ΣτΕ 2203/2003

Αν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου επιβληθεί ειδικό ανταποδοτικό τέλος σε ειδικά βαρυνόμενη κατηγορία υπόχρεων (βιομηχανίες, βιοτεχνίες), πρέπει το ειδικό αυτό τέλος να αντικρίζει αντιπαροχή προς τους εν λόγω βαρυνόμενους και μόνο. Αν αντικρίζει αντιπαροχή προς αόριστο κύκλο προσώπων (όλο τον πληθυσμό του Δήμου), δεν βρίσκει έρεισμα στην εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 25 (παρ. 14) του Ν.1828/1989.Σχόλια:


1 Ιαν 2003

Taxheaven.gr
 <------> ............... 6. Επειδή, ως προς τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του επίδικου τέλους, αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του καθ' ου Δήμου αποφάσισε ομόφωνα τα εξής: "Επιβάλλει ειδικό τέλος... για το έτος 2002 στις βιομηχανίες και βιοτεχνίες του Δήμου, με σκοπό να γίνονται έργα για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάπτυξη της περιοχής. Καθορίζει τον συντελεστή του τέλους για το οικονομικό έτος 2002 και εφεξής στο ύψος των 0,62 ευρώ ανά τ.μ.... Τα έσοδα από το τέλος αυτό, τα οποία προϋπολογίζονται στο ποσό των 381.500 ευρώ περίπου, θα διατεθούν αποκλειστικά για την εκτέλεση των κατωτέρω έργων: Α) Οδοποιία με προϋπολογισμό δαπάνης 146.750 ευρώ. Το έργο αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, γιατί με τη συχνή διέλευση των βαρέων οχημάτων αλλά και των επιβατικών αυτοκινήτων μέσα από την πόλη για την εξυπηρέτησή τους καταστρέφεται το οδόστρωμα και έχει ανάγκη από συνεχή συντήρηση. Β) Αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων 58.700 ευρώ. Το έργο αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων, της αισθητικής και της συντήρησης των χώρων αυτών. Γ) Συντήρηση - επέκταση δικτύου ύδρευσης, με προϋπολογισμό δαπάνης 44.000 ευρώ. Δ) Συντήρηση - επέκταση δικτύου αποχέτευσης, με προϋπολογισμό δαπάνης 73.350 ευρώ. Τα έργα αυτά θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην ανάπτυξη της περιοχής, γιατί με τη συχνή διέλευση βαρέων οχημάτων των υπόχρεων βιομηχανιών και βιοτεχνιών υφίσταται φθορές και απαιτείται συνεχώς συντήρηση και επέκταση. Ε) Ηλεκτροφωτισμός οδών - πλατειών, με προϋπολογισμό δαπάνης 58.700 ευρώ. Το έργο αυτό θα συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής, καθότι ο καλύτερος φωτισμός των κοινόχρηστων χώρων συμβάλλει στην καλύτερη κυκλοφορία και στην αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων." 7. Επειδή, τα πιο πάνω έργα, για τη χρηματοδότηση των οποίων επιβάλλεται, σύμφωνα με την προσβαλλόμενη απόφαση, το επίδικο τέλος (οδοποιία, αναπλάσεις κοινόχρηστων χώρων, συντήρηση - επέκταση δικτύου ύδρευσης, συντήρηση - επέκταση δικτύου αποχέτευσης, ηλεκτροφωτισμός οδών - πλατειών), ανεξάρτητα από τις ανάγκες που, κατή την προσβαλλόμενη απόφαση, υπαγορεύουν την εκτέλεσή τους, ωφελούν πάντως από τη φύση τους αόριστο κύκλο προσώπων και όχι ειδικά τη βαρυνόμενη με το τέλος κατηγορία υπόχρεων στην οποία ανήκει η αιτούσα (βιομηχανίες). Με το δεδομένο αυτό, το επίδικο τέλος, αφού δεν αντικρίζει ειδική αντιπαροχή προς τους εν λόγω βαρυνόμενους μ' αυτό, δεν έχει ανταποδοτικό γι' αυτούς χαρακτήρα και συνεπώς η προσβαλλόμενη απόφαση, κατά το μέρος που αφορά την επιβολή του εν λόγω τέλους στην ανωτέρω κατηγορία υπόχρεων, δεν βρίσκει έρεισμα στην προμνημονευθείσα εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 25, παρ. 14 του Ν.1828/1989, η οποία αναφέρεται στην επιβολή ανταποδοτικών βαρών και πρέπει γι' αυτό να ακυρωθεί, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα μα την κρινόμενη αίτηση. Αν και κατά την γνώμη του συμβούλου Δ. Αλεξανδρή, εφόσον η εκτέλεση των ως άνω έργων, χάρη της οποίας επιβάλλεται το επίδικο τέλος, καθίσταται αναγκαία για την αντιμετώπιση της επιβάρυνσης που συνεπάγεται για τον καθ' ου Δήμο η λειτουργία στην περιοχή του εγκαταστάσεων βιομηχανιών, μεταξύ των οποίων και οι εγκαταστάσεις της αιτούσας, το εν λόγω τέλος έχει γι' αυτή, εκ του λόγου τούτου, ανταποδοτικό χαρακτήρα και νόμιμα, καθόσον την αφορά, επιβάλλεται κατ' εξουσιοδότηση της προμνημονευθείσας διάταξης. ...............
Taxheaven.gr