπ δεν είναι αναγκαία αφού η αποκατάσταση των σφαλμάτων ταυτοποίησης γίνεται μέσω των οθονών του Συστήματος.
Από την επεξεργασία των παραστατικών Γ' τετραμήνου 2003 διαπιστώθηκαν και πάλι προβλήματα παρά τις επισημάνσεις του με αριθμ. Γ99/1/161/1-4-03 Γενικού Εγγράφου.
Τονίζεται ότι οι Διευθυντές των Υποκ/των και Προϊστάμενοι των Παραρτημάτων θα πρέπει με
ευθύνη τους να παρακολουθήσουν την διαχείριση των Ειδικών Καταστάσεων πληρωμής
Δωροσήμου, καθώς και την έγκαιρη και ορθή αποστολή των παραστατικών στο ΚΕΠ, έως
30/4/04.
5. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η πληρωμή του Δωροσήμου θα πραγματοποιηθεί από 23/3/04 μέχρι 19/4/04 κατά τις ημερομηνίες 23, 24, 29, 30, 31/3 και 1,2, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16 και 19/4/04 κατά τις ώρες 4 - 7 μ.μ. στα Υποκ/τα - 266 - περιοχής Αθηνών και Πειραιώς και 5 - 8 μ.μ. στα Επαρχιακά Υποκ/τα.
Οι Διευθυντές των Υποκ/των μπορούν σε περίπτωση που ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν (αναμονή δικαιούχων για πληρωμή κλπ) να καθορίζουν νωρίτερα από την 4μ.μ. ή την 5μ.μ. την έναρξη λειτουργίας των συνεργείων πληρωμής ή να παρατείνουν τις εργασίες τους και μετά από την 7μ.μ. ή την 8μ.μ. αντίστοιχα.
Κατά τις απογευματινές ώρες εφόσον η εξυπηρέτηση των οικοδόμων δεν καλύπτει πλήρως το 3ωρο απασχόλησης των υπαλλήλων θα αποσπώνται από την καταβολή του Δωροσήμου και θα απασχολούνται για την αντιμετώπιση εκκρεμών υποθέσεων (καταγγελίες οικοδόμων, έλεγχος αυθαιρέτων οικοδομικών έργων, ανακεφαλαίωση ΔΑΤΕ οικοδόμων).
Επίσης επισημαίνεται ότι, οι απασχολούμενοι υπάλληλοι στην καταβολή του Δωροσήμου θα
υπογράφουν κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους σε ξεχωριστό βιβλίο που θα τηρείται με ευθύνη του Διευθυντή, εκεί δε που υπάρχουν ρολόγια, θα τηρείται κάρτα με την ένδειξη
απογευματινή εργασία.
6. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Όλα τα Υποκαταστήματα πρέπει να ενημερώσουν με κάθε πρόσφορο μέσο, τους ενδιαφερόμενους για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωμής του Δωροσήμου.
Ειδικά για τη δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο Αθηνών της σχετικής ανακοίνωσης, θα μεριμνήσει η αρμόδια Διεύθυνση Ασφάλισης - Εσόδων της Διοίκησης.
7. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΤΡΑΜΗΝΩΝ
Με την ευκαιρία πληρωμής του Δωροσήμου Πάσχα 2004 πρέπει να χορηγήσετε στους οικοδόμους τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης, τα οποία έχουν αποσταλεί στα Υποκαταστήματα από τη Διεύθυνση Πληροφορικής. Πρόκειται για τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης τα οποία στάλθηκαν ταχυδρομικά στη δ/νση κατοικίας των οικοδόμων που είναι διαθέσιμη στο Μητρώο και επέστρεψαν με την ένδειξη «Άγνωστος Παραλήπτης» ή «Ανύπαρκτη Διεύθυνση», καθώς και για τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού Ασφάλισης που εκδόθηκαν εξ αρχής με στόχο να αποσταλούν στα Υποκαταστήματα. Η τελευταία περίπτωση αφορά οικοδόμους στους οποίους ήταν γνωστό από την αποστολή των Εντύπων Δήλωσης Τραπεζικού Λογαριασμού για την πληρωμή, ότι η διαθέσιμη δ/νση κατοικίας ήταν εσφαλμένη και άρα δεν είχε νόημα η αποστολή των Αποσπασμάτων σε αυτές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για απορίες που τυχόν θα ανακύψουν κατά την πληρωμή του Δωροσήμου, ως προς το ύψος, το ποσόν και το χρόνο απασχόλησης, οι συνάδελφοι των υποκ/των Θεσσαλίας, Μακεδονίας και Θράκης να απευθύνονται στους Εκπαιδευτές Θεσσαλονίκης στα τηλέφωνα 2310 544082, 2310 545403, 2310 522583, 2310 545522 και των υπολοίπων Υποκ/των στο Κέντρο Επεξεργασίας στα τηλέφωνα 210 5275770 και 210 5275500. Για την επίλυση οποιουδήποτε περαιτέρω προβλήματος να απευθύνονται στη Δ/νση Ασφ/σης - Εσόδων της Διοίκησης

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης