ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.18/19.02.04

Αναπροσαρμογή, από 1/1/2004 των κατωτάτων ορίων συντάξεων των ασφαλισμένων από1/1/1993 και µετά.

19 Φεβ 2004

Taxheaven.gr
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡ.: 18/19.02.2004 Αναπροσαρμογή, από 1/1/2004 των κατωτάτων ορίων συντάξεων των ασφαλισμένων από1/1/1993 και μετά.

18

Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4α άρθρου 3 του Ν.3029/02 και μετά τις αυξήσεις που δόθηκαν στιςσυντάξεις από 1/1/2004, όπως αυτές καθορίστηκαν με την αρ. 11321/3061/133/3.2.04 απόφαση τωνΥπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σας γνωρίζουμε ότι τακατώτατα όρια συντάξεων των ασφ/νων από 1/1/1993 και μετά, διαμορφώθηκαν σύμφωνα με τονσυνημμένο πίνακα.ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΑΠΟ 1/1/2004

Κατώτατο όριο: 2002: 384,13 (70% κατωτάτου μισθού εγγάμου)

Αύξηση από 1.1.2003: 4%

Αύξηση από 1.1.2004: 5%

Κατηγορία Σύνταξ

Βασικό Κ.Ο.

Κ.Ο. με 1 παιδί

Κ.Ο. με 2 παιδιά

Κ.Ο. με 3 παιδιά

Αναπηρίας

419,48

440,45

444,65

448,84

Μελών Οικογενείας

335,58

-

-

-ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 19 του Ν.2606/1998 (Α 89).
2.Τις διατάξεις του Π.Δ. 213/1992 (Α102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» και του Π.Δ. 372/95 (Α201) «Μεταφορά τηςΓενικής Γραμματείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και ΚοινωνικώνΑσφαλίσεων στο Υπουργείο Εργασίας».
3. Τις διατάξεις της με αρ. 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργούκαι του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».
4. Την με αρ. 80088/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485 Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του ΥπουργούΕργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εργασίας καιΚοινωνικών Ασφαλίσεων».
5. Το με αρ.πρωτ. 5711/26/29.1.2004 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Αύξησησυντάξεων και εφάπαξ παροχών για το έτος 2004».
6. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής προκαλείται επιβάρυνση ύψους 371.841 χιλιάδεςευρώ περίπου στους προϋπολογισμούς των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης του α΄ εδαφίου τουάρθρου 66 του Ν.2084/92.
7. Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.2362/1995 (Α 247).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Οι συντάξεις και τα κατώτατα όρια που χορηγεί το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, το ΕΤΕΑΜ, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ-ΕΤΕΑΜ και ταειδικά ταμεία κύριας και επικουρικής ασφάλισης του άρθρου 9 του Ν. 1976/91 αυξάνονται από 1.1.2004 ως εξής:
- Για το τμήμα σύνταξης έως 500,00 ευρώ κατά ποσοστό 5%.
- Για το τμήμα σύνταξης από 500,01-1000,00 ευρώ κατά ποσοστό 3%.
- Για το τμήμα σύνταξης από 1000,01 ευρώ και άνω δεν χορηγείται αύξηση.
Τα προαναφερόμενα ποσοστά αυξήσεων υπολογίζονται επί του ποσού των συντάξεων, όπως αυτό έχειδιαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2003.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr