Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 10/2023 Εισφορές από 1-1-2023


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-02-2023 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά (e-ΕΦΚΑ - Τ.Ε.Κ.Α.)
Αφορά : Εισφορές από 1-1-2023 - Διευκρινίσεις e-ΕΦΚΑ: ΑΠΔ, τίτλοι κτήσης, «μπλοκάκια», ΤΕΚΑ

Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 10/2023
Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023: - του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) - των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. εμμίσθων Δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών, - των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e-Ε.Φ.Κ.Α. εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών, και - των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για Τίτλους Κτήσης


Αθήνα, 09.02.2023
Αριθμ. Πρωτ. 67184ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
E mail: [email protected]

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Κ. Παγώνη
Τηλέφωνο: 210 52 85 543

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Πληροφορίες: Μ. Προδρομίδου, Σ. Κρικέλα, Ε. Μπαρμπαλιά, Ρ. Παναγιωτοπούλου (τίτλοι κτήσης)
Τηλέφωνο: 210 52 85 581, - 592, - 583, - 589
E mail: [email protected]
Ταχ. Δ/νση: Σατωβριάνδου 18
Ταχ. Κώδικας: 104 32 ΑΘΗΝΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 10

ΘΕΜΑ: «Αναπροσαρμογή, από 01.01.2023:
- του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν)
- των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. εμμίσθων Δικηγόρων και μισθωτών Μηχανικών,
- των ποσών ασφαλιστικών κατηγοριών Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e-Ε.Φ.Κ.Α. εμμίσθων δικηγόρων, μισθωτών Μηχανικών και Υγειονομικών, και
- των ποσών ασφαλιστικών εισφορών για Τίτλους Κτήσης»


Σχετικές: Οι με αριθμό: 47/2020, 48/2020, 8/2021, 5/2022, 33/2022 και 7/2023 Εγκύκλιοι του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της με αριθμό πρωτ. Δ.15/Δ'/9801/30.01.2023 (υπό δημοσίευση) απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4387/2016 (Φ.Ε.Κ.85/Α') όπως ισχύουν, αναπροσαρμόζονται, από 01.01.2023, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022 (9,6452611330377%) αφενός το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (πλαφόν) και αφετέρου τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α., καθώς και του κλάδου Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) e - Ε.Φ.Κ.Α., θέτοντας υπόψη σας τα ακόλουθα για την ενιαία εφαρμογή τους:

1. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παρ.2, του άρθρου 38, του ν. 4387/2016, ορίζεται ότι:

«Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από 1.1.2023 έως 31.12.2024, κατ' έτος, με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσόν των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται, κατ' έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4, του άρθρου 8».

Βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών αποσυνδέθηκε από τον εκάστοτε ισχύοντα βασικό μισθό μισθωτού και διαμορφώθηκε, για μισθολογικές περιόδους μέχρι και 31.12.2022, στο ποσό των 6.500,00 € μηνιαίως (σχετικό το με αριθμό πρωτ.Δ.15/Δ'/οικ.13648/330/13.04.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται, από 01.01.2023, στο ποσό των 7.126,94 € μηνιαίως.

2. ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παρ.5, του άρθρου 97 του ν.4387/2016, ορίζεται ότι:

«5. Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8»

Επομένως, τα προβλεπόμενα από την παρ.3, του άρθρου 97, του ν.4387/2016, όπως ισχύει, ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e - Ε.Φ.Κ.Α. και του Τ.Ε.Κ.Α. των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των, πριν και μετά την 01.01.1993, ασφαλισμένων, έμμισθων δικηγόρων (στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.) και μισθωτών μηχανικών (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου "ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ"), διαμορφώνονται, από 01.01.2023, ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης σε ευρώ από 01.01.2023

1η κατηγορία

42,76

2η κατηγορία

51,53

3η κατηγορία 61,40


Τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% στον εργοδότη (εντολέα για έμμισθους δικηγόρους) και κατά 50% στον ασφαλισμένο.

3. ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις της παρ.2(γδ) του άρθρου 35, του ν.4387/2016, ορίζεται ότι:

«γδ. Από την 1.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ' έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.»

Επομένως, τα προβλεπόμενα από την παρ.2γ, του άρθρου 35, του ν.4387/2016, όπως ισχύει, ποσά των τριών ασφαλιστικών κατηγοριών για την καταβολή της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς του κλάδου Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) του e - Ε.Φ.Κ.Α. των αυτοτελώς απασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των, πριν και μετά την 01.01.1993, ασφαλισμένων, έμμισθων δικηγόρων (στον ιδιωτικό τομέα και Ν.Π.Ι.Δ.), μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών (στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου "ΙΔΑΧ-ΙΔΟΧ"), διαμορφώνονται, από 01.01.2023, ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ από 01.01.2023

1η κατηγορία

28,51

2η κατηγορία

33,99

3η κατηγορία

40,57Τα ανωτέρω ποσά μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται, μόνο για τους έμμισθους δικηγόρους, κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο, ενώ, για τους λοιπούς επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο. 

4. ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΤΗΝ Α.Π.Δ.

4.1. ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ


Η προαναφερόμενη αναπροσαρμογή, από 01.01.2023, των ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών του κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης e - Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και του κλάδου Εφάπαξ Παροχών (πρόνοιας) e - Ε.Φ.Κ.Α. ΔΕΝ επιφέρει καμία αλλαγή στην κωδικοποίηση για την απεικόνιση στην Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. της ασφάλισης των έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, η οποία παραμένει, όπως αναλυτικά περιγράφεται στις με αριθμό 47/2020, 48/2020, και 8/2021 εγκυκλίους του e - Ε.Φ.Κ.Α. σε συνδυασμό με τις οδηγίες της με αριθμό 7/2023.

Όπως ήδη έχει αναφερθεί στις ανωτέρω εγκυκλίους για την απεικόνιση της ασφάλισης των συγκεκριμένων κατηγοριών ασφαλισμένων αποσυνδέθηκε ο υπολογισμός εισφορών - περιοριστικά για τους κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης ή / και Πρόνοιας - από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές.

Ειδικότερα, ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (συνδυασμός Κ.Α.Δ., Κωδικού Ειδικότητας και Κ.Π.Κ.) λαμβάνονται υπόψη - για τους κλάδους επικουρικής ή /και πρόνοιας - «πλασματικά ποσά» αποδοχών, ανά κλάδο και περίοδο αναφοράς (τα οποία ΔΕΝ καταχωρούνται στην Α.Π.Δ.) και όχι οι δηλωθείσες, στο πεδίο 39, της Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. μικτές αποδοχές (οι οποίες συνεχίζουν να αποτελούν τη βάση υπολογισμού εισφορών των λοιπών κλάδων ασφάλισης του Κ.Π.Κ.) ώστε να προκύπτει απαιτητό καταβλητέο ποσό κάθε φορά (για τους κλάδους επικουρικής ή / και πρόνοιας ) ίσο με το ποσό της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας (το οποίο εν κατακλείδι αθροίζεται στο ποσοστιαίο μέρος των απαιτητών εισφορών της μισθολογικής περιόδου, ώστε να προκύψει το ποσό της συνολικής εισφοράς προς απόδοση στον e - Ε.Φ.Κ.Α.) (βλέπε παραδείγματα υπολογισμού μηνιαίων καταβλητέων ασφαλιστικών εισφορών εγκυκλίων 47/2020_σελ.4, & 5, 48/2020_σελ.3, &4 και 8/2021)

Ως προαναφέρθηκε, η μοναδική αλλαγή που επήλθε, από 01.01.2023, αφορά τα μηνιαία ποσά ασφαλιστικής εισφοράς των (3) ασφαλιστικών κατηγοριών και επομένως και τα «πλασματικά ποσά».

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ

από 01.01.2020 έως 31.05.2022

από 01.06.2022 έως 31.12.2022

από 01.01.2023

1η κατηγορία

42,00

39,00

42,76

2η κατηγορία

51,00

47,00

51,53

3η κατηγορία

61,00

56,00

61,40

 

Πλασματικό ποσό σε ευρώ

Πλασματικό ποσό σε ευρώ

Πλασματικό ποσό σε ευρώ

1η κατηγορία

646,15

650,00

712,66

2η κατηγορία

784,60

783,30

858,83

3η κατηγορία

938,46

933,30

1.023,33

ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ (ΠΡΟΝΟΙΑΣ)

ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ - ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ

Ασφαλιστικές Κατηγορίες

Ποσά εισφορών ΕΦΑΠΑξ ΠΑΡΟΧΩΝ σε ευρώ

από 01.01.2020 έως 31.12.2022

από 01.01.2023

1η κατηγορία

26,00

28,51

2η κατηγορία

31,00

33,99

3η κατηγορία

37,00

40,57

 

Πλασματικό ποσό σε ευρώ

Πλασματικό ποσό σε ευρώ

1η κατηγορία

650,00

712,75

2η κατηγορία

775,00

849,75

3η κατηγορία

925,00

1.014,254.2. ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΑΡ.9, ΑΡΘΡΟ 39, ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.)

Για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ.9, του άρθρου 39, του ν.4387/2016, για τα οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) ΔΕΝ αλλάζει η κωδικοποίηση η οποία αναλυτικά περιγράφεται στις με αριθμό 48/2020 και 8/2021 εγκυκλίους του e - Ε.Φ.Κ.Α. (προς διευκόλυνση συμπεριλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες)

Αλλάζει μόνο το «πλασματικό ποσό» που εν προκειμένω: πρέπει να καταχωρηθεί, αναλόγως της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, ως ποσό στο πεδίο 39 «Αποδοχές» στην Α.Π.Δ. e - Ε.Φ.Κ.Α. και μόνο όσο αφορά τις εγγραφές κλάδων Επικουρικής ασφάλισης και/ή Πρόνοιας (2ης ή /και 3ης εγγραφής της εκάστοτε μισθολογικής - βλέπε παραδείγματα καταχώρησης εγγραφών των εγκυκλίων 48/2020_σελ.5 και 8/2021_σελ. 7)

Τα «πλασματικά» ποσά, σε ισχύ από 01.01.2023, κατά ασφαλιστική κατηγορία, αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡ.9, ΑΡΘΡΟΥ 39, ν.4387/2016 (Δ.Π.Υ.)

ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥ

ΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Κ.Α.Δ.

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κ.Π.Κ.

Πλασματικό ποσό σε ευρώ

0800

000653

2190

1η ασφαλιστική κατηγορία

646,15
01.01.2020 - 31.05.2022

650
01.06.2022 - 31.12.2022

712,66
από 01.01.2023

000654

2η ασφαλιστική κατηγορία

784,60
01.01.2020 - 31.05.2022

783,30
01.06.2022 - 31.12.2022

858,83
από 01.01.2023

000655

3η ασφαλιστική κατηγορία

938,46
01.01.2020 - 31.05.2022

933,30
01.06.2022 - 31.12.2022

1.023,33
από 01.01.2023

ΚΛΑΔΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Κ.Α.Δ.

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κ.Π.Κ.

Πλασματικό ποσό σε ευρώ

0800

000481

499

1η ασφαλιστική κατηγορία

650,00
01.01.2020 - 31.12.2022

712,75
από 01.01.2023

000482

2η ασφαλιστική κατηγορία

775,00
01.01.2020 - 31.12.2022

849,75
από 01.01.2023

000483

3η ασφαλιστική κατηγορία

925,00
01.01.2020 - 31.12.2022

1.014,25
από 01.01.20234.3. ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΑ για ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ στο Τ.Ε.Κ.Α.

Για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 1 - 73, του ν.4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160/Α') όπως ισχύουν, για τα οποία προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (Τ.Ε.Κ.Α.) ΔΕΝ αλλάζει η κωδικοποίηση που έχει γνωστοποιηθεί με την υπ. αριθμό 5/2022 εγκύκλιο του e - Ε.Φ.Κ.Α. (προς διευκόλυνση συμπεριλαμβάνονται στους ακόλουθους πίνακες)

Αλλάζει μόνο το «πλασματικό ποσό» που πρέπει να καταχωρηθεί, αναλόγως της επιλεγείσας ασφαλιστικής κατηγορίας, ως ποσό στο πεδίο 39 «Αποδοχές» στην Α.Π.Δ. του Τ.Ε.Κ.Α.

Τα «πλασματικά» ποσά, σε ισχύ από 01.01.2023, κατά ασφαλιστική κατηγορία, αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα:

Τ.Ε.Κ.Α.

ΕΜΜΙΣΘΟΙ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Κ.Α.Δ.

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κ.Π.Κ.

Πλασματικό ποσό σε ευρώ

0083

000709

4163

1η ασφαλιστική κατηγορία
646,15
01.01.2022 - 31.05.2022

650,00
01.06.2022 - 31.12.2022

712,66
από 01.01.2023

000710

4164

2η ασφαλιστική κατηγορία

784,60
01.01.2022 - 31.05.2022

783,30
01.06.2022 - 31.12.2022

858,83
από 01.01.2023

000711

4165

3η ασφαλιστική κατηγορία

938,46
01.01.2022 - 31.05.2022

933,30
01.06.2022 - 31.12.2022

1.023,33
από 01.01.2023

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

Κ.Α.Δ.

ΚΩΔ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κ.Π.Κ.

Πλασματικό ποσό σε ευρώ

0083

000712

4166

1η ασφαλιστική κατηγορία
646,15
01.01.2022 - 31.05.2022
650,00
01.06.2022 - 31.12.2022

712,66
από 01.01.2023

000713

4167

2η ασφαλιστική κατηγορία

784,60
01.01.2022 - 31.05.2022

783,30
01.06.2022 - 31.12.2022

858,83
από 01.01.2023

000714

4168

3η ασφαλιστική κατηγορία

938,46
01.01.2022 - 31.05.2022

933,30
01.06.2022 - 31.12.2022

1.023,33
από 01.01.20234.4. ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ

Για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 75, του ν. 4826/2021 (Φ.Ε.Κ. 160/Α') για τα οποία προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Παραστατικού Παρεχόμενων Υπηρεσιών (Τίτλοι Κτήσης - πρώην Αποδείξεις Επαγγελματικής Δαπάνης) ΔΕΝ αλλάζει η κωδικοποίηση που προσφάτως γνωστοποιήθηκε με την υπ. αριθμό 33/2022 εγκύκλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α., πλην όμως, αλλάζουν:

- τα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται ανά Π.Π.Υ.
(υπολογιζόμενα επί της καθαρής αξίας του παραστατικού, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου και άλλων τυχόν επιβαρύνσεων) επιβαρύνουν στο σύνολο τον ασφαλισμένο και αποδίδονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από τον εκάστοτε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών (εκδότη του Π.Π.Υ.)

- ο κανόνας ελέγχου των ημερών ασφάλισης, ως προς το μέρος που αφορά τον συντελεστή διαίρεσης.

Συγκεκριμένα: Εισφορές κλάδου κύριας σύνταξης Χ 25 / 169,95 (όπου 169,95 αντιστοιχεί, από 01.01.2023, στο ποσό εισφορών της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 για τον κλάδο κύριας σύνταξης)
Υπενθυμίζουμε ότι, εάν από τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης προκύπτει αριθμός με δεκαδικό μέρος, στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα (π.χ. 16,01 ή 16,99 στρογγυλοποιούνται σε 17 ημέρες ασφάλισης)

Επιπλέον:

Για χρήση του τύπου αποδοχών 195: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ Π.Π.Υ. (ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ) ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826/2021»,από 01.01.2023, ισχύουν:

- για κύρια σύνταξη, από 01.01.2023

με δεδομένα ότι, το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου ανέρχεται σε 13,33% και ισχύει ο περιορισμός των διατάξεων σε σχέση με το ανώτατο ποσό της παρακρατούμενης, ανά Π.Π.Υ. εισφοράς, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 1, του άρθρου 39, του ν. 4387/2016 (Α' 85)

ανά Π.Π.Υ., το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών ανέρχεται σε 169,95 ευρώ, ανά Π.Π.Υ. (έναντι του ποσού των 155,00 ευρώ ανά Π.Π.Υ., μέχρι 31.12.2022)

- για υγειονομική περίθαλψη το ποσοστό ασφαλιστικών εισφορών: 6,95%, το οποίο αναλύεται ως εξής:
❖ παροχές σε είδος: 6,45%
❖ παροχές σε χρήμα: 0,50%

Συνεπώς, με δεδομένο ότι η παρακρατούμενη εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παρ. 2, του άρθρου 41, του ν.4387/2016, ανά Π.Π.Υ., από 01.01.2023, το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για υγειονομική περίθαλψη διαμορφώνεται σε 60,30 ευρώ, ανά Π.Π.Υ. (έναντι του ποσού των 55,00 ευρώ ανά Π.Π.Υ., μέχρι 31.12.2022)

Για χρήση του τύπου αποδοχών 196: «ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ Π.Π.Υ. (ΤΙΤΛΟΙ ΚΤΗΣΗΣ) ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΥΠΟΧΡΕΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ - ΑΡΘΡΟ 75, Ν.4826/2021», από 01.01.2023, πέραν των προαναφερθέντων, αλλάζει το ανώτατο μηνιαίο όριο εισφορών, οι οποίες δεν δύναται να υπερβούν το ύψος της μηνιαίας εισφοράς κύριας σύνταξης της 6ης ασφαλιστικής κατηγορίας του άρθρου 39, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 35, του ν.4670/2020, ήτοι 548,23 ευρώ (αντί του ποσού των 500,00 € μέχρι 31.12.2022) και επιπλέον της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη (σε χρήμα και σε είδος) της ίδιας ασφαλιστικής κατηγορίας (6ης) του άρθρου 41, του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 37, του ν.4670/2020, ήτοι 72,37 ευρώ (αντί του ποσού των 66,00 € μέχρι 31.12.2022) συνολικά ανώτατο μηνιαίο όριο ασφαλιστικών εισφορών 620,60 ευρώ (αντί του ποσού των 566,00 € μέχρι 31.12.2022)

Επιπλέον, για τον Τ.Α. 196 το ανώτατο ασφαλιστέο ποσό του πεδίου 39: «Αποδοχές» του παραδείγματος 2 της με αριθμό 33/2022 εγκυκλίου (σελ. 13) διαμορφώνεται:
- για κλάδο κύριας σύνταξης: 4.112,75 € (4.112,75 € Χ 13,33% = 548,23 €) ενώ,
- για κλάδο υγειονομικής κάλυψης: 1.041,29 € (1.041,29 € Χ 6,95% = 72,37 €)

Με ευθύνη των προϊσταμένων οι υπάλληλοι των υπηρεσιών Ασφάλισης - Εσόδων να λάβουν γνώση του παρόντος.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ EΙΣΦΟΡΩΝ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης