ΣτΕ 3564/2002

Κατά την έννοια των άρθρων 89, παρ. 2 και 97, παρ. 3 του Τελωνειακού Κώδικα, το διοικητικό δικαστήριο, δεχόμενο ότι πληρούται η αντικειμενική υπόσταση της τελωνειακής παράβασης της λαθρεμπορίας, για την επιβολή κυρώσεων οφείλει περαιτέρω να διαλάβει σαφή βεβαίωση ύπαρξης δόλου.Σχόλια:


1 Ιαν 2002

Taxheaven.gr
 <------> ............... 4. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το Διοικητικό Εφετείο δέχτηκε τα εξής: ο ήδη αναιρεσείων αγόρασε στις 27.3.1979 ένα αυτοκίνητο από τον έμπορο αυτοκινήτων Γ. Μ., το οποίο, σύμφωνα με την ΚΝ... άδεια κυκλοφορίας, ήταν μάρκας Volkswagen 1.600, με κυλινδρισμό 1584 κ.ε., αριθμό πλαισίου ... και χρώμα κυανόλευκο. Το αυτοκίνητο αυτό είχε περιέλθει στην κυριότητα του ανωτέρω πωλητή δυνάμει του υπ' αριθ. 394/12.2.1979 πρακτικού δημοπρασίας και του υπ' αριθ. 05031/8.3.1979 πιστοποιητικού μεταβίβασης κυριότητας του ΟΔΔΥ. Τον Φεβρουάριο του 1986 το πιο πάνω όχημα υπέστη σοβαρές ζημιές από τροχαίο ατύχημα. Ο αναιρεσείων έκρινε ασύμφορη την επισκευή του, μετά την άρνηση της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών να χορηγήσει άδεια τεμαχισμού και της προσθήκης και αντικατάστασης με μεταχειρισμένο του εμπρόσθιου τμήματος του αυτοκινήτου που είχε καταστραφεί και πούλησε το κατεστραμμένο αυτοκίνητο στον Ε. Μ., ο οποίος διατηρεί συνεργείο αυτοκινήτων. Ο τελευταίος, κατά την επισκευή του, ανακάλυψε ότι το αυτοκίνητο αυτό είχε εντοιχισμένο αριθμό πλαισίου και ανέφερε το γεγονός στο Τελωνείο Καβάλας. Τα αρμόδια τελωνειακά όργανα, μετά από έλεγχο, διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο που πούλησε ο αναιρεσείων στον Ε. Μ., μάρκας Volkswagen Scirocco, είναι διαφορετικό από αυτό που είχε αγοράσει ο δικαιοπάροχός του από τον ΟΔΔΥ. Με βάση τις διαπιστώσεις του ελέγχου, η τελωνειακή αρχή έκρινε ότι συντελέστηκε το αδίκημα της λαθρεμπορίας, διότι το πιο πάνω αυτοκίνητο προερχόταν από συγκόλληση τεμαχίων, στα οποία είχε ενσωματωθεί ο αριθμός πλαισίου που είχε αφαιρεθεί από το αυτοκίνητο που είχε αγοράσει ο δικαιοπάροχος του αναιρεσείοντος από τον ΟΔΔΥ και επέβαλε στον αναιρεσείοντα και στον δικαιοπάροχό του (ο οποίος στο μεταξύ απεβίωσε) αλληλέγγυα και σε ολόκληρο πολλαπλά τέλη, ύψους 3.159.900 δρχ. (στο διπλάσιο των δασμών και λοιπών φόρων που δεν καταβλήθηκαν). Κατά της πράξης αυτής, ο αναιρεσείων άσκησε προσφυγή με την οποία, μεταξύ άλλων, αμφισβήτησε τη συνδρομή στο πρόσωπό του τού στοιχείου του δόλου, προβάλλοντος ότι ήταν αμέτοχος στις ενέργειες του δικαιοπαρόχου του, τις οποίες αγνοούσε. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο δέχτηκε ότι "η τελωνειακή αρχή απλά συνάγει και δεν αποδεικνύει την τέλεση της πράξης από τον προσφεύγοντα" (ήδη αναιρεσείοντα) και ακύρωσε την ένδικη πράξη της τελωνειακής αρχής. Το Διοικητικό Εφετείο, με την ήδη προσβαλλόμενη απόφασή του, έκανε δεκτή έφεση του Ελληνικού Δημοσίου κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την αιτιολογία ότι "η δημιουργία και η θέση σε κυκλοφορία αυτοκινήτου το οποίο δημιουργήθηκε με τη συναρμολόγηση και επανασυγκόλληση καίριων βασικών τεμαχίων αυτοκινήτου, τα οποία είχαν εισαχθεί στην Ελλάδα με τη μορφή ανταλλακτικών και η χρησιμοποίηση πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας άλλου (παλιού) αυτοκινήτου συνιστά το αδίκημα της λαθρεμπορίας" και ότι "παραμένει ακέραια η ευθύνη για τη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής υπόστασης του αδικήματος της λαθρεμπορίας, που είναι γεγονός πραγματικό και ανεπίδεκτο αμφισβήτησης". Περαιτέρω, όπως αναφέρεται στην προσβαλλόμενη απόφαση "το δικαστήριο διακρατεί την υπόθεση, κρίνει επί της προσφυγής και, συνεκτιμώντας τα ως άνω πραγματικά περιστατικά που προέκυψαν από την αποδεικτική διαδικασία, κρίνει ότι ορθά και νόμιμα επιβλήθηκε σε βάρος του εφεσίβλητου - προσφεύγοντος συμμέτοχου λαθρεμπορικής παράβασης (...) πολλαπλούν τέλος (...)". Η πιο πάνω όμως κρίση του Διοικητικού Εφετείου είναι, ενόψει των ισχυρισμών που είχε προβάλει ο ήδη αναιρεσείων με την προσφυγή του, ότι δηλαδή αγνοούσε τις παράνομες πράξεις του δικαιοπαρόχου του, πλημμελώς αιτιολογημένη, διότι δεν βεβαιώνει τη συνδρομή του στοιχείου του δόλου στο πρόσωπο του αναιρεσείοντος. Για τον λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση και η υπόθεση, η οποία χρειάζεται διευκρίνιση ως προς το πραγματικό, να παραπεμφθεί στο ίδιο δικαστήριο για νέα κρίση, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η έρευνα των λοιπών προβαλλόμενων λόγων αναίρεσης. ...............
Taxheaven.gr