Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 70/12.1.2023 Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2, «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3 - «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν.(ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 24-01-2023 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 70/12.1.2023
Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2, «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3 - «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν.(ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.


Αριθμ. 70

Όροι και ρυθμίσεις σχετικά με τη διαχείριση, τον έλεγχο και την υλοποίηση της Δράσης 2, «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3 - «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν.(ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022, της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

(ΦΕΚ Β 277/24.1.2023)

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις Ενωσιακές διατάξεις:

1. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΕΚΤ, το ΤΗΣ, το ΕΓΤΑΑ και το ΕΤΘΑ και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ, το ΤΑ και το ΕΤΘΑ και για την κατάργηση του κανονισμού ΕΚ) αριθμ. 1083/2006, όπως τροποποιείται και ισχύει.

2. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1954/2003 και (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002 και (ΕΚ) αριθμ. 639/2004 του Συμβουλίου και της απόφασης 2004/585/ΕΚ του Συμβουλίου.

3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 1379/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την κοινή οργάνωση των αγορών των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, την τροποποίηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1184/2006 και 1226/2009 του Συμβουλίου και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 104/2000, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Του Κανονισμού (ΕΚ)1005/2008 του Συμβουλίου «περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 2847/93, (ΕΚ) αριθμ. 1936/2001 και (ΕΚ) αριθμ. 601/2004 και κατάργησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1093/1994 και (ΕΚ) αριθμ. 1447/1999.

5. Του Κανονισμού (ΕΚ)1224/2009 του Συμβουλίου «περί θεσπίσεως κοινοτικού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ, τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 847/1996, (ΕΚ) αριθμ. 2371/2002, (ΕΚ) 811/2004, (ΕΚ) αριθμ. 768/2005, (ΕΚ) 2115/2005, (ΕΚ) αριθμ. 2166/2005, (ΕΚ) αριθμ. 388/2006, (ΕΚ) 509/2007, (ΕΚ) αριθμ. 676/2007, (ΕΚ) αριθμ. 1098/2007, (ΕΚ) 1300/2008, (ΕΚ) αριθμ. 1342/2008 και καταργήσεως των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθμ. 1847/1993, (ΕΚ) αριθμ. 1627/1994 και (ΕΚ) αριθμ. 1966/2006.

6. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ)404/2011 της Επιτροπής, «για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009 περί της θέσπισης κοινοτικού συστήματος ελέγχου για την εξασφάλιση της τήρησης των κανόνων της ΚΑΠ.

7. Του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και για την κατάργηση των κανονισμών του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθμ. 2328/2003, (ΕΚ) αριθμ. 861/2006, (ΕΚ) 1198/2006 και (ΕΚ) αριθμ. 791/2007 και του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1255/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» και ειδικότερα το άρθρο 68, όπως τροποποιείται και ισχύει.

8. Του Κανονισμού (ΕΕ)288/2015 της Επιτροπής «για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ΕΤΘΑ όσον αφορά τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης της κατά την οποία θεωρούνται απαράδεκτες οι αιτήσεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

9. Του Κανονισμού (ΕΕ)1278/2022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ)508/2014 όσον αφορά ειδικά μέτρα για την άμβλυνση των συνεπειών του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας στις αλιευτικές δραστηριότητες και για τον μετριασμό των επιπτώσεων της διατάραξης της αγοράς που προσκλήθηκε από τον εν λόγω επιθετικό πόλεμο στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

10. Του Κανονισμού (ΕΕ)2039/2022 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση των Κανονισμών ΕΕ 1303/20132 και 1060/2021 σχετικά με την πρόσθετη ευελιξία για την αντιμετώπιση των συνεπειών της στρατιωτικής επίθεσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας FAST (ευέλικτη βοήθεια για εδάφη)-CARE.

11. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1242/ 2014 της Επιτροπής της 20ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά την παρουσίαση των σχετικών σωρευτικών δεδομένων για τις Πράξεις.

12. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ.1243/2014 της Επιτροπής της 20ής Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά της πληροφορίες που πρέπει να αποστέλλουν τα κράτη μέλη, καθώς και της ανάγκες σε δεδομένα και της συνέργειες μεταξύ δυνητικών πηγών δεδομένων.

13. Του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 772/2014 της Επιτροπής, για τον καθορισμό των κανόνων σχετικά με την ένταση των κρατικών ενισχύσεων που πρέπει να εφαρμόζονται στο σύνολο των επιλέξιμων δαπανών ορισμένων δράσεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ.

14. Της υπό στοιχεία C (2015) 7417 / 23.10.2015 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής που αφορά την έγκριση του Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2014-2020,όπως ισχύει.

15. Της υπό στοιχεία 2015/C 217/1 Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας».

16. Της υπό στοιχεία 2014/372/ΕΕ της 11ης Ιουνίου 2014 Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, για τον καθορισμό της ετήσιας κατανομής, ανά κράτος μέλος, του συνόλου των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας που διατίθενται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης για την περίοδο 2014-2020.

17. Της υπό στοιχεία 2014/464/ΕΕ Εκτελεστικής Απόφασης της Επιτροπής, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την πολιτική επιβολής και ελέγχου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας.

18. Του υπ' αρ. 763/2014 Εκτελεστικού Κανονισμού της Επιτροπής, της 11ης Ιουλίου 2014, για τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων πληροφόρησης και δημοσιότητας καθώς και οδηγίες για τη δημιουργία εμβλήματος της Ένωσης.

Β. Τις Εθνικές διατάξεις:

1. Του άρθρου 90 του άρθρου πρώτου του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α'98), σε συνδυασμό με την παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (Α' 133).

2. Του ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020» (Α' 265) και ειδικότερα το άρθρο 69 αυτού.

3. Του ν. 4622/2019 «Επιτελικό κράτος: Οργάνωση λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης» (A' 133).

4. Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A' 143).

5. Του ν. 4282/2014 «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις» (Α' 182).

6. Του π.δ. 97/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (A' 138).

7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'121).

8. Του π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώ-τριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).

9. Της υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - ΠΔΕ Τροποποίηση και αντικατάσταση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 46274/26.09.2014 (B' 2573)» (Β' 2857).

10. Της υπ' αρ. 6310/09.09.2021 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Συμεών Κεδίκο-γλου» (Β' 4190).

11. Της υπ' αρ. 1393/25.10.2016 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του άρθρου 62 του ν. 4314/2014 και κατάργηση της αριθμ. 341509/26.11.2008 (ΦΕΚ 2437/Β/2008)» (Β' 3501).

12. Της υπ' αρ. 2321/11.11.2022 κοινής υπουργικής απόφασης «Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τις υπαγόμενες δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους Δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης της Δράσης 2 του Μέτρου 3.4.3 - «Μέτρα Εμπορίας», (παρ. 3, του άρθρου 68, Καν. (ΕΕ) 508/2014, όπως τροποποιήθηκε με τον Καν(ΕΕ) 1278/2022), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020» (Β' 5972).

13. Της υπ' αρ. 99/23.01.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανό-μως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 σύμφωνα με το άρθρο 71 του ν. 4314/2014)» (Β' 309).

14. Της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (Β' 3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.7.2015 (Β' 1822) υπουργικής απόφασης "Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης Πράξεων”» (Β' 5968).

15. Των εγκεκριμένων από την Επιτροπή Παρακολούθησης Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων.

16. Της υπ' αρ. 1177/01.08.2017 απόφασης Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014- 2020» (Β' 3163).

17. Της υπ' αρ. 3866/78486/17.07.2015 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των ενωσιακών διατάξεων του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις στον τομέα της αλιείας» (Β' 1587).

18. Του υπ' αρ. 107320/09.11.2022 εγγράφου της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

Γ. Την ανάγκη θέσπισης ειδικών μέτρων για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Δ. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό των υπαγόμενων δράσεων-πράξεων, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους και τα ποσοστά ενίσχυσης του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», (παρ. 3, άρθρο 68 Καν. (ΕΕ) 508/2014), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020», ως εξής:

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των όρων και ρυθμίσεων για την εφαρμογή της Δράσης (2) «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας» (παρ. 3, άρθρο 68, Καν. (ΕΕ) 508/2014), της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, «Προαγωγή της εμπορίας και της μεταποίησης», του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Απόφασης ισχύουν οι ορισμοί:

- Των Κανονισμών (ΕΕ) 1303/2013, 1379/2013, 1380/ 2013 και 508/2014.

- Της υπό στοιχεία 2003/361/ΕΚ Σύστασης της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών, μεσαίων και των μεγάλων επιχειρήσεων.

- Του άρθρου 61 του ν. 4314/2014 (Α' 265).

Άρθρο 3

Υπαγόμενες Πράξεις

1. Στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης υπάγονται Πράξεις που εντάσσονται στο Μέτρο 3.4.3 -«Μέτρα Εμπορίας», δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», (παρ. 3, άρθρο 68, Καν. (ΕΕ) 508/2014) της Ενωσιακής Προτεραιότητας 5, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και συγκεκριμένα στις εξής υποδράσεις:

Υποδράση (α): «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας.

Υποδράση (β): «Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα υδατοκαλλιέργειας.

2. H οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας από 24 Φεβρουαρίου 2022 έως 31 Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 4

Φορέας Υλοποίησης

Η αρμοδιότητα διαχείρισης της δράσης (2), του Μέτρου 3.4.3 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ).

Άρθρο 5

Δικαιούχοι - Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων του Μέτρου 3.4.3, «Μέτρα Εμπορίας», Δράση 2, «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας οι οποίες:

(i) δεν έχουν υποβάλλει αίτηση ένταξης για χρηματοδότηση από Εθνικό ή Ενωσιακό Πρόγραμμα και δεν έχουν λάβει οικονομική ενίσχυση για το σύνολο ή μέρος της προτεινόμενης Πράξης,

(ii) συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 στοιχείο α) έως δ) και την παρ. 3 του άρθρου 10 του Καν.508/2014, όπως ορίζει ο κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 288/2015 της Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης κατά την οποία θεωρούνται «απαράδεκτες» οι αιτήσεις και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση του αιτούντα, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1 ή 2 της παρούσας,

(iii) πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας για την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς τους,

(iv) καλύπτουν, μέσω της αντιστάθμισης που προβλέ-πεται στην παρούσα απόφαση, αποκλειστικά το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας,

ενώ εκπληρώνουν το σύνολο των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων, τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης όσο και καθ' όλη την περίοδο για την οποία παρέχεται η οικονομική ενίσχυση:

1. Δικαιούχοι αποζημίωσης στο πλαίσιο της Υποδρά-σης (α)

α. Είναι ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι συμπλοιοκτησίες), αλιευτικών σκαφών τα οποία εκπληρώνουν το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων:

- Είναι νηολογημένα ως ενεργά και είναι εγγεγραμμένα στα Ελληνικά Νηολόγια/Λεμβολόγια /ΒΕΜΣ και καταχω-ρημένα στο Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο (ΕΑΜ).

- Διαθέτουν επαγγελματική αλιευτική άδεια σε ισχύ.

- Το σύνολο των στοιχείων της αλιευτικής άδειας και των λοιπών πιστοποιητικών εγγράφων εκάστου σκάφους συμφωνεί με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του ΕΑΜ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δικαιούχος οφείλει να μεριμνήσει για την επικαιροποίηση ή διόρθωση των καταχωρημένων στοιχείων στο ΕΑΜ πριν την οριστικοποίηση του σχετικού αιτήματος χρηματοδότησης, ώστε να υπάρχει πλήρης συμφωνία με τα στοιχεία της αλιευτικής άδειας και των λοιπών ναυτιλιακών εγγράφων του σκάφους.

- Πληρούν όλες τις προϋποθέσεις της Ενωσιακής και Εθνικής νομοθεσίας που διέπει τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη.

β. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης της παρούσας υποδράσης του Μέτρου 3.4.3 για κάθε αλιευτικό σκάφος ιδιοκτησίας τους, το οποίο εκπληρώνει τις προϋποθέσεις του σημείου (α) της παρ. 1 του παρόντος άρθρου.

γ. Έχουν την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης. Στην περίπτωση αλιευτικού σκάφους η ιδιοκτησία του οποίου αντιστοιχεί σε νομική οντότητα (συμπεριλαμ-βανομένης της συμπλοιοκτησίας), την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης διαθέτει αποκλειστικά η νομική οντότητα (η οποία διαθέτει διακριτό ΑΦΜ) και όχι τα επιμέρους μέλη αυτής. Αντίστοιχα, σε περιπτώσεις μεταβίβασης αλιευτικού σκάφους εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της παρούσας υποδράσης, την αρμοδιότητα υλοποίησης της Πράξης διαθέτει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης του σκάφους (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

δ. Πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των σημείων (i), (ii), (iii) και (iv) όπως ορίζονται ανωτέρω.

2. Δικαιούχοι αποζημίωσης στο πλαίσιο της Υποδρά-σης (β)

α. Δραστηριοποιούνται εντός ελληνικής επικράτειας.

β. Είναι ιδιοκτήτες, είτε με τη μορφή ατομικής επιχείρησης είτε με τη μορφή νομικής οντότητας, παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας, για τις οποίες πρέπει να πληρείται το σύνολο των κάτωθι προϋποθέσεων τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, όσο και καθ' όλη την περίοδο που αιτούνται οικονομική ενίσχυση λόγω των επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας:

- Βρίσκονται σε παραγωγική λειτουργία και αφορούν την πάχυνση/εκτροφή θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, ή ιχθύων γλυκέων υδάτων.

- Το σύνολο των προβλεπόμενων -από την ισχύουσα νομοθεσία- εγκρίσεων και αδειών λειτουργίας, είναι σε ισχύ και στο όνομα του Δικαιούχου.

- Η εκμετάλλευσή τους πραγματοποιείται αποκλειστικά από τον Δικαιούχο στον οποίο έχουν εκδοθεί οι σχετικές εγκρίσεις και άδειες λειτουργίας και ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τήρηση των σχετικών όρων τους.

γ. Υποβάλλουν αποκλειστικά μία αίτηση χρηματοδότησης στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης της παρούσας υποδράσης του Μέτρου 3.4.3, για το σύνολο των παραγωγικών τους μονάδων, οι οποίες εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις του σημείου (β) της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.

δ. Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εγκεκριμένων / Εγγεγραμμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον Καν.183/2005 (μόνο για τους δικαιούχους που αιτούνται αποζημίωση για την προμήθεια ιχθυοτροφών υπό τη μορφή πρώτων υλών).

ε. Πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων των σημείων (i), (ii), (iii) και (iv) όπως ορίζονται ανωτέρω.

Άρθρο 6

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

H δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3 “Μέτρα Εμπορίας", αφορά αποκλειστικά τους φορείς εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

Άρθρο 7

Γενικοί κανόνες επιλεξιμότητας Πράξεων

1. Οι Πράξεις είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ εφόσον:

- Δεν έχουν ενταχθεί και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο Ενωσιακό ή Εθνικό πρόγραμμα.

- Πληρούνται σωρευτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναγράφονται στο άρθρο 5 της παρούσας.

2. Οι Πράξεις δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ όταν έχουν υποβληθεί προς ένταξη από τον Δικαιούχο, πάνω από μια φορά στο πλαίσιο της ίδιας Πρόσκλησης.

Άρθρο 8

Διάρκεια υλοποίησης

Ως μέγιστη διάρκεια υλοποίησης της Δράσης 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προ-έκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προ-κλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του Μέτρου 3.4.3 «Μέτρα Εμπορίας», ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 24η Φεβρουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Άρθρο 9

Περιοχές εφαρμογής - Ποσοστό ενίσχυσης-χρηματοδότησης - Ύψος ενίσχυσης

1. Το Μέτρο 3.4.3 - «Μέτρα Εμπορίας», δράση 2 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκμετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προ-έκυψε λόγω της διατάραξης της αγοράς η οποία προ-κλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», του ΕΠΑΛΘ 2014-2020, εφαρμόζεται σε ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, με ένταση ενίσχυσης ύψους 100% επί της επιλέξιμης δαπάνης της Πράξης.

2. Το ύψος της ενίσχυσης στο πλαίσιο της υποδράσης (α) υπολογίζεται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση χρηματοδότησης, όπως εξειδικεύεται στη συνέχεια:

α. Αλιευτικά σκάφη που φέρουν ή/και υποχρεούνται να φέρουν VMS.

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται ανά ημέρα άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Κατηγορία Σκάφους

Μηχανότρατες

Γρι-Γρι

Λοιπά

Κλίμακα Ολικού Μήκους

 24 m

> 24 m

18 m

> 18 m και

24 m

> 24 m

6 m

> 6 m και

12 m

> 12 m

Αποζημίωση ανά ημέρα αλιευτικής δραστηριότητας

€ 291,00

€ 385,00

€ 92,00

€ 149,00

€ 184,00

€ 6,0

€ 9,0

€ 77,0

Η πιστοποίηση του πλήθους των ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης χρονικής περιόδου για τα σκάφη που φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS), διε-νεργείται μέσω του ελέγχου των στοιχείων που διαβιβάζονται από τα δεδομένα του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ) της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής. Προς το σκοπό αυτό θα αποστέλλεται από την ανωτέρω Υπηρεσία προς την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ αρχείο με τον αριθμό των ημερών για τις οποίες το αλιευτικό σκάφος άσκησε αλιευτική δραστηριότητα την επιλέξιμη χρονική περίοδο από 24.02.2022 έως 31.12.2022.

Για την πιστοποίηση του πλήθους των ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας εκάστου αλιευτικού σκάφους κατά την περίοδο επιλεξιμότητας, ελέγχεται:

- η εκπλήρωση των όρων και προϋποθέσεων του Άρθρου 5 της παρούσας,

- η ύπαρξη τυχόν περιορισμών ως προς το δυνατότητα άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας,

- η διατήρηση της ιδιοκτησίας του σκάφους από τον δικαιούχο της ενίσχυσης.

Σε κάθε περίπτωση, ο αριθμός ημερών άσκησης αλιευτικής δραστηριότητας που δύναται να πιστοποιηθεί μέσω του ελέγχου των στοιχείων που διαβιβάζονται από τα δεδομένα του Συστήματος Παρακολούθησης Σκαφών (ΣΠΣ), δεν μπορεί να ξεπεράσει τις 150 ημέρες ανά αλιευτικό σκάφος.

β. Αλιευτικά σκάφη που δεν φέρουν και δεν υποχρεούνται να φέρουν VMS

Το ύψος της ενίσχυσης προσδιορίζεται εφάπαξ βάσει του παρακάτω πίνακα:

Κλίμακα Ολικού Μήκους

6 μέτρα

> 6 και 12 μέτρα

> 12 μέτρα

Συνολική Αποζημίωση περιόδου επιλεξιμότητας (24.02.2022-31.12.2022)

474,00 €

1.350,00 €

7.777,00 €

Στην περίπτωση απόκτησης του αλιευτικού σκάφους εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου, (νέας αλιευτικής άδειας ή μεταβίβαση προϋπάρχουσας σε νέο πλοιοκτήτη), ο υπολογισμός των ημερών αλιευτικής δραστηριότητας πραγματοποιείται αναλογικά από την ημερομηνία έκδοσης της αλιευτικής άδειας στο νέο φορέα.

3. α. Το ύψος της ενίσχυσης στο πλαίσιο της υποδρά-σης (β) υπολογίζεται ανά Δικαιούχο και διαμορφώνεται σε € 150 για κάθε τόνο ιχθυοτροφής που:

- προμηθεύθηκε είτε σε μορφή τελικού προϊόντος είτε σε μορφή κατάλληλου μίγματος πρώτων υλών με σκοπό την παρασκευή του, και

- ανάλωσε στο πλαίσιο της παραγωγικής του διαδικασίας εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της παρούσας υποδράσης.

Η επαλήθευση του όγκου των ιχθυοτροφών (σε τόνους) ανά Δικαιούχο πραγματοποιείται βάσει των προ-σκομισθέντων παραστατικών τιμολόγησης και διακίνησης ιχθυοτροφών που εκδόθηκαν εντός της περιόδου επιλεξιμότητας για λογαριασμό του Δικαιούχου, όπως αυτά υποβάλλονται κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Σε κάθε περίπτωση, ο μέγιστος όγκος των ιχθυοτροφών (σε τόνους) που δύναται να πιστοποιηθεί ανά Δικαιούχο δεν δύναται να υπερβαίνει το 220% του αθροίσματος της ονομαστικής δυναμικότητας των παραγωγικών μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας που εκμεταλλεύεται και οι οποίες πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 της παρούσας.

Στην περίπτωση μεταβίβασης της παραγωγικής μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας στον Δικαιούχο εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου (νέα άδεια λειτουργίας ή μεταβίβαση υφιστάμενης άδειας λειτουργίας), για τον υπολογισμό του μέγιστου όγκου ιχθυοτροφών που δύναται να πιστοποιηθεί στον Δικαιούχο λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έκδοσης της άδειας λειτουργίας της παραγωγικής μονάδας στο όνομά του.

β. Το μέγιστο ύψος της χορηγούμενης ενίσχυσης ανά Δικαιούχο προσδιορίζεται βάσει της κατηγορίας μεγέθους στην οποία εντάσσεται (σύμφωνα με την αριθμ. (2003)/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), ως εξής:

Κατηγορία Επιχείρησης

Αριθμός απασχολούμενων: Ετήσια μονάδα εργασίας (ΕΜΕ)

και

Ετήσιος κύκλος εργασιών

ή

Σύνολο ετήσιου ισολογισμού

Μεσαία

<250

50 εκατ. ευρώ

43 εκατ. ευρώ

Μικρή

<50


10 εκατ. ευρώ


10 εκατ. ευρώ

Πολύ Μικρή

<10


2 εκατ. ευρώ


2 εκατ. ευρώ

Άρθρο 10

Διαδικασία υποβολής αίτησης χρηματοδότησης - πληρωμής

1. Κατόπιν έκδοσης της σχετικής Πρόσκλησης, οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που θα λειτουργεί στον ιστότοπο, ο οποίος θα οριστεί στην Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, συμπληρώνοντας το σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, μέσω της οποίας θα πραγματοποιείται η επικοινωνία και η σχετική ενημέρωση των δικαιούχων εκ μέρους της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Αιτήσεις στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία δεν είναι δυνατό να υποβληθούν.

Οι Δικαιούχοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης χρηματοδότησης και πληρωμής. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπό-ντων στοιχείων, έστω και διευκρινιστικών, δεν επιτρέπεται μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης.

Τα ζητούμενα στοιχεία που θα αποτυπώνονται στα αντίστοιχα πεδία της ηλεκτρονικής αίτησης, θα πρέπει να είναι ακριβή και ειδικότερα:

- για τους Δικαιούχους της Υποδράσης (α) (ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών) να ταυτίζονται απόλυτα τα στοιχεία της αλιευτικής άδειας ως προς τα χαρακτηριστικά του αλιευτικού σκάφους με αυτά του Εθνικού Αλιευτικού Μητρώου (ΕΑΜ),

- για τους Δικαιούχους της Υποδράσης (β) (φορείς εκμετάλλευσης των μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας), να εναρμονίζονται πλήρως με τα στοιχεία των αδειών της ισχύουσας νομοθεσίας βάσει των οποίων λειτουργούν οι μονάδες αυτές.

Λανθασμένα, ανακριβή ή ελλιπή στοιχεία κατά την υποβολή της αίτησης, οδηγούν υποχρεωτικά στην απόρριψη της αίτησης κατά τη διαδικασία αξιολόγησής της από τα αρμόδια όργανα, χωρίς καμία δυνατότητα διόρθωσης ή επανυποβολής της.

2. Η αίτηση χρηματοδότησης-πληρωμής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Ανώτατο ποσό ενίσχυσης ανά κατηγορία Μεγέθους Δικαιούχου

Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

€ 700.000

Λοιπές επιχειρήσεις (Μεγέθους μεγαλύτερου της ΜΜΕ)

€ 2.000.000

Σύμφωνα με την αριθμ. 2003/361/ΕΚ Σύσταση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων βάσει του Μεγέθους τους, πραγματοποιείται ως εξής:

3. Η ημερομηνίες έναρξης/λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, ορίζεται στην Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων Χρηματοδότησης-πληρωμής, που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών.

4. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης-πληρωμής, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης χρηματοδότησης-πληρωμής.

5. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που έτυχαν θετικής αξιολόγησης και ένταξης των αντίστοιχων Πράξεων, θεωρούνται ταυτόχρονα ότι είναι και αιτήσεις πληρωμής, επομένως δεν απαιτείται η υποβολή ξεχωριστής αίτησης πληρωμής εκ μέρους των δικαιούχων.

Άρθρο 11

Δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης

Στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση, να επισυνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά:

Α. Δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης Υποδράσης (α):

1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα 1, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr). Στις περιπτώσεις συμπλοιοκτησίας, υποβάλλεται υποχρεωτικά από μία Υπεύθυνη Δήλωση για κάθε έναν εκ των συμπλοιοκτητών. Στις λοιπές περιπτώσεις νομικών οντοτήτων, η Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο (εφόσον προ-βλέπεται και έχει ορισθεί), ή από το σύνολο των μελών/ εταίρων (εφόσον δεν προβλέπεται και δεν έχει ορισθεί νόμιμος εκπρόσωπος).

2. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος δεν είναι μεμονωμένος πλοιοκτήτης ή συμπλοιοκτησία, υποβάλλονται νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του Δικαιούχου (Καταστατικό / Δημοσιευμένη Απόφαση Συγκρότησης ΔΣ και ορισμού Νόμιμου Εκπροσώπου / Βεβαίωση Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτικών Εταιρειών).

3. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ή βεβαίωση της τράπεζας όπου θα αναγράφεται ο IBAN, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του δικαιούχου. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος της ενίσχυσης είναι νομική οντότητα (συμπεριλαμβανομένης της συμπλοιοκτησίας), ο δικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει υποχρεωτικά να ταυτίζεται με τον Δικαιούχο της ενίσχυσης.

4. Προσωποποιημένη πληροφόρηση (μέσω Taxis) του δικαιούχου.

Β. Δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης Υποδράσης (β):

1. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 σύμφωνα με το Υπόδειγμα 2, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr).

2. Φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου ή βεβαίωση της τράπεζας όπου θα αναγράφεται ο IBAN, ο ΑΦΜ και η επωνυμία του δικαιούχου.

3. Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

4. Άδεια λειτουργίας της μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας.

5. Τεκμηριωτικό υλικό εγγραφής στο Μητρώο Εγκε-κριμένων/Εγγεγραμμένων εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τον Καν.183/2005 (μόνο για τους δικαιούχους που αιτούνται αποζημίωση για την προμήθεια ιχθυοτροφών υπό τη μορφή πρώτων υλών).

6. Παραστατικά τιμολόγησης και διακίνησης ιχθυοτροφών, ή πρώτων υλών παρασκευής τους (περίπτωση Καν 183/2005), με ημερομηνία έκδοσης εντός της επιλέξιμης περιόδου (24.2.2022 - 31.12.2022), συμπεριλαμβανομένων τυχών πιστωτικών τιμολογίων.

7. Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης του Δικαιούχου (Καταστατικό / Δημοσιευμένη Απόφαση Συγκρότησης ΔΣ και ορισμού Νόμιμου Εκπροσώπου).

Άρθρο 12

Όργανα, κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής που έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για τη δράση 2, του Μέτρου 3.4.3, από στελέχη της αρμόδιας Μονάδας της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Εφόσον κρίνεται αναγκαίο η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, δύναται να αναθέτει την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης σε αξιολογητές εγκεκριμένου Μητρώου αξιολογη-τών.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων είναι άμεση, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης του δυνητικού δικαιούχου στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Η διαδικασία ελέγχου πληρότητας, επιλεξιμότητας, αξιολόγησης και επιλογής των Πράξεων πραγματοποιείται σύμφωνα με τη μεθοδολογία αξιολόγησης, τα στάδια και τα κριτήρια όπως αυτά έχουν εγκριθεί και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).

1ο Στάδιο: Έλεγχος πληρότητας στοιχείων της αίτησης και επιλεξιμότητας Πράξης

Κατά το στάδιο αυτό, εξετάζεται η πληρότητα της αίτησης του δικαιούχου, βάσει των καταχωρημένων στοιχείων και των συνοδευτικών σε αυτή δικαιολογητικών.

Εφόσον η αίτηση κρίνεται πλήρης, συνεχίζεται η διαδικασία στο 2ο στάδιο και ολοκληρώνεται η αξιολόγησή της βάσει των Κριτηρίων Επιλογής Πράξεων που ενέκρινε η Επιτροπή Παρακολούθησης.

Στην περίπτωση που η αίτηση κρίνεται μη πλήρης, κατά το 1ο στάδιο της εξέτασης πληρότητας, η διαδικασία ολοκληρώνεται και η αίτηση με επαρκή τεκμηρίωση εκ μέρους του αξιολογητή κρίνεται ως απορριπτέα.

2ο Στάδιο: Αξιολόγηση της αίτησης Χρηματοδότησης

Για τις αιτήσεις που κρίνονται πλήρεις στο προηγούμενο στάδιο, η ΕΥΔ ΕΠΑλΘ προβαίνει σε αξιολόγηση αυτών με βάση τα Κριτήρια Επιλογής Πράξεων, όπως αυτά εγκρίνονται και ισχύουν από την Επιτροπή Παρακολούθησης και εξειδικεύονται στην παρούσα σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι και τους συνημμένους πίνακες κριτηρίων.

Εφόσον πληρείται το σύνολο των κριτηρίων η αίτηση θεωρείται θετικά αξιολογημένη. Σε διαφορετική περίπτωση, μη εκπλήρωσης μέρους ή του συνόλου των κριτηρίων, η αίτηση κρίνεται ως απορριπτέα προς χρηματοδότηση.

Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω σταδίων εκ μέρους των αρμόδιων αξιολογητών, οι αιτήσεις χρηματοδότησης προωθούνται στον προϊστάμενο της Μονάδας Β2 της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ και συντάσσονται οι κάτωθι Πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης:

- Πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), ο οποίος δύναται να καταρτιστεί τμηματικά, για όσες αιτήσεις έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς η διαδικασία αξιολόγησης, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

- Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων, λόγω αρνητικής αξιολόγησης (Πίνακας ΙΙ) , ο οποίος δύναται να καταρτιστεί τμηματικά, για όσες αιτήσεις απορρίφθηκαν, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της υποβολής της αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ έχει την ευθύνη αρχειοθέτησης όλων των στοιχείων της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης - πληρωμής.

Άρθρο 13

Έγκριση χρηματοδότησης - Πληρωμής

Με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης-πληρωμής, ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εισηγείται αρμοδίως στον Γενικό Γραμματέα Ενω-σιακών Πόρων και Υποδομών επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ο οποίος εκδίδει τις σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης και Απόρριψης, αντίστοιχα. Η ανωτέρω εισήγηση και οι σχετικές Αποφάσεις Έγκρισης και Απόρριψης δύναται να εκδοθούν τμηματικά για όσες αιτήσεις ολοκληρώθηκε η αξιολόγησή τους, βάσει της ημερομηνίας και ώρας οριστικοποίησης της αίτησης χρηματοδότησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Στη συνέχεια ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και δίνεται προθεσμία επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) για την υποβολή ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αυτών.

Άρθρο 14

Διαδικασία ενστάσεων

Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος τόσο της εξέτασης πληρότητας όσο και της αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης (ενδικοφανούς προσφυγής με την έννοια του άρθρου 25 του ν. 2690/1999), εκ μέρους του φορέα της πράξης, κατά των ανωτέρω αποτελεσμάτων στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας γνωστοποίησης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης (αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Η μη υποβολή ένστασης εκ μέρους του φορέα της πράξης εντός της τεθείσας προθεσμίας, ισοδυναμεί με την εκ μέρους του αποδοχή των αποτελεσμάτων αξιολόγησης.

Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εν λόγω διαδικασίες εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών επί του αποτελέσματος εξέτασης των ενστάσεων και ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι ενιστάμενοι με επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αποτελέσματος της εξέτασης των ενστάσεών τους.

Με την έγκριση των αποτελεσμάτων εξέτασης των ενστάσεων, εκδίδεται, - μετά από εισήγηση του προϊσταμένου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, - συμπληρωματικός πίνακας εγκεκριμένων αιτήσεων (Πίνακας Ι), και η αντίστοιχη Απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης πράξεων του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών (τροποποίηση της απόφασης ένταξης).

Άρθρο 15

Απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης Πράξεων

Με την κατάρτιση των πινάκων Ι και ΙΙ του άρθρου 12, οριστικοποιούνται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ τα στοιχεία των εγκεκριμένων αιτήσεων και ο προϊστάμενος της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, εισηγείται αρμοδίως στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών επί των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ο οποίος εκδίδει την αντίστοιχη Απόφαση Ένταξης (ολική ή τμηματική). Για τις αιτήσεις που απορρίπτονται εκδίδεται Απόφαση Απόρριψης με σχετική τεκμηρίωση.

Η σχετική απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων αναρτάται και δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα «Διαύγεια» μέσω του ΟΠΣ και αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) στους δικαιούχους, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους. Οι υποψήφιοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης απορρίφθηκε ενημερώνονται μέσω της Απόφασης Απόρριψης, η οποία αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (με αποδεικτικό παράδοσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ) για την απόρριψη της αίτησής τους, καθώς και για το δικαίωμα υποβολής ένστασης, σύμφωνα με το άρθρο 43 της υπό στοιχεία 137675/ΕΥΘΥ1016/19.12.2018 απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 16

Διαδικασία Υλοποίησης, Παρακολούθησης και Πιστοποίησης Πράξεων

1. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των πράξεων ορίζεται η 24ης Φεβρουαρίου 2022.

2. Η παρακολούθηση και η επαλήθευση της υλοποίησης των πράξεων γίνεται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία προβαίνει στην Διοικητική Επαλήθευση, των αιτημάτων πληρωμής των δικαιούχων, βάσει της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης - πληρωμής και της απόφασης ένταξης-χρηματοδότησης.

3. Η καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται σε μία (1) δόση.

4. Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας, η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους δικαιούχους καταβάλλεται από την Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τη διενέργεια των πληρωμών του.

5. Το τελικό ποσό πληρωμής δεν μπορεί να υπερβεί τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της απόφασης Ένταξης -Χρηματοδότησης της πράξης.

6. Η πληρωμή πραγματοποιείται, στο ακέραιο και αποκλειστικά στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, χωρίς κανένα ποσό να αφαιρείται, ούτε να παρακρατείται ή να εισπράττεται, το οποίο θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση των ποσών της δημόσιας συνεισφοράς στους δικαιούχους.

7. Η δημόσια ενίσχυση δεν εκχωρείται σε τρίτους.

Άρθρο 17

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης Πράξεων

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, είναι δυνατή η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης των Πράξεων, οι οποίες κρίνονται και αξιολογούνται από την αρμόδια Μονάδα της ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Άρθρο 18

Ολοκλήρωση Πράξεων

1. Ως ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της πράξης, θεωρείται η καταληκτική ημερομηνία της επιλέξιμης χρονικής περιόδου, αλιευτικής ή υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης, ήτοι η 31η Δεκεμβρίου 2022.

2. Βάσει των αποτελεσμάτων της διενεργηθείσας διαδικασίας ένταξης και πληρωμής των δικαιούχων, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ προβαίνει στη σύνταξη της Απόφασης - Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης των πράξεων, η οποία υπογράφεται από τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών και καταχωρίζεται στο ΟΠΣ.

3. Στην Απόφαση Ολοκλήρωσης των Πράξεων:

- Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου.

- Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων των δικαιούχων που τίθενται στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης της Πράξης.

- Διαπιστώνεται η συμμόρφωση των δικαιούχου με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων και ελέγχων που έχουν διενεργηθεί από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ ή άλλα ελεγκτικά όργανα.

- Καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε μακροχρόνιας δέσμευσης των δικαιούχων, όπως αυτές έχουν περιγραφεί στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης.

- Η έκδοση απόφασης Ολοκλήρωσης των πράξεων, πραγματοποιείται με την ολοκλήρωση υλοποίησης όλων των πράξεων που περιλαμβάνονται στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησης.

Άρθρο 19

Παρακολούθηση ολοκληρωμένων Πράξεων

Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ παρακολουθεί την τήρηση του συνόλου των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει οι δικαιούχοι, βάσει του θεσμικού πλαισίου και της Απόφασης Ένταξης και Χρηματοδότησης των πράξεων και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες που προβλέπονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Άρθρο 20

Υποχρεώσεις Δικαιούχων οικονομικών ενισχύσεων

1. Ο Δικαιούχος υποχρεούται:

(i) Να προσκομίζει έγκυρα και αληθή στοιχεία στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Στην περίπτωση διαπίστωσης ότι έχουν υποβληθεί ψευδή ή παραπλανητικά στοιχεία, ή ότι έχουν απο-σιωπηθεί στοιχεία, η γνώση των οποίων θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της πρότασης ή θα οδηγούσε στο να ενταχθεί με όρους διαφορετικούς ή σε μη πιστοποίησης της ολοκλήρωσης της Πράξης, ανακαλείται η Απόφαση ένταξης και χρηματοδότησης και επιστρέφεται η χορη-γηθείσα δημόσια δαπάνη.

(ii) Να υλοποιήσει την πράξη σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Απόφαση Ένταξης και Χρηματοδότησής της.

(iii) Να τηρεί την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της Πράξης.

(iv) Στην περίπτωση απώλειας της ιδιότητας του φορέα που τον έχει καταστήσει δικαιούχο του Μέτρου, η πράξη απεντάσσεται, εφόσον αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί και σε κάθε περίπτωση ανακτώνται τυχόν καταβληθείσες δημόσιες δαπάνες.

(v) Να τηρεί και να ενημερώνει φάκελο πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της Πράξης έως την ολοκλήρωση, την αποπληρωμή της. Στο φάκελο της πράξης να τηρούνται όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για διάστημα τριών (3) ετών από την τελική πληρωμή της πράξης. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων, ή επικαιροποιημένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβα-νομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

(vi) Να θέτει στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή τους, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(vii) Να αποδέχεται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα, τόσο στην έδρα του, όσο και στους χώρους υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνει τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά στην εκτέλεση της πράξης, εφόσον ζητηθούν.

(viii) Να αποδέχεται τη συμπερίληψή του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠΑΛΘ που δημοσιοποιεί η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ στη διαδικτυακή πύλη www.alieia.gr κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα V του Καν. 508/2014, στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, η ημερομηνία έναρξης και η καταληκτική ημερομηνία πράξης, η συνολική επιλέξιμη δαπάνη, το ποσοστό συγ-χρηματοδότησης, ο ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, η χώρα, η ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της Πράξης.

(ix) Να συνεχίζει να συμμορφώνεται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. 1, στοιχεία α) έως δ), του άρθρου 10, του Καν(ΕΕ)508/2014, περί διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος ή παραπτώματος που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ και τη διάπραξη αδικημάτων σχετικό με την επαγγελματική του διαγωγή, κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης και για πέντε (5) έτη από την ημερομηνία πληρωμής της πράξης.

2. Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο, η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ δύναται να αποφασίζει την απένταξη, την ανάκτηση του συνόλου ή μέρους των ενισχύσεων, αναλογικά προς την περίοδο για την οποία δεν εκπληρώθηκαν οι απαιτήσεις, όπως επίσης για τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Δικαιούχου στις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών εντός των χρονοδιαγραμμάτων που θα τους τίθενται.

Άρθρο 21

Δημοσιονομικές διορθώσεις - Ανακτήσεις

1. Σε περίπτωση που η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ διαπιστώσει παρατυπία ή παράβαση των αναφερόμενων του άρθρου 20, εφαρμόζονται οι διαδικασίες δημοσιονομικής διόρθωσης και η ανάκτηση των αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με την υπ' αρ. 99/23.01.2017 (Β' 309) κοινή υπουργική απόφαση, «Σύστημα Δημοσιονομικών Διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση του ΕΠΑΛΘ 2014-2020».

2. Για τις διαδικασίες πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης ακολουθείται η Ενωσιακή και Εθνική νομοθεσία όπως εξειδικεύεται και τροποποιείται κάθε φορά.

Άρθρο 22

Δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης

1. Η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ οφείλει να δημοσιεύει μέσω του τύπου και ηλεκτρονικά την Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι όλοι οι δυνητικοί Δικαιούχοι θα λάβουν έγκαιρα γνώση για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της Πρόσκλησης.

2. Οι κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας μεριμνούν για τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης/Επικοινωνίας, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' και Β' Βαθμού, στους Αλιευτικούς Συνεταιρισμούς και σε λοιπούς φορείς της περιοχής ευθύνης τους, που μπορούν να συμβάλλουν στην ευρύτερη δυνατή ενημέρωση του πληθυσμού και όλων των δυνητικών Δικαιούχων, χωρίς διακρίσεις.

3. Οι εν λόγω ενέργειες δημοσιοποίησης, α) καταγράφονται λεπτομερώς από τις κατά τόπο αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας, οι οποίες οφείλουν να τηρούν σε αρχείο όλα τα αποδεικτικά στοιχεία δημοσιοποίησης της Πρόσκλησης και β) κοινοποιούνται στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDFΗ απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023

Ο Υφυπουργός

ΣΥΜΕΩΝ ΚΕΔΙΚΟΓΛΟΥ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης