Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ 2787/2002 Η επιφύλαξη επί υποβληθείσας δήλωσης απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου που αναφέρεται σε δικαιώματα αλλοδαπής εταιρίας, συνοδευόμενη με υπόδειξη ως δικαιούχου του ποσού της επιστροφής την αλλοδαπή αυτή εταιρία, δεν καθιστά την ημεδαπή εταιρία αναρμόδια να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει την επιστροφή.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΣτΕ 2787/2002
Η επιφύλαξη επί υποβληθείσας δήλωσης απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου που αναφέρεται σε δικαιώματα αλλοδαπής εταιρίας, συνοδευόμενη με υπόδειξη ως δικαιούχου του ποσού της επιστροφής την αλλοδαπή αυτή εταιρία, δεν καθιστά την ημεδαπή εταιρία αναρμόδια να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να διεκδικήσει την επιστροφή.


ΣτΕ 2787/2002 Η επιφύλαξη επί υποβληθείσας δήλωσης απόδοσης παρακρατηθέντος φόρου που αναφέρεται σε δικαιώμα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
 <------> ............... 3. Επειδή, ειδικότερα, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, η αναιρεσίβλητη κατά το έτος 1989 υπέβαλε στη φορολογική αρχή δύο δηλώσεις απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί "αμοιβών" (152.962.713 δρχ. και 147.831.920 δρχ.) που είχε καταβάλει κατά το έτος εκείνο (στις 23 Μαϊου και 31 Δεκεμβρίου, αντίστοιχα) στην ολλανδική εταιρία "H.T.B. B.V.". Βάσει των εν λόγω δηλώσεων κατέβαλε στο Δημόσιο ως φόρο το ποσό των 40.940.777 δρχ. συνολικά. Συνυπέβαλε όμως με τις δηλώσεις αυτές, από κοινού με την ολλανδική εταιρία, επιφυλάξεις, σύμφωνα με τις οποίες η τελευταία αυτή εταιρία, μην έχοντας μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, δεν υπέκειτο σε ελληνικό φόρο εισοδήματος για τις πιο πάνω αμοιβές της, που αφορούσαν τεχνική βοήθειά της προς την αναιρεσίβλητη, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της κυρωθείσας με τον Ν.1455/1984 Σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Κάτω Χωρών για την αποφυγή της διπλής φορολογίας. Οι επιφυλάξεις αυτές, όπως το περιεχόμενό τους παρατίθεται στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, κατέληγαν ως εξής: "Προς πρόληψη των γνωστών συνεπειών, αναγκαζόμαστε και οι δύο εταιρίες να υποβάλουμε τη συνημμένη δήλωση, με την επιφύλαξη ότι η παρακράτηση φόρου επί των ανωτέρω δικαιωμάτων έπρεπε να γίνει με συντελεστή 0% ... και επομένως ο παρακρατηθείς και αποδοθείς φόρος ... δρχ. πρέπει να επιστραφεί στην σε βάρος της οποίας η παρακράτηση ολλανδική εταιρία, ως αχρεωστήτως καταβληθείς". Η φορολογική αρχή με το ένδικο φύλλο ελέγχου απέρριψε τις επιφυλάξεις, καταλόγισε δε σε βάρος της αναιρεσίβλητης (λόγω διαφοράς φορολογικού συντελεστή) και επιπλέον του καταβληθέντος φόρο με αντίστοιχη προσαύξηση για ανακρίβεια των δηλώσεών της. Κατόπιν αυτού, η αναιρεσίβλητη άσκησε προσφυγή με την οποία ζήτησε την ακύρωση του φύλλου ελέγχου, την αποδοχή των επιφυλάξεων και την επιστροφή σε αυτή του φόρου που με βάση τις δηλώσεις της είχε καταβάλει. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο, αποδεχόμενο κατά τούτο την προσφυγή, έκρινε ότι ήταν βάσιμες οι επιφυλάξεις και ότι δεν οφειλόταν πράγματι φόρος εισοδήματος στην Ελλάδα για τις πιο πάνω αμοιβές. Ακύρωσε δε, ως εκ τούτου, το φύλλο ελέγχου. Περαιτέρω όμως απέρριψε το αίτημα της αναιρεσίβλητης περί επιστροφής σε αυτή του καταβληθέντος φόρου, με τη σκέψη ότι, όπως συναγόταν από το ως άνω περιεχόμενο των ένδικων επιφυλάξεων, είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα επιστροφής του φόρου τούτου υπέρ της ολλανδικής εταιρίας. Το Διοικητικό Εφετείο αντίθετα, με την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, έκρινε, κατ' αποδοχή σχετικού λόγου έφεσης της αναιρεσίβλητης, ότι από τις εν λόγω επιφυλάξεις δεν συναγόταν τέτοια ως άνω παραίτηση, κατόπιν αυτού δε -και δεδομένου ότι δεν προέκυπτε ότι είχε επιστραφεί στην ολλανδική εταιρία ο επίδικος φόρος- διέταξε την επιστροφή του στην αναιρεσίβλητη. 4. Επειδή, από το περιεχόμενο των ένδικων επιφυλάξεων, όπως αυτό παρατίθεται κατά τα ανωτέρω στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, προκύπτει ότι η αναιρεσίβλητη ζήτησε με τις εν λόγω επιφυλάξεις την επιστροφή ως αχρεωστήτου του επίδικου φόρου. Από μόνη δε την αναφορά στις επιφυλάξεις αυτές ως δικαιούχου του σχετικού ποσού της ως άνω ολλανδικής εταιρίας, την οποία αφορούσε η γενομένη παρακράτηση και με την οποία άλλωστε είχαν συνυποβληθεί οι επιφυλάξεις, δεν συνάγεται ότι η αναιρεσίβλητη παραιτήθηκε από την ευχέρεια να επιδιώξει περαιτέρω η ίδια την επιστροφή του φόρου που είχε, κατά τα προεκτεθέντα, παρακρατήσει και αποδώσει με τις δηλώσεις της. Υπό τα δεδομένα άλλωστε αυτά, η αναιρεσίβλητη είχε έννομο συμφέρον να προβάλλει κατ' έφεση λόγο περί απόρριψης πρωτόδικα του αιτήματός της προς επιστροφή του φόρου. Συνεπώς, οι περί του αντιθέτου προβαλλόμενοι με την κρινόμενη αίτηση μόνοι λόγοι αναίρεσης, ότι δηλαδή από το ανωτέρω περιεχόμενο των ένδικων επιφυλάξεων συναγόταν παραίτηση της αναιρεσίβλητης από το δικαίωμα επιστροφής σε αυτή του επίδικου φόρου και ότι, ελλείψει σχετικού αιτήματος στις επιφυλάξεις, η έφεση της αναιρεσίβλητης είχε ασκηθεί χωρίς έννομο συμφέρον, είναι αβάσιμοι και απορριπτέοι, καθώς και η αίτηση στο σύνολό της. ...............

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης